inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ κατέγραψε η βιομηχανία ελιάς και ελαιολάδου Αμάλθεια τη χρήση 2016-2017Υψηλή, διψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων και διπλασιασμό σχεδόν των κερδών της προ φόρων και μετά φόρων κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 2016-2017 η εξαγωγική, κατά βάση, βιομηχανία επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς και τυποποίησης ελαιολάδου Αμάλθεια.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1981 και εδρεύει στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού του νομού Αιτωλοακαρνανίας, όπου διαθέτει τη βιομηχανική μονάδα της. Κατά κύριο λόγο επεξεργάζεται και τυποποιεί, σε ποικίλες συσκευασίες, ελιές. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Εξάγει το 95% περίπου των προϊόντων της, με το σήμα «Amalthia» κυρίως, στις χώρες Αυστραλία, Γερμανία, Ζιμπάμπουε, ΗΠΑ, Καναδάς, Νότιος Αφρική και Ρουμανία, όπου έχει συνάψει μακρόχρονες εμπορικές συνεργασίες.


Συμμετέχει με ποσό 0,79 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Αιτωλική Ενεργειακή, με σκοπό τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, καθώς και με ποσό 0,25 εκατ. ευρώ στην εν μέρει ομοειδή βιομηχανία Γαία Τρόφιμα.

Σύμφωνα με τον 35ο ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 η Αμάλθεια κατέγραψε έσοδα ύψους 14,66 εκατ. ευρώ έναντι 12,34 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 18,8% (+2,32 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως, ενίσχυσε κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 2,225 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 1,465 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+51,9% ή +0,76 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της σε 15,2%, από 11,9% τη χρήση 2015-2016.

Συγχρόνως, συρρίκνωσε κατά 18,1% τις δαπάνες τις δαπάνες διοικητικής λειτουργίας και κατά 26,6% τις δαπάνες διάθεσης των προϊόντων της, γεγονός που αντιστάθμισε τη μείωση των έκτακτων εσόδων της και την αύξηση των έκτακτων εξόδων της.

Κατόπιν αυτών, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν άνοδο 70,4% (+0,78 εκατ. ευρώ), ανήλθαν σε 1,90 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 13% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 9% (1,12 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,23 εκατ. ευρώ (επίσης 0,23 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,08 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή αυξημένων κατά 94,3% κερδών προ φόρων ύψους 1,60 εκατ. ευρώ (0,82 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένων κατά 94,1% καθαρών κερδών ύψους 1,12 εκατ. ευρώ (0,58 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ενισχυμένων σε αξία κατά 0,775 εκατ. ευρώ και 0,54 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,83 εκατ. ευρώ (+74,3%).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 23,1% και 16,2%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 10,9% και τα καθαρά κέρδη το 7,6%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 16%, έναντι 10,4% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 11,92 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 10,7% (+1,15 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 0,82 εκατ. περίπου ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 30,9% (+0,19 εκατ. ευρώ) και στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Διέθετε σημαντικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,56 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,20 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (4,36 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,76 εκατ. ευρώ (1,34 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Για εξασφάλιση δανείων της είχε παράσχει στην τράπεζα Εθνική εμπράγματες εξασφαλίσεις ποσού 0,735 εκατ. ευρώ επί ακινήτων της. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 4,45 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 0,9% (+0,04 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,17 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 7,47 εκατ. ευρώ (6,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 62,7% (59% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 2,30 εκατ. ευρώ, έναντι 2,28 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Στη διάρκεια της χρήσης υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 0,24 εκατ. ευρώ, έναντι 0,05 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,09 εκατ. ευρώ, από καταβληθείσες επιχορηγήσεις για απόκτηση παγίων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων ΑΜΑΛΘΕΙΑ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 131,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 9,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,4% των πωλήσεων και το 8,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 5,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,9% των πωλήσεων και το 9,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 3,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,6% των πωλήσεων και το 6,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων τα 13 αυτά χρόνια ήταν κέρδη άνω των 8,75 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 14,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016-2017. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,1 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016-2017. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 7,9 εκατ. ευρώ.

Η Αμάλθεια έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Α. Ζούκα και αντιπρόεδρο την Ευαγγελία Α. Ζούκα της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 52 εργαζόμενους, έναντι 45 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,69 εκατ. ευρώ, έναντι 0,68 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησής της χορήγησε 0,16 εκατ. ευρώ, έναντι 0,14 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Από τα κέρδη της χρήσης 2016-2017 διαθέτει στους μετόχους της μέρισμα 0,37 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016-2017 αντιστοιχούν σε 36.575 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 30.710 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 21.540 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εκτιμά ότι διαθέτει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της στη διεθνή και την ελληνική αγορά και τη μελλοντική της ανάπτυξη. Θεωρεί ότι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της είναι το «κλειδί» για την παραγωγή και εμπορία προϊόντων υψηλής ποιότητας και την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της.

Τον Δεκέμβριο του 2017 αποφάσισε την απορρόφηση της συγγενικής ομόρρυθμης εταιρείας Κ. Ζούκας & Σία.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΜΑΛΘΕΙΑ

www.inr.gr, 18 Απριλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS