inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ελληνικός Χρυσός: Ζημιές 13,1 εκατ. ευρώ το 2012

Αυξημένα έσοδα, αλλά μεγαλύτερες ζημιές, σε σύγκριση με το 2011, κατέγραψε το 2012 η πολλά υποσχόμενη στους επενδυτές της μεταλλευτική βιομηχανία Ελληνικός Χρυσός, η οποία φιλοδοξεί να αναπτύξει μεταλλουργία χρυσού στη βορειοανατολική Χαλκιδική και αποτελεί, από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, θυγατρική του καναδικού, εισηγμένου στα χρηματιστήρια του Τορόντο και της Νέας Υόρκης μεταλλευτικού ομίλου EldoradoGold, ιδιοκτήτη στην Ελλάδα και της ομοειδούς εταιρείας Χρυσωρυχεία Θράκης.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της Ελληνικός Χρυσός το 2012 από τη διάθεση στη διεθνή αγορά μεικτών θειούχων μεταλλευμάτων, που εξόρυξε και επεξεργάστηκε στις υπάρχουσες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της στη Χαλκιδική, ανήλθαν σε 46,41 εκατ. ευρώ, από 37,38 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Αυξήθηκαν, δηλαδή κατά 24,2% σε ποσοστό και κατά 9,03 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση, με πρόεδρο τον Eduardo Moura και διευθύνοντα σύμβουλο τον Πέτρο Στρατουδάκη, παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,495 εκατ. ευρώ, από 3,48 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 28,3%, καθώς το μεικτό της περιθώριο συρρικνώθηκε κατά 8,5 εκατοστιαίες μονάδες (στο 14,9%, από 23,4% το 2011).

Μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων (9,27 εκατ. ευρώ), των χρηματοοικονομικών εξόδων (2,63 εκατ. ευρώ) και υψηλών έκτακτων και ανόργανων επιβαρύνσεων (3,67 εκατ. ευρώ), η Ελληνικός Χρυσός κατέγραψε ζημιές προ φόρων 13,03 εκατ. ευρώ, ενώ το 2011 είχε αντίστοιχες ζημιές 5,28 εκατ. ευρώ. Αυξημένες, δηλαδή, κατά μιάμισι φορά περίπου ή κατά 7,75 εκατ. ευρώ σε αξία. Το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης 2012, προστιθεμένων των φόρων, ήταν καθαρές ζημιές 13,12 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 5,46 εκατ. ευρώ το 2011. Μεγαλύτερες, δηλαδή, κατά 1,4 φορά περίπου ή κατά 7,66 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ Μεταλλείων & Βιομηχανίας Χρυσού, όπως είναι η επίσημη πλήρης επωνυμία της, ιδρύθηκε στην Αθήνα στα τέλη το 2003 και στις αρχές του 2004 απέκτησε με σύμβαση από το Ελληνικό Δημόσιο τα μεταλλευτικά δικαιώματα που κατείχε έως τότε στην περιοχή έτερη, υπό χρεοκοπία εταιρεία καναδικών συμφερόντων. Το 95% των μετοχών της ανήκει στην καναδική EldoradoGold, στην οποία φαίνεται να επενδύει, μεταξύ άλλων, το κράτος του Κατάρ, ενώ το υπόλοιπο 5% ανήκει στον ελληνικό κατασκευαστικό όμιλο Ελλάκτωρ

Στις 31.12.2012 τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ανέρχονταν σε 20,63 εκατ. ευρώ, ποσό ίσο προς το 12,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 167,51 εκατ. ευρώ. Την ίδια ημερομηνία τα διαθέσιμά της ανέρχονταν σε 7,42 εκατ. ευρώ (4,86 εκατ. ευρώ στις 31.12.2011). Επίσης, το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (42,53 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσιο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (18,01 εκατ. ευρώ). Το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών οφειλών της, συμπεριλαμβανομένου ομολογιακού δανείου 90 εκατ. ευρώ, έχει μακροπρόθεσμη διάρκεια.

Η εταιρεία συνέχισε και το 2012 να επενδύει, δαπανώντας μέσα στο έτος για επενδυτικούς σκοπούς, όπως συνάγεται από την εξέλιξη του παγίου ενεργητικού της, πιθανόν περισσότερα από 40 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή (KPMG), είναι αβέβαιη η έκβαση προσφυγής της επιχείρησης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με απόφασή του που προβλέπει ότι η εταιρεία οφείλει να καταβάλει αποζημίωση για την απόκτηση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων της στην Ελλάδα. Το εν λόγω δικαστήριο, ως γνωστόν, έκρινε ότι το προσφερθέν το 2004 τίμημα ήταν κατώτερο της αξίας των μεταλλευτικών δικαιωμάτων.

Η καλύτερη χρονιά για την Ελληνικός Χρυσός, όσον αφορά τα οικονομικά της αποτελέσματα, ήταν το 2007. Τη χρονιά εκείνη η επιχείρηση κατέγραψε έσοδα 57,87 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 24,81 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 16,93 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 12,24 εκατ. ευρώ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS