inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μεγαλύτερα κέρδη, το 2017, για την εταιρεία αμαξωμάτων και οχημάτων Π. ΠετρόπουλοςΜεγαλύτερα κέρδη, με μικρότερες πωλήσεις, κατέγραψε το 2017 η βιομηχανική και εν πολλοίς εμπορική εταιρεία Π. Πετρόπουλος, η οποία το περασμένο έτος συμπλήρωσε 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην αγορά της ελληνικής αυτοκινητοβιομηχανίας καθώς και σε άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη. Εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της. Κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέμει και εμπορεύεται αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, μπαταρίες οχημάτων, λιπαντικά, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέμβιες μηχανές, καθώς και αγροτικά, χωματουργικά και βιομηχανικά μηχανήματα, αντιπροσωπεύοντας ή συνεργαζόμενη με διεθνείς οίκους, όπως οι εταιρείες Isuzu, Land Rover, Jaguar, Petrogen, E&B, McCormick και IE, για τη συναρμολόγηση ή απλώς διάθεση προϊόντων τους στις αγορές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας κατά κύριο λόγο.

Το 2017 ανέλαβε την αντιπροσώπευση των ελαστικών αυτοκινήτων Cooper & Avon, καθώς και των γεωργικών και βιομηχανικών μηχανημάτων Kubota.

Εκτιμά ότι κατά το 2017 διεύρυνε το ηγετικό της μερίδιο στις αγορές όπου δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Επίσης, προβλέπει ότι θα επιτύχει περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου της και αύξηση των πωλήσεών της, λόγω βελτιωμένης ζήτησης, το 2018. Η πτώση των πωλήσεών της το περασμένο οφείλεται εξ ολοκλήρου στη μείωση των εξαγωγών της, που είχαν αυξηθεί θεαματικά το 2016, αλλά είχαν, όπως αναφέρει, ευκαιριακό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2017, το έτος αυτό οι ενοποιημένες πωλήσεις της, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων των θυγατρικών της εταιρειών επισκευών αυτοκινήτων, επενδύσεων σε ακίνητα, μηχανοεπισκευών και εμπορίας ΣΕΜΚΑ, Λύπα Διεθνής, ΑΕΓΕΜ και Petromotor Bulgaria, περιορίστηκαν σε 73,20 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 21,5% (-20,03 εκατ. ευρώ). Το 48,2% των εσόδων της (35,32 εκατ. ευρώ) προήλθε από τον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων, 21,2% (15,52 εκατ. ευρώ) από τον τομέα των αυτοκινούμενων μηχανημάτων και το υπόλοιπο 30,6% (22,36 εκατ. ευρώ) από τον τομέα των λιπαντικών και μπαταριών και τις λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης. Σε σύγκριση με το 2016, οι εγχώριες πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 3,1% (+1,95 εκατ. ευρώ), ενώ τα εξαγωγικά έσοδα μειώθηκαν κατά 70,8% (-21,99 εκατ. ευρώ).

Το 87,6% των εσόδων της (64,13 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εγχώριες πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων της και το υπόλοιπο 12,4% (9,07 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (7,36 εκατ. ευρώ) και σε τρίτες χώρες (1,71 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 1,9% και ανήλθαν σε 5,71 εκατ. ευρώ (+0,10 εκατ. ευρώ), τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 3,18 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 30,6% ή 0,745 εκατ. ευρώ σε αξία, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 2,34 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 74,8% ή 1 εκατ. ευρώ σε αξία, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της χρήσης 2016, καθώς μειώθηκε η φορολόγηση, λόγω αναστροφής πρόβλεψης διαφορών φορολογικού ελέγχου.

Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της ενισχύθηκε κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες και ανήλθε στο 20,1%, από 16,8% το 2016, αλλά τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 5,8% (-0,91 εκατ. ευρώ), λόγω της συρρίκνωσης των πωλήσεων.

Η λειτουργική κερδοφορία της ενισχύθηκε από το γεγονός ότι η χρήση 2017 επιβαρύνθηκε με σημαντικά χαμηλότερες ζημιές από προβλέψεις για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις και αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της.

Τα αποτελέσματά της συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,91 εκατ. ευρώ (1,02 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,46 εκατ. ευρώ (1,58 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση)

Τα κέρδη της επιχείρησης μετά τους φόρους αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 7,9%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, ως ποσοστό των πωλήσεων, αντιπροσωπεύουν το 4,3%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 8,8%, έναντι 8,7% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν της τάξεως των 65,08 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,4%.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,93 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 30,14 εκατ. ευρώ (29,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 46,3% των συνολικών κεφαλαίων που απασχολούσε (45,3% έναν χρόνο νωρίτερα). Επιβαρύνθηκαν με σημαντικές ζημιές που προέκυψαν από επανεκτίμηση της εύλογης αξίας των ακινήτων της.

Κατά την ίδια ημερομηνία η εταιρεία και οι θυγατρικές της εμφάνιζαν αξιοσημείωτο κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού τους (42,08 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 19,11 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών τους (22,97 εκατ. ευρώ). Οι τραπεζικές οφειλές τους ήταν ύψους 23,15 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 45,5% μακροπρόθεσμες και σε ετήσια βάση κατά 2,4% αυξημένες (+0,55 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά τους διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 13,51 εκατ. ευρώ (12,75 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Είχαν απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού 1,11 εκατ. ευρώ, τις οποίες όμως θεωρούσαν εισπράξιμες. Η μέση περίοδος πίστωσης που παρείχαν στους πελάτες τους ήταν 41 ημέρες, έναντι 34 το 2015. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις τους μειώθηκαν σε 34,94 εκατ. ευρώ (-0,5% ή -0,19 εκατ. ευρώ)

Τα αναπόσβεστα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2017 ήταν ύψους 11,53 εκατ. ευρώ, έναντι 13,62 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι επενδυτικές δαπάνες του για την απόκτηση ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων απορρόφησαν 0,23 εκατ. ευρώ για την κάλυψη αναγκών βελτιώσεων εγκαταστάσεων και την προμήθεια ειδικών εργαλείων και εξοπλισμού πληροφορικής, έναντι 0,27 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ προβλέπεται να κυμανθούν στο επίπεδο του 0,52 εκατ. ευρώ το 2018 και να αφορούν βελτιώσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις του.

Η μητρική εταιρεία, η οποία καταγράφει συνήθως πωλήσεις αντίστοιχες εκείνων του ομίλου, το 2017 παρουσίασε έσοδα ύψους 73,06 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 21,5% σε σχέση με το 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 4,73 εκατ. ευρώ (-1,6% ή -0,08 εκατ. ευρώ), τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 2,76 εκατ. ευρώ (+4,7% ή +0,12 εκατ. ευρώ) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 2,055 εκατ. ευρώ (+31,4% ή +0,49 εκατ. ευρώ), καθώς μειώθηκε ο συντελεστής φορολόγησης.

Οι επενδύσεις της σε θυγατρικές εταιρείες αποτιμήθηκαν 10,30 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο τον Μιχ. Κ. Μιχαλούτσο, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Π. Πετρόπουλο και οικονομικό διευθυντή τον Γ. Β. Παπαδόπουλο. Στις 31.12.2017 ο όμιλός της απασχολούσε 117 εργαζόμενους, έναντι 110 στις 31.12.2016. Διέθεσε για αμοιβές, άλλες παροχές και ασφαλιστικές εισφορές ή και αποζημιώσεις του διοικητικού, διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού 5,12 εκατ. ευρώ, έναντι 5,14 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016. Τα κέρδη του τη χρήση 2017 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 48.795 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη του προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 27.190 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη του μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 20.015 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Το 2017 δεν διένειμε μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2016, ενώ το έτος αυτό είχε διαθέσει μέρισμα 0,71 εκατ. ευρώ. Δεν προτίθεται να διανείμει μέρισμα ούτε από τα κέρδη της χρήσης 2017.

Βασικοί μέτοχοί της στις 31.12.2017 ήταν οι Κων. Π. Πετρόπουλος και Ιω. Π. Πετρόπουλος της οικογένειας των ιδρυτών της, με μερίδια 40,12% και 35,03% των μετοχών της, αντιστοίχως.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

www.inr.gr, 9 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS