inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Η εξωστρέφεια τονώνει τα μεγέθη της εταιρείας χρηματοοικονομικού λογισμικού ProfileΣτην αυξανόμενη εξωστρέφειά της «ποντάρει» για την περαιτέρω ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της αποδοτικότητάς της το 2018 η εταιρεία χρηματοοικονομικού λογισμικού και άλλων λύσεων πληροφορικής Profile, η οποία το 2017 κατάφερε να ενδυναμώσει τα ενοποιημένα οικονομικά της μεγέθη, εν μέρει λόγω της εξαγοράς της γαλλικής επιχείρησης λογισμικού Login.

Η Profile συστάθηκε ως Α.Ε. τον Μάιο του 1995. Εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής και έχει κύριο αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία λογισμικού και ηλεκτρονικών υπολογιστών και την παροχή υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων. Διαθέτει λογισμικό και συναφή επώνυμα προϊόντα πληροφορικής δικής της ανάπτυξης, καθώς και τρίτων εταιρειών του εξωτερικού. Εχει εξειδικευτεί σε προϊόντα και λύσεις για τον χρηματοοικονομικό τομέα και αποτελεί κορμό ομίλου με διεθνή δραστηριότητα και αναγνώριση. Το 63% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της το 2017 προήλθε από μη εγχώριους πελάτες. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Profile Systems & Software».

Το 2017 ανέπτυξε και παρουσίασε στην αγορά νέα έκδοση του «Axia», προηγμένου συστήματος διαχείρισης επενδύσεων και εργασιών family office σε web-based περιβάλλον, καθώς και τη λύση «RiskAvert» για τη διαχείριση κεφαλαιακής επάρκειας και κανονιστικών αναφορών. Επίσης, εντάχθηκε, ως συνδεδεμένο μέλος, στην Ενωση Βρετανικών Τραπεζών.

Τις αρχές Ιουλίου του 2017 απέκτησε, με την προοπτική να περιέλθει στην κατοχή της το 100% των μετοχών, το 78,35% της εξειδικευμένης σε treasury software γαλλικής εταιρείας Login, η οποία διαθέτει πελάτες σε 16 χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και ευρύτερα της Ασίας, καθώς και της Αμερικής. Η εν λόγω εταιρεία προβλέπεται ότι θα απορροφήσει επενδυτικούς πόρους συνολικού ύψους 2,5-3 εκατ. ευρώ, με σκοπό την περαιτέρω ενδυνάμωσή της. Εχει εξειδικευτεί στην ανάπτυξη χρηματοοικονομικού λογισμικού front office, trading, risk management και για μια πολύ ευρεία ποικιλία χρηματοοικονομικών προϊόντων middle office.

Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Αθήνας και μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, οι ενοποιημένες πωλήσεις της το 2017 ανήλθαν σε 11,56 εκατ. ευρώ, αντί 9,29 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένες κατά 24,4% σε ποσοστό ή 2,26 εκατ. ευρώ σε αξία, σε σύγκριση με το 2016. Στην αύξηση αυτή η εξαγορασθείσα γαλλική εταιρεία συνέβαλε με έσοδα 1,52 εκατ. ευρώ, για την περίοδο μετά τον Ιούνιο. Τα συνολικά έσοδα αφορούσαν κατά 9,85 εκατ. ευρώ προϊόντα και λύσεις για τον χρηματοοικονομικό τομέα (85,2% των συνολικών) και κατά τα υπόλοιπα 1,71 εκατ. ευρώ προϊόντα και λύσεις για τον επιχειρηματικό τομέα (14,8%). Επίσης, το 16% του κύκλου εργασιών της προήλθε από τράπεζα του εξωτερικού, ενώ 14% του κύκλου εργασιών της προήλθε από ελληνικό δημόσιο φορέα.

Ο όμιλος εμφάνισε μεικτά κέρδη 5,77 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 4,135 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 39,6% (+1,64 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από ενίσχυση του συντελεστή του μεικτού κέρδους της στο 49,9% στο 44,5%, κατά 5,4 εκατοστιαίες μονάδες.

Κατόπιν αυτών, παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 3,93 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2,82 εκατ. ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 39,5% (+1,11 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 34% των εσόδων (30,3% το 2016).

Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, ανήλθαν στο επίπεδο των 1,40 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,545 εκατ. ευρώ το 2016 (+157,6% ή +0,86 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της μητρικής εταιρείας ήταν ύψους 1,02 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,56 εκατ. ευρώ τo 2016 (+81,8% ή +0,46 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,40 εκατ. ευρώ. Η εξαγορασθείσα γαλλική εταιρεία συνεισέφερε 0,23 εκατ. ευρώ στα καθαρά κέρδη του ομίλου.

Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 2 εκατ. ευρώ (2,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 0,52 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Επίσης, περιλαμβάνουν δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 0,90 εκατ. ευρώ (0,69 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα αναλογούντα στη μητρική εταιρεία κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 5,7%. Επίσης, τα κέρδη του ομίλου προ φόρων αποτέλεσαν το 12,1% των πωλήσεων. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 10,6%, έναντι 7,6% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 37,12 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,3% (+0,10 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 η Profile, σε ενοποιημένη βάση, βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 5,22 εκατ. ευρώ, κατά 61,7% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 14,6% (-0,89 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 18,97 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 3,95% (-0,78 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (22,56 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 10,38 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (12,18 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 6,10 εκατ. ευρώ (6,23 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Είχε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις σε χρεόγραφα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και λοιπούς τίτλους, ύψους 6,98 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,91 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 18,15 εκατ. ευρώ (17,27 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 41% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (45,1% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 3,98 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Ο όμιλος τα τέλη του 2017, σε ενοποιημένη βάση, απασχολούσε 127 εργαζόμενους, έναντι 95 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,95 εκατ. ευρώ, έναντι 3,72 εκατ. ευρώ το 2016, μέρος των οποίων αφορούσε το προσωπικό της εξαγορασθείσας τον περασμένο Ιούλιο γαλλικής εταιρείας. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,50 εκατ. ευρώ, έναντι 0,52 εκατ. ευρώ το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 ήταν ίσα προς 30.945 ευρώ ανά εργαζόμενο. Επίσης, τα κέρδη του ομίλου προ φόρων ήταν ίσα προς 11.055 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στην ενοποίηση συμμετείχαν, μαζί με τη μητρική εταιρεία, οι ελεγχόμενες ελληνικές επιχειρήσεις Globalsoft (97,1% των μετοχών της ανήκει στη μητρική), Computer International Franchise (50,2%), Profile Digital Services (100%), η γαλλική Login με μερίδιο 100% ενόψει της απόκτησης του συνόλου των μετοχών της, η ελβετική Profile Systems & Software Suisse (60%), η κυπριακή Profile Systems & Software Cyprus (100%) και η βρετανική Profile Software UK (100%).

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 152,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 34,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 22,8% των πωλήσεων και το 9,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη της τάξεως των 12,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,2% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους που αναλογεί στη μητρική εταιρεία ήταν κέρδη 9,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν ύψους 32,2 εκατ. ευρώ.

Επηρεασμένη, προφανώς, από την καχεκτική εγχώρια ζήτηση, η μητρική εταιρεία Profile το 2017 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 7,36 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 18,6% (-1,68 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με το 2016. Ωστόσο, κυρίως λόγω μείωσης των αποσβέσεων της χρήσης, εμφάνισε οριακά θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, έναντι ζημιών 0,19 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους περιορίστηκαν σε 0,04 εκατ. ευρώ, αντί 0,20 εκατ. ευρώ το 2016. Οι συμμετοχές που είχε σε τρίτες επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 3,43 εκατ. ευρώ. Το 38,3% των εσόδων της (2,82 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χαρ. Π. Στασινόπουλο και αντιπρόεδρο τον Σπ. Α.-Ι. Μπαρμπάτο. Βασικός μέτοχός της τα τέλη του 2017, με μερίδιο 34,85% ως φυσικό πρόσωπο και 15% μέσω της εταιρείας συμφερόντων του Latover Holdings, ήταν ο Χαρ. Π. Στασινόπουλος.

Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 87 εργαζόμενους, έναντι 74 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,07 εκατ. ευρώ, έναντι 2,78 εκατ. ευρώ το 2016.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας λογισμικού και λύσεων πληροφορικής τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 131,9 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 25,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 19,5% των πωλήσεων και το 7,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη της τάξεως των 8,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,2% των πωλήσεων και το 4,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 5,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4% των πωλήσεων και το 2,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν ύψους 23,75 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο η επιχείρηση κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 15,6 εκατ. ευρώ, το 2007. Κερδοφόρος, με βάση τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν τις εννέα από τις δεκατρείς χρήσεις. Κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2 εκατ. περίπου ευρώ, το 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,9 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2009. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 9,3 εκατ. ευρώ.

Στοχεύει σε σταθερότητα των χρηματοοικονομικών δεικτών της και σε περαιτέρω ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της. Προωθεί σταθερά την τεχνολογική αναβάθμιση των προϊόντων και λύσεων που παρέχει και την ανάπτυξη και παραγωγή νέων, αξιόπιστων, ποιοτικών σπονδυλωτών προϊόντων. Το 2017 επεξέτεινε τις δραστηριότητές της, στη διεθνή αγορά, εξασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, νέους πελάτες στον ασφαλιστικό χώρο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Κύπρο και αντίστοιχες συνεργασίες στη Βρετανία με την εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων Dolfin Financial, στη Φινλανδία με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό MuniFin και στη Γαλλία με την ψηφιακή τράπεζα Ditto Bank. Καθώς η εγχώρια αγορά εμφανίζει έντονα αρνητικές προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, εντείνει τις διεθνείς δραστηριότητές της.

Ανακοίνωση της εταιρείας

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: PROFILE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

www.inr.gr, 19 Απριλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS