inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 23,4 εκατ. ευρώ, το 2017, για την υπό πώληση βιομηχανία ιχθυοκαλλιεργειών ΝηρεύςΠεραιτέρω ανάκαμψη των πωλήσεων και θεαματικά ενισχυμένο κερδοφόρο αποτέλεσμα, παρά την πτώση της τιμής της τσιπούρας διεθνώς, κατέγραψε το 2017 η υπό πώληση εταιρεία Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες, μεγαλύτερη ελληνική και ευρωπαϊκή ιχθυοκαλλιεργητική βιομηχανία μεσογειακών ειδών υδατοκαλλιέργειας.

Η επιχείρηση διαθέτει στην Ελλάδα 29 μονάδες πάχυνσης ψαριών, τέσσερις ιχθυογεννητικούς σταθμούς, δυο μονάδες προπάχυνσης, έξι συσκευαστήρια, μία μεταποιητική μονάδα, δυο κέντρα logistics, έναν ιχθυογεννητικό σταθμό έρευνας για γενετική επιλογή και δυο εργοστάσια ιχθυοτροφών στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Εύβοιας, Θεσπρωτίας, Χίου, Φωκίδας, Αργολίδας και Αττικής. Ακόμη, διαθέτει μία μονάδα προπάχυνσης στην Ισπανία, ενώ διαχειρίζεται μέσω συνεργασιών άλλες οκτώ μονάδες πάχυνσης στην Ελλάδα και από μία στην Ιταλία και την Ισπανία. Η ετήσια παραγωγική της δυναμικότητα σε τσιπούρες, λαβράκια και λοιπά μεσογειακά είδη ιχθυοκαλλιέργειας ανέρχεται σε 36.000 τόνους ψαριών και 167 εκατομμύρια τεμάχια γόνου για μεσογειακά είδη ιχθυοκαλλιέργειας, ενώ στις ιχθυοτροφές ανέρχεται σε 90.000 τόνους. Διαθέτει τα προϊόντα της σε περισσότερες 35 χώρες. Συγχρόνως, δραστηριοποιείται στην αγορά των κτηνοπτηνοτροφικών ειδών και του εξοπλισμού υδατοκαλλιεργητικών εγκαταστάσεων, μέσω θυγατρικών εταιρειών.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2017 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα ύψους 206,68 εκατ. ευρώ, αντί 195,79 εκατ. ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 5,6% σε ποσοστό ή 10,9 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία.

Το 90,5% των εσόδων της (άνω των 187,2 εκατ. ευρώ) προήλθε από ψάρια και γόνο, 3,2% (6,7 εκατ. περίπου ευρώ) από ιχθυοτροφές, 4,5% (9,3 εκατ. περίπου ευρώ) από κτηνοπτηνοτροφικά είδη και το υπόλοιπο 1,8% (άνω των 3,3 εκατ. ευρώ) από τις λοιπές δραστηριότητές της, που αφορούν κυρίως εξοπλισμό ιχθυοκαλλιεργειών. Τα έσοδα από ψάρια και γόνο αυξήθηκαν κατά 5,5% (+9,8 εκατ. ευρώ). Ο έντονος ανταγωνισμός από τουρκικές ομοειδείς επιχειρήσεις ανάτυξης τσιπούρας οδήγησε σε μείωση των τιμών των ψαριών κατά 2,6%, ωστόσο η αύξηση του όγκου της παραγωγής και των πωλήσεων αντιστάθμισε τις συνέπειες. Η εξέλιξη της ανάπτυξης της βιομάζας των ψαριών κατά τη διάρκεια της χρήσης σημείωσε σημαντική βελτίωση, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 34.600 τόνων, έναντι 31.900 τόνων το 2016 (+8,6%).

Επίσης, ενώ το 21% των εσόδων της (43,38 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στην εγχώρια αγορά, 68,4% (141,43 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις πωλήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης και το υπόλοιπο 10,6% (21,77 εκατ. περίπου ευρώ) από τη διάθεση των προϊόντων σε άλλες χώρες. Σε σύγκριση με το 2016, οι εγχώριες πωλήσεις της σημείωσαν αύξηση 9,6% (+3,80 εκατ. ευρώ), ενώ αυξήθηκαν κατά 4,8% (+6,50 εκατ. ευρώ) οι πωλήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης και κατά 2,9% (+0,61 εκατ. ευρώ) οι πωλήσεις σε τρίτες χώρες.

Η σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος, λόγω του υψηλότερου όγκου, σε συνδυασμό με την αποτίμηση των αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης στην εύλογη αξία τους, εκτόξευσαν στα ύψη τα κέρδη του ομίλου.

Εξαιρουμένης της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων στο τέλος της χρήσης, από την οποία είχε όφελος 12,09 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι ζημιών 4,87 εκατ. ευρώ το 2016, ο όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 30,11 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 27,31 εκατ. ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 2,80 εκατ. ευρώ (+10,2%). Συμπεριλαμβανομένης αυτής, παρουσίασε αντίστοιχα κέρδη ύψους 42,20 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 22,44 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 19,76 εκατ. ευρώ (+88%).

Τα τελικά αποτελέσματα του ομίλου συμπεριέλαβαν αποσβέσεις παγίων 6,68 εκατ. ευρώ (6,29 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 9,99 εκατ. ευρώ (9,77 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις για ζημιές και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες ζημιές συνολικού ύψους 6 εκατ. ευρώ (1,4 εκατ. ευρώ το 2016), που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, πρόβλεψη για αποζημίωση τρίτων με ποσό 1,89 εκατ. ευρώ, βάσει δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε αυτόν τον μήνα για υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων ανήλθαν, κατόπιν αυτών, σε 23,31 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 7,86 εκατ. ευρώ το 2016 (+196,6% ή +15,45 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την προσθήκη αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος τα κέρδη του διαμορφώθηκαν σε 23,36 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 10,92 εκατ. ευρώ τo 2016 (+113,9% ή +12,44 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 11,3% των πωλήσεων, ενώ τα αναλογούντα στη μητρική εταιρεία κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 16,2%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 10,5%, έναντι 6% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 402,56 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,5%. Τα αποτελέσματα χρήσης 2017 της εταιρείας, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Ορισμένα μεγέθη της χρήσης 2016, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων, επαναδιατυπώθηκαν, λόγω επαναταξινόμησης κονδυλίων, χωρίς να επηρεάσουν τα τελικά αποτελέσματά της.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 166,24 εκατ. ευρώ, κατά 79,2% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 0,9% (-1,46 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (197,68 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 105,66 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (92,02 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 11,03 εκατ. ευρώ (8,75 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Επί των περιουσιακών στοιχείων του υφίσταντο εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις ποσού 439,25 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 246,44 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,7% (+4,19 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31.12.2017 ήταν ύψους 156,13 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 18,2% (+24 εκατ. ευρώ), ενώ αντιστοιχούσαν στο 38,8% του συνόλου των απασχολουμένων στον όμιλο κεφαλαίων (35,3% στις 31.12.2016).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2017 ήταν αξίας 76,37 εκατ. ευρώ, έναντι 72,84 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι επενδύσεις του σε ενσώματα πάγια στοιχεία το 2017 αφορούσαν κυρίως τον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας (9,33 εκατ. ευρώ) και ήταν ύψους 10,31 εκατ. ευρώ, έναντι 6,25 εκατ. ευρώ το 2016.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον ιδρυτή της Αριστ. Στ. Μπελλέ, διευθύνοντα σύμβουλο τον Αντ. Γ. Χαχλάκη και οικονομικό διευθυντή τον Ευστρ. Γ. Ελισσαίο. Από κοινού με τις θυγατρικές της, στα τέλη του 2017 απασχολούσε 1.146 εργαζόμενους, έναντι 1.124 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 29,44 εκατ. ευρώ, έναντι 28,95 εκατ. ευρώ το 2016. Για μισθούς, άλλες παροχές και αμοιβές των διοικητικών και διευθυντικών στελεχών της διέθεσε 2,33 εκατ. ευρώ, έναντι 1,98 εκατ. ευρώ το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 36.825 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 20.340 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η μητρική εταιρεία, που ιδρύθηκε στη Χίο το 1988 και έχει πλέον την έδρα της στο Κορωπί Αττικής, στα τέλη του 2017 απασχολούσε 1.079 εργαζόμενους, έναντι 1.067 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 27,24 εκατ. ευρώ, έναντι 26,83 εκατ. ευρώ το 2016. Για μισθούς, άλλες παροχές και αμοιβές των διοικητικών και διευθυντικών στελεχών της διέθεσε 1,80 εκατ. ευρώ, έναντι 1,55 εκατ. ευρώ το 2016.

Κατέγραψε το 2017 έσοδα ίσα προς το 89,6% των ενοποιημένων, ύψους 185,27 εκατ. ευρώ (+5,8% ή +10,23 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 40,35 εκατ. ευρώ (+86,5% ή +18,72 εκατ. ευρώ), κέρδη προ φόρων 21,76 εκατ. ευρώ (234,3% ή +15,25 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για πιστωτικούς και χρεωστικούς φόρους εισοδήματος και αναβαλλόμενους φόρους καθαρά κέρδη 22,67 εκατ. ευρώ (+127,2% ή +12,69 εκατ. ευρώ). Η αξία των συμμετοχών της στις θυγατρικές της Πρωτεύς Εξοπλισμοί και Kego Agri στην Ελλάδα, Nireus International στην Κύπρο, Nireus GMBH στη Γερμανία και Predomar στην Ισπανία αποτιμήθηκαν 13,73 εκατ. ευρώ.

Δηλώνει ότι η ζήτηση το 2018 παραμένει ισχυρή και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια. Συνεχίζει να δίνει έμφαση στην ισχυροποίηση του εταιρικού brand και την ανάπτυξη νέων εμπορικών δικτύων και προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Επενδύει σε R&D, με στόχο την περαιτέρω μείωση του χρόνου ανάπτυξης των ψαριών.

Βασικότεροι μέτοχοι της υπό πώληση από τους βασικούς μετόχους της ιχθυοκαλλιεργητικής βιομηχανίας στις 31.12.2017 ήταν οι τράπεζες Πειραιώς με μερίδιο 32,23%, Alpha με 20,48%, Eurobank με 15,50%, Εθνική με 6,13% και η επενδυτική εταιρεία Linnaeus Capital Partners με 5,50%.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 29 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS