inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επανήλθε σε κερδοφόρα αποτελέσματα το 2017 η εταιρεία Κρητών ΑρτοςΣε κερδοφόρα αποτελέσματα επέστρεψε το 2017, ολοκληρώνοντας τη 14η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η εισηγμένη από το 2009 στο χρηματιστήριο Αθηνών βιομηχανία αρτοσκευασμάτων Κρητών Αρτος.

Η εφαρμογή επιθετικού πλάνου marketing και διαφήμισης, ακόμη και σε social media, καθώς και η ενίσχυση προωθητικών ενεργειών σε λιανεμπορικές αλυσίδες, σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση του εμπορικού σκέλους των δραστηριοτήτων της, οδήγησαν σε σημαντική διεύρυνση των πωλήσεων της κρητικής βιομηχανίας το περασμένο έτος. Η κερδοφορία της οφείλεται, κυρίως, στην έλλειψη υψηλών έκτακτων επιβαρύνσεων, που είχαν προσδώσει αρνητικό πρόσημο στα αποτελέσματά της το έτος 2016.

Συγχρόνως, η αρτοβιομηχανία μείωσε τις δανειακές της υποχρεώσεις, αλλά δεν κατάφερε να ενισχύσει τη ρευστότητά της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. τον Ιανουάριο του 2003 και απέκτησε βιοτεχνία αρτοσκευασμάτων. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη θέση Αμμος της Καλλιθέας του νομού Ηρακλείου Κρήτης, στα όρια της Βιομηχανικής Περιοχής του Ηρακλείου. Εκεί το 2005 κατασκεύασε σύγχρονες εγκαταστάσεις άνω των 4.000 τ.μ., επί ιδιόκτητου οικοπέδου 22.000 τ.μ. Παρασκευάζει και διαθέτει παραδοσιακά κρητικά παξιμάδια, μίνι παξιμάδια με διάφορες γεύσεις, κριτσινάκια, παραδοσιακά χειροποίητα βουτήματα και κριτσίνια, καθώς και συναφή ειδικά προϊόντα, μέρος των οποίων φέρει το εμπορικό σήμα «Μικιό», πέραν του σήματος «Κρητών Αρτος». Γενικότερα, παράγει προϊόντα αρτοποιίας και σνακ με βάση την κρητική και μεσογειακή διατροφή, χρησιμοποιώντας φυσικές πρώτες ύλες, άλευρα ολικής άλεσης και extra παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης. Συνεργάζεται, παράγοντας εν μέρει και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με τις μεγαλύτερες λιανεμπορικές αλυσίδες της χώρας. Διαθέτει σειρά προϊόντων της σε αγορές του εξωτερικού. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κρήτης. Επίσης, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Φεβρουάριο του 2009.

Η Κρητών Αρτος το 2017 κατέγραψε:

- Πωλήσεις 5,94 εκατ. ευρώ έναντι 5,245 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένες κατά 13,3% (+0,70 εκατ. ευρώ).

- Μεικτά κέρδη 1,555 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 1,45 εκατ. ευρώ (+7,5% ή +0,11 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,88 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,29 εκατ. ευρώ (+1,16 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,50 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,75 εκατ. ευρώ (+1,25 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,35 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,94 εκατ. ευρώ (+1,29 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για τρέχοντα και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος 0,33 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,92 εκατ. ευρώ (+1,24 εκατ. ευρώ).

Το 93,1% των εσόδων της (5,53 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 6,9% (0,41 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα, λοιπά αποθέματα και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά της έσοδα παρουσίασαν αύξηση 9,3% (+0,47 εκατ. ευρώ)

Ως ποσοστό των εσόδων τα μεικτά κέρδη της συμπιέστηκαν κατά 1,4 εκατοστιαίες μονάδες στο 26,2%, από 27,6% το 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν εντυπωσιακά, για τον λόγο ότι κατά τη χρήση 2016 είχαν επιβαρυνθεί με υψηλές προβλέψεις για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις από τη χρεοκοπημένη αλυσίδα «Μαρινόπουλος» και λοιπά υψηλά, μη επαναλαμβανόμενα έκτακτα έξοδα. Επίσης, η κερδοφορία της ευνοήθηκε από επιχορηγήσεις παγίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,74 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,39 εκατ. ευρώ (0,47 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,15 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 9,6%, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 8,9%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,9%, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους αποτέλεσαν το 5,5% των πωλήσεων. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 9,2%, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 2,5%, ύψους 9,58 εκατ. ευρώ (+0,24 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 η Κρητών Αρτος βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1,19 εκατ. ευρώ, κατά 60,6% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 41% (-0,83 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 5,75 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 1,5% (-0,09 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,74 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,39 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (4,13 εκατ. περίπου ευρώ), αντανακλώντας αποδυναμωμένη ρευστότητα. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,29 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Για τη διασφάλιση των πιστωτών της Τράπεζα Πειραιώς και Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα είχαν εγγραφεί υπέρ αυτών προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ποσού 4,20 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 3,83 εκατ. ευρώ (3,51 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 40% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (37,5% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 5,83 εκατ. ευρώ, έναντι 5,41 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Η εταιρεία διέθεσε για επενδύσεις 0,93 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), που αφορούσαν κυρίως νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Εμμ. Γ. Δαμιανάκη και αντιπρόεδρο τον Αχ. Γ. Καψιώτη. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 44 εργαζόμενους, έναντι 39 στις 31.12.2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,60 εκατ. ευρώ, έναντι 0,58 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2017 διαμορφώθηκαν σε 19.955 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ήταν 7.980 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 7.410 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας αρτοποιημάτων και συναφών προϊόντων ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 54,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 7,25 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,3% των πωλήσεων και το 6,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 0,7 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 1,2% των πωλήσεων και το 0,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,15 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,3% των πωλήσεων και το 0,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, καθώς παρουσίασε υψηλές ζημιές το 2016. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 5,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 5,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2017. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 0,325 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 0,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 2 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της έκθεση, στόχοι της για το 2018 είναι η ισχυροποίηση των επώνυμων προϊόντων της και η περαιτέρω ενίσχυση των μεριδίων της και της εταιρικής της ταυτότητας στην ελληνική αγορά, η παραγωγή και διάθεση νέων καινοτομικών προϊόντων, κυρίως στην κατηγορία των σνακ, καθώς και η ενδυνάμωση των εξαγωγών της. Ειδικότερα στην κατηγορία των προϊόντων σνακ, προωθεί τη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων με το σήμα «Μικιό» με κριτσίνια, μπάρες δημητριακών, παστέλια και άλλα προϊόντα. Αναμένει μικρή ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ

www.inr.gr, 12 Απριλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS