inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 3,15 εκατ. ευρώ κατέγραψε η βιομηχανία ελιάς Δέας τη χρήση 2016-2017Αύξηση των πωλήσεων και οριακά μειωμένα, πλην όμως και πάλι υψηλά κέρδη, κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η εξαγωγική κατά βάση, μακεδονική εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας ελιάς, πάστας ελιάς, τουρσιών και σαλτσών Δέας.

Η επιχείρηση συστάθηκε στις Καλύβες Πολυγύρου Χαλκιδικής, όπου έχει την έδρα και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της, το 1989. Μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία τον Νοέμβριο του 1997. Λοιπές δραστηριότητές της, πέραν αυτών που προαναφέρθηκαν, είναι η καλλιέργεια ελαιοδένδρων, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκού πάρκου και η εμπορία αγροτικών εφοδίων. Διαθέτει οικόπεδα στην Ορμύλια και στα Μουδανιά, καθώς και στο Βιοτεχνικό Πάρκο Ζερβοχωρίων Χαλκιδικής. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

Ποσοστό της τάξεως του 95% των ετήσιων εσόδων της προέρχεται από εξαγωγές. Εχει στο ενεργητικό της παράδοση εξαγωγών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, το Καζακστάν, τον Καναδά και το Μεξικό.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 41,90 εκατ. ευρώ έναντι 39,52 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 6% (+2,385 εκατ. ευρώ). Το 99,9% των εσόδων της (41,87 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 0,1% (0,03 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Επίσης, μόλις το 5,8% των εσόδων της (2,42 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, δεδομένου ότι το υπόλοιπο 94,2% (39,48 εκατ. ευρώ) προήλθε από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (23,17 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (16,31 εκατ. ευρώ). Οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 25,4% στην Ελλάδα, 4,7% σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και 5,5% σε τρίτες χώρες

Η βιομηχανία συμπίεσε τον συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά 1,1 εκατοστιαίες μονάδες, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 7,86 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών επίσης 7,86 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 18,8%, από 19,9% τη χρήση 2015-2016.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 2,2% (-0,15 εκατ. ευρώ), καθώς περιορίστηκαν σε 6,68 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 15,9% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 17,3% (6,88 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Αν και τα έκτακτα έσοδα ήταν αυξημένα και τα έκτακτα έξοδα μειωμένα, σημειώθηκε σημαντική αύξηση των δαπανών διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας, προκειμένου να επιτευχθεί η άνοδος του κύκλου εργασιών.

Τα δεδομένα αυτά συνοδεύτηκαν από συμπίεση των χρηματοοικονομικών δαπανών και οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 4,64 εκατ. ευρώ (4,67 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 3,15 εκατ. ευρώ (3,175 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποδυναμωμένων κατά 0,6% και 0,9%, αντιστοίχως.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016-2017 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,21 εκατ. ευρώ (1,19 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,83 εκατ. ευρώ (0,98 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα κέρδη της εταιρείας ΔΕΑΣ προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 22,9% και 15,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 11,1% και τα καθαρά κέρδη το 7,5%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 5,85 εκατ. ευρώ. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 13,8%, έναντι 13,7% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 48,31 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,4%.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (35,91 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 12,26 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (23,65 εκατ. ευρώ). Βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 12,61 εκατ. ευρώ, κατά 89,8% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 8,4% (-1,15 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 1,60 εκατ. ευρώ (0,495 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη για την απομείωση εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ύψους 2,60 εκατ. ευρώ και βραδέως κινούμενων αποθεμάτων ύψους 1,40 εκατ. ευρώ. Επίσης, δεν έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματά της με πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων ποσού 0,70 εκατ. ευρώ. Για εξασφάλιση δανείων της Alpha Bank και της Εθνικής Τράπεζας είχαν εγγραφεί σε ακίνητά της προσημειώσεις συνολικού ποσού 7,47 εκατ. ευρώ. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 27,05 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 12,2% (-3,76 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 93,5% βραχυπρόθεσμες. Συμπεριελάμβαναν μερίσματα πληρωτέα ύψους 1,735 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,29 εκατ. ευρώ βάσει επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 21,26 εκατ. ευρώ (19,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 44% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (38,4% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 12,23 εκατ. ευρώ, έναντι 11,62 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Για επενδυτικούς σκοπούς η εταιρεία την τελευταία χρήση διέθεσε 1,77 εκατ. ευρώ, έναντι 1,61 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καθώς επενδύει σταθερά για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της και τη διεύρυνση των παραγωγικών δραστηριοτήτων της. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 1,79 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 0,69 εκατ. ευρώ αντιστοιχούσε σε επιχορηγήσεις που χορηγήθηκαν στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017. Οι συμμετοχές σε συγγενικές επιχειρήσεις και λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι της αποτιμήθηκαν 0,14 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΔΕΑΣ τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2004 έως και τον Ιούνιο του 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 381,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 56,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,9% των πωλήσεων και το 12% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 27,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,3% των πωλήσεων και το 17,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη ύψους 18,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,9% των πωλήσεων και το 11,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη άνω των 44,5 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις δώδεκα από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 41,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016-2017. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 4,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 12 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο τη Μαργαρίτα Χ. Μποζά και διευθύνοντα σύμβουλο τον Παύλο Χ. Δέα της οικογένειας των ιδρυτών και εταίρων της. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 239 εργαζόμενους, έναντι 226 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,45 εκατ. ευρώ, έναντι 4,30 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της τη χρήση 2016-2017 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 27.935 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη της προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 19.410 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 13.165 ευρώ ανά εργαζόμενο. Στη διάρκεια της χρήσης κατέβαλε στους μετόχους της, από τα κέρδη της χρήσης 2015-2016, μέρισμα 0,78 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2016-2017 ανέρχεται σε 1,095 εκατ. ευρώ.

Εκτιμά ότι η πορεία της την τρέχουσα χρήση 2017-2018 θα είναι σταθερή.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΕΑΣ

www.inr.gr, 15 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS