inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξάνει τις επενδύσεις και την κερδοφορία της η μακεδονική γαλακτοβιομηχανία Κρι - ΚριΕπιφυλακτική είναι στις προβλέψεις για τις επιδόσεις της την τρέχουσα χρήση 2018 η γαλακτοβιομηχανία Κρι - Κρι, η οποία το 2017, παρά την αναιμική εγχώρια ζήτηση γαλακτοκομικών προϊόντων, ενίσχυσε εντυπωσιακά τις πωλήσεις της, κυρίως λόγω αλματώδους αύξησης των εξαγωγών της, εξασφαλίζοντας υψηλότερη κερδοφορία.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, προτεραιότητά της το 2018 παραμένει η εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών που θα εξασφαλίσουν επαρκή ρευστότητα και διατήρηση ικανοποιητικής κερδοφορίας. Οι πωλήσεις της επί ελληνικού εδάφους το 2017 ανέκαμψαν, ενώ οι εξαγωγές της σημείωσαν εκρηκτική αύξηση, ωθώντας τις συνολικές πωλήσεις στο υψηλότερο επίπεδο της εταιρείας στην ιστορία της.

Η επιχείρηση έχει επεκτείνει από τα 10 εκατ. ευρώ στα 18 εκατ. ευρώ το επενδυτικό της πρόγραμμα, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής υποδομής της τόσο στον τομέα του παγωτού, που αποτελεί πια τον δεύτερο σημαντικότερο τομέα της, όσο και κυρίως στον τομέα του γιαουρτιού, λόγω της υψηλής ζήτησης που έχει εξασφαλίσει σε αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Προωθεί την υπαγωγή επενδύσεών της στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου 4399/2016 και σκοπεύει να ολοκληρώσει τις συνεχιζόμενες επενδύσεις της τα τέλη του 2018.

Η Κρι - Κρι Βιομηχανία Γάλακτος συστάθηκε ως Α.Ε. το 1994, αποτελώντας διάδοχο σχήμα εταιρείας που ξεκίνησε τις γαλακτοκομικές δραστηριότητές της στον νομό Σερρών το 1954.

Εδρεύει και έχεις τις εγκαταστάσεις της στις Σέρρες, στο ύψος του 3ου χλμ. της οδού Σερρών-Δράμας. Παράγει παγωτά, γιαούρτι και φρέσκο γάλα, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, τα εμπορικά σήματα «Master Kri - Kri», «Κρι - Κρι», «Γιαούρτι Σερρών Κρι - Κρι», «Scooby Doo», «Rodeo Kri - Kri», «Super Spoon», «Ensticto Κρι - Κρι», «Yogood Κρι - Κρι», «Chocolatte Κρι - Κρι», «Φρέσκο Γάλα Σερρών Κρι - Κρι», «Dolce Vita Kri - Kri». Επίσης, παράγει αντίστοιχα προϊόντα για λογαριασμό τρίτων με σήματα της αρεσκείας τους. Εξάγει προϊόντα της σε 25 περίπου χώρες. Βασικοί εξαγωγικοί προορισμοί των προϊόντων της είναι η Βρετανία, οι άλλες βαλκανικές χώρες, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία, το Ιράκ, η Ιταλία και η Κύπρος. Διαθέτει κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Σερρών.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, το 2017 κατέγραψε έσοδα 79,25 εκατ. ευρώ, αντί 66,57 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 19% σε ποσοστό ή 12,68 εκατ. ευρώ σε αξία. Ετσι ξεπέρασαν το υψηλότερο επίπεδο των 77,15 εκατ. ευρώ, που είχε καταγραφεί το 2014.

Τα έσοδά της προήλθαν κατά 21,62 εκατ. ευρώ (27,3% των συνολικών) από τη διάθεση παγωτών και κατά τα υπόλοιπα 57,63 εκατ. ευρώ (72,7% των συνολικών) από τη διάθεση γιαουρτιού και γάλακτος και λοιπές δραστηριότητες. Σε σύγκριση με το 2016 οι πωλήσεις παγωτών αυξήθηκαν κατά 9,1%, καθώς οι εξαγωγές (2,75 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 15,5%, ενώ και οι εγχώριες πωλήσεις (18,87 εκατ. ευρώ) κινήθηκαν ανοδικά. Τα έσοδα από τη διάθεση γιαουρτιού και γάλακτος (57,45 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 23,3% (+10,85 εκατ. ευρώ), καθώς οι εγχώριες πωλήσεις (36,67 εκατ. ευρώ) σημείωσαν αύξηση 8,4% (+3,40 εκατ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές (21,38 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 11,69 εκατ. ευρώ στη Βρετανία) αυξήθηκαν κατά 60,4% (+8,05 εκατ. ευρώ). Συνολικά, οι πωλήσεις οφείλονται κατά 30,4% (24,13 εκατ. ευρώ) σε προϊόντα που διατέθηκαν στη διεθνή αγορά, δεδομένου ότι οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 53,6%. Οι πωλήσεις της επί ελληνικού εδάφους (55,12 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 8,4% και ήταν ίσες προς το 69,6% των συνολικών.

Η εταιρεία ενίσχυσε την αποδοτικότητά της στο επίπεδο των μεικτών αποτελεσμάτων, καταγράφοντας μεικτά κέρδη 28,41 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 25,74 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 10,4% (+2,67 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της αποδυναμώθηκε κατά 2,8 εκατοστιαίες μονάδες, από το 38,7% στο 35,9%, προφανώς λόγω υψηλότερης τιμής προμήθειας του γάλακτος, αλλά η μεγάλη αύξηση των πωλήσεων οδήγησε σε υψηλότερη μεικτή κερδοφορία.

Κατόπιν αυτού σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 12,45 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 10,99 εκατ. ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 13,3% (+1,46 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 15,7% των πωλήσεων (16,5% το 2016).

Η λειτουργική κερδοφορία της τη χρήση 2017 ευνοήθηκε από το γεγονός ότι η χρήση 2016 είχε επιβαρυνθεί με 1,53 εκατ. ευρώ για διαγραφή απαίτησης από τη χρεοκοπημένη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος». Επίσης, ευνοήθηκε από χρηματοοικονομικά έσοδα 0,37 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα έσοδα από αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ήταν ύψους 0,595 εκατ. ευρώ, έναντι 0,96 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα τελικά αποτελέσματά της συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 2,52 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων επιχορηγήσεων (2,12 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,41 εκατ. ευρώ (0,74 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 9,89 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 7,34 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι κερδών προ φόρων 8,16 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 6,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 21,2% (+1,73 εκατ. ευρώ) και 17,7% (+1,10 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 12,41 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 20,9% και 15,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 12,5% και τα καθαρά κέρδη το 9,3%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 15,1%, έναντι 14,4% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 82,42 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8%, λόγω παράλληλης αύξησης του πάγιου και του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

Στις 31.12.2017 η Κρι - Κρι βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 10,40 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήταν κατά 40,4% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 14,7% (+1,33 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (41,37 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 23,47 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (17,90 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 10,14 εκατ. ευρώ (6,84 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Για την εξασφάλιση δανείων, επί των παγίων της είχε εγγραφεί προσημείωση υποθήκης υπέρ της Alpha Bank. Στα τέλη του 2016 είχε τροποποιηθεί σύμβαση ομολογιακού δανείου των βασικών μετόχων της εταιρείας, ώστε να επιμηκυνθούν οι ημερομηνίες λήξεως ορισμένων δόσεων και να μειωθεί το επιτόκιο δανεισμού. Οι υποχρεώσεις της προς συνδεδεμένα μέρη ήταν ύψους 5 εκατ. ευρώ και αφορούσαν τους βασικούς μετόχους της και τον σχετικό δανεισμό. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 32,91 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 5,7% (+1,78 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 17,30 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 49,51 εκατ. ευρώ (45,19 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 60,1% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (59,2% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 31.12.2017 ήταν ύψους 40,26 εκατ. ευρώ, έναντι 37,81 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων η εταιρεία το 2017 διέθεσε 6 εκατ. ευρώ, έναντι 3,88 εκατ. ευρώ το 2016 και 7,32 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 7,80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 2,40 εκατ. ευρώ εισπράχτηκε το 2017, από επιδοτήσεις για την υλοποίηση των επενδύσεών της.

Οι συνολικές πωλήσεις της ΚΡΙ - ΚΡΙ τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 667,55 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη άνω των 88 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,2% των πωλήσεων και το 13% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη της τάξεως των 59,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9% των πωλήσεων και το 14,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη της τάξεως των 48,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,2% των πωλήσεων και το 11,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν ύψους 86 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο η επιχείρηση κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 79,2 εκατ. ευρώ, το 2017. Κερδοφόρος, με βάση τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν και τις δεκατρείς χρήσεις. Κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 7,3 εκατ. ευρώ, το 2017. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 23,9 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Παν. Γ. Τσινάβο της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 344 εργαζόμενους, έναντι 309 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια αυτού του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού και όσου άλλου απασχόλησε στη διάρκεια της χρήσης, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 8,85 εκατ. ευρώ, έναντι 7,76 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016. Επίσης, για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,44 εκατ. ευρώ, έναντι 0,43 εκατ. ευρώ το 2017. Στη διάρκεια του 2017 διέθεσε στους μετόχους της μερίσματα 2,98 εκατ. ευρώ, ενώ εφέτος θα διαθέσει μερίσματα αυξημένα κατά 27,8%, ύψους 3,80 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 36.190 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη της προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 28.755 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα καθαρά κέρδη της ήταν ίσα σε 21.330 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση, όπως και το 2017, η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία εστιάζει, όσον αφορά τον τομέα του παγωτού, στη διεύρυνση των σημείων διανομής τους, ιδίως στις τουριστικές περιοχές της χώρας, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας του τομέα. Εκτιμά ότι το 2017 επέτυχε, με το λανσάρισμα νέων προϊόντων και την επιτυχή εφαρμογή προωθητικών εμπορικών πρωτοβουλιών, σημαντική αύξηση μεριδίου αγοράς στα branded προϊόντα.

Στον τομέα του γιαουρτιού και λοιπών συναφών προϊόντων σκοπεύει να αξιοποιήσει περαιτέρω την υψηλή παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου της και το χαμηλό κόστος επεξεργασίας γάλακτος που αυτό εξασφαλίζει, προκειμένου να μεγαλώσει τις πωλήσεις της κυρίως στο εξωτερικό, αξιοποιώντας τη δυναμική του ελληνικού γιαουρτιού στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Το 2017 ενίσχυσε τη θέση της στην ελληνική αγορά με το επαναλανσάρισμα της σειράς των στραγγιστών γιαουρτιών της με το νέο σήμα «Στραγγιστό & Αγαπημένο».

Βασικότεροι μέτοχοι της γαλακτοβιομηχανίας στις 31.12.2017 ήταν ο Παν. Γ. Τσινάβος με μερίδιο 29,89% και άλλα μέλη της οικογένειάς του, που κατείχαν αθροιστικά το 70,043% του συνόλου των μετοχών της.

Ανακοίνωση της εταιρείας

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

www.inr.gr, 19 Απριλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS