inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Θέμα ημερών η μεταβίβαση των ναυπηγείων Σύρου του ομίλου ΝεώριονΘέμα ημερών φαίνεται ότι είναι η μεταβίβαση των ναυπηγείων Σύρου του ομίλου Νεώριον σε νέους ιδιοκτήτες, έστω με ιδιότυπο τρόπο και διαγραφή οφειλών τους μεγάλου ύψους, αφού την περασμένη εβδομάδα «άνοιξε» ξανά το ναυπηγείο, μετά από έναν σχεδόν χρόνο υπολειτουργίας ή πλήρους απραξίας, για να υποδεχθεί φορτηγό πλοίο για επισκευή.

Στο ναυπηγείο αναμένεται μάλιστα εντός της εβδομάδας, για επισκευή, δεύτερο φορτηγό πλοίο χωρητικότητας 55.000 τόνων.

Η επαναλειτουργία του ναυπηγείου έγινε δυνατή, σύμφωνα με πληροφορίες, βάσει συμφωνίας των μετόχων της εταιρείας του ομίλου Νεώριον με εκπροσώπους της αμερικανοελληνικής κοινοπραξίας ONEX Technologies, η οποία φαίνεται να έχει την έντονη υποστήριξη της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα για γεωστρατηγικούς λόγους και αναμένεται να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της μονάδας. Η σχετική συμφωνία προβλέπει τη διαχείριση του ναυπηγείου από την ONEX Technologies και τον επενδυτή της Π. Ξενοκώστα μέχρι να ευδοκιμήσουν δικαστικές ενέργειες για την υπαγωγή της επιχείρησης στις διατάξεις του άρθρου 106 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Για την ευόδωση της μεταβίβασης σχεδιάζεται δικαστική επικύρωση, το ταχύτερο δυνατόν, συμφωνίας που θα έχει τη συγκατάθεση του ελληνικού Δημοσίου και πιστωτών για τη διαγραφή μέρους των οφειλών της μονάδας. Οι εργαζόμενοι ήδη έχουν κληθεί και έχουν αποδεχθεί, υπό την πίεση των γεγονότων, «κούρεμα» των απαιτήσεών τους, που αφορούν τη μη καταβολή δεδουλευμένων.

Η ιδιοκτήτρια του ναυπηγείου εταιρεία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου γνωστοποίησε, εν τω μεταξύ, τον ισολογισμό της για τη χρήση 2016, από τον οποίο προκύπτει ότι στις αρχές του 2017, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της προς τις τράπεζες Alpha και Πειραιώς, το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, το προσωπικό της και προμηθευτές της ανέρχονταν σε 50,64 εκατ. ευρώ, επί συνόλου οφειλών ύψους 62,82 εκατ. ευρώ. Μέρος των οφειλών αφορούσε, πέραν των άλλων, υποθέσεις μη απόδοσης φόρων.

Η επιχείρηση ελέγχεται κατά 100% από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών συμμετοχική εταιρεία Νεώριον Συμμετοχών. Συστάθηκε τον Νοέμβριο του 2002, αποκτώντας τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο της εταιρείας Νεώριον, η οποία μετατράπηκε σε συμμετοχική. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Ναυπηγεία Σύρου». Εχει την έδρα και τις εγκαταστάσεις της στην Ερμούπολη της Σύρου, όπου λειτούργησε για πρώτη φορά ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα το 1861. Ασχολείται με τις επισκευές εμπορικών και πολεμικών πλοίων, τις κατασκευές νέων πλοίων και βιομηχανικές κατασκευές. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα έσοδα της εταιρείας το 2016 είχαν περιοριστεί 7,46 εκατ. ευρώ, από 9,37 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,4% ή 1,91 εκατ. ευρώ σε αξία, λόγω καθίζησης των εσόδων από επισκευές εμπορικών πλοίων. Το 79,6% των εσόδων της (5,94 εκατ. ευρώ) προήλθε από επισκευές εμπορικών πλοίων και το υπόλοιπο 20,4% (1,52 εκατ. ευρώ) από επισκευή πλωτής δεξαμενής του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2017, καθώς και από λοιπές δραστηριότητες.

Το κόστος παραγωγής ήταν υψηλότερο των εσόδων και η επιχείρηση κατέγραψε μεικτές ζημιές 2,50 εκατ. ευρώ, ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,31 εκατ. ευρώ και ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 7,84 εκατ. ευρώ, έναντι χαμηλότερων αντίστοιχων αρνητικών αποτελεσμάτων το 2015.

Παρουσίασε ζημιές προ φόρων ύψους 8,48 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι αντίστοιχων ζημιών 7,77 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένες κατά 9,2% ή 0,71 εκατ. ευρώ. Μετά τον συνυπολογισμό πιστωτικού φόρου εισοδήματος οι τελικές ζημιές της ανήλθαν σε 8,28 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 7,41 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένες κατά 11,7% ή 0,87 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 1,535 εκατ. ευρώ (1,68 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,64 εκατ. ευρώ (0,72 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015).

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η εταιρεία δεν συμπεριέλαβε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οφειλές ύψους 7,82 εκατ. ευρώ από τόκους υπερημερίας ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της επιχείρησης στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 62,82 εκατ. ευρώ, το 86,8% των οποίων (54,54 εκατ. ευρώ) ήταν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, κατά 92,8% ληξιπρόθεσμες. Οι δανειακές της υποχρεώσεις προς τις τράπεζες Alpha και Πειραιώς ήταν ύψους 13,51 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και κατά το μεγαλύτερο μέρος τους ληξιπρόθεσμες. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβάνονταν οφειλές προς μετόχους ή και στελέχη της ύψους 0,74 εκατ. ευρώ και 7,33 εκατ. ευρώ στη συγγενική εταιρεία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας. Επίσης, στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν αρνητικά (-30,11 εκατ. ευρώ), λόγω συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων ύψους 65,74 εκατ. ευρώ. Εμφάνιζε έντονα αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (2,78 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 51,76 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (54,54 εκατ. ευρώ).

Τον Μάιο του 2017 η ΔΕΗ είχε διακόψει την ηλεκτροδότηση του ναυπηγείου, λόγω οφειλών.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 31.12.2016 ήταν ύψους 29,86 εκατ. ευρώ, έναντι 31,40 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Επί ακινήτων και πλωτών μέσων της είχαν επιβληθεί αναγκαστικές κατασχέσεις, λόγω οφειλών, υπέρ του ΕΦΚΑ και των φορολογικών αρχών. Επί των παγίων της υφίσταντο εμπράγματα βάρη ποσού 35,655 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανειακών και εμπορικών υποχρεώσεων. Τον Οκτώβριο του 2017 το Ελληνικό Δημόσιο είχε θέσει υποθήκη ποσού 6,59 εκατ. ευρώ επί παγίων της για φορολογικές, κυρίως, οφειλές.

Εις βάρος της επιχείρησης εκκρεμούσαν ενώπιον δικαστηρίων αγωγές για απαιτήσεις 1,26 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου έχει μέλη του διοικητικού συμβουλίου της στις θέσεις του προέδρου τον Κων. Γ. Κοκκάλα, του διευθύνοντος συμβούλου τον Ιω. Γ. Στεφάνου και του απλού μέλους του τον Νικ. Σ. Ταβουλάρη της οικογένειας των βασικών μετόχων του ομίλου ΝΕΩΡΙΟΝ Συμμετοχών. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 293 εργαζόμενους, έναντι 238 το 2015. Διέθεσε ή, καλύτερα, επιβάρυνε τα αποτελέσματά της για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις με ποσό 8,84 εκατ. ευρώ, έναντι 8,13 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας της Σύρου τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 278,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 9% των πωλήσεων και το 5,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 56,2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 20,2% των πωλήσεων, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για χρεωστικούς και πιστωτικούς φόρους ήταν ζημιές 54,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 19,7% των πωλήσεων. Οι ζημιές της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 36,5 εκατ. ευρώ.

Τις μεγαλύτερες ετήσιες πωλήσεις, άνω των 50,75 εκατ. ευρώ, είχε παρουσιάσει το 2004. Η τελευταία χρονιά κατά την οποία ήταν κερδοφόρος, αναφέροντας κέρδη 1 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν το 2009.

Η αμερικανοελληνική κοινοπραξία ONEX Texhnologies, η οποία αναμένεται να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του ναυπηγείου της Σύρου, έχει κάνει σαφές ότι προτίθεται να αναλάβει οφειλές προς πιστωτές και προμηθευτές συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ, καθώς και οφειλές 10 εκατ. ευρώ στο προσωπικό των ναυπηγείων. Δηλώνει ότι έχει σκοπό να κατασκευάζει passanger ferries μήκους μέχρι 120 μέτρων, σκάφη πολυτελείας, καθώς και σκάφη και πλωτά μέσα ειδικών αποστολών και ωκεάνιες και παράκτιες εξέδρες-πλατφόρμες εξόρυξης υδρογονανθράκων. Αφήνει να εννοηθεί ότι έχει διασφαλισμένες συμφωνίες με πελάτες της για έργα με ετήσια έσοδα άνω των 25 εκατ. δολ. ΗΠΑ το πρώτο έτος λειτουργίας και μεταξύ 30-35 εκατ. δολ. ΗΠΑ μετά το τρίτο έτος λειτουργίας του ναυπηγείου υπό τον έλεγχό της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ

www.inr.gr, 26 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS