inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της η ηπειρωτική τυροκομική βιομηχανία ΚαράληςΝέο μηχανολογικό εξοπλισμό και επιπρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις, με επένδυση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό, αποκτά η ηπειρωτική τυροκομική βιομηχανία Καράλης, η οποία αποτελεί, πιθανότατα, τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εξαγωγής κεφαλογραβιέρας Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ).

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία τον Δεκέμβριο του 1999. Εδρεύει στους Χαλκιάδες Φιλοθέης του νομού Αρτας, στο ύψος του 9ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αρτας-Ιωαννίνων, όπου βρίσκονται πλέον οι εγκαταστάσεις της με στεγασμένους χώρους της τάξεως των 5.000 τ.μ. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αρτας.

Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1970. Τα πρώτα της βήματα είχαν γίνει το 1965, με παραδοσιακό τυροκομείο στην Πέτρα Πρέβεζας, απ' όπου το 1982 έγιναν οι πρώτες εξαγωγές στην Αυστραλία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Οι εγκαταστάσεις της είναι σε θέση να επεξεργάζονται 80 τόνους γάλακτος ημερησίως.

Η Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου Καράλης, όπως είναι η πλήρης επωνυμία της, εκτός από κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ παράγει φέτα ΠΟΠ σε συσκευασίες για τον καταναλωτή, καθώς και σε ξύλινα βαρέλια, σε μεταλλικά δοχεία και σε πλαστικά δοχεία. Επιπλέον, παράγει κεφαλοτύρι, γίδινο τυρί, πεκορίνο, ανθότυρο, βούτυρο, γιαούρτι, γαλοτύρι και μυζήθρα. Το ήμισυ περίπου της παραγωγής της διατίθεται σε ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν.

Η επένδυσή της σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις αφορά την προσθήκη χώρων για ψυκτικούς θαλάμους και ωριμαντήρια τυριών.

Για την υλοποίηση των επενδύσεών της έχει αιτηθεί την υπαγωγή του σχετικού επενδυτικού προγράμματος στις διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νόμου και τον σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών.

Η επέκταση των εγκαταστάσεών της φαίνεται να εξυπηρετεί τον στόχο ανταπόκρισης σε αυξημένη ζήτηση για την κάλυψη αναγκών ελληνικών λιανεμπορικών αλυσίδων για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Σε σύγκριση με το παρελθόν, η επιχείρηση έχει διαφοροποιήσει τους στόχους της και επιδιώκει δυναμική επέκταση στην ελληνική αγορά, χωρίς να παραμελεί τις σημαντικές εξαγωγικές της δραστηριότητες.

Ολοκληρώνοντας το 2016 τη 16η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η ηπειρωτική γαλακτοβιομηχανία παρουσίασε υψηλή διψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων, εν μέρει λόγω εμπορίας γάλακτος σε πρωτογενή μορφή, με τίμημα την αποδυνάμωση των περιθωρίων κέρδους. Ωστόσο, διατήρησε σε υψηλά επίπεδα την κερδοφορία της. Συγκεκριμένα, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 29,70 εκατ. ευρώ (+26,7% ή +6,26 εκατ. ευρώ).

- Μεικτά κέρδη 4,72 εκατ. ευρώ (+6% ή +0,27 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,44 εκατ. ευρώ (+4,4% ή +0,19 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,87 εκατ. ευρώ (+3,8% ή +0,14 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 3,61 εκατ. ευρώ (+2,7% ή +0,09 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 2,56 εκατ. ευρώ (+2,8% ή +0,07 εκατ. ευρώ).

Το 92,9% των εσόδων της (27,59 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 7,1% (2,11 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών, καθώς η επιχείρηση διέθεσε στην αγορά, με σχεδόν μηδενικό μεικτό περιθώριο, σημαντική ποσότητα αυτούσιου γάλακτος. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 18,4% (+4,28 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης αποδυναμώθηκε, εν μέρει λόγω των εμπορικών δραστηριοτήτων της, κατά 3,1 εκατοστιαίες μονάδες (στο 15,9%, από 19% το 2015).

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,57 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,26 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 20,9% (23,9% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 14,8% (16,9% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν σε 12,2% (από 15%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 8,6% (από 10,6%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 15,1%, από 16,7% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 15,6%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2015 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί, με επαναταξινόμηση κονδυλίων.

Τα ίδια κεφάλαια της τυροκομικής βιομηχανίας στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 18,54 εκατ. ευρώ (15,98 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 63,1% (62,8%έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 29,40 εκατ. ευρώ (25,45 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (25,10 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 15,60 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (9,50 εκατ. ευρώ), αν και, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε επιβαρύνει τη χρήση με προβλέψεις ζημιών για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις ύψους 0,515 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 0,39 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 14,8% (+1,40 εκατ. ευρώ) λόγω του αυξημένου κύκλου εργασιών και επενδύσεων, ανήλθαν σε 10,86 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 87,5% βραχυπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 4,55 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 11,3% (-0,58 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 94,7% βραχυπρόθεσμες. Για εξασφάλιση δανείων υπολοίπου 1,93 εκατ. ευρώ σε πάγιά της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 4,26 εκατ. ευρώ, από 4,16 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 0,75 εκατ. ευρώ, έναντι 1,265 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν προς απόσβεση υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 1,12 εκατ. ευρώ, από προγενέστερες επιχορηγήσεις και επιδότηση 0,54 εκατ. ευρώ που έλαβε το 2016 για την απόκτηση παγίων στοιχείων.

Οι συνολικές πωλήσεις της τυροκομικής εταιρείας ΚΑΡΑΛΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 222,9 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 21,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,7% των πωλήσεων και επίσης το 9,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 12,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,6% των πωλήσεων και το 12,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 8,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4% των πωλήσεων και το 9,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα συνολικά κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν ύψους 19,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε μόνο το 2012 και το 2014. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 29,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 2,55 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της έχουν εξεταστεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Σ. Καράλη και αναπληρωτή πρόεδρο τον Σπυρ. Κ. Καράλη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 84 εργαζόμενους, έναντι 73 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,13 εκατ. ευρώ, έναντι 0,99 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές στη διοίκησή της διέθεσε 0,07 εκατ. ευρώ, όπως και το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο ανήλθαν το 2016 σε 52.820 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 42.990 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 30.440 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

www.inr.gr, 30 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS