inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εκκοκκιστήρια Ημαθίας: Πωλήσεις 20,5 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016-2017Υψηλότερες πωλήσεις και ενισχυμένη κερδοφορία κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2016 - Ιουνίου 2017 η βιομηχανία παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος και βαμβακόσπορου Εκκοκκιστήρια Ημαθίας, η οποία ασχολείται συγχρόνως με την εμπορία δημητριακών.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1999 στη Θεσσαλονίκη, με την ονομασία Λίμπρα Συμμετοχών. Το 2003 εξαγόρασε εκκοκκιστήρια βάμβακος τρίτων στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και μετεξελίχθηκε σε βιομηχανική, λαμβάνοντας τη σημερινή ονομασία της. Στη συνέχεια επεκτάθηκε και στην εμπορία δημητριακών. Εδρεύει στο ύψος του 47ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας, στη θέση Ματάκια της Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Διαθέτει δυο υποκαταστήματα-αποθήκες στον νομό Πέλλας. Ελέγχεται από τις επιχειρηματικές οικογένειες Καραγιώργου και Σιάρκου, που ελέγχουν τις ομώνυμες, μεγάλες εκκοκκιστικές βιομηχανίες βάμβακος στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

Το σύνολο σχεδόν του εκκοκκισμένου βάμβακος που παράγει καταλήγει σε εμπορικούς οίκους βάμβακος του εξωτερικού. Βασικοί εξαγωγικοί προορισμοί των προϊόντων της είναι οι χώρες Αίγυπτος, Βουλγαρία, Μαρόκο,Τουρκία, Κίνα, Ιαπωνία και Ιταλία. Προμηθεύεται σύσπορο βαμβάκι από βαμβακοκαλλιεργητές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017, ολοκληρώνοντας τη 17η χρήση από την ίδρυσή της, η εταιρεία κατέγραψε ετήσια έσοδα 20,49 εκατ. ευρώ, έναντι 16,33 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 25,5% (+4,16 εκατ. ευρώ). Τα έσοδά της προήλθαν κατά 86,9% από τις πωλήσεις προϊόντων και υποπροϊόντων της (17,80 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 13,1% (2,69 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών. Ακόμη, το 9,8% των εσόδων (2 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στις συγγενικές, συνδεδεμένες επιχειρήσεις Αφοί Ν. Καραγιώργου, Σιάρκος Εκκοκκιστήρια, Κάπα-Σίγμα Βαμβακουργία και Βιοενεργειακή Ημαθίας.

Ενίσχυσε κατά 1,4 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριο κέρδους της (στο 8,2% από 6,8%), γεγονός που οδήγησε σε σημαντική αύξηση των μεικτών κερδών της (κατά 51,2%), στο επίπεδο των 1,68 εκατ. ευρώ (+0,57 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν (+109,1%) και ανήλθαν σε 1,52 εκατ. ευρώ (από 0,73 εκατ. ευρώ), ενισχυμένα και από το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της τελευταίας χρήσης εμπεριείχαν αυξημένα λοιπά, έκτακτα έσοδα (0,24 εκατ. ευρώ από 0,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μειωμένα λοιπά, έκτακτα έξοδα (0,10 εκατ. ευρώ από 0,175 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,07 εκατ. ευρώ και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,25 εκατ. ευρώ.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή αυξημένων κατά 212,2% κερδών προ φόρων ύψους 1,205 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένων κατά 232,8% καθαρών κερδών ύψους 0,84 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 42,5% και 29,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 5,9% και τα καθαρά κέρδη το 4,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 17,6%, έναντι 9,2% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 8,63 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,7%.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Η εταιρεία στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες, ύψους 2,66 εκατ. ευρώ (2,61 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), που αφορούσαν δάνεια από τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank. Διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (6,95 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,58 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (5,37 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,73 εκατ. ευρώ (0,115 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της μειώθηκαν σε 5,39 εκατ. ευρώ (-0,9% ή -0,05 εκατ. ευρώ).

Στις 30.6.2017 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 3,25 εκατ. ευρώ (2,43 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 37,6% (30,9% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 30.6.2017 ήταν ύψους 1,68 εκατ. ευρώ, αντί 1,69 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Για επενδυτικούς σκοπούς διέθεσε κατά την τελευταία χρήση 0,08, εκατ. ευρώ, ενώ την προηγούμενη χρήση είχε δαπανήσει 1,30 εκατ. περίπου ευρώ για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στη μονάδα της, που έχει κατασκευαστεί επί οικοπέδου 62 στρεμμάτων.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ν. Χ. Καραγιώργο και αντιπρόεδρο τον Αντ. Ορ. Σιάρκο των οικογενειών των ιδρυτών και μετόχων της. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 15 εργαζόμενους, έναντι 17 τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,32 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,32 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,04 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016-2017 αντιστοιχούσαν σε 101.335 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 80.335 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 56.135 ευρώ ανά εργαζόμενο. Το 2016 είχε διαθέσει στους μετόχους της μερίσματα 0,55 εκατ. ευρώ, ενώ από τα κέρδη της τελευταίας χρήσης θα τους διαθέσει, όπως αναφέρει, το κατά νόμον προβλεπόμενο μέρισμα.

Θεωρεί ευοίωνες τις μελλοντικές προοπτικές της. Αναμένει ότι τα έσοδα και τα κέρδη της την τρέχουσα χρήση 2017-2018 θα διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

www.inr.gr, 5 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS