inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 3,3 δισ. ευρώ τα έσοδα του ομίλου Viohalco το 2012

Η συμμετοχική εταιρεία Viohalco είναι η μητρική εταιρεία της βιομηχανίας αλουμινίου ΕΛΒΑΛ, της βιομηχανίας σιδήρου - χάλυβα Σιδενόρ και της βιομηχανίας χαλκού Χαλκόρ, που με τη σειρά τους ελέγχουν άλλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις και συνθέτουν αυτοτελείς ομίλους.

Υπό τον έλεγχο της Viohalco βρίσκονται, άμεσα ή έμμεσα, περίπου 80 επιχειρήσεις εντός και εκτός της χώρας.

Τομέας αλουμινίου, 2012

Το 2012 οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 29 εκατ. ευρώ για την εταιρεία ΕΛΒΑΛ και σε 46,2 εκατ. ευρώ για τον όμιλο ΕΛΒΑΛ.

Στο εργοστάσιο Οινοφύτων τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται συνεχώς επενδυτικά προγράμματα για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της παραγωγικότητας. Ήδη υλοποιείται επένδυση για την αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής πλακών αλουμινίου μεγάλου μήκους και την εγκατάσταση συνεχών χυτεύσεων για την παραγωγή ρόλων αλουμινίου, απευθείας από χύτευση.

Στις διεθνείς αγορές επικράτησε σταθερότητα κατά τη διάρκεια του 2012 και οι πωλήσεις προς το εξωτερικό αυξήθηκαν, με χαμηλότερες τιμές, σε σχέση με το 2011. Αντίθετα, η εγχώρια αγορά, λόγω της εντατικοποίησης της οικονομικής κρίσης, συρρικνώθηκε ακόμη περισσότερο.

Ο ενοποιημένος όγκος των πωλήσεων του ομίλου ΕΛΒΑΛ, προσέγγισε τους 332 χιλ. τόνους και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 1.063,8 εκατ. ευρώ, περίπου στα ίδια επίπεδα με του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν στα 80,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή μείωση της τάξης του 2,7%, οι χρηματοοικονομικές δαπάνες αυξημένες κατά 1,75% ανήλθαν σε 18,6 εκατ. ευρώ και τελικά τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 22,6 εκατ. ευρώ, οριακά μειωμένα. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 21,7 εκατ. ευρώ, έναντι 17,4 εκατ. ευρώ το 2011.

Οι διεθνείς πωλήσεις του ομίλου ΕΛΒΑΛ, εκτός της Ελλάδας, το 2012 κάλυψαν περισσότερες από 80 χώρες, με κυριότερες τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία και τις ΗΠΑ, όπου κατευθύνεται το 60% περίπου των πωλήσεων.

Η μέση τιμή του πρωτογενούς αλουμινίου κυμάνθηκε στα 1.569 ευρώ ανά τόνο έναντι των 1.719 ευρώ το 2011, χωρίς να παρουσιάσει ιδιαίτερες διακυμάνσεις. Η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου κυμάνθηκε από 1,2085 έως 1,3454 και η μέση ισοτιμία ανήλθε σε 1,2848 δολάρια ανά ευρώ.

Επίσης, η τιμή του πετρελαίου δεν είχε σημαντικές διακυμάνσεις, αλλά το ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα επιβαρύνθηκε σημαντικά από την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο.

Τέλος, η δεινή οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα οδήγησε σε στενότητα ρευστού και αύξησε σημαντικά το κόστος δανεισμού.

Κατά το 2013 θα ολοκληρωθούν τα επενδυτικά προγράμματα πού είναι σε εξέλιξη και θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση της δυναμικότητας και τη βελτίωση του κόστους παραγωγής, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση των μεριδίων αγοράς στις διεθνείς αγορές.

Τομέας του χάλυβα, 2012

Κατά το 2012 ο όμιλος Σιδενόρ, υλοποιώντας το επενδυτικό του πρόγραμμα πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου Σιδενόρ εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών μονάδων, ενίσχυση της ασφάλειας της εργασίας και αειφόρο ανάπτυξη.

Οι εταιρείες Σιδενόρ και ΔΕΠΑΛ, θυγατρική της πρώτης κατά 100%, στις 31 Οκτωβρίου 2012 αποφάσισαν την απόσχιση και εισφορά του βιομηχανικού κλάδου της πρώτης, με αντικείμενο την μεταποίηση παλαιοσιδήρου και την εξ αυτού παραγωγή επιμήκων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, στη ΔΕΠΑΛ, με βάση λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 2012.

Η εν λόγω απόσχιση εντάσσεται στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της δομής του ομίλου Σιδενόρ, με στόχο τη σαφέστερη αποτύπωση και διαχείριση των επί μέρους δραστηριοτήτων του.

Οι αρνητικές οικονομικές συνθήκες πού συνεχίζουν να επικρατούν στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της ανάπτυξης τόσο στην Κεντρική Ευρώπη όσο και στα Βαλκάνια, συνετέλεσαν στην περαιτέρω επιβάρυνση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου Σιδενόρ.

Ωστόσο τα συνεχιζόμενα θετικά αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας Σωληνουργεία Κορίνθου, που δραστηριοποιείται σχεδόν αποκλειστικά σε διεθνές περιβάλλον, αντισταθμίζουν τις επιδόσεις του ομίλου, ενώ ενισχύουν την προσπάθειά του για περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας και αύξηση των εξαγωγών του.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της Σιδενόρ ανήλθαν το 2012 σε 1.047 εκατ. ευρώ έναντι 1.247 εκατ. ευρώ το 2011, παρουσιάζοντας μείωση 16%. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 76 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 59 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 27 εκατ. ευρώ έναντι 35 εκατ. ευρώ το 2011. Τέλος, το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκε σε ζημιές 67 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 49 εκατ. ευρώ το 2011.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης του ομίλου Σιδενόρ ανήλθαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012 σε 109 εκατ. ευρώ έναντι 125 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ανήλθαν σε 38 εκατ. ευρώ έναντι 34 εκατ. ευρώ το 2011.

Όσον αφορά την εταιρεία Σιδενόρ, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 217 εκατ. ευρώ έναντι 277 εκατ. ευρώ το 2011. Το αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε ζημιές 26 εκατ. ευρώ και δεν περιέχει το αποτέλεσμα της περιόδου 1.11-31.12.2012 του κλάδου που εισφέρθηκε στην πρώην ΔΕΠΑΛ και νυν Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα, που ήταν ζημιές 4,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 26 εκατ. ευρώ το 2011.

Πρωταρχικός στόχος του ομίλου Σιδενόρ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του με τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας του, η μείωση του κεφαλαίου κίνησης, καθώς και η επέκταση των δραστηριοτήτων του σε νέες αγορές.

Τομέας του χαλκού, 2012

Το 2012 ο όμιλος Χαλκόρ πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους 23,8 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων ποσό 14,5 εκατ. ευρώ περίπου αφορούσε τον όμιλο της ελεγχόμενης εταιρείας Ελληνικά Καλώδια, στο πλαίσιο της έναρξης επενδυτικού προγράμματος με κύριο στόχο την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων. Αντίστοιχα, 3,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν την αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της μητρικής εταιρείας Χαλκόρ και της θυγατρικής Fitco στα Οινόφυτα, με επίκεντρο κυρίως το σωληνουργείο. Τέλος, 6,1 εκατ. ευρώ αφορούσαν τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της ελεγχόμενης εταιρείας Sofia Med στη Βουλγαρία.

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του 2012 και, πιο συγκεκριμένα, την επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρώπη και τη συνεχή επιδείνωση της εσωτερικής αγοράς, ο όμιλος Χαλκόρ πέτυχε αύξηση του όγκου των πωλήσεών του. Η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε τάσεις συρρίκνωσης στην Ευρώπη, με εξαίρεση τη Γερμανία, ενώ αντίθετα στις ΗΠΑ έδειξε σημάδια βελτίωσης, κάτι που ο όμιλος εκμεταλλεύθηκε κατάλληλα, αυξάνοντας την παρουσία του. Παράλληλα, η κατασκευαστική δραστηριότητα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ασθενική, ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα σημειώθηκε περαιτέρω συρρίκνωση και βρισκόμαστε πια στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τουλάχιστον σαράντα ετών.

Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, ο όμιλος Χαλκόρ κατάφερε να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων, διατηρώντας ή αυξάνοντας μερίδια αγοράς στην πλειονότητα των αγορών όπου δραστηριοποιείται.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2012, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 1%, διαμορφώθηκε σε 1.259,3 εκατ. ευρώ έναντι 1.249,3 εκατ. ευρώ το 2011. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά 5%, που επιτεύχθηκε σε συνθήκες μείωσης των μέσων τιμών των μετάλλων, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Οι τιμές των μετάλλων μειώθηκαν ελαφρώς το 2012, μετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές ανόδου, επηρεαζόμενες κυρίως από το δυσχερές μακροοικονομικό περιβάλλον, ειδικά στις αναπτυγμένες αγορές, αλλά και από τη ρευστότητα στις διεθνείς χρηματαγορές. Έτσι, η μέση τιμή του χαλκού ήταν χαμηλότερη κατά 2,3% και διαμορφώθηκε σε 6.181 ευρώ ανά τόνο έναντι 6.327 ευρώ ανά τόνο, ενώ αντίθετα η μέση τιμή του ψευδαργύρου ήταν χαμηλότερη κατά 3,8% και διαμορφώθηκε σε 1.513 ευρώ ανά τόνο έναντι 1.573 ευρώ ανά τόνο.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη σημείωσαν πτώση κατά 29,7% και ανήλθαν σε 44,4 εκατ. ευρώ έναντι 63,2 εκατ. ευρώ το 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2012 σε 34,3 εκατ. ευρώ έναντι 49,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας μείωση κατά 30,3%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 8,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 23,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν το 2012 σε ζημιές 31 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 11,4 εκατ. ευρώ το 2011. Τέλος, οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 26 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 15,6 εκατ. ευρώ το 2011.

Η μεταβλητότητα και οι προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον διατηρήθηκαν και στο τέταρτο τρίμηνο του 2012, με τις οικονομίες της Ευρωζώνης να εμφανίζουν περαιτέρω επιβράδυνση και την Ελλάδα να εισέρχεται σε βαθύτερη ύφεση. Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρώπη κατέγραψε για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο αρνητικό πρόσημο στο ρυθμό ανάπτυξης. Η ζήτηση για προϊόντα εγκαταστάσεων εξακολούθησε να κινείται σε αρνητικά επίπεδα καθώς ο κατασκευαστικός κλάδος έχει επηρεαστεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Όσον αφορά τα καλώδια, η γενική έλλειψη ρευστότητας έχει οδηγήσει σε αναβολή αρκετών επενδυτικών σχεδίων, κυρίως στον κλάδο της ενέργειας. Επιπλέον, ο κλάδος των καλωδίων επηρεάστηκε αρνητικά από τα αυξημένα σταθερά κόστη, λόγω της ενσωμάτωσης της εταιρείας καλωδίων Fulgor και των δαπανών αναδιοργάνωσης και βελτιστοποίησης των παραγωγικών της διαδικασιών.

Αντίθετα, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα ήταν πτωτική στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, ο όμιλος αύξησε σημαντικά τον όγκο πωλήσεων και κέρδισε μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Ειδικότερα, η αύξηση των πωλήσεων και η βελτίωση των περιθωρίων στους χαλκοσωλήνες για βιομηχανική χρήση (ψύξη, κλιματισμός και λοιπές βιομηχανικές εφαρμογές) και στη βιομηχανική έλαση και διέλαση (για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εφαρμογές) μετρίασε τις επιπτώσεις της επιβράδυνσης των αγορών όπου ο όμιλος δραστηριοποιείται. Τέλος, η κερδοφορία επηρεάστηκε αρνητικά και από το υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος, ως απόρροια του αυξημένου δανεισμού, λόγω των επιπλέον αναγκών σε κεφάλαια κίνησης και του αυξημένου κόστους χρηματοδότησης.

Μεγάλη σημασία είχε για τον όμιλο Χαλκόρ και η περαιτέρω μείωση του κεφαλαίου κίνησης, κυρίως μέσω της βέλτιστης διαχείρισης των αποθεμάτων, της συγκρατημένης πιστωτικής πολιτικής και της επέκτασης στους όρους πληρωμής των προμηθευτών. Κατάφερε και πέτυχε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, ύψους 14,9 εκατ. ευρώ, έναντι θετικών λειτουργικών χρηματοροών 48,5 εκατ. ευρώ το 2011. Επίσης, ο συνολικός καθαρός δανεισμός του ομίλου αυξήθηκε οριακά σε 487 εκατ. ευρώ, από 483 εκατ. ευρώ την προηγούμενη, χρήση ως αποτέλεσμα της χρηματοδότησης του επιπλέον κεφαλαίου κίνησης, λόγω αυξημένου όγκου πωλήσεων.

Λοιποί τομείς, 2012

Ο όμιλος Viohalco, εκτός των καθαρά βιομηχανικών ακινήτων των εταιρειών, επιδιώκει την καλύτερη δυνατή απόδοση των αστικών ακινήτων που κατέχει, εν μέσω της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης πού χαρακτηρίζει την εγχώρια αγορά, με στόχο την ενίσχυση των εσόδων του, μέσω μισθώσεων σε τρίτους.

Ήδη είναι σε λειτουργία το εμπορικό κέντρο River West, στο ακίνητο εμπορικού συγκροτήματος επί της Λ. Κηφισού - Αιγάλεω, μέρος του οποίου είναι μισθωμένο στο ΙΚΕΑ.

Επιδόσεις του ομίλου, 2012

Οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης σε ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης και της Αμερικής και η συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, που συνοδεύτηκε από την αύξηση του χρηματοδοτικού και του ενεργειακού κόστους, χαρακτήρισαν το 2012.

Στο δυσχερές αυτό οικονομικό περιβάλλον οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου Viohalco, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, συνέχισαν την προσπάθεια για τη μείωση του κόστους, τη διατήρηση υψηλών ποσοστών παραγωγικότητας για προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και την ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2012 ανήλθε σε 3.317 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 6,2% έναντι των 3.536 εκατ. ευρώ της χρήσης 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒITDA) ανήλθαν σε 159 εκατ. ευρώ έναντι 177 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 9,7%. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν το 2012 σε ζημιές 75 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 47,1 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση 2011. Τέλος, το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκε σε ζημιές 50,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 42,7 εκατ. ευρώ το 2011.

Τα ενοποιημένα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης ανήλθαν σε 222 εκατ. ευρώ έναντι 234 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ανήλθαν σε 90 εκατ. ευρώ έναντι 82 εκατ. ευρώ το 2011. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα που επιβάρυναν τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2012 ανήλθαν σε 100,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,9% έναντι του 2011, παρά τη μείωση του δανεισμού κατά 5,1% ή 72,8 εκατ. ευρώ, που ανήλθε σε 1.367 εκατ. ευρώ έναντι 1.440 εκατ. ευρώ το 2011. Επίσης, οι αποσβέσεις πού επιβάρυναν τα ενοποιημένα αποτελέσματα ανήλθαν σε 145,84 εκατ. ευρώ έναντι 143,87 εκατ. ευρώ το 2011.

Το συνολικό ποσό πού δαπανήθηκε για παραγωγικές επενδύσεις ανήλθε σε 97,87 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι 104,12 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν.

Εξέλιξη δραστηριοτήτων, 2013

Η πρόβλεψη για σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013, εφόσον επαληθευτεί, αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα του ομίλου, εφόσον συνσδυαστεί με τη βελτίωση βασικών παραγόντων, όπως είναι η δυνατότητα χρηματοδότησης, το χρηματοδοτικό κόστος και το ενεργειακό κόστος.

Στο δυσμενές αυτό περιβάλλον, οι θυγατρικές εταιρείες του, με δεδομένο τον εξαγωγικό προσανατολισμό τους, θα επιμείνουν στις πάγιες βασικές προτεραιότητές τους, για περαιτέρω βελτίωση της κοστολογικής βάσης, της παραγωγικότητας, της βέλτιστης διαχείρισης των κεφαλαίων κίνησης, καθώς και για την αύξηση των μεριδίων τους σε αγορές του εξωτερικού που δεν παρουσιάζουν υφεσιακές συνθήκες.

Επίσης, παραμένουν αδιαπραγμάτευτες επιδιώξεις των θυγατρικών εταιρειών η προστασία του περιβάλλοντος και η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, παράλληλα με τη διαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS