inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Με κέρδη άνω των 2 εκατ. ευρώ «έκλεισε» τη χρήση 2016-2017 η εταιρεία σπόρων Bios AgrosystemsΥψηλή ποσοστιαία ανάκαμψη των πωλήσεων και, ακόμη, υψηλή κερδοφορία, αν και μέρος της προήλθε από την εκποίηση μεριδίου συγγενικής επιχείρησης, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η εταιρεία επεξεργασίας, παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας Bios Agrosystems.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1996 ως Α.Ε., ενώ προϋπήρχε από το 1990 με άλλη εταιρική μορφή, μετά την απόφαση του ομίλου γεωργικών εφοδίων Redestos - Efthymiadis Agrotechnology Group να εισέλθει στην αγορά του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού για την παραγωγή βαμβακιού, πατάτας και σιτηρών. Εχει αντικείμενο την έρευνα, βελτίωση, ανάπτυξη, παραγωγή, επεξεργασία, εισαγωγή, εξαγωγή, συντήρηση, αποθήκευση, συσκευασία και εμπορία σπόρων σποράς, φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού εν γένει, γεωργικών εφοδίων και συναφών προϊόντων και εμπορευμάτων. Εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, όπου διαθέτει γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους 1.000 τ.μ. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Επιμελητηρίου Ξάνθης.

Οι βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο Κουτσό Γενισέας στην Ξάνθη, επί συνολικής έκτασης 100 στρεμμάτων, με στεγασμένους χώρους 11 στρεμμάτων. Λειτούργησαν για πρώτη φορά το 2006 και περιλαμβάνουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τη χημική αποχνόωση βαμβακόσπορου, τον καθαρισμό, την επεξεργασία, την παραγωγή και την επένδυση - συσκευασία σπόρων για σπορά όλων των ειδών. Επίσης, στη Λάρισα και τα Γιαννιτσά Πέλλας η εταιρεία λειτουργεί δυο πειραματικούς σταθμούς έρευνας και ανάπτυξης σπόρων γεωργίας.

Από την ίδρυσή της επιδίωξε να προσφέρει ποικιλίες σπόρων βαμβακιού από γενετικό υλικό δικής της παραγωγής. Το 1995 παρουσίασε τον σπόρο βάμβακος με την ονομασία «Χριστίνα», που ήταν ο πρώτος ιδιωτικής ελληνικής εταιρείας. Ακολούθησε η παραγωγή άλλων ομοειδών προϊόντων, με τελευταίο, το 2008, το προϊόν «Select».

Εκτός των δικών της προϊόντων, επεξεργάζεται και παράγει σπόρους για διεθνείς εταιρείες, όπως η Pioneer, η Monsanto και η Bayer. Οφείλει μέρος των εσόδων της σε πωλήσεις προϊόντων της στη συνδεδεμένη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας προϊόντων φυτοπροστασίας Κ. & Ν. Ευθυμιάδης.

Συμμετέχει με μερίδιο 21,8% στην ομοειδή εταιρεία Βίτρο Ελλάς, καθώς και με 20% στην συναφούς αντικειμένου εταιρεία Biociditech, ενώ παρέχει δάνεια και χρηματοοικονομική υποστήριξη στη συνδεδεμένη ελληνική επιχείρηση Agritex Ενεργειακή (1 εκατ. ευρώ στις 30.6.2017) και στη συνδεδεμένη επιχείρηση εξωτερικού Biocidetech (0,12 εκατ. ευρώ στις 30.6.2017).

Σύμφωνα με τον 20ό ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η Bios Agrosystems την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 6,05 εκατ. ευρώ έναντι 3,74 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 61,7% (+2,31 εκατ. ευρώ). Το 73,7% των εσόδων της (4,46 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων, 2,3% (0,14 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και το υπόλοιπο 24% (1,45 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών βιομηχανικού χαρακτήρα σε τρίτες επιχειρήσεις, κυρίως ελληνικές θυγατρικές πολυεθνικών. Επίσης, το 99,5% των εσόδων της (6,02 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 0,5% (0,03 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 76,3% (+1,93 εκατ. ευρώ). Το 11,6% των εσόδων της (0,70 εκατ. ευρώ) αφορούσε πωλήσεις στη συνδεδεμένη εταιρεία Κ. & Ν. Ευθυμιάδης.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 12,1 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 2,27 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 0,96 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+137,8% ή +1,32 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 37,6%, από 25,5% τη χρήση 2015-2016, εξασφαλίζοντας θετικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 16,1 φορές, καθώς ανήλθαν σε 2,97 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχου ποσού 0,17 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, καθώς συμπεριέλαβαν κέρδη 1,35 εκατ. ευρώ από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, που αφορούσαν τη ρευστοποίηση του 50% του μεριδίου 44,6% που κατείχε στη συγγενική εταιρεία Βίτρο Ελλάς, με τίμημα πώλησης 1,56 εκατ. ευρώ καταβλητέο σε δόσεις το αργότερο ως τον Σεπτέμβριο του 2018 και κέρδος 1,35 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο απόφασης του ομίλου στον οποίο ανήκει να συνδέσει την πορεία του στον συγκεκριμένο τομέα με ρωσικό επιχειρηματικό όμιλο. Εξαιρουμένων των έκτακτων αυτών εσόδων, ήταν ύψους 1,62 εκατ. ευρώ, πολλαπλάσια και πάλι εκείνων της προηγούμενης χρήσης.

Τα τελικά αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,15 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,10 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,21 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων ύψους 2,76 εκατ. ευρώ και κερδών μετά φόρων 2,04 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,11 εκατ. ευρώ προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους την προηγούμενη χρήση (+2,875 εκατ. ευρώ και +2,15 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 34%, οφειλόμενη κατά το ήμισυ περίπου στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, έναντι 2,7% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 8,74 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 34,7%, κυρίως λόγω σημαντικής αύξησης των κυκλοφοριακών στοιχείων του.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1,25 εκατ. ευρώ, κατά 45,6% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 34,6% (-0,66 εκατ. ευρώ). Βρισκόταν σε συμμόρφωση με τους οριζόμενους σε συμβάσεις μακροπρόθεσμων δανείων της δείκτες και λοιπούς σχετικούς δανειακούς όρους. Εμφάνιζε σημαντικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (5,21 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,38 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (1,83 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε διενεργήσει απομείωση εμπορικών απαιτήσεων και δανείων και λοιπών απαιτήσεών της από συγγενικές της εταιρείες της σε καθυστέρηση από προηγούμενες χρήσεις συνολικού ποσού 2,60 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,34 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 4,79 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Είχε καταστεί εγγυήτρια στη συνδεδεμένη εταιρεία Hellenic Farming για αλληλόχρεο λογαριασμό ποσού 1,44 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 2,51 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6% (+0,24 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ενσωμάτωναν επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 0,88 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 6,23 εκατ. ευρώ (4,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 71,2% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (65% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 1,53 εκατ. ευρώ, έναντι 1,39 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016, πλέον προκαταβολών και παγίων υπό κατασκευή 0,15 εκατ. ευρώ. Για πάγιες επενδύσεις, πέραν των προκαταβολών, η εταιρεία διέθεσε 0,275 εκατ. ευρώ την τελευταία χρήση, έναντι 0,56 εκατ. ευρώ την προηγούμενη. Οι συμμετοχές στη Βίτρο Ελλάς και τη Biocidetech (20%) αποτιμήθηκαν 0,20 εκατ. ευρώ, μη περιλαμβάνοντας, κατά τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, απομείωση ποσού 0,10 εκατ. ευρώ. Στα χρηματοοικονομικά της στοιχεία συμπεριελάμβανε μετοχές της Attica Bank αξίας 0,10 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια της χρήσης είχε ρευστοποιήσει ποσό 0,40 εκατ. ευρώ μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων money market της Εθνικής Τράπεζας.

Οι συνολικές πωλήσεις της BIOS AGROSYSTEMS τη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο του 2005 έως και τον Ιούνιο του 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών περίπου αυτών ετών, ανήλθαν σε 75,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 11,25 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,9% των πωλήσεων και το 10,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, εμπεριέχοντας έκτακτα, μη λειτουργικά κέρδη. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,3% των πωλήσεών της και το 8,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 2,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,2% των πωλήσεών της και το 5,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων, εμπεριέχοντας έκτακτα, μη λειτουργικά κέρδη. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων την εξεταζόμενη περίοδο ήταν κέρδη άνω των 8,7 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις, μία από τις οποίες αφορούσε υπερδωδεκάμηνη χρήση και έχει ληφθεί υπόψη και στα αποτελέσματα επόμενης χρήσης, καθώς η επιχείρηση μετέβαλε την ημερομηνία ολοκλήρωσης εταιρικής χρήσης από την 31η Δεκεμβρίου στην 30ή Ιουνίου. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 9,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016-2017. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 6,6 εκατ. ευρώ.

Δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2013 και 2014.

Πρόεδρος της επιχείρησης είναι ο Νικ. Ε. Ευθυμιάδης, διευθύνων σύμβουλος ο Ευθ. Ν. Ευθυμιάδης και αντιπρόεδρος ο Βασ. Ν. Ευθυμιάδης της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων του ομώνυμου επιχειρηματικού ομίλου. Μέτοχός της είναι η συμμετοχική εταιρεία Redestos - Efthymiadis Agrotechnology Group με μερίδιο 100%.

Τη χρήση 2016-2017 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 29 εργαζόμενους, έναντι επίσης 29 τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε για αμοιβές, άλλες παροχές και ασφαλιστικές εισφορές ή και αποζημιώσεις του διοικητικού, διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της 0,81 εκατ. ευρώ, έναντι 0,65 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,22 εκατ. ευρώ, έναντι 0,56 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων από την εκποίηση μέρους της συμμετοχής της στη Βίτρο Ελλάς, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016-2017 ήταν ίσα προς 55.860 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2017-2018 και τα επόμενα χρόνια η επιχείρηση δηλώνει ότι η πορεία της αναμένεται να είναι ανοδική.

Αγωγή της εναντίον του ΟΑΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου, με αίτημα την καταβολή ποσού 0,30 εκατ. ευρώ ως επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, εκκρεμεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: BIOS AGROSYSTEMS

www.inr.gr, 31 Μαρτίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS