inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επενδύσεις για μεγαλύτερες εξαγωγές υλοποιεί η βιομηχανία γραφικών τεχνών Σ. ΚαρυδάκηςΣτο πρόγραμμα «Γενική Επιχειρηματικότητα» του νέου αναπτυξιακού νόμου, με κίνητρο φορολογική απαλλαγή, έχει εντάξει νέα επένδυσή της η εκτυπωτική βιομηχανία Γραφικές Τέχνες Στέφανος Καρυδάκης, η οποία αριθμεί πλέον 52 χρόνια από την ίδρυσή της και στηρίζει την ανάπτυξή της σε έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1966 και μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. τον Ιανουάριο του 1982, αναπτύσσοντας ποικίλες δραστηριότητες στην αγορά των γραφικών τεχνών, όπως την εκτύπωση αφισών και καρτών από PVC. Με την πάροδο των ετών ανέπτυξε πρωτοποριακό know-how και εξειδικεύτηκε στις ετικέτες πολυπροπυλενίου (IML), καθώς και σε άλλες καινοτομικές διαφημιστικές και προωθητικές εκτυπωτικές εφαρμογές με διαφορετικά υλικά (PP, PVC, PET). Εκτός της παραγωγής ετικετών in-mould, ασχολείται ευρύτερα με λιθογραφικές εκτυπώσεις και βιβλιοδεσίες. Επίσης, έχει στο ενεργητικό της την έκδοση του περιοδικού «Μαστορέματα». Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Η βιομηχανική μονάδα της είναι εγκατεστημένη στο Βιομηχανικό Πάρκο της περιοχής Καλύβια Θορικού του νομού Αττικής, στη θέση Πάτημα. Περιλαμβάνει στεγασμένους χώρους 7.775 τ.μ., επί συνολικής έκτασης 27.965 τ.μ.

Το 2016, ολοκληρώνοντας την 34η οικονομική χρήση της, η Σ. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ κατέγραψε:

- Πωλήσεις 19,15 εκατ. ευρώ (+11% ή +1,90 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 6,85 εκατ. ευρώ (+27,1% ή +1,46 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,61 εκατ. ευρώ (+36,6% ή +1,77 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 5,15 εκατ. ευρώ (+52,3% ή +1,77 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 4,85 εκατ. ευρώ (+58,2% ή +1,78 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 3,43 εκατ. ευρώ (+59,6% ή +1,28 εκατ. ευρώ).

Το 66,45% των εσόδων της (12,72 εκατ. ευρώ) προήλθε από την παραγωγή προϊόντων για πελάτες του εξωτερικού, δηλαδή άλλων ευρωπαϊκών χωρών και τρίτων χωρών, όπως ο Καναδάς και η Νότιος Αφρική, όπου από ετών η επιχείρηση έχει αποκτήσει πελάτες. Επίσης, το 96,9% των εσόδων της (18,56 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 3,6% (0,59 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,6% (+1,93 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε θεαματικά κατά 4,6 εκατοστιαίες μονάδες (στο 35,8%, από 31,2% το 2015). Συγχρόνως, οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες της μειώθηκαν σημαντικά, ως ποσοστό των πωλήσεων.

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,46 εκατ. ευρώ (1,45 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,305 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ το 2015).

Ευνοήθηκαν από κέρδη εκποίησης μηχανημάτων 0,39 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο 34,5% των πωλήσεων, από 28% το 2015. Επίσης, η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 23%, από 19,6% το 2015, παρά το γεγονός ότι το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 16,1%. Τα κέρδη της προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 27,1% (19,1% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 19,2% (13,4% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 25,3% (από 17,8%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 17,9% (από 12,5%).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα της προηγούμενης χρήσης, προέκυψαν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της βιομηχανίας γραφικών τεχνών στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 18,57 εκατ. ευρώ (17,145 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 64,7% (69,3% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 28,72 εκατ. ευρώ (24,73 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επίσης, συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά ύψους 6,11 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,70 εκατ. ευρώ αφορούσαν επιχορηγήσεις βάσει του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, που είχαν καταβληθεί σε προηγούμενες χρήσεις.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,32 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 5,57 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (5,75 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 3,67 εκατ. ευρώ (2,58 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 33,9% (+2,57 εκατ. ευρώ) λόγω των νέων επενδύσεων, ήταν ύψους 10,15 εκατ. ευρώ και κατά 56,6% βραχυπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 4,30 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 22,9% (-1,28 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 57,2% βραχυπρόθεσμες, εξασφαλισμένες με προσωπικές εγγυήσεις των μετόχων. Επίσης, η επιχείρηση βαρυνόταν με υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 2,125 εκατ. ευρώ, βάσει σύμβασης sale an lease back ακινήτου της που έληγε τον Αύγουστο του 2017. Στις λοιπές υποχρεώσεις της συμπεριελάμβανε μερίσματα πληρωτέα 1,39 εκατ. ευρώ.

Η βιομηχανία το 2016 δαπάνησε για επενδύσεις αγοράς νέων ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 4,30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,20 εκατ. περίπου ευρώ αφορούσαν μηχανολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να καλύψει αυξημένη ζήτηση από αγορές του εξωτερικού για ετικέτες πολυπροπυλενίου για εφαρμογές injection και blow-molding, καθώς και για άλλα προϊόντα της. Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 15,46 εκατ. ευρώ, έναντι 13,62 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν προς απόσβεση υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,09 εκατ. ευρώ, από προγενέστερες επιχορηγήσεις για την απόκτηση παγίων στοιχείων.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας Σ. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 143,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) άνω των 35,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 24,9% των πωλήσεων και το 16,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 24,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,3% των πωλήσεων και το 16,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 18,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,1% των πωλήσεων και το 12,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα συνολικά κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν ύψους 38,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 7 εκατ. ευρώ. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε μόνο τις χρονιές 2009 και 2011. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 19,15 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 3,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Στέφ. Γ. Καρυδάκη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Σ. Καρυδάκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 101 εργαζόμενους, έναντι 95 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,65 εκατ. ευρώ, έναντι 2,41 εκατ. ευρώ το 2016. Για μέρισμα στους μετόχους της, από τα κέρδη του 2015, ενέκρινε ποσό 2 εκατ. ευρώ και ως τα τέλη της χρήσης διέθεσε 0,61 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη του 2016 ενέκρινε μέρισμα 1,70 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο το 2016 ανήλθαν σε 55.425 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 47.980 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 33.950 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2017 ανέμενε ότι τα οικονομικά της μεγέθη θα κινηθούν ανοδικά και ότι θα αντλούσε από τη διεθνή αγορά το 70% περίπου των εσόδων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σ. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ

www.inr.gr, 30 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS