inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,85 εκατ. ευρώ σημείωσε η βιομηχανία ιχθυοτροφών Περσεύς το 2017Περαιτέρω σημαντική μείωση των εσόδων της, πλην όμως ενισχυμένη κερδοφορία και συρρίκνωση του τραπεζικού δανεισμού της, κατέγραψε το 2017 η βιομηχανία ιχθυοτροφών Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής, επωφελούμενη από την υποχώρηση των τιμών σειράς πρώτων υλών, καθώς και από μέτρα που έλαβε για την περιστολή των δαπανών της.

Η Περσεύς ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 1968 και παράγει ιχθυοτροφές από το 1994. Ελαβε την τρέχουσα νομική μορφή και επωνυμία της κατόπιν μετατροπής του αντικειμένου δραστηριότητας προϋπάρχουσας εταιρείας και απορρόφησης εταιρείας ζωοτροφών. Εδρεύει στο Ζευγολατιό Κορινθίας, στη θέση Στανοτόπι, όπου διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα παραγωγής ιχθυοτροφών συνολικής επιφάνειας 9.000 τ.μ., επί οικοπέδου 22.000 τ.μ., με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 70.000 τόνων.

Επιπλέον, διαθέτει ιχθυογεννητικό σταθμό παραγωγής γόνου με ετήσια παραγωγή 8 εκατ. ιχθυδίων στη Ρόδο και τρεις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας ετήσιας παραγωγικής ικανότητας 1.500 τόνων ψαριών στην Εύβοια, την εκμετάλλευση των οποίων έχει αναθέσει στη συγγενική της εταιρεία Ιχθυοτροφεία Σελόντα. Το 2015 απορρόφησε τις θυγατρικές της Υδατοκαλλιέργειες Ρόδου και Θαλάσσιες Υδατοκαλλιέργειες Ευβοϊκού, οι οποίες είχαν αντικείμενο την προαναφερθείσα παραγωγή γόνου και ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας.

Το 2000 είχε εγκαταστήσει στο Ζευγολατιό νέα μονάδα για την παραγωγή υγροθερμικά επεξεργασμένων ιχθυοτροφών. Ως το 2002 ασχολείτο και με την παραγωγή ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα.

Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Αλβανία, Κύπρος, Σαουδική Αραβία και Τουρκία.

Οι ιχθυοτροφές που παράγει φέρουν το γενικό εμπορικό σήμα «Ιχθύς» και καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες των ιχθυδίων σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους. Περιλαμβάνουν τις σειρές «Aqua Plus», «Aqua Start», «Aqua Breed», «LT Speed» και «LT Power».

Οι οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης σε αυτές της ελεγχόμενης σε ποσοστό 82,6% από ελληνικές τράπεζες, εισηγμένης στο χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας Ιχθυοτροφεία Σελόντα, η οποία έχει τεθεί προς πώληση που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2018.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2017 κατέγραψε έσοδα 44,86 εκατ. ευρώ, αντί 47,46 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 5,5% σε ποσοστό ή 2,60 εκατ. ευρώ σε αξία. Οι πωλήσεις της έγιναν στο σύνολό τους στην ελληνική αγορά και σε ποσοστό 92,1% (41,30 εκατ. ευρώ) αφορούσαν τη διάθεση ιχθυοτροφών στον όμιλο Ιχθυοτροφεία Σελόντα, που περιόρισε ελαφρώς τις αγορές του. Η κάμψη τους αποδίδεται σε μειωμένη ζήτηση λόγω «γενικότερου δυσμενούς κλίματος στην αγορά» όπου δραστηριοποιείται, αλλά και στη χαμηλή διείσδυση της εταιρείας σε τρίτες αγορές.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 7,10 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 6,63 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 7,1% (+0,47 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 1,8 εκατοστιαίες μονάδες (από το 14% στο 15,8), κυρίως λόγω πτώσης των τιμών ορισμένων βασικών πρώτων υλών.

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,875 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 3,675 εκατ. ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 32,7% (+1,20 εκατ. ευρώ), λόγω της αύξησης των μεικτών κερδών και παράλληλης συμπίεσης των δαπανών διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης των προϊόντων.

Τα κέρδη της προ φόρων, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, που μειώθηκαν σημαντικά, ανήλθαν σε 2,75 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,90 εκατ. ευρώ το 2016 (+1,85 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη ήταν ύψους 1,85 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,57 εκατ. ευρώ τo 2016 (+1,27 εκατ. ευρώ), ενδυναμωμένα κατά 205% και 221,8%, αντιστοίχως.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,81 εκατ. ευρώ (0,86 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,55 εκατ. ευρώ (1,95 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 12,5% και 8,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6,1% και τα καθαρά κέρδη το 4,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 8,1%, έναντι 5,2% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 60,11 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 15,3% (-10,83 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,56 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 22,70 εκατ. ευρώ (21,46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 37,8% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (30,3% έναν χρόνο νωρίτερα). Μειώθηκαν ως έναν βαθμό, συγχρόνως, λόγω ζημιών από τη μεταβολή της εύλογης αξίας κατεχόμενων μετοχών.

Στις 31.12.2017 βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 22,66 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήταν κατά 91,4% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 37% (-13,30 εκατ. ευρώ). Είχε προηγηθεί, το 2016, αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της στην Τράπεζα Πειραιώς, που οδήγησε σε μετατροπή του μεγαλύτερου μέρους των βραχυπρόθεσμων δανείων της σε μακροπρόθεσμα, Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (46,75 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 32,22 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (14,53 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 2,38 εκατ. ευρώ (4,53 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Οι συνολικές της υποχρεώσεις ήταν ύψους 37,40 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 24,4% (-12,07 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, οι απαιτήσεις της από συνδεδεμένα μέρη ανέρχονταν σε 32 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 9,92 εκατ. ευρώ, έναντι 10,70 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για αγορές παγίων η εταιρεία το 2017 διέθεσε μόλις 0,02 εκατ. ευρώ, έναντι 0,09 εκατ. ευρώ το 2016. Επί των παγίων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ποσού 28 εκατ. ευρώ υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς για εξασφάλιση δανείων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ιχθυοτροφών ΠΕΡΣΕΥΣ τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 646,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 63,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,8% των πωλήσεων και το 6,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 16,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,6% των πωλήσεων και το 6,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 6,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,1% των πωλήσεων και το 2,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν ύψους 26,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις δώδεκα από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 68 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014. Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ μάλιστα, λόγω ανόργανων δαπανών, κατέγραψε τη χρήση 2007. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 37,5 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2008.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο τον Γ. Β. Αντύπα, αντιπρόεδρο τον Δημ. Β. Σμυρνή και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χρ. Α. Μπουγιουκλή και οικονομικό διευθυντή τον Σωτ. Κ. Μαυροπάνο. Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 66 εργαζόμενους, έναντι 64 τα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,25 εκατ. ευρώ, έναντι 2,10 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 1,17 εκατ. ευρώ, έναντι 1,80 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 73.865 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο (57.420 ευρώ τη χρήση 2016), τα κέρδη προ φόρων σε 41.725 ευρώ ανά εργαζόμενο (14.110 ευρώ το 2016) και τα κέρδη μετά την προβλεψη για φόρους σε 27.985 ευρώ ανά εργαζόμενο (8.970 ευρώ το 2016).

Βασικότεροι μέτοχοί της στις 31.12.2017 ήταν η εταιρεία Wise Management με μερίδιο 41,48%, η ιχθυοκαλλιεργητική βιομηχανία Ιχθυοτροφεία Σελόντα με 41,34% και ο Γ. Β. Αντύπας με 6%.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

www.inr.gr, 6 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS