inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ, το 2017, για τη βιομηχανία χάρτινης συσκευασίας PaperpackΙσχυρές επιδόσεις κατέγραψε το 2017 η χαρτοβιομηχανία Paperpack Ι. Τσουκαρίδης, υλοποιώντας, συγχρόνως, σημαντικές επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, που επιτρέπουν αισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία της το 2018 και τα επόμενα χρόνια.

Επίσης, το 2017 προχώρησε σε αναχρηματοδότηση του δανεισμού της, με νέο ομολογιακό δάνειο με χαμηλότερο επιτόκιο, μετατρέποντας μεγάλο μέρος των δανειακών της υποχρεώσεων από βραχυπρόθεσμες σε μακροπρόθεσμες.

Το 2017 ήταν η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η εταιρεία παρουσίασε θετικά τελικά οικονομικά αποτελέσματα, μετά τις ζημιές της περιόδου 2008-2012.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στην Κηφισιά Αττικής. Αποτελεί μετεξέλιξη τυπογραφικής μονάδας που άρχισε τη λειτουργία της στην Αθήνα το 1947. Εχει αντικείμενο τον σχεδιασμό, την εκτύπωση και την παραγωγή χάρτινων κουτιών και εντύπων για τη συσκευασία και την προώθηση προϊόντων βιομηχανιών καλλυντικών, τροφίμων, ποτών, τσιγάρων, φαρμάκων και απορρυπαντικών. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το 2017 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 15,69 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,9% (+0,445 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με το 2016. Από το σύνολο των εσόδων της, τα 14,21 εκατ. ευρώ (89,6% των συνολικών) προήλθαν από τα προϊόντα της και τα υπόλοιπα 1,48 εκατ. ευρώ (10,4% των συνολικών) από εμπορεύματα, λοιπά αποθέματα και παροχή υπηρεσιών.

Προκειμένου να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στην εμπορία χάρτινων προωθητικών μέσων, όπως displays και stands, η Paperpack έχει απορροφήσει, ως γνωστόν, την εταιρεία Promocarton.

Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν το 2017 κατά 4% (+0,55 εκατ. ευρώ).

Επίσης, το 98,5% των εσόδων της (15,46 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 1,5% (0,23 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές και λοιπές χώρες.

Ενίσχυσε το μεικτό περιθώριό της (στο 29,2% από 28,5% το 2016) και διεύρυνε κατά 4,9% τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία ανήλθαν σε 2,76 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 17,6% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 17,3% (2,63 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Τα αποτελέσματα της χρήσης συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,49 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,26 εκατ. ευρώ (επίσης 0,26 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Ευνοήθηκαν από κέρδη πώλησης παγίων ποσού 0,275 εκατ. ευρώ.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 2,02 εκατ. ευρώ (1,93 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 1,395 εκατ. ευρώ (1,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), ενισχυμένων κατά 4,4% και 3,2%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 2,50 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 36,3% και 25,1%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 12,8% και τα καθαρά κέρδη το 8,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 16,3%, έναντι 19,5% τη χρήση 2016, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 16,98 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 25,9%, κυρίως λόγω της προσθήκης παγίων.

Στις 31.12.2017 η PAPERPACK βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 7,29 εκατ. ευρώ, κατά 69,8% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 49% (+2,41 εκατ. ευρώ) για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού της εξοπλισμού συνολικού ύψους 3,50 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου υλοποιήθηκε το 2017. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,02 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,42 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (5,60 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 3,24 εκατ. ευρώ (2,63 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Για τη διασφάλιση των πιστωτών της έχει συστήσει ενέχυρα συνολικού ποσού 1,93 εκατ. ευρώ επί της αξίας μηχανημάτων και αποθεμάτων της. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 10,98 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 30,9% (+2,59 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 49% μακροπρόθεσμες.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 6 εκατ. ευρώ (5,09 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 35,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (37,8% έναν χρόνο νωρίτερα).

Οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητές της ήταν ύψους 1,22 εκατ. ευρώ, αντί 1,71 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 5,28 εκατ. ευρώ, έναντι 2,84 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για επενδυτικούς σκοπούς διέθεσε κατά την τελευταία χρήση 2,97 εκατ. ευρώ (0,525 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), εκ των οποίων 2,15 εκατ. ευρώ αφορούσαν νέο μηχανολογικό εξοπλισμό. Θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντική την υλοποίηση της επένδυσής της σε πάγιο εξοπλισμό, καθώς αναμένει ότι αυτή θέτει τις βάσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της.

Στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία της περιλαμβάνει κατεχόμενες μετοχές των συναφών επιχειρήσεων Αφοί Φωκά και Αφοί Βλάχου.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κάτοχο του 67,92% των μετοχών της Ιω. Π. Τσουκαρίδη και αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλο τη Τζουλιάνα Τσουκαρίδη της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 157 εργαζόμενους, έναντι 130 στις 31.12.2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,45 εκατ. ευρώ, έναντι 3,32 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016. Για αμοιβές της διοίκησης και διευθυντικών στελεχών της διέθεσε 1,02 εκατ. ευρώ, έναντι 1,01 εκατ. ευρώ το 2016. Από τα κέρδη της χρήσης 2016 ενέκρινε το 2017 για τους μετόχους της μερίσματα 0,47 εκατ. ευρώ, ενώ προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,63 εκατ. ευρώ εντός του 2018 από τα κέρδη της χρήσης 2017.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 17.585 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη της προ φόρων σε 12.840 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους ήταν ίσα προς 8.885 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της έκθεση, στόχοι της για το 2018 είναι η διατήρηση του κύκλου εργασιών στα επίπεδα του 2017 και η καταγραφή λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) άνω των 2,4 εκατ. ευρώ, καθώς και θετικών αποτελεσμάτων προ φόρων και μετά φόρων, ώστε να ενισχυθούν τα ίδια κεφάλαια και η ρευστότητά της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: PAPERPACK Ι. ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 21 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS