inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιογόνος η Coca - Cola 3E Ελλάδος το 2012

Ο όγκος των πωλήσεων του ομίλου COCA - COLA HBC ή COCA - COLA HELLENIC, όπως είναι γνωστός, το 2012 ανήλθε σε 2,085 δισ. κιβώτια, σημειώνοντας οριακή κάμψη 0,1% έναντι του 2011. Τα καθαρά έσοδά του από τις πωλήσεις έφτασαν τα 7,04 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 3,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επίσης, τα λειτουργικά κέρδη του (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 337,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25% έναντι του 2011, ενώ τα καθαρά κέρδη των μετόχων του έφτασαν τα 190,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 28% έναντι του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ο όμιλος κατέγραψε το 2012 έσοδα 7,04 δισ. ευρώ (+3,2%), μεικτά κέρδη 2,52 δισ. ευρώ (-1,8%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 749 εκατ. ευρώ (-11,1%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 337,7 εκατ. ευρώ (-25%), κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 258,6 εκατ. ευρώ (-29,1%), κέρδη προ δικαιωμάτων μειοψηφίας 193,4 εκατ. ευρώ (-27,2%) και καθαρά κέρδη 190,4 εκατ. ευρώ (-28%), απασχολώντας σχεδόν 40.000 εργαζομένους.

Ο μέσος αριθμός των εργαζομένων στον όμιλο το 2012 μειώθηκε σε 39.736 άτομα, από 41.291 άτομα το 2011 (-3,8%).

Το 2012, όπως και το 2011, αποτέλεσε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για πολλές από τις χώρες στις οποίες η εταιρεία δραστηριοποιείται.

Coca - Cola 3E Ελλάδος

Η Coca - Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως (3Ε) ή αλλιώς Coca - Cola Hellenic ιδρύθηκε στην Ελλάδα και εξελίχθηκε σε εταιρεία συμμετοχών σε επιχειρήσεις παραγωγής, πώλησης και διανομής μη αλκοολούχων αναψυκτικών ποτών σε 27 χώρες στην Ευρώπη και στη Νιγηρία, με βάση συμφωνία μεταβίβασης χρήσης του εμπορικού σήματος από τη The Coca-Cola Company (TCCC). Παράλληλα, διατηρούσε βιομηχανικό και εμπορικό κλάδο παραγωγής, πώλησης και διανομής μη αλκοολούχων αναψυκτικών ποτών για την ελληνική αγορά.

Στις 28 Μαρτίου 2012 επήλθαν αλλαγές στη δομή του ομίλου.

Βάσει αυτών, τα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αφορούν την Ελλάδα μεταφέρθηκαν σε μία πλήρως θυγατρική του ομίλου, την Coca - Cola 3E Ελλάδος, πρώην ΕΛΧΥΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 2166/1993. Η ημερομηνία μετατροπής του ισολογισμού ήταν η 31η Μαρτίου 2012.

Οι αλλαγές στη δομή του ομίλου, οι οποίες θα εναρμονίσουν τις δραστηριότητες της Ελλάδας με την πλειονότητα των δραστηριοτήτων του ομίλου στις άλλες χώρες, έχουν σκοπό να μειώσουν την πολυπλοκότητα και δεν θα έχουν επίπτωση στους πελάτες, τους εργαζομένους ή τους μετόχους του ομίλου.

Θα εξασφαλιστεί η σαφής διάκριση μεταξύ των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και του ομίλου, ο οποίος διαχειρίζεται τις δραστηριότητες σε 28 χώρες.

Η εταιρεία Coca - Cola 3E Ελλάδος κατέγραψε το 2012, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, πωλήσεις 370,40 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν συμπεριλαμβάνουν τις πωλήσεις του πρώτου τριμήνου του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου της Coca - Cola 3E. Για λόγους συγκρισιμότητας, στη βάση οικονομικών δεδομένων παρατίθενται συγκρίσιμα στοιχεία κύκλου εργασιών, με χρήση των στοιχείων της Coca - Cola 3E για το 2011 και συνολικό κύκλο εργασιών 455,90 εκατ. ευρώ για την Coca - Cola 3E Ελλάδος το 2012.

Επίσης, για λόγους συγκρισιμότητας στη βάση οικονομικών δεδομένων τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Coca - Cola 3E Ελλάδος του έτους 2011 είναι ίδια με αυτά του έτους 2012. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προέκυπτε μείωσή τους, με επίπτωση στη συνολική εικόνα των μεγεθών του κλάδου και ευρύτερα, που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.

Τα πλήρη στοιχεία συμπεριλαμβάνονται άλλωστε στα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της Coca - Cola 3E.

Αποτελέσματα ομίλου

Ο όγκος των πωλήσεων στις αναπτυγμένες αγορές (679,4 εκατ. κιβώτια) υποχώρησε κατά 4,8% το 2012. Οι καθαρές πωλήσεις (2,70 δισ.ευρώ) υποχώρησαν κατά 4,7%, καθώς οι πρωτοβουλίες αύξησης των εσόδων δεν στάθηκε δυνατόν να υπεραντισταθμίσουν τον μικρότερο όγκο πωλήσεων.

Στην Ιταλία τα έσοδα υποχώρησαν κατά 3%. Επίσης, στην Ελβετία τα έσοδα μειώθηκαν κατά 2%.

Στην Ελλάδα τα έσοδα υποχώρησαν κατά 14,5%, ενώ είχαν μειωθεί κατά 12% το 2011. Ο αντίκτυπος των μέτρων λιτότητας επιτάχυνε την πτωτική πορεία. Επιπλέον, το δίκτυο άμεσης κατανάλωσης συνέχισε να πλήττεται από την περαιτέρω μείωση του αριθμού των καταστημάτων λιανικής και την περιορισμένη ρευστότητα.

Τα λειτουργικά κέρδη στις αναπτυγμένες αγορές ανήλθαν σε 92,5 εκατ. ευρώ (2011: 201,4 εκατ. ευρώ).

Ο όγκος των πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες αγορές (393,5 εκατ. κιβώτια) μειώθηκε κατά 1,6%. Επίσης, τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις (1,15 δισ.ευρώ) μειώθηκαν κατά 1,2%.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα στις αναπτυσσόμενες αγορές ήταν αρνητικά (ζημιές 8,7 εκατ. ευρώ), έναντι κερδών 58,4 εκατ. ευρώ το 2011.

Ο όγκος των πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές (1.011,8 εκατ. κιβώτια) υποχώρησε κατά 3,85%. Επίσης, οι καθαρές πωλήσεις (3,19 δισ.ευρώ) αυξήθηκαν κατά 13%, με θετική επίπτωση από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Στη Ρωσία τα έσοδα ανήλθαν σε 1,46 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 21,6%.

Τα λειτουργικά κέρδη στις αναδυόμενες αγορές ανήλθαν σε 253,9 εκατ. ευρώ (2011: 190,5 εκατ. ευρώ).

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του ομίλου κατά τη χρήση 2012 επικεντρώθηκαν σε βελτιώσεις του εξοπλισμού των εργοστασίων, της παραγωγής και των πωλήσεων και ανήλθαν στο ποσό των 412,3 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2012 ανήλθαν στο ποσό των 2.988,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 2,9% σε σύγκριση με το 2011.

Ο συνολικός δανεισμός του στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανήλθε σε 2.159,7 εκατ. ευρώ, έναντι 2.261,3 εκατ. ευρώ την ίδια ημερομηνία του 2011.

Έξοδα αναδιάρθρωσης

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να καλυτερεύσει τη βάση κόστους και να παραμείνει ανταγωνιστική, η εταιρεία ανέλαβε το 2012 έξοδα αναδιάρθρωσης 106,7 εκατ. ευρώ (2011: 71,1 εκατ. ευρώ, 2010: 36,5 εκατ. ευρώ) προ φόρων.

Οι δαπάνες αυτές αφορούσαν κατά 65,8 εκατ. ευρώ αναπτυγμένες αγορές (2011: 47,6 εκατ. ευρώ, 2010: 25,7 εκατ. ευρώ), 34,8 εκατ. ευρώ αναπτυσσόμενες αγορές (2011: 17,6 εκατ. ευρώ, 2010: 2,3 εκατ. ευρώ) και 6,1 εκατ. ευρώ αναδυόμενες αγορές (2011: 5,9 εκατ. ευρώ, 2010: 8,5 εκατ. ευρώ).

Η αναδιάρθρωση αφορά κυρίως το κόστος του προσωπικού και τις απομειώσεις ενσώματων παγίων στοιχείων.

Προοπτικές

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του ομίλου για την ενδυνάμωση του επιχειρηματικού του μοντέλου παραμένουν αμετάβλητες.

Είναι προσηλωμένος στην ισχυροποίηση της θέσης του στην αγορά και, παράλληλα, στην αύξηση των εσόδων ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, μέσω της υλοποίησης της στρατηγικής που ακολουθεί, προκειμένου να διαθέτει το κατάλληλο σήμα, στην κατάλληλη συσκευασία, στην κατάλληλη τιμή, για το κατάλληλο κανάλι διανομής σε κάθε ευκαιρία κατανάλωσης.

Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στην εταιρεία να βρίσκει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην αύξηση τιμών, τη βελτίωση του μείγματος συσκευασίας και τη δυνατότητα να παραμένουν προσιτά τα προϊόντα της, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών της.

Είναι πεπεισμένη ότι αυτή είναι η κατάλληλη στρατηγική για να εξασφαλίζει σταθερά την αύξηση τόσο του όγκου των πωλήσεων όσο και των εσόδων.

Αναμένει ότι τα έσοδά της ανά κιβώτιο το 2013, σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, θα συνεχίσουν να αυξάνονται, αν και με χαμηλότερο ρυθμό.

Για το 2013 αναμένει χαμηλή μονοψήφια αύξηση του κόστους πρώτων υλών ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, λόγω των αυξημένων τιμών της ζάχαρης στην ΕΕ, της ρητίνης για την κατασκευή φιαλών PET, καθώς και του αλουμινίου.

Συνεχίζει να εκμεταλλεύεται περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εντοπίσει πρόσθετες ευκαιρίες αναδιάρθρωσης. Αναμένει κόστη από τις πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης, ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ, για το 2013, καθώς και οφέλη 30 εκατ. ευρώ, από το 2014. Επίσης, αναμένει ότι οι πρωτοβουλίες που έλαβε το 2012 και εκείνες που θα λάβει μέσα στο 2013 θα αποφέρουν συνολικά οφέλη περίπου 65 εκατ. ευρώ το 2013.

Με βάση τις ισοτιμίες του πρώτου τριμήνου, αναμένει αρνητική επίδραση των διακυμάνσεων από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες το 2013, αν και μικρότερη από το 2012.

Τέλος, αναμένει ότι ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής, σε συγκρίσιμη βάση, θα διακυμανθεί σε ποσοστό μεταξύ 23-25%, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Συνεχίζει να δίνει βάρος στη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών και στην αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Βάσει των υποθέσεων για το μακροοικονομικό περιβάλλον και το ύψος του κόστους πρώτων υλών, έχει θέσει στόχο τη διαμόρφωση ελεύθερων ταμειακών ροών ύψους 1,3 δισ. ευρώ την τριετή περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Ο στόχος αυτός αντικαθιστά στο σύνολό τους όλους τους στόχους για ελεύθερες ταμειακές ροές των προηγουμένων ετών.

Οι ετήσιες καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ του 5,5% και του 6,5% των καθαρών εσόδων από πωλήσεις, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Θα συνεχίσει να σχεδιάζει και να επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η ευρεία γεωγραφική παρουσία της προσφέρει πολλές δυνατότητες για ανάπτυξη και είναι πεπεισμένη ότι έχει τη σωστή στρατηγική που θα της επιτρέψει να αναπτυχθεί κερδοφόρα και σταθερά, ενισχύοντας την παρουσία της στα σημεία πώλησης. Θα συνεχίσει να αξιοποιεί τη στρατηγική διαχείρισης της αύξησης των εσόδων και να βελτιώνει τη λειτουργική αποδοτικότητα, με έμφαση στον έλεγχο του κόστους και την ενίσχυση των καθαρών ταμειακών ροών.

Ελβετία

Την 11η Οκτωβρίου 2012 η Coca - Cola HBC AG, ελβετική εταιρεία συσταθείσα από την εταιρεία Kar - Tess Holding, εκ των βασικών μετόχων της εδρεύουσας στην Ελλάδα Coca - Cola Hellenic, ανακοίνωσε προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών και του συνόλου των αμερικανικών αποθετηρίων μετοχών της Coca - Cola Hellenic.

Η προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2013.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS