inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενίσχυσε τις πωλήσεις της η εταιρεία λογισμικού EnterSoft το 2017Με ρυθμούς αντίστοιχους ή και υψηλότερους εκείνων που πέτυχε το 2017 αναμένει ότι θα κινηθούν τα οικονομικά μεγέθη της το 2018 η εταιρεία παραγωγής και ανάπτυξης λογισμικού και παροχής υπηρεσιών πληροφορικής EnterSoft, η οποία το 2017 κατέγραψε σημαντική αύξηση εσόδων και ενισχυμένη κερδοφορία σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της.

Η επιχείρηση μετρά περισσότερα από 15 χρόνια παραγωγικής και εμπορικής λειτουργίας. Ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2002 και είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής και είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Αποτελεί κορμό ομίλου, τον οποίο δημιούργησε ιδρύοντας θυγατρικές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία το 2008, αποκτώντας την εταιρεία Retail - Link το 2009 και ιδρύοντας θυγατρική στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2014. Συνεργάζεται με τη Microsoft.

Προσδοκά ότι κατά το τρέχον έτος θα διευρύνει, μεταξύ άλλων, τις πωλήσεις του νέου προϊόντος της Warehouse Management System (WMS) για τη χωροταξική παρακολούθηση αποθηκών και τη διαχείριση του logistics επιχειρήσεων στη βιομηχανία, το εμπόριο και τις διανομές, που άρχισε να διαθέτει το 2017.

Δηλώνει ότι παρουσιάζει σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων για το 2018 και προεξοφλεί ότι οι αυξανόμενες επενδύσεις των επιχειρήσεων της χώρας σε ψηφιακά συστήματα και η έναρξη υλοποίησης έργων του ΕΣΠΑ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 θα τονώσουν την εγχώρια ζήτηση για λογισμικά προγράμματα και συναφείς υπηρεσίες του ομίλου της. Αισιοδοξεί για τον πρόσθετο λόγο ότι το 2017 πέτυχε σημαντική αύξηση πωλήσεων στη Ρουμανία. Επίσης, το περασμένο έτος διεύρυνε το πελατολόγιό της με 200 περίπου επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους και υπέγραψε νέες συμβάσεις έργων για ψηφιακά συστήματα και υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης με επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, όπως η Boehninger Ingelheim, τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία, η Μεβγάλ, η Elpen, ο Μπάρμπα Στάθης, η Κρι-Κρι, η Europa Profil, τα Ελληνικά Κελλάρια Οίνων Κουρτάκης και άλλες.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις αλλοδαπές θυγατρικές της EnterSoft Bulgaria, EnterSoft Romania Software, EnterSoft Middle East και την ελληνική θυγατρική της Retail - Link, η EnterSoft το 2017 κατέγραψε έσοδα 11,79 εκατ. ευρώ έναντι 10,67 εκατ. ευρώ το 2016 (+10,5%), αυξημένα κατά 39,3% κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ύψους 1,37 εκατ. ευρώ και αυξημένα κατά 13,6% κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 1,03 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,68 εκατ. ευρώ (0,67 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους 0,21 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2016).

Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης απορρόφησαν 2,06 εκατ. ευρώ, έναντι 1,81 εκατ. ευρώ το 2016.

Η επενδυτική δαπάνη της εταιρείας και των θυγατρικών της για ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία ήταν ύψους 0,45 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ το 2016).

Η επιχείρηση κατέγραψε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,25 εκατ. ευρώ, έναντι 1,68 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+34,3% ή +0,58 εκατ. περίπου ευρώ).

Τα τελικά της αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με ζημιές 0,13 εκατ. ευρώ από την εκποίηση της θυγατρικής της Caedisoft. Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από μειωμένες προβλέψεις για κινδύνους (0,09 εκατ. ευρώ έναντι 0,30 εκατ. ευρώ το 2016), καθώς και από έσοδα επιχορηγήσεων 0,24 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναταξινόμηση κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης.

Το 88,2% των ενοποιημένων εσόδων της (10,40 εκατ. ευρώ) προήλθε από την πώληση των λογισμικών προγραμμάτων της και την παροχή των σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, ενώ τα υπόλοιπα 1,39 εκατ. ευρώ (11,8%) προήλθαν από την παροχή υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου. Επίσης, το 86,3% των εσόδων της (10,18 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 13,7% (1,61 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές/διεθνείς πωλήσεις. Τα έσοδά της, προ ενδοεταιρικών απαλοιφών, παρουσίασαν αύξηση 12,6% στην εγχώρια αγορά και 6,9% στις λοιπές ευρωπαϊκές αγορές. Συγχρόνως, μειώθηκαν κατά 15,5% τα έσοδά της από πωλήσεις σε τρίτες χώρες.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 1,625 εκατ. ευρώ (0,455 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (9,55 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,56 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (2,99 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 2,87 εκατ. ευρώ (1,33 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Συγχρόνως, τα ίδια κεφάλαιά του ανήλθαν σε 9,04 εκατ. ευρώ (8,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 72,8% (77,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων, ύψους 12,41 εκατ. ευρώ (10,48 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ENTERSOFT τη χρονική περίοδο 2007-2017, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών για τα οποία η επιχείρηση έχει συντάξει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ανήλθαν σε 90,9 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 16,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18,6% των πωλήσεων και το 17,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 10,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,5% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 7,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 16,4 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία το 2017 κατέγραψε έσοδα 9,01 εκατ. ευρώ (+12,5% ή +1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016), κέρδη προ φόρων 1,14 εκατ. ευρώ (-0,9%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 0,89 εκατ. ευρώ (-16,1%), καθώς διευρύνθηκε ο συντελεστής φορολόγησης. Οι συμμετοχές στις αλλοδαπές θυγατρικές της και την ελληνική Retail - Link αποτιμήθηκαν 1,10 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό έναν χρόνο πριν, όταν συμπεριλαμβανόταν στις θυγατρικές και η εκποιηθείσα τον Αύγουστο του 2017 Cardisoft, ήταν 1,53 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ENTERSOFT τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 82,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 17,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 21,3% των πωλήσεων και το 16,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη άνω των 12 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,5% των πωλήσεων και το 15,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 8,85 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,7% των πωλήσεων και το 11,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν ύψους 17,3 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο τον Παντ. Ν. Νικολόπουλο, αντιπρόεδρο τον Κων. Λ. Δημητρακόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο τον Αντ. Ν. Κοτζαμανίδη και οικονομική διευθύντρια τη Νεκταρία Α. Λιβανίου.

Στις 31.12.2017 η μητρική εταιρεία EnterSoft και οι θυγατρικές της απασχολούσαν 215 εργαζόμενους, έναντι 191 έναν χρόνο πριν. Ειδικότερα η μητρική εταιρεία απασχολούσε 149, έναντι 123 έναν χρόνο νωρίτερα. Ο όμιλος διέθεσε για αμοιβές, άλλες παροχές και ασφαλιστικές εισφορές ή και αποζημιώσεις του διοικητικού, διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού του 7,16 εκατ. ευρώ, έναντι 5,70 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές της διοίκησής του και συγγενών της διέθεσε 1,24 εκατ. ευρώ (1,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Η μητρική εταιρεία διέθεσε για αμοιβές, άλλες παροχές και ασφαλιστικές εισφορές ή και αποζημιώσεις του διοικητικού, διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της 5,50 εκατ. ευρώ, έναντι 4,31 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 10.480 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η διοίκηση της εταιρείας εισηγείται τη διανομή μερίσματος 0,58 εκατ. ευρώ στους μετόχους της, όπως και το 2017. Υπενθυμίζεται ότι κατά το 2016 η διανομή μερίσματος στους μετόχους είχε συνοδευτεί από επιστροφή κεφαλαίου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ENTERSOFT

www.inr.gr, 8 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS