inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξάνει τις εξαγωγές και τις επενδύσεις της η βιομηχανία διέλασης αλουμινίου ΕΛΒΙΑΛΠεραιτέρω ανοδική πορεία των πωλήσεών της αναμένεται να δημοσιοποιήσει για τη χρήση 2017 η μακεδονική βιομηχανία διέλασης αλουμινίου ΕΛΒΙΑΛ, η οποία την περίοδο 2016-2020 υλοποιεί πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ.

Η Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου, με τον διακριτικό τίτλο ΕΛΒΙΑΛ, ιδρύθηκε με την τρέχουσα νομική μορφή της τον Ιούνιο του 1990. Εχει δημιουργήσει μεγάλη μονάδα παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου και προφίλ βιομηχανικής χρήσης στο βιομηχανικό πάρκο Αγίου Παντελεήμονα στον νομό Κιλκίς, σε έκταση 109.500 τ.μ., με στεγασμένους χώρους 30.510 τ.μ. Εδρεύει στη Νέα Σάντα Κιλκίς, στο ύψος του 26ου χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, όπου σε έκταση 21.065 τ.μ. είχε κατασκευάσει την πρώτη βιομηχανική μονάδα της, με στεγασμένους χώρους 10.360 τ.μ. Διαθέτει υποκατάστημα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ελέγχει πλήρως στη Σερβία την εταιρεία ELVIAL Beograd και με μερίδια 52% τις θυγατρικές Greek Aluminium Indystry στη Βουλγαρία και Elvial Romania Aluminium Systems στη Ρουμανία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Η σταθερά έντονη εξαγωγική της δραστηριότητα επεκτάθηκε δυναμικά, από το 2015, στις αγορές της Γαλλίας και της Γερμανίας. Αποδίδει πλέον άνω του 55% των συνολικών εσόδων της εταιρείας.

Το 1990 άρχισε να παράγει προφίλ αλουμινίου για βιομηχανικές χρήσεις. Παρήγαγε τα πρώτα της αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου για απλές και σύνθετες κατασκευές, με το σήμα της, το 1997. Την τριετία 2005-2007 κατασκεύασε, όπως αναφέρει, πρότυπο και πλήρως καθετοποιημένο ρομποτικό βιομηχανικό συγκρότημα, με μονάδες διέλασης που έχουν παραγωγική δυναμικότητα της τάξεως των 18.000 τόνων προφίλ αλουμινίου ετησίως.

Το εν εξελίξει επενδυτικό της πρόγραμμα ως τα τέλη του 2017 ήταν της τάξεως των 13 εκατ. ευρώ και περιελάμβανε την εγκατάσταση εξοπλισμού αύξησης της παραγωγής. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 13,11 εκατ. ευρώ, αντί 13,63 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, μετά τις αποσβέσεις της χρήσης, ενώ η αξία των προκαταβολών και μη κυκλοφορούντων στοιχείων υπό κατασκευή, στο πλαίσιο των νέων επενδύσεων, ανερχόταν σε 4,07 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Η καταβληθείσα ετήσια δαπάνη για την αγορά παγίων ήταν 6,50 εκατ. ευρώ (2,03 εκατ. ευρώ το 2015).

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία διέλασης αλουμινίου το 2016, ολοκληρώνοντας την 26η οικονομική χρήση της, συγκέντρωσε από τη διάθεση των προϊόντων της έσοδα 55,915 εκατ. ευρώ, έναντι 46,30 εκατ. ευρώ το 2015. Αυξημένα, δηλαδή, κατά 20,8% σε ποσοστό ή 9,62 εκατ. ευρώ, σε αξία, σε ετήσια βάση. Το 85,8% των εσόδων της (48 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 14,2% (7,92 εκατ. ευρώ) από διάθεση εμπορευμάτων και αποθεμάτων και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 19,2% (+7,75 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα αυτά απέδωσαν μεικτά κέρδη 11,45 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του 2015 κατά 21,3%, καθώς ενδυναμώθηκε οριακά ο συντελεστής μεικτού κέρδους της εταιρείας (στο 20,5%, από 20,4% το 2015).

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 11,1% (+0,75 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 7,49 εκατ. ευρώ (6,75 εκατ. ευρώ το 2015), ίσα προς το 13,4% των πωλήσεων (14,6% το 2015).

Οι δαπάνες διοίκησης αυξήθηκαν κατά 15,4% και οι δαπάνες διάθεσης κατά 19,8%.

Τα τελικά αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,52 εκατ. ευρώ (2,42 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,36 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ το 2015).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με πρόβλεψη ζημιών 0,43 εκατ. ευρώ για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις, καθώς και με μέρος ποσού 0,49 εκατ. ευρώ που καταλογίστηκε στην επιχείρηση κατόπιν φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2008-2010.

Προέκυψαν, κατόπιν αυτών, αυξημένα κατά 16,2% κέρδη προ φόρων ύψους 4,66 εκατ. ευρώ το 2016 (4,01 εκατ. ευρώ το 2015 ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένα κατά 12,6% κέρδη της τάξεως των 3,13 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,78 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 13,8% (12,2% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 9,2% (8,5% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν σε 8,3% (από 8,7%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 5,6% (από 6%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 11,7%, αντί 12,9% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 21,9%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 7,18 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα χρήσης 2016 της εταιρείας, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Ορισμένα μεγέθη της χρήσης 2015 επαναδιατυπώθηκαν, λόγω επαναταξινόμησης κονδυλίων.

Η ΕΛΒΙΑΛ στις 31.12.2016 απασχολούσε συνολικά κεφάλαια 63,87 εκατ. ευρώ (52,40 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), εκ των οποίων τα δικά της ήταν 33,98 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 53,2% των συνολικών (33,80 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 64,5% των συνολικών έναν χρόνο πριν). Η οριακή αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 22,26 εκατ. ευρώ βάσει των αναπτυξιακών νόμων, οφείλεται σε έγκριση διανομής μερισμάτων σημαντικού ύψους στη διάρκεια της χρήσης.

Στις 31.12.2016 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (46,40 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 24,57 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (21,83 εκατ. ευρώ). Ο τραπεζικός δανεισμός της ανερχόταν σε 11,65 εκατ. ευρώ, έναντι 6,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Αυξήθηκε, δηλαδή, κατά 86,7% (+5,41 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος, ενώ ήταν σε ποσοστό 69% μακροπρόθεσμος. Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αυξήθηκαν κατά 60,7%, σε 29,90 εκατ. ευρώ (+11,30 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε επιβαρύνει τη χρήση με πρόσθετες προβλέψεις ζημιών για απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού 0,745 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 16,25 εκατ. ευρώ (15,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στις λοιπές υποχρεώσεις της συμπεριελάμβανε μερίσματα πληρωτέα 4,88 εκατ. ευρώ. Είχε απαίτηση ύψους 1,19 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η συμμετοχή της στις τρεις εμπορικές εταιρείες σε άλλες χώρες των Βαλκανίων αποτιμήθηκε 0,16 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της ΕΛΒΙΑΛ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 494,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 76,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,5% των πωλήσεων και το 10,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 28,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,8% των πωλήσεων και το 8,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 23,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων και το 7,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα συνολικά κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν ύψους 67,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 39,3 εκατ. ευρώ και κινήθηκαν ανοδικά τα επόμενα χρόνια, με εξαίρεση τις χρονιές 2008, 2009 και 2012. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, άνω των 55,9 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν το 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 3,1 εκατ. ευρώ, επίσης καταγράφηκαν το 2016.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της έχουν εξεταστεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2010.

Η ΕΛΒΙΑΛ έχει πρόεδρο τον Δημ. Α. Τζίκα, διευθύνουσα σύμβουλο την Ασήμω Δ. Τζίκα και αντιπρόεδρο τη Σουλτάνα Δ. Τζίκα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 237 εργαζόμενους, έναντι 196 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 5,43 εκατ. ευρώ, έναντι 4,33 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές στη διοίκησή της διέθεσε 1,21 εκατ. ευρώ, έναντι 1,06 εκατ. ευρώ το 2015. Ενέκρινε το 2016 για τους μετόχους της μέρισμα 2,93 εκατ. ευρώ έναντι 1,33 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο ανήλθαν το 2016 σε 31.610 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 19.670 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 13.220 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στόχοι της για το 2017 ήταν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς της, η διείσδυση ή η προετοιμασία για διείσδυση σε νέες αγορές και η υλοποίηση νέων επενδύσεων με στόχο την παραγωγή μεγαλύτερου όγκου νέων προϊόντων αλουμινίου υψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΒΙΑΛ

www.inr.gr, 30 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS