inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μέσω ολλανδικής εταιρείας στην ισπανική Puig η εταιρεία καλλυντικών ApivitaΤη μεταβίβαση πλειοψηφικού πακέτων των μετοχών της στον ισπανικό επιχειρηματικό όμιλο Puig, μέσω ολλανδικής θυγατρικής του, επιβεβαιώνει η βιομηχανία καλλυντικών Apivita, δημοσιοποιώντας τα οικονομικά της αποτελέσματα για το έτος 2016.

Αίροντας τα ερωτήματα για την υλοποίηση της σχετικής συμφωνίας που είχε ανακοινωθεί τους πρώτους μήνες του 2017, η επιχείρηση σημειώνει σε ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της ότι ήδη ανήκει στον ισπανικό όμιλο. Πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της έχει περιέλθει στην ολλανδική εταιρεία Exea International, η οποία ανήκει στον ισπανικό όμιλο Puig.

Στη διάρκεια του 2017 η επιχείρηση αποφάσισε, επίσης, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 1,205 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και παράλληλη διαφορά υπέρ το άρτιον συνολικού ποσού 11,82 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, τροποποίησε το καταστατικό της, εισάγοντας πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία απαιτείται η συγκατάθεση κατόχων των 2/3 τουλάχιστον των μετοχών της για την έγκυρη λήψη αποφάσεων μείζονος σημασίας. Ακόμη, προχώρησε σε εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, με την τοποθέτηση εκπροσώπου του ισπανικού ομίλου στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και την ανάδειξη του εκ των ιδρυτών της ελληνικής εταιρείας Νικ. Ν. Κουτσιανά στη θέση του προέδρου της.

Η Apivita δηλώνει πεπεισμένη ότι η ένταξή της στον όμιλο Puig, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της μόδας, των αρωμάτων και των καλλυντικών σε 150 χώρες και έχει ετήσια έσοδα της τάξεως των 1,7 δισ. ευρώ, αυξάνει σημαντικά τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής της. Επίσης, εκφράζει τη βεβαιότητα ότι τα οφέλη θα απεικονιστούν στην εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της τα επόμενα χρόνια.

H εταιρεία έχει την έδρα και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ασχολείται με την ανάπτυξη, την παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία φυσικών καλλυντικών και αρωμάτων και συναφών παραφαρμακευτικών και φαρμακευτικών προϊόντων υγείας και ευεξίας στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1979 από τους φαρμακοποιούς Νίκο και Νίκη Κουτσιανά και μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία τον Μάρτιο του 1991. Διαθέτει υποκαταστήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιεί σημαντικές εξαγωγές σε πολλές ευρωπαϊκές και άλλες χώρες και ελέγχει ισχυρή εμπορική εταιρεία στην Ισπανία. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τον έβδομο ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρείας για τη χρήση 2016, που δημοσιοποιήθηκε από το ΓΕΜΗ μόλις προ ημερών, τα έσοδα της Αpivita το έτος αυτό ανήλθαν σε 37,56 εκατ. ευρώ, από 32,27 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 16,4% σε ποσοστό ή 5,30 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Το 88,95% των πωλήσεών της (33,41 εκατ. ευρώ) προήλθε από προϊόντα της και το υπόλοιπο 11,05% (4,15 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων και την παροχή υπηρεσιών. Σε σχέση με το 2015, τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 15,9% (+4,59 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση ενίσχυσε το παραδοσιακά υψηλό μεικτό της περιθώριο, με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να αυξηθούν κατά 16,9% ή 3,66 εκατ. ευρώ (25,28 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 21,62 εκατ. ευρώ το 2015). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της διαμορφώθηκε σε 67,3%, από 67% το 2015.

Επίσης, τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,35 εκατ. ευρώ, από 4,12 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 29,8% (+1,23 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 14,2% των πωλήσεων, αντί 12,8% το 2015, ενισχυμένα κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες ως ποσοστό των πωλήσεων. Η χαμηλότερη, σε σύγκριση με τα μεικτά κέρδη, αύξησή τους οφείλεται κυρίως στη διόγκωση των δαπανών διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας κατά 2,34 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με απομείωση και καταστροφή αποθεμάτων 1,14 εκατ. ευρώ και απομείωση εμπορικών απαιτήσεων 0,05 εκατ. ευρώ (συνολικά 1,19 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων επιβαρύνσεων 1,29 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Ακόμη, με ζημιές από συγγενικές επιχειρήσεις ποσού 0,49 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Συγχρόνως, τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης ήταν ύψους 0,99 εκατ. ευρώ, έναντι 0,85 εκατ. ευρώ το 2015.

Στον αντίποδα, τα συνήθη έσοδα εκμετάλλευσης αυξήθηκαν κατά 0,21 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,28 εκατ. ευρώ (1,29 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,02 εκατ. ευρώ (1,99 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 2,08 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ το 2015 είχε παρουσιάσει αντίστοιχα κέρδη 0,89 εκατ. ευρώ (+132,2% ή +1,18 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους είχε καθαρά κέρδη 1,22 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,34 εκατ. ευρώ το 2015 (+260,2% ή +0,88 εκατ. ευρώ).

Στην ενοποίηση συμμετείχαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, μαζί με τη μητρική εταιρεία, οι πλήρως ελεγχόμενες θυγατρικές Apivita Spain, Apivita North America, Wish Wave Holding και Alosno Holdings που εδρεύουν στην Ισπανία, τις ΗΠΑ, το Χονγκ Κονγκ και την Κύπρο, αντιστοίχως. Επίσης, συμμετείχε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης η ελεγχόμενη κατά 40% ιαπωνική εταιρεία Apivita Japan.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε επαναταξινόμηση και επαναδιατύπωση κονδυλίων της χρήσης 2015.

Από κοινού με τις θυγατρικές της στις 31.12.2016 διέθετε ίδια κεφάλαια 7,43 εκατ. ευρώ (6,33 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ίσα προς το 15,1% (14,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων στον όμιλο κεφαλαίων, ύψους 49,23 εκατ. ευρώ (44,66 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Τα ίδια κεφάλαιά της ενσωμάτωναν επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 2,39 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός δανεισμός της ήταν ύψους 28,60 εκατ. ευρώ, έναντι 28,82 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα (-0,8%). Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (32,43 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2017 υποχρεώσεις της (26,73 εκατ. ευρώ) κατά 5,70 εκατ. ευρώ. Εντός του 2016 η εταιρεία είχε καταλήξει σε συμφωνία με τις πέντε μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες για την αναδιάρθρωση και μετακύλιση του δανεισμού της με ευνοϊκότερους όρους σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 3,55 εκατ. ευρώ (2,11 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη για την απομείωση άχρηστων αποθεμάτων μηδενικής ρευστοποιήσιμης αξίας, λογιστικής αξίας 4,80 εκατ. ευρώ. Για εξασφάλιση δανείων είχαν εγγραφεί σε ακίνητά της υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού 22,82 εκατ. ευρώ. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 41,80 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 29,3% (+9,48 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 64% βραχυπρόθεσμες.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της εταιρείας και των θυγατρικών της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 12,43 εκατ. ευρώ, έναντι 13,14 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για επενδυτικούς σκοπούς η εταιρεία το 2016 είχε διαθέσει 0,30 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,30 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η μητρική Αpivita, η επωνυμία της οποίας παραπέμπει στη ζωή της μέλισσας, το 2016 κατέγραψε έσοδα 34,23 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 91,1% των ενοποιημένων και αυξημένα κατά 19% (+5,46 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 5,60 εκατ. ευρώ (+60,9%), τα κέρδη της προ φόρων 2,38 εκατ. ευρώ (+705,8%) και τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,61 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 0,03 εκατ. ευρώ το 2015). Το 87,9% των πωλήσεών της (30,09 εκατ. ευρώ) προήλθε από προϊόντα της και το υπόλοιπο 12,1% (4,14 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων και την παροχή υπηρεσιών. Οι συμμετοχές σε συγγενικές επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 5,43 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας APIVITA τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 239,2 εκατ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 44,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,6% των πωλήσεων και προς το 9,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 11,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,6% των πωλήσεων και το 14,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος και διαφορές φορολογικού ελέγχου ήταν ύψους 6,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,1% των πωλήσεων και το 8,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 23,3 εκατ. ευρώ.

Η χρήση 2016 ήταν η 25η κατά σειρά της μητρικής εταιρείας με την τρέχουσα νομική μορφή της.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 34,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 1,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 25,2 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία τη χρήση 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 228 εργαζόμενους, έναντι 220 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 8,11 εκατ. ευρώ, έναντι 7,69 εκατ. ευρώ το 2015.

Ο όμιλος το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 275 εργαζόμενους, έναντι 265 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 9,90 εκατ. ευρώ, έναντι 9,13 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη του τη χρήση 2016 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 19.460 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη του προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 7.550 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη του μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 4.440 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2017 είχε λάβει μέτρα, όπως αναφέρει, ώστε να διασφαλίσει μιάν αδιάλειπτη αναπτυξιακή πορεία. Η μοναδικότητα και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων της εταιρείας επέτρεπε την πρόβλεψη, όπως ανέφερε, ότι το τέλος της οικονομικής κρίσης θα τη βρει σε καλύτερη θέση έναντι των ανταγωνιστών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: APIVITA

www.inr.gr, 16 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS