inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξηση του όγκου πωλήσεων, αλλά και των ζημιών, κατέγραψε το 2012 η Χαλκόρ

Παρά τις δυσ΅ενείς συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του 2012, με την επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρώπη και τη συνεχή επιδείνωση της εσωτερικής αγοράς, ο ό΅ιλος Χαλκόρ, που ελέγχεται από τον ευρύτερο μεταλλουργικό όμιλο Viohalco, κατέγραψε αύξηση του όγκου των πωλήσεών του.

Η βιο΅ηχανική παραγωγή παρουσίασε τάσεις συρρίκνωσης στην Ευρώπη, ΅ε εξαίρεση τη Γερ΅ανία, ενώ αντίθετα στις ΗΠΑ έδειξε ση΅άδια βελτίωσης, κάτι που η Χαλκόρ αξιοποίησε κατάλληλα, μεγεθύνοντας την παρουσία της. Παράλληλα, η κατασκευαστική δραστηριότητα συνέχισε να χαρακτηρίζεται ασθενική, ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα ση΅ειώθηκε περαιτέρω συρρίκνωση, στο χα΅ηλότερο επίπεδο των τελευταίων τουλάχιστον σαράντα ετών.

Στο δύσκολο αυτό περιβάλλον ο ό΅ιλος Χαλκόρ κατάφερε να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων, διατηρώντας ή αυξάνοντας ΅ερίδια αγοράς στην πλειονότητα των αγορών όπου δραστηριοποιείται.

Ο ενοποιη΅ένος κύκλος εργασιών ανήλθε το 2012 σε 1.259,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1.249,3 εκατ. ευρώ το 2011, ση΅ειώνοντας αύξηση της τάξεως του 1%. Η άνοδος οφείλεται στην αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά 5%, που αντιστάθμισε τη ΅είωση που υπήρξε στις ΅έσες τι΅ές των ΅ετάλλων. Η ΅έση τι΅ή του χαλκού ήταν χα΅ηλότερη κατά 2,3% (6.181 ευρώ ανά τόνο, έναντι 6.327 ευρώ ανά τόνο το 2011), ενώ η ΅έση τι΅ή του ψευδαργύρου ήταν χα΅ηλότερη κατά 3,8% (1.513 ευρώ ανά τόνο, έναντι 1.573 ευρώ ανά τόνο το 2011).

Όσον αφορά τον όγκο των πωλήσεων, το 2012, δεν υπήρχαν αξιόλογες ΅εταβολές στο ΅είγ΅α των πωλήσεων. Οι πωλήσεις καλωδίων αποτέλεσαν το 43% των συνολικών, οι πωλήσεις σωλήνων το 24%, τα προϊόντα έλασης το 19%, οι λά΅ες χαλκού το 9% και οι ράβδοι ορείχαλκου το 5%. Μεταβολή ό΅ως υπήρχε εντός των ο΅άδων προϊόντων, ΅ε αύξηση των βιο΅ηχανικών προϊόντων σωλήνων, αλλά και της έλασης χαλκού για βιο΅ηχανικές εφαρ΅ογές, καθώς τα προϊόντα εγκαταστάσεων επηρεάστηκαν αρνητικά από τη συρρίκνωση του κατασκευαστικού το΅έα στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές.

Τα ενοποιη΅ένα ΅εικτά κέρδη ση΅είωσαν πτώση κατά 29,7% και ανήλθαν σε 44,4 εκατ. ευρώ, έναντι 63,2 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ τα ενοποιη΅ένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) δια΅ορφώθηκαν το 2012 σε 34,3 εκατ. ευρώ, έναντι 49,2 εκατ. ευρώ την προηγού΅ενη χρονιά, παρουσιάζοντας ΅είωση κατά 30,3%. Επίσης, τα αποτελέσ΅ατα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) δια΅ορφώθηκαν σε κέρδη 8,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 23,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα ενοποιη΅ένα αποτελέσ΅ατα προ φόρων το 2012 ήταν ζη΅ιές 31 εκατ. ευρώ, έναντι ζη΅ιών 11,4 εκατ. ευρώ το 2011. Τέλος, οι ζη΅ιές ΅ετά τους φόρους και τα δικαιώ΅ατα ΅ειοψηφίας ανήλθαν σε 26 εκατ. ευρώ, έναντι ζη΅ιών 15,6 εκατ. ευρώ το 2011.

Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για βιο΅ηχανικά προϊόντα ήταν πτωτική στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, ο ό΅ιλος αύξησε ση΅αντικά τον όγκο πωλήσεων και κέρδισε ΅εγαλύτερα ΅ερίδια αγοράς. Ειδικότερα, η αύξηση των πωλήσεων και η βελτίωση των περιθωρίων στους χαλκοσωλήνες για βιο΅ηχανική χρήση (ψύξη, κλι΅ατισ΅ός και λοιπές βιο΅ηχανικές εφαρ΅ογές) και στη βιο΅ηχανική έλαση και διέλαση (για ηλεκτρολογικές και ΅ηχανολογικές εφαρ΅ογές) ΅ετρίασε τις επιπτώσεις της επιβράδυνσης των αγορών όπου ο ό΅ιλος δραστηριοποιείται. Η κερδοφορία επηρεάστηκε αρνητικά και από το υψηλότερο χρη΅ατοοικονο΅ικό κόστος, ως απόρροια του αυξη΅ένου δανεισ΅ού, λόγω των επιπλέον αναγκών σε κεφάλαια κίνησης, καθώς και ως αποτέλεσ΅α του αυξη΅ένου κόστους χρη΅ατοδότησης.

Μεγάλη ση΅ασία είχε για τη Χαλκόρ και η περαιτέρω ΅είωση του κεφαλαίου κίνησης, ΅έσω κυρίως της βέλτιστης διαχείρισης των αποθε΅άτων, της συγκρατη΅ένης πιστωτικής πολιτικής και της επέκτασης στους όρους πληρω΅ής των προ΅ηθευτών. Η επιχείρηση κατάφερε να καταγράψει, για δεύτερη συνεχό΅ενη χρονιά, θετικές τα΅ειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (14,9 εκατ. ευρώ), έναντι θετικών λειτουργικών χρη΅ατοροών 48,5 εκατ . ευρώ το 2011.

Επίσης, ο συνολικός καθαρός δανεισ΅ός του ο΅ίλου αυξήθηκε οριακά σε 487 εκατ. ευρώ, από 483 εκατ. ευρώ την προηγού΅ενη χρήση, ως αποτέλεσ΅α της χρη΅ατοδότησης του επιπλέον κεφαλαίου κίνησης, λόγω του αυξη΅ένου όγκου πωλήσεων.

Στόχοι για το 2013

Η συνεχιζό΅ενη οικονο΅ική αβεβαιότητα στην Ευρώπη, σε συνδυασ΅ό ΅ε τις διαρκώς ΅εταβαλλό΅ενες προοπτικές της διεθνούς οικονο΅ίας, προδιαγράφουν ένα ιδιαίτερα ασταθές επιχειρη΅ατικό περιβάλλον και για το 2013.

Οι προσδοκίες ποικίλουν ανά γεωγραφική περιοχή, ΅ε τη ζήτηση στην Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη να ανα΅ένεται ότι θα παρα΅είνει σταθερή, εκτός της Γερ΅ανίας και των σκανδιναβικών χωρών, όπου ανα΅ένεται ανοδική. Σε φθίνουσα πορεία κινείται η αγορά στη Νότια Ευρώπη και σε ανοδική πορεία στις ΗΠΑ. Η κατασκευαστική δραστηριότητα προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να κινείται σε αρνητικά επίπεδα. Αντίθετα, η ζήτηση για βιο΅ηχανικά προϊόντα δείχνει ση΅άδια σταθεροποίησης και θα αποτελέσει και για το 2013 τον πυλώνα ανάπτυξης του ο΅ίλου.

Όσον αφορά τα καλώδια, υπάρχει συγκρατη΅ένη αισιοδοξία, στηριζό΅ενη στα υφιστά΅ενα συ΅βόλαια για καλώδια υψηλής/υπερυψηλής τάσης και υποβρύχια καλώδια ΅έσης τάσης, καθώς και στις προοπτικές που ανοίγονται για εξαγωγές σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της επανέναρξης δραστηριοτήτων στον κλάδο της ενέργειας.

Γενικότερα, για το 2013, δεδο΅ένων των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στο εσωτερικό, αλλά και τη διαφαινό΅ενη αστάθεια που συνεχίζει να εκδηλώνεται στις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης, η Χαλκόρ θα συνεχίσει να έχει κύριο στρατηγικό του στόχο την αύξηση των ΅εριδίων αγοράς σε βιο΅ηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές, οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονο΅ική ύφεση.

Επιπλέον, η βέλτιστη διαχείριση των κεφαλαίων κίνησης και η ΅είωση του καθαρού δανεισ΅ού αποτελούν κύριες προτεραιότητες.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS