inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αισιόδοξη δηλώνει η ελαιουργική βιομηχανία ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ.Αισιόδοξη ότι θα συνεχίσει να αυξάνει τη διάθεση τυποποιημένων ελαιουργικών προϊόντων της στη διεθνή αγορά δηλώνει η μεσσηνιακή βιομηχανική και εμπορική εταιρεία τυποποίησης, επεξεργασίας και εμπορίας ελαιουργικών προϊόντων και άλλων ειδών διατροφής ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από την πόλη της Καλαμάτας στον νομό Μεσσηνίας, επί οικοπέδου 16.425 τ.μ. στο ύψος του 6ου χλμ. της οδού Καλαμάτας-Μεσσήνης, με στεγασμένους βιομηχανικούς και λοιπούς χώρους 8.500 τ.μ. που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τρεις γραμμές παραγωγής. Ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία τον Δεκέμβριο του 1004, ενώ προϋπήρχε με άλλες νομικές μορφές από το 1979. Οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της σε εξαγωγές προϊόντων και εμπορευμάτων της, τα οποία διαθέτει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Νότιο Αφρική, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Επεξεργάζεται και τυποποιεί ελαιόλαδο και ελιές. Συγχρόνως, επεξεργάζεται, παράγει και συσκευάζει ξερά σύκα, πολτό ελιάς, μελιτζάνας και πιπεριάς, καθώς και συναφή βιολογικά αγροτικά προϊόντα. Επίσης, ασχολείται με τη διαλογή και τη συσκευασία νωπών φρούτων και -σε ευρεία κλίμακα- με την εμπορία ελαιολάδου και ελιών. Ελέγχει τις εμπορικές εταιρείες Delagro και Ερανίς. Τα τυποποιημένα ελαιουργικά προϊόντα της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Iliada», «Olive Art», «Olvion», «Ελαιώνιον», «Ελίνα», «Τζένη» και «Ερατώ» και έχουν λάβει αρκετές διεθνείς διακρίσεις.

Το 2015, είχε αυξήσει τα έσοδά της κατά 64% και το 2016 και το 2016 μπόρεσε να τα διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα, λόγω ενίσχυσης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της.

Ολοκληρώνοντας τη χρήση του 2016, που ήταν η 21η με την παρούσα νομική μορφή της, η Αγροτική Βιομηχανίας Μεσσηνίας (ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ.) κατέγραψε ετήσια έσοδα 47,79 εκατ. ευρώ, έναντι 47,47 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 0,7% (+0,32 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση. Το 49,3% των εσόδων της (σχεδόν 23,56 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 50,7% (24,23 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,7% (+1,48 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα από εξαγωγές μειώθηκαν κατά 1,2% (-0,54 εκατ. ευρώ), ήταν ύψους 44,88 εκατ. ευρώ (35,80 εκατ. ευρώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και 9,08 εκατ. ευρώ σε τρίτες χώρες) και ίσα προς το 93,9% των συνολικών. Ωστόσο, τα βιομηχανικά εξαγωγικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,2% (+1,65 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα από πωλήσεις στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 41,9% (+0,86 εκατ. ευρώ) λόγω διάθεσης μεγαλύτερου όγκου εμπορευμάτων και ανήλθαν σε 2,91 εκατ. ευρώ (6,1% των συνολικών).

Η επιχείρηση ενίσχυσε ελαφρώς το μεικτό της περιθώριο το 2016 (στο 9,3% έναντι 9,1% το 2015). Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν σε 4,43 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 4,33 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+0,10 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως, κυρίως λόγω μείωσης των δαπανών διάθεσης κατά 0,60 εκατ. ευρώ και αυξημένων κατά 0,27 εκατ. ευρώ λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης, που αντιστάθμισαν την αύξηση των έκτακτων εξόδων και ζημιών επίσης κατά 0,27 εκατ. ευρώ, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,23 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,80 εκατ. το 2015, αυξημένα κατά 53,8% (+0,43 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 2,6% των πωλήσεων (1,7% το 2015).

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,19 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους 0,31 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ το 2015).

Τελικώς η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 0,76 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,16 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+372,7% ή +0,60 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,52 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,15 εκατ. ευρώ το 2015 (+0,67 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,955 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 27,7% και 18,9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1,6% και τα καθαρά κέρδη το 1,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 6%, αντί 5% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 20,65 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 29% (+4,64 εκατ. ευρώ), καθώς η εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τη μειωμένη παραγωγή ελαιολάδου κατά την ελαιοκομική περίοδο 2016-2017 στη Μεσσηνία και την Ηλεία, προχώρησε σε διατήρηση υψηλών αποθεμάτων ελαιολάδου, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα συμβόλαια με τους πελάτες της.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 4308/2014.

Η επιχείρηση στις 31.12.2016 βαρυνόταν με -κατά 62,7% μακροπρόθεσμες- τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 7,67 εκατ. ευρώ έναντι 7,15 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (+7,3% ή +0,52 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν σε 17,92 εκατ. ευρώ (+32,7% ή +4,42 εκατ. ευρώ), λόγω της αποθεματοποίησης πρώτων υλών. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (13,71 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,96 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (12,75 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,54 εκατ. ευρώ (0,63 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επί του βιομηχανοστασίου της είχε εγγραφεί δικαίωμα πρώτης υποθήκης ποσού 5,78 εκατ. ευρώ, υπέρ της Alpha Bank, για εξασφάλιση δανείων. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,08 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 2,87 εκατ. ευρώ (2,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 13,9% (16,4% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 5,09 εκατ. ευρώ, έναντι 5,01 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης 2016 δαπάνησε για επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 0,28 εκατ. ευρώ. Οι συμμετοχές της στις θυγατρικές Delagro και Ερανίς αποτιμήθηκαν 1,01 εκατ. ευρώ. Για την πρώτη η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με ζημιές απομείωσης της αξίας της 0,31 εκατ. ευρώ. Για την ενίσχυσή τους η μητρική εταιρεία διέθεσε το 2016 ποσό 0,60 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Α. Γυφτέα και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνουσα σύμβουλο την Ευγενία Α. Γυφτέα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 133 εργαζόμενους, έναντι 110 το 2014, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων που απασχόλησε περιοδικά ήταν αρκετά μεγαλύτερος. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,61 εκατ. ευρώ, έναντι 2,05 εκατ. ευρώ το 2015. Επίσης, το 2016 διέθεσε στους μετόχους της προμέρισμα 0,28 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2016, ενώ το 2017 όρισε συνολικό μέρισμα της χρήσης 0,42 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, ανέμενε ότι η οικονομική χρήση 2017 θα αποδώσει, όσον αφορά τα τυποποιημένα προϊόντα της, όγκο πωλήσεων εφάμιλλο εκείνου του 2016. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, προσδοκά περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της και βελτιωμένα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια. Συνεχίζει να επικεντρώνεται και να δίνει έμφαση στην αύξηση των πωλήσεων των τυποποιημένων προϊόντων ελαιολάδου και ελιάς και στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

www.inr.gr, 9 Φεβρουαρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS