inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Βελτιωμένη η κερδοφορία της ΕΛΒΑΛ το 2012

Θετικά αποτελέσματα κατέγραψε και το 2012 η βιομηχανία αλουμινίου ΕΛΒΑΛ του μεταλλουργικού ομίλου Viohalco, με τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της, προ φόρων, να ανέρχονται σε 22,6 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη της, μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε 21,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25% σε σχέση με το 2011.

Ο όγκος των πωλήσεών της ήταν αυξημένος, με τις πωλήσεις εκτός Ελλάδος να σημειώνουν περαιτέρω άνοδο και τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να ανέρχεται στα ίδια περίπου επίπεδα με εκείνα του 2011, φτάνοντας τα 1.063,8 εκατ. ευρώ.

Οι πιεσμένες τιμές, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος παραγωγής, συγκράτησαν τα τελικά αποτελέσματα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της ΕΛΒΑΛ και των θυγατρικών της ανήλθαν σε 80,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή μείωση της τάξης του 2,7%, ενώ οι χρηματοοικονομικές δαπάνες ανήλθαν σε 18,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,75%.

Οριακά μειωμένα σε σχέση με το 2011, τα κέρδη προ φόρων ήταν ύψους 22,6 εκατ. ευρώ. Λόγω αντιστροφής του αναβαλλόμενου φόρου, τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 25%, στα 21,7 εκατ. ευρώ.

Σε εταιρικό επίπεδο ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 697,2 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,4% σε σχέση με το 2011, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 46,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12%, ενώ τα κέρδη προ φόρων συμπιέστηκαν στα 16,2 εκατ. ευρώ, από 20,7 εκατ. ευρώ το 2011. Τέλος, τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 16,1 εκατ. ευρώ, από 16,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Το 2012 εκταμιεύθηκαν σημαντικά κεφάλαια για το εξελισσόμενο επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου, με στόχο την περαιτέρω αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εργοστασίων, καθώς και την αύξηση της δυναμικότητας, αλλά οι υψηλές λειτουργικές εισροές οδήγησαν σε μείωση του καθαρού δανεισμού. Συγκεκριμένα, ο καθαρός δανεισμός της μητρικής εταιρείας μειώθηκε στα 112,9 εκατ. ευρώ, από 126,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος ενώ ο ενοποιημένος καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 209,7 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 23 εκατ. ευρώ.

Διακρίσεις

Το 2012 συντάχθηκε ο νέος απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας για το έτος 2011, που απέσπασε σημαντικές διακρίσεις.

Συγκεκριμένα, διακρίθηκε στον Δείκτη Βιωσιμότητας (Sustainability Index) στην κατηγορία των καλύτερων Απολογισμών Βιωσιμότητας, σε ειδική εκδήλωση που έγινε στις 20 Νοεμβρίου 2012 στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης. Επίσης, διακρίθηκε με το τρίτο βραβείο, ως Καινοτόμος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2011, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο του CSR Reporting Forum 2012, που διοργάνωσε στις 18 Δεκεμβρίου 2012 η Sustainable Development.

Ακόμη, η ΕΛΒΑΛ ανακηρύχτηκε μία από τις 23 επιχειρήσεις «True Leaders», στο πλαίσιο του σχετικού ετήσιου θεσμού της ICAP Group για τις ελληνικές επιχειρήσεις που συνδυάζουν την κερδοφορία, την αύξηση του προσωπικού, την υψηλή θέση στη λίστα ICAP Credit Rating και τη βελτιούμενη θέση στον κλάδο τους. Βραβείο απέσπασε, επίσης, η θυγατρική της εταιρεία ΣΥΜΕΤΑΛ.

Οικονομικό περιβάλλον

Στις διεθνείς αγορές το 2012 επικράτησε σταθερότητα και οι πωλήσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν, με χαμηλότερες τιμές όμως, σε σχέση με το 2011. Αντιθέτως, η εγχώρια αγορά συρρικνώθηκε ακόμη περισσότερο.

Η μέση τιμή του πρωτογενούς αλουμινίου κυμάνθηκε στα 1.569 ευρώ ανά τόνο, έναντι των 1.719 ευρώ το 2011, χωρίς να παρουσιάσει ιδιαίτερες διακυμάνσεις.

Επίσης, η τιμή του πετρελαίου δεν είχε σημαντικές διακυμάνσεις, αλλά το ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα επιβαρύνθηκε σημαντικά από την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο.

Τέλος, η δεινή Ελληνική οικονομική κατάσταση, οδήγησε την αγορά σε στενότητα ρευστού και αύξησε σημαντικά το κόστος δανεισμού.

Παραγωγή - Κύκλος Εργασιών

Η παραγωγή του εργοστασίου Οινοφύτων της μητρικής εταιρείας ΕΛΒΑΛ ανήλθε σε 243.500 τόνους, έναντι 232.600 τόνων το 2011.

Συγχρόνως, ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 4,4%, στους 241.800 τόνους.

Ο ενοποιημένος όγκος πωλήσεων προσέγγισε τους 332.000 τόνους και ο κύκλος εργασιών της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως έφτασε τα 1.063,8 εκατ. ευρώ, περίπου στα ίδια επίπεδα με του 2011.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΤΕΜ ανήλθε σε 99,6 εκατ. ευρώ, της Bridgnorth Aluminium στη Βρετανία έφτασε τα 205,6 εκατ. ευρώ, ενώ αυτός της Συμετάλ ανήλθε σε 164,8 εκατ. ευρώ. Οι διεταιρικές πωλήσεις ήταν ύψους 197,3 εκατ. ευρώ.

Εξανωγές - Επενδύσεις

Ο όμιλος συνέχισε και κατά το περασμένο έτος να αναπτύσσεται στη διεθνή αγορά.

Ειδικότερα η θυγατρική Συμετάλ εξήγαγε το 88,3% της παραγωγής της. Τα προϊόντα της ΕΛΒΑΛ και της Συμετάλ κατέχουν υψηλή θέση στην κατάταξη με τα πλέον εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα και αποτελούν σημαντικό ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών.

Γενικώς, κατά το 2012, ο όμιλος είχε εμπορική παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως.

Το ίδιο έτος οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 29 εκατ. ευρώ για τη μητρική εταιρεία ΕΛΒΑΛ και σε 46,2 εκατ. ευρώ για τον όμιλό της.

Προοπτικές και εξέλιξη

Κατά το 2013 στο εργοστάσιο Οινοφύτων θα ολοκληρωθούν επενδυτικά προγράμματα για την αύξηση της παραγωγής πλακών αλουμινίου μεγάλου μήκους και για την εγκατάσταση νέας μονάδας συνεχούς χύτευσης, που αναμένεται ότι θα οδηγήσουν, συγχρόνως, σε περαιτέρω αύξηση της δυναμικότητας και σε βελτίωση του κόστους παραγωγής.

Η συγκράτηση του κόστους παραγωγής αναμένεται να αντισταθμίσει τα αυξημένα κόστη ενέργειας, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στις διεθνείς αγορές.

Στον τομέα της διέλασης, με δεδομένα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα του κατασκευαστικού κλάδου, εντείνονται οι προσπάθειες για την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Κύριο μέλημα του ομίλου θα αποτελέσει η εντατικοποίηση των προσπαθειών ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης των μεριδίων αγοράς σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται, με την προσφορά προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, που διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό

Τέλος, σε όλες τις εταιρείες του ομίλου θα ενταθεί η προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας και της έμφασης στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και της εξυπηρέτησης των πελατών.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS