inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε 11,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα της γαλακτοβιομηχανίας Α.ΒΙ.ΓΑΛ. τη χρήση 2016-2017Περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και ενισχυμένη κερδοφορία, παρά τη συρρίκνωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους της για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η πελοποννησιακή, τυροκομική κατά βάση γαλακτοβιομηχανία Αχαϊκή Βιομηχανία Γάλακτος, που φέρει τον διακριτικό τίτλο Α.ΒΙ.ΓΑΛ.

Η επιχείρηση εδρεύει στην Περιβόλα του νομού Αχαΐας, όπου διαθέτει γραφεία και αποθήκες και ξεκίνησε τις δραστηριότητές της, με τη μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας, το 1967. Μετά από πέντε μετεγκαταστάσεις έχει τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της, με βιομηχανοστάσιο 4.000 τ.μ., σε έκταση 20.000 τ.μ., στη Βαλμαντούρα Αχαΐας. Προμηθεύεται φρέσκο γάλα από τα ορεινά και ημιορεινά βοσκοτόπια του Ερυμάνθου και γειτονικές περιοχές. Παράγει τυρί φέτα, γιαούρτι, κεφαλοτύρι, γραβιέρα, μυζήθρα, βούτυρο, δυοσμοτύρι και άλλα τυροκομικά προϊόντα. Επίσης, διαθέτει κέντρο διανομής των προϊόντων της στην Πάτρα. Διακινεί σειρές προϊόντων με τις επωνυμίες «Παντελής» και «Πελοπόννησος». Η δεύτερη σειρά προϊόντων δημιουργήθηκε με σκοπό τη διευκόλυνση της εξαγωγικής της δραστηριότητας στην Αυστραλία και τη Γερμανία.

Θεωρείται ότι απορροφά, ενδεχομένως, τις μεγαλύτερες ποσότητες γάλακτος της Πελοποννήσου, μεταξύ των ομοειδών ιδιωτικών, μη συνεταιριστικών εταιρειών του τομέα. Παράγει γαλακτοκομικά προϊόντα και για λιανεμπορικές αλυσίδες ή χονδρέμπορους, με τα σήματά τους. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται από την παραγωγή και διάθεση τυποποιημένου τυριού φέτα. Η ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα επεξεργασίας γάλακτος στη μονάδα της ανέρχεται σε 60 τόνους. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Μετατράπηκε σε Α.Ε. τον Μάρτιο του 1998.

Σύμφωνα με τον 18ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα ύψους 11,60 εκατ. ευρώ έναντι 11,33 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 2,4% (+0,27 εκατ. ευρώ). Το 97,7% των εσόδων της (11,33 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της και το υπόλοιπο 2,3% (0,27 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά της έσοδα σημείωσαν αύξηση 2,25% (+0,25 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συμπίεσε εκ νέου κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες (2,7 εκατοστιαίες μονάδες έναν χρόνο πριν) τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 1,84 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 2,08 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (-11,5% ή -0,24 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 15,9%, από 18,3% τη χρήση 2015-2016.

Παρά ταύτα και παρά την αύξηση των λοιπών λειτουργικών δαπανών της, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 6,8%, ανήλθαν σε 1,13 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 9,8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 9,4% (1,06 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, καθώς η χρήση επιβαρύνθηκε με μειωμένες απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (0,07 εκατ. ευρώ έναντι 0,33 εκατ. ευρώ) και μειωμένα λοιπά, έκτακτα έξοδα και ζημιές (0,05 εκατ. ευρώ έναντι 0,22 εκατ. ευρώ).

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε εξάλλου με αποσβέσεις 0,34 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,16 εκατ. ευρώ (επίσης 0,16 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,63 εκατ. ευρώ (έναντι 0,53 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,41 εκατ. ευρώ (έναντι 0,29 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά 19,4% και 45%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,98 εκατ. ευρώ (+7,7%).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 13,5% και 8,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 5,5% και τα καθαρά κέρδη το 3,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 7,9%, έναντι 8,1% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 14,405 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 10,3% (+1,35 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 3,60 εκατ. ευρώ, κατά 58% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 17,3% (+0,53 εκατ. ευρώ). Διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,22 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,38 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (7,84 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,58 εκατ. ευρώ (0,66 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Για εξασφάλιση δανείων είχαν εγγραφεί σε ακίνητά της υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών ποσού 4,85 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 9,60 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 13,3% (+1,13 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,69 εκατ. ευρώ βάσει των επενδυτικών νόμων 2601/1998 και 3299/2004, ανέρχονταν σε 4,80 εκατ. ευρώ (4,59 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 33,3% (35,2% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 4,18 εκατ. ευρώ, έναντι 4,30 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Στη διάρκεια της χρήσης υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 0,21 εκατ. ευρώ, έναντι 0,23 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Οι συνολικές πωλήσεις της γαλακτοβιομηχανίας Α.ΒΙ.ΓΑΛ. τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ανήλθαν σε 115 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 14,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,6% των πωλήσεων και το 8,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,3% των πωλήσεων και το 12,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη της τάξεως των 3,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,2% των πωλήσεων και το 9,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη άνω των 10,25 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος και τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 11,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016-2017. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,6 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 5,5 εκατ. ευρώ.

Η Α.ΒΙ.ΓΑΛ. έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθ. Ιω. Παντελή και αντιπρόεδρο την Αγγελική-Παρασκευή Κ. Παντελή της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 38 εργαζόμενους, έναντι 35 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,735 εκατ. ευρώ, έναντι 0,72 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,025 εκατ. ευρώ, έναντι 0,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Το μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2016-2017 ήταν 0,20 εκατ. ευρώ, έναντι 0,30 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014-2015. Τον Δεκέμβριο του 2013 είχε προχωρήσει σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 0,98 εκατ. ευρώ και επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016-2017 αντιστοιχούν σε 29.840 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 16.660 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 10.765 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2017-2018 στα τέλη του 2017 ανέφερε ότι βαίνει θετικά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Α.ΒΙ.ΓΑΛ. ΑΧΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

www.inr.gr, 23 Απριλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS