inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη άνω των 1,8 εκατ. ευρώ, τη χρήση 2016-2017, για τη βιομηχανία λιπασμάτων ΓαβριήλΣημαντική, διψήφια πτώση των πωλήσεων και αναλόγως μειωμένη, αλλά αξιοσημείωτη κερδοφορία, για ακόμη μία χρονιά, κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η εταιρεία παραγωγής, συσκευασίας και εμπορίας λιπασμάτων Δημήτριος Σ. Γαβριήλ & Σία.

Η επιχείρηση προωθεί την κατασκευή νέας βιομηχανικής μονάδας στην Καβάλα. Για τον λόγο αυτό το 2017 προχώρησε σε αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά 1 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και υπέβαλε αίτηση υπαγωγής του σχετικού επενδυτικού προγράμματος στις διατάξεις του νέου επενδυτικού νόμου 4399/2016.

Η Δ. Σ. Γαβριήλ & Σία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1969 με τη νομική μορφή της ΕΠΕ, την οποία διατηρεί. Ασχολήθηκε εμπορικά με τα αγροτικά εφόδια και από το 1992 στράφηκε αποκλειστικά στην κατηγορία των λιπασμάτων, μισθώνοντας βιομηχανική μονάδα στο Αργος. Το 2009 απέκτησε δεύτερη αντίστοιχη μονάδα στον Βόλο. Οφείλει περί το 80-85% των εσόδων της στις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 15-20% σε εμπορικές και παροχή υπηρεσιών, δεδομένου ότι συνεργάζεται εμπορικά με διεθνείς εταιρείες λιπασμάτων, όπως η ισπανική UBE, το ιταλικό παράρτημα της Yara, η αιγυπτιακή Alexfert, η γερμανική Gramoflor, η ρωσική Uralchem και η κινεζική Chifang Xaixing Chemical. Επίσης, αντλεί περί το 3-5% των εσόδων της από εξαγωγές λιπασμάτων της στις χώρες Λίβανος, Κύπρος, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Αλβανία, Συρία, Τουρκία και Κίνα. Με την κατασκευή τρίτης μονάδας, που κατασκευάζεται στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας, αποσκοπεί σε εμπορική επέκταση στη βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Τα λιπάσματά της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Nutrimore», «Γαβριήλ», «Ατλας», «Ceres», «Complet», «Cronos», «Fertiplant», «Verasol», «Idealfer», «Nifert».

Η επιχείρηση εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Παρασκευάζει, συσκευάζει και διαθέτει πλήρη σειρά λιπασμάτων. Επίσης, διαθέτει φωσφορικό οξύ, ιχνοστοιχεία, φυτόχωμα και υδατοδιαλυτό αζωτούχο οργανικό λίπασμα. Από το 2010 αντιπροσωπεύει προϊόντα της αμερικανικής συναφούς εταιρείας Koch στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλες βαλκανικές χώρες και την Κύπρο. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «DEM Gavriel» και είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 23,28 εκατ. ευρώ έναντι 29,70 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 21,6% (-6,42 εκατ. ευρώ). Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται, κατά κύριο λόγο, στη μείωση των τιμών των λιπασμάτων κατά την προαναφερθείσα περίοδο, λόγω της πτώσης των τιμών των πρώτων υλών και έντασης του ανταγωνισμού. Το 80,7% των εσόδων της (18,79 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, 6,4% (1,50 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και το υπόλοιπο 12,9% (σχεδόν 3 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 96% των εσόδων της (22,34 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 4% (0,94 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (0,54 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (0,40 εκατ. ευρώ).

Παρά την ένταση των ανταγωνιστικών πιέσεων, λόγω καλύτερης λειτουργίας των εργοστασίων της η εταιρεία ενίσχυσε τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 5,14 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 6,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-14,2% ή -0,92 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε κατά 1,7 εκατοστιαίες μονάδες το περιθώριο μεικτού κέρδους της, σε 22,1%, από 20,4% τη χρήση 2015-2016.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 24% (-1,03 εκατ. ευρώ). Περιορίστηκαν σε 3,265 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 13% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 13,7% (4,40 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, καθώς οι δαπάνες διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας κινήθηκαν ανοδικά.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016-2017 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,23 εκατ. ευρώ (επίσης 0,23 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,42 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 2,63 εκατ. ευρώ (έναντι 3,68 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 1,84 εκατ. ευρώ (έναντι 2,58 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο), αποδυναμωμένων κατά 28,6% (-1,05 εκατ. ευρώ τα προ φόρων και -0,74 εκατ. ευρώ τα μετά φόρων).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 13,4% και 9,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη της προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 11,3% και τα καθαρά κέρδη της το 7,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 12,2%, έναντι 15,3% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν της τάξεως των 26,75 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,8%.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 4,11 εκατ. ευρώ, κατά 92,5% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 33,7% (-2,09 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (21,42 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 15,50 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (5,92 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 8,84 εκατ. ευρώ (8,16 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016), κατατεθειμένα κατά 20,4% σε ελληνικές τράπεζες και κατά 79,6% σε τράπεζες του εξωτερικού. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 0,21 εκατ. ευρώ. Για εξασφάλιση δανείων της Alpha Bank είχαν εγγραφεί σε ακίνητά της προσημειώσεις ποσού 2,90 εκατ. ευρώ. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 6,33 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 32,1% (-2,99 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 93,5% βραχυπρόθεσμες. Συμπεριελάμβαναν μερίσματα πληρωτέα ύψους 1,46 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 2,84 εκατ. ευρώ βάσει επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 20,43 εκατ. ευρώ (18,79 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 76,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (66,9% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 4,32 εκατ. ευρώ, έναντι 4,39 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Για επενδυτικούς σκοπούς η εταιρεία την τελευταία χρήση διέθεσε 0,18 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με προκαταβολές 0,89 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του νέου εργοστασίου της και την αγορά μηχανημάτων. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,10 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας Δ. Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2004 έως και τον Ιούνιο του 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 279,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 34,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,5% των πωλήσεων και το 14,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 27,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,7% των πωλήσεων και το 22,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη ύψους 19,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,9% των πωλήσεων και το 15,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 29,9 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος και τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 33,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2012-2013. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,8 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 13,5 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή που έληξε τα μέσα του 2009.

Τη χρήση 2016-2017 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 51 εργαζόμενους, έναντι 48 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,47 εκατ. ευρώ, έναντι 1,38 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της τη χρήση 2016-2017 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 64.020 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη της προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 51.550 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 36.060 ευρώ ανά εργαζόμενο. Στη διάρκεια της χρήσης κατέβαλε στους εταίρους της, από τα κέρδη της χρήσης 2015-2016, μέρισμα 0,31 εκατ. ευρώ.

Διαχειριστής της και κάτοχος του 48,4% των εταιρικών μεριδίων της είναι ο Ευάγγ. Δ. Γαβριήλ της οικογένειας των ιδρυτών και εταίρων της. Επίσης, 48,4% κατέχει ο Αναστ. Δ. Γαβριήλ, ενώ το υπόλοιπο 3,2% ανήκει στον Σωκρ. Δ. Γαβριήλ.

Δηλώνει αισιόδοξη για τη μελλοντική της πορεία και εκτιμά ότι οι συνεχείς, μακροχρόνιες προσπάθειές της, όπως αναφέρει, για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της θα αποδώσουν υψηλότερες επιδόσεις τα επόμενα χρόνια.

Η πρώτη από τις δυο μονάδες της, που βρίσκεται στο ύψος του 4ου χλμ. της οδού Αργους-Τρίπολης στον νομό Αργολίδας, καλύπτει έκταση 35 στρεμμάτων, από τα οποία τα 6 είναι καλυμμένα. Αντικείμενο της συσγκεκριμένης μονάδας, που έχει μισθωθεί από την Αλφα Λήζινγκ, είναι η συσκευασία χημικών κοκκωδών λιπασμάτων και η παραγωγή υδατοδιαλυτών λιπασμάτων. Εχει αποθηκευτική ικανότητα 35.000 ΜΤ χύμα και συσκευασμένων λιπασμάτων. Η δεύτερη μονάδα, που βρίσκεται στη Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στον νομό Μαγνησίας, καλύπτει έκταση 45 στρεμμάτων, από τα οποία τα 8 είναι καλυμμένα. Αντικείμενό της είναι η συσκευασία χημικών κοκκωδών λιπασμάτων και η παραγωγή σταθεροποιημένων λιπασμάτων «Nutrimore» με παρεμποδιστή ουρεάσης Agrotain. Ακόμη, περιλαμβάνει γραμμή παραγωγής bulk blending λιπασμάτων και γραμμές συσκευασίας σε big bag. Εχει αποθηκευτική ικανότητα 80.000 ΜΤ χύμα και συσκευασμένων λιπασμάτων. Ενισχύθηκε με νέους χώρους, κατόπιν αγοράς όμορου οικοπέδου το 2014.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Δ. Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ

www.inr.gr, 14 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS