inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξημένος ο βιομηχανικός τζίρος της ποτοποιίας Pernod Ricard Hellas τη χρήση 2016-2017Αυξημένες πωλήσεις, μετά από έξι συνεχόμενα έτη πτώσης τους, καθώς και ενισχυμένη κερδοφορία, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ποτών Pernod Ricard Hellas, θυγατρική της ομώνυμης γαλλικής ποτοποιίας που κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως μεταξύ όλων των επιχειρηματικών ομίλων παραγωγής οινοπνευματωδών ποτών και κρασιών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον 22ο ισολογισμό της εταιρείας με την τρέχουσα νομική μορφή της, οι πωλήσεις της το προαναφερθέν χρονικό διάστημα ανήλθαν σε 40,63 εκατ. ευρώ, από 38,90 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5% σε ποσοστό ή 1,73 εκατ. ευρώ σε αξία, λόγω ανάκαμψης της εγχώριας ζήτησης αλκοολούχων ποτών στις τουριστικές κυρίως περιοχές της χώρας, υπό την επίδραση του ενισχυμένου τουριστικού ρεύματος.

Συγχρόνως, το μεικτό της περιθώριο ενδυναμώθηκε κατά 1,9 εκατοστιαίες μονάδες, λόγω κάμψης του κόστους παραγωγής και προμήθειας ποτών, οδηγώντας τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 20,58 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 18,96 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+8,5% ή +1,61 εκατ. ευρώ). Συγκεκριμένα, ανήλθε σε 50,6%, από 48,7% την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε 1,53 εκατ. ευρώ, από 0,51 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+198,6% ή +1,01 εκατ. ευρώ).

Για τον λόγο αυτό τα κέρδη της προ φόρων ανήλθαν σε 1,27 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 393% σε ποσοστό ή 1,01 εκατ. ευρώ σε αξία, σε σχέση με αυτά της προηγούμενης οικονομικής χρήσης (0,26 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 0,78 εκατ. ευρώ, έναντι 0,18 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016 (+322,8% ή +0,59 εκατ. ευρώ).

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,20 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν) και χρηματοοικονομικά έξοδα 0,06 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Η PERNOD RICARD HELLAS παρασκευάζει στην πόλη της Μυτιλήνης, στον νομό Λέσβου, όπου και εδρεύει, το ούζα με τα σήματα «Mini», «Φήμη» και «Lesvos», που κατέχουν σημαντική θέση στην ελληνική αγορά μεταξύ των ομοειδών προϊόντων. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «ΕΠΟΜ», που ήταν η αρχική επωνυμία της, προτού περιέλθει υπό τον έλεγχο της γαλλικής πολυεθνικής επιχείρησης. Οι εγκαταστάσεις της στη Λέσβο έχουν επιφάνεια 6.005 τ.μ. Μαζί με τα εγχωρίως παραγόμενα αυτά προϊόντα της, εισάγει και διαθέτει στην εγχώρια αγορά τα σκοτσέζικα ουίσκι «Chivas Regal» και «Ballantine's», το ρούμι «Havana Club» από την Κούβα, τη ρώσικη βότκα «Absolut» και άλλα οινοπνευματώδη ποτά, που αθροιστικά συνεισφέρουν πλέον, μετά και τη ρευστοποίηση της δραστηριότητας παραγωγής ξιδιού, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της.

Κατά την τελευταία οικονομική χρήση μόνο το 11,75% των εσόδων της (4,79 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, καθώς το 88,25% (35,84 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση εισαγόμενων εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών στις εταιρείες Pernod Ricard Europe, Pernod Ricard South Africa, Pernod Ricard Italy, Pernod Ricard Hungary και άλλες συνδεδεμένες εταιρείες. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,5%. Επίσης, το 6,1% των εσόδων της (2,40 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις εισαγόμενων κυρίως ποτών της σε άλλες χώρες, μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Για την υποστήριξη των εμπορικών δραστηριοτήτων της αξιοποιεί υποκατάστημα που διαθέτει στην Παλλήνη Αττικής, επιφάνειας 1.700 τ.μ.

Οι πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις της επιχείρησης στις 30.6.2017 ανέρχονταν σε 18,09 εκατ. ευρώ και αποτελούσαν το 42,8% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 42,29 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια ήταν 24,20 εκατ. ευρώ (57,2% των συνολικών) και ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά, βάσει επενδυτικών νόμων, ύψους 0,60 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, στα τέλη της χρήσης η εταιρεία προχώρησε σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 5 εκατ. ευρώ και ισόποση επιστροφή μετρητών στη μέτοχο γαλλική επιχείρηση.

Στις 30.6.2017 δεν βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις. Διέθετε ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (34,57 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 16,7 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (17,09 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 10,65 εκατ. ευρώ (9,34 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 6,34 εκατ. ευρώ, έναντι 6,38 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Για επενδυτικούς σκοπούς διέθεσε κατά την τελευταία χρήση 0,17 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 751,8 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 53,35 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,1% των πωλήσεων και το 8,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 43,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,5% των πωλήσεων και το 18% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 22,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,2% των πωλήσεων και το 9,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν ύψους 51,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 82,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009-2010. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 7,6 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008-2009. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,3 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2005-2006. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 47,8 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει προσφύγει σε δικαστήρια για πράξεις συμπληρωματικών χρεώσεων ΦΠΑ ποσού 1,8 εκατ. περίπου ευρώ για τις χρήσεις 2003-2008, που καταλογίστηκαν από τελωνειακές αρχές. Εκτιμά ότι η τελική έκβαση των σχετικών υποθέσεων θα είναι θετική γι' αυτή. Σε πρώτο βαθμό τα αρμόδια δικαστήρια έχουν εκδώσει αποφάσεις υπέρ της για υποθέσεις 1,4 εκατ. περίπου ευρώ.

Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 109 εργαζόμενους, έναντι 107 τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε κατά την τελευταία χρήση για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 5,79 εκατ. ευρώ, έναντι 6,85 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016, όταν είχε διαθέσει σημαντικούς πόρους για αποζημιώσεις, στο πλαίσιο μείωσης του προσωπικού της. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,81 εκατ. ευρώ (0,91 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Το μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2016-2017 ορίστηκε 0,74 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και είναι ανεξάρτητο από την επιστροφή ποσού 5 εκατ. ευρώ στη γαλλική εταιρεία, που αποφασίστηκε με τη διαδικασία της μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Τα κέρδη της τη χρήση 2016-2017 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 14.025 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη της προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 11.625 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 7.140 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η Pernod Ricard Hellas έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Cyrille Claquin και οικονομικό διευθυντή τον Λυκ. Καραβίτη. Εδρεύει στη Μυτιλήνη και είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λέσβου. Δηλώνει βέβαιη για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και ισχυροποίηση της σημαντικής θέσης της στην ελληνική αγορά οινοπνευματωδών ποτών. Οι στόχοι που είχε θέσει για τη χρήση Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση των κυρίαρχων εμπορικών σημάτων της με στόχο τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του κόστους και του πιστωτικού κινδύνου, την αύξηση του μεριδίου της στην αγορά καθώς αυτή εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης και την εμπορική επένδυση σε συγκεκριμένες τουριστικές αγοράς που έχουν επισημανθεί ως πυλώνες μελλοντικής ανάπτυξης. Στους ίδιους στόχους εμμένει και για την τρέχουσα χρήση 2017-2018.

Η γαλλική πολυεθνική εταιρεία είχε εξαγοράσει την ποτοποιία ΕΠΟΜ (Ενωση Ποτοποιών Μυτιλήνης), παραγωγό του ούζου «Mini», στα τέλη του 1996. Η ΕΠΟΜ είχε ιδρυθεί το 1967 από 17 ποτοποιούς της Λέσβου, με τη νομική μορφή της Ε.Π.Ε. Μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. τον Νοέμβριο του 1995. Το 1996, δηλαδή το έτος της εξαγοράς της, είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις αντίστοιχες των 3,2 εκατ. ευρώ, αποκλειστικά από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: PERNOD RICARD HELLAS

www.inr.gr, 22 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS