inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 28,6 εκατ. ευρώ, το 2017, για την εταιρεία καλλυντικών Γ. ΣαράντηςΣφριγηλά οικονομικά αποτελέσματα κατέγραψε το 2017, πεντηκοστό τρίτο έτος από την ίδρυσή της, η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία καλλυντικών, προϊόντων οικιακής χρήσεως και παρεμφερών καταναλωτικών ειδών Γρηγόρης Σαράντης, επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων και διευρυμένη κερδοφορία και ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τον τομέα των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων της.

Η συνεχής ανανέωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της και το αποτελεσματικό πλάνο υποστήριξης και επικοινωνίας απέφεραν αύξηση της αναγνωρισιμότητας των εμπορικών σημάτων του ομίλου και περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας τους στα κανάλια διανομής στις περισσότερες από τις 35 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα ενοποιημένα αποτελέσματα της εταιρείας, τα αναλογούντα στην ίδια καθαρά κέρδη, μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, ανήλθαν σε 28,63 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 48,4% (+9,34 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 39,66 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,6% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 33,52 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (10,2% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 18,3% (+6,14 εκατ. ευρώ).

Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων δραστηριοτήτων που έχουν πλέον διακοπεί και δεν περιλαμβάνονται το 2017, τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 16,8%. Επίσης, τα συγκρίσιμα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 10,4%. Οι διακοπείσες δραστηριότητες περιελάμβαναν το 2016 πρόβλεψη απωλειών 2,40 εκατ. ευρώ από τη χρεοκοπημένη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος» και 2,83 εκατ. ευρώ από απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της επιχείρησης αυξήθηκαν κατά 4,3% (+14,14 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 343,16 εκατ. ευρώ, αποδίδοντας μεικτά κέρδη ύψους 159,96 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,8% (+7,32 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά κέρδη της μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15%, έναντι 11% το 2016. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 12,9%, έναντι 11,9% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενοποιημένο ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 306,35 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε ετήσια βάση κατά 8,3%.

Οι επενδύσεις του ομίλου το 2017 για πάγια στοιχεία απορρόφησαν 9,26 εκατ. ευρώ (8,35 εκατ. ευρώ το 2016), ενώ οι επενδύσεις του για απόκτηση ή διεύρυνση συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό απορρόφησαν 6,26 εκατ. ευρώ (0,75 εκατ. ευρώ το 2016). Το μεγαλύτερο μέρος των πάγιων επενδύσεων (7,89 εκατ. ευρώ) υλοποιήθηκε από την ελληνική μητρική εταιρεία και αφορούσε κυρίως τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων του ομίλου διευρύνεται ακόμη περισσότερο το 2018, ως γνωστόν, μετά την απόκτηση των εταιρειών Saneca στη Σλοβακία και την Τσεχία και Ergopack στην Ουκρανία.

Τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου προήλθαν κατά 122,18 εκατ. ευρώ από την Ελλάδα (35,6%), 78,22 εκατ. ευρώ από την Πολωνία (22,8%), 63,44 εκατ. ευρώ από τη Ρουμανία (18,5%), 23,69 εκατ. ευρώ από την Τσεχία (6,9%), 15,59 εκατ. ευρώ από τη Βουλγαρία (4,5%) και κατά τα υπόλοιπα 40,04 εκατ. ευρώ από άλλες χώρες (11,7%). Οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2%, ενώ οι διεθνείς πωλήσεις ήταν συνολικού ύψους 220,98 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 5,6% και ήταν ίσες προς το 64,4% των συνολικών.

Το υψηλό ποσοστό ιδιοπαραγόμενων προϊόντων επέτρεψε τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει τη μεγάλη παραγωγική μονάδα που διαθέτει στα Οινόφυτα Βοιωτίας, μεταφέροντας σε αυτήν, από τη Ρουμανία, την παραγωγή σειράς προϊόντων της. Τα έσοδα από τα ιδιοπαραγόμενα καλλυντικά και προϊόντα οικιακής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων private label, ήταν ύψους 242,83 εκατ. ευρώ (232,15 εκατ. ευρώ το 2016), ίσα προς το 70,8% των συνολικών. Οι πωλήσεις καλλυντικών ευρείας διανομής αυξήθηκαν το 2016 κατά 5,4%.

Ανά κατηγορία προϊόντων, τα έσοδά της προήλθαν κατά 47,8% από καλλυντικά ευρείας διανομής με επώνυμα σήματά της (164,10 εκατ. ευρώ), 35,1% από προϊόντα οικιακής χρήσεως με επώνυμα σήματά της (120,30 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 17,1% από λοιπά, παρεμφερή είδη (58,76 εκατ. ευρώ). Το 65,3% των εσόδων της από τα καλλυντικά ευρείας διανομής αφορούσε ιδιοπαραγόμενα προϊόντα (107,25 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 99,3% των εσόδων της από τα προϊόντα οικιακής χρήσεως αφορούσε ιδιοπαραγόμενα προϊόντα (119,52 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 5,15 εκατ. ευρώ (4,39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,35 εκατ. ευρώ (1,57 εκατ. ευρώ το 2016).

Η ενίσχυση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων του το 2017 ευνοήθηκε, εκτός των άλλων, από θετικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 31,73 εκατ. ευρώ, κατά 82% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 8,5%. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (200,89 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 127,12 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (73,77 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα ήταν ύψους 44,95 εκατ. ευρώ (34,85 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η Γ. Σαράντης εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής. Εχει πρόεδρο τον Γρηγ. Σαράντη και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κυρ. Σαράντη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, που ελέγχει το 52% των μετοχών της εταιρείας. Από κοινού με τις θυγατρικές της απασχόλησε το 2017, κατά μέσον όρο, 1.676 εργαζόμενους, έναντι 1.651 το 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 39,97 εκατ. ευρώ, έναντι 36,24 εκατ. ευρώ το 2016, σε συγκρίσιμη βάση. Για αμοιβές διοικητικών και διευθυντικών στελεχών της διέθεσε 2,57 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 23.665 ευρώ ανά εργαζόμενο. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ίσα προς 20.685 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Σε εταιρική βάση η μητρική εταιρεία Γρηγόρης Σαράντης κατέγραψε το 2017 έσοδα 140,41 εκατ. ευρώ (+0,1% σε σύγκριση με το 2016), κέρδη προ φόρων 22,86 εκατ. ευρώ (+51,3%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 20,77 εκατ. ευρώ (+35,3%), τα οποία περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις και λοιπά συναφή έσοδα ύψους 16,67 εκατ. ευρώ (12,17 εκατ. ευρώ το 2016).

Απασχόλησε το 2017, κατά μέσον όρο, 699 εργαζόμενους, έναντι 648 το 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 22,32 εκατ. ευρώ, έναντι 20,47 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών και διευθυντικών στελεχών της διέθεσε 1,94 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια του 2017 πλήρωσε στους μετόχους της μερίσματα της τάξεως των 6 εκατ. ευρώ, ενώ από τα κέρδη της χρήσης 2017 θα διαθέσει μέρισμα αυξημένο κατά 60%.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος 2017 περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι θυγατρικές και πλήρως ή μερικώς ελεγχόμενες εταιρείες Sarantis Romania, Sarantis Czech, Sarantis Skopje, Sarantis Bania Luka, Sarantis Polska, Sarantis Hungary, Sarantis Bulgaria, Sarantis Portugal, Sarantis Belgrade, Pollpak, Elode France, GR Sarantis Cyprus, Sarantis France, Astrid, Sarantis Consumer Products Trading, Waldeck, Zetafin, Zeta Cosmetics, Sareast Consumer Products Trading και με τη μέθοδο της καθαρής θέσης οι επιχειρήσεις Eloca Cosmetics, Estee Lauder Hellas, Estee Lauder Bulgaria και Estee Lauder Romania. Τον Μάρτιο του 2017 η εταιρεία, ως γνωστόν, μεταβίβασε το μερίδιο 50% που κατείχε στην επιχείρηση Thrace Sarantis, αντί ποσού 1 εκατ. ευρώ.

Λόγω δικαστικής απόφασης αναστολής εκτέλεσης απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για επιβολή προστίμων ύψους 1,94 εκατ. ευρώ στη μητρική εταιρεία και 5,23 εκατ. ευρώ στη συγγενική εταιρεία Estee Lauder Hellas, στο πλαίσιο αποφάσεων για τις συνθήκες ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά καλλυντικών, ο όμιλος δεν αναγνώρισε στα αποτελέσματά του σχετική πρόβλεψη ζημιών. Εκκρεμούν για τις αποφάσεις αυτές προσφυγές στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Η επιχείρηση, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία καλλυντικών και καταναλωτικών προϊόντων οικιακής χρήσεως, δηλώνει ότι συνεχίζει κατά το 2018 να εστιάζει στην ανανέωση και τον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της, την ισορροπημένη διαχείριση των λειτουργικών της εξόδων, τις πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους και τις στρατηγικές επενδύσεις υψηλής απόδοσης για την επέκταση της γεωγραφικής επέκτασης των δραστηριοτήτων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Γ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 28 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS