inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανάκαμψη κερδοφορίας το 2018 αναμένει ο όμιλος Πλαστικά ΘράκηςΠεραιτέρω αύξηση του όγκου πωλήσεων, λόγω της ολοκλήρωσης νέων επενδύσεων, κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του 2018, σε ενοποιημένη βάση, η εταιρεία Πλαστικά Θράκης. Για το σύνολο του τρέχοντος έτους η επιχείρηση αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών της και ενισχυμένη κερδοφορία, λόγω ωρίμανσης των επενδύσεών της, ενώ το 2017 είχε επικεντρωθεί στη διάθεση των αυξημένων όγκων παραγωγής των μονάδων της και στη διεύρυνση των μεριδίων της στη διεθνή αγορά, με τίμημα τη συμπίεση της κερδοφορίας της.

Προγραμματίζει τη διάθεση μερίσματος ύψους 2,06 εκατ. ευρώ στους μετόχους της από τα κέρδη της χρήσης 2017.

Συγχρόνως, συνεχίζει ή και εντείνει την επενδυτική της δραστηριότητα, η οποία τη διετία 2015-2016 απορρόφησε 52 εκατ. ευρώ, κυρίως για νέες μονάδες στα ελληνικά εργοστασιά της. Το επενδυτικό της πρόγραμμα για τη διετία 2017-2018 ανέρχεται σε 44 εκατ. ευρώ και αφορά, κυρίως, επενδύσεις στις θυγατρικές της στο εξωτερικό.

Η επιχείρηση, που συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παραγωγούς τεχνικών υφασμάτων και λύσεων συσκευασίας παγκοσμίως, ιδρύθηκε το 1977 και εδρεύει στον οικισμό Μαγικό του Δήμου Αβδήρων στον νομό Ξάνθης, όπου διαθέτει μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ελέγχει βιομηχανικές μονάδες παραγωγής τεχνικών υφασμάτων και πλαστικών συσκευαστικών ειδών στην Ελλάδα, τη Βρετανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τις ΗΠΑ. Επίσης, μονάδα προϊόντων θερμοκηπίου με τη μέθοδο της υδροπονικής καλλιέργειας στην Ελλάδα. Συγχρόνως, λειτουργεί εταιρείες εμπορίας και διανομής στις χώρες Ιρλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Κίνα, Αυστραλία και Σερβία και συμμετοχικές εταιρείες στην Κύπρο.

Τον Νοέμβριο του 2017 μετατράπηκε, από βιομηχανική, σε συμμετοχική εταιρεία, με την επωνυμία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών, μεταβιβάζοντας τον βιομηχανικό κλάδο της σε θυγατρική της.

Αντλεί ποσοστό άνω του 80% των εσόδων της από πωλήσεις στη διεθνή αγορά, καθώς έχει αναπτύξει δίκτυο πωλήσεων και συνεργασιών σε περισσότερες από 80 χώρες. Επεξεργάζεται πολυπροπυλένιο και παράγει γεωυφάσματα, μεμβράνες μόνωσης και γενικότερα τεχνικά υφάσματα για αγροτικές, βιομηχανικές και κατασκευαστικές χρήσεις, πλαστικούς σάκους, δοχεία συσκευασίας τροφίμων και χρωμάτων, καθώς και λοιπά πλαστικά συσκευαστικά είδη για βιομηχανικές και αγροτικές χρήσεις, απευθυνόμενη με τα προϊόντα της σε δεκάδες τομείς, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών αυτοκινήτων, φίλτρων και νοσοκομειακών προϊόντων. Από το 2013 δραστηριοποιείται και στον τομέα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Αθήνας και διατηρεί γραφεία στον Αλιμο Αττικής. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Thrace Plastics» και είναι γνωστή, επίσης, ως «Thrace Group».

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2017 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 318,51 εκατ. ευρώ, αντί 291,90 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 9,1% σε ποσοστό ή 26,61 εκατ. ευρώ σε αξία. Οι πωλήσεις της, προ ενδοεταιρικών απαλοιφών 13,01 εκατ. ευρώ, προήλθαν κατά 247,79 εκατ. ευρώ (74,7% των συνολικών) από τεχνικά υφάσματα και κατά τα υπόλοιπα 83,73 εκατ. ευρώ (25,3%) από είδη συσκευασίας, καθώς ο τομέα των προϊόντων θερμοκηπίου εντάχθηκε στις ενοποιούμενες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης επιχειρήσεις.

Σε σύγκριση με το 2016, οι πωλήσεις προ ενδοεταιρικών απαλοιφών του τομέα των τεχνικών υφασμάτων αυξήθηκαν κατά 10%, ενώ αυτές του τομέα των συσκευαστικών ειδών αυξήθηκαν κατά 10,1%. Ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 11,6% ή 12.700 τόνους και ανήλθε σε 121.800 τόνους, καθώς σημειώθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων τεχνικών υφασμάτων κατά 12,1% και ειδών συσκευασίας κατά 9,1%. Η πολιτική που ακολουθήθηκε επέτρεψε τη διεύρυνση του μεριδίου της εταιρείας και των θυγατρικών στη διεθνή και την ελληνική αγορά.

Ο όμιλος εμφάνισε μεικτά κέρδη ύψους 66,89 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 66,40 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 0,7% (+0,49 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό του περιθώριο συμπιέστηκε κατά 1,7 εκατοστιαίες μονάδες (από το 22,7% στο 21%), ως αποτέλεσμα παράλληλης μείωσής του τόσο στον τομέα των ειδών συσκευασίας όσο και στον τομέα τεχνικών υφασμάτων, καθώς οι τιμές των πρώτων υλών τους πρώτους μήνες του έτους κινήθηκαν ανοδικά και η επιχείρηση επέλεξε να μη μετακυλίσει στην πελατεία της το σύνολο του αυξημένου κόστους, βάσει της στρατηγικής της να εξασφαλίσει τη διάθεση των αυξημένων όγκων παραγωγής με ελαστική και επιθετική τιμολογιακή πολιτική, προσδοκώντας σταδιακή βελτίωση του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων και σταδιακή ανατίμηση των προϊόντων.

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 30,13 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 35,16 εκατ. ευρώ το 2016, αποδυναμωμένα κατά 14,3% (-5,03 εκατ. ευρώ). υφασμάτων, καθώς οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων αυξήθηκαν κατά 12,8% (+3,42 εκατ. ευρώ).

Τα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, από αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές λόγω της υποτίμησης της λίρας Αγγλίας κυρίως, καθώς και από αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Ευνοήθηκαν, αντιθέτως, από έσοδο από τον ΑΔΜΗΕ, στο πλαίσιο μέτρων για την καλύτερη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα τελικά αποτελέσματά του προ φόρων και μετά φόρων συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 12,95 εκατ. ευρώ (12,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 6,23 εκατ. ευρώ (8,50 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), εκ των οποίων 4,69 εκατ. ευρώ (5,42 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) αφορούσαν χρεωστικούς τόκους.

Επίσης, συμπεριλαμβάνουν έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 1,95 εκατ. ευρώ (1,13 εκατ. ευρώ το 2016) και μειωμένα κέρδη από εταιρείες ενοποιούμενες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, αλλά αυξημένα έσοδα από λοιπές συμμετοχές.

Κατόπιν αυτών, τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, περιορίστηκαν σε 13,83 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 18,33 εκατ. ευρώ το 2016 (-4,49 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 10,55 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 13,38 εκατ. ευρώ τo 2016 (-2,83 εκατ. ευρώ), αποδυναμωμένα κατά 24,5% και 21,2%, αντιστοίχως. Τα κέρδη του προ φόρων, δικαιωμάτων τρίτων και αποσβέσεων ήταν ύψους 26,78 εκατ. ευρώ (-12,4%).

Ως ποσοστό των πωλήσεων, τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας μειώθηκαν σε 4,3%, έναντι 6,3% το 2016, ενώ τα κέρδη της εταιρείας αντιστοιχούν σε απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 8,2%, έναντι 10,8% το 2016. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 9,9%, έναντι 12,1% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 304,71 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,3%, σε μεγάλο βαθμό λόγω της προσθήκης νέων παγίων.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 88,40 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήταν κατά 82,2% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 3% (+2,60 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των νέων επενδύσεων. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (156,93 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 26,42 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (130,51 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 30,59 εκατ. ευρώ (31,08 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016), κατατεθειμένα σε ποσοστό 36,6% σε ελληνικές τράπεζες και 63,4% σε τράπεζες του εξωτερικού. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 167,23 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 0,3% (+0,53 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων μεγάλου ύψους, ανέρχονταν σε 137,59 εκατ. ευρώ (122,79 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 45,1% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (42,4% έναν χρόνο νωρίτερα). Στη διάρκεια του 2017 η εταιρεία προχώρησε σε νέα αγορά ιδίων μετοχών και σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου, λόγω ακύρωσης μετοχών.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2017 ήταν ύψους 114,39 εκατ. ευρώ, έναντι 107,44 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για την προσθήκη νέων ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων η εταιρεία και οι θυγατρικές το 2017 δαπάνησαν 21,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 14,10 εκατ. περίπου ευρώ αφορούσαν τον τομέα των τεχνικών υφασμάτων και 7,65 εκατ. περίπου ευρώ τον τομέα της συσκευασίας, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 17,87 εκατ. ευρώ το 2016. Οι συμμετοχές του ομίλου σε τρίτες επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 12,84 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 3,275 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 325,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,9% των πωλήσεων και το 9,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 127,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,9% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα των μετόχων της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη ύψους 86,65 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν ύψους 272,5 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο ο όμιλος κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 318,5 εκατ. ευρώ, το 2017. Κερδοφόρος ήταν και τις δεκατρείς χρήσεις. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 13,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Οι πωλήσεις του το 2005 ήταν της τάξεως των 186,3 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Στ. Χαλιωρή της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της, αντιπρόεδρο τον Θεοδ. Α. Κολυβά και διευθυντή των οικονομικών υπηρεσιών της τον Σπ. Α. Ντάκα. Στα τέλη του 2017 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 1.800 εργαζόμενους, εκ των οποίων 906 στην Ελλάδα, έναντι 1.708 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 58,20 εκατ. ευρώ, έναντι 56,68 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 5,02 εκατ. ευρώ, έναντι 5,19 εκατ. ευρώ το 2016 Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 16.740 ευρώ ανά εργαζόμενο. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ίσα προς 7.685 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της για το έτος 2017 περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης ή της καθαρής θέσης τις βιομηχανικές, κυρίως, ελληνικές εταιρείες Thrace Non Wovens & Geosynthetics (με μερίδιο 100%), Thrace Eurobent (51%), Πλαστικά Θράκης Pack (92,9%), Thrace Polyfilms (100%), EBISAK (100%), Thrace Protect (100%) και Θερμοκήπια Θράκης (50,9%), τη βρετανική Don & Low (100%), τις ιρλανδικές Synthetic Holdings (100%), Thrace Synthetic Packaging (100%) και Arno (100%), τις κυπριακές Pareen (100%), Trierina Trading (92,8%), Adfirmate (100%) και Saepe (100%), τις κινεζικές Thrace Asia (100%) και Thrace China (100%), τη ρουμανική Thrace Greiner Packaging (46,4%), τη σερβική Thrace Plastics Packaging (92,8%), τη βουλγαρική Thrace Ipoma (92,7%), τη σουηδική Thrace Polybulk AB (100%), τη νορβηγική Thrace Polybulk AS (100%), την αυστραλιανή Don & Low Australia (100%) και τις αμερικανικές Thrace Linq (100%) και Lumitec (50%). Τον Μάιο του 2017 ίδρυσε την Thrace Protect για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του ομίλου. Από τις αρχές του 2017 απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της πρώην Thrace Σαράντης και νυν Thrace Polyfilms, στην οποία έχει μεταβιβάσει τον βιομηχανικό κλάδο της, που είχε αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία ειδών συσκευασίας. Τον Δεκέμβριο του 2017 απέκτησε την Ελληνική Βιομηχανία Σάκων (ΕΒΙΣΑΚ), με τίμημα 2,49 εκατ. ευρώ. Επίσης, στη διάρκεια του έτους η Θερομοκήπια Θράκης απορρόφησε την ομοειδή εταιρεία Ελαστρον Αγροτική.

Η μητρική εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, η οποία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 μεταβίβασε στη θυγατρική της Thrace Polyfilms τον παραγωγικό κλάδο της και έπαυσε να έχει βιομηχανική δραστηριότητα, κατέγραψε το έτος αυτό πωλήσεις 8,025 εκατ. ευρώ (-44% σε σύγκριση με το 2016), κέρδη προ φόρων 2,08 εκατ. ευρώ (+568,2%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 1,59 εκατ. ευρώ (+779,6%). Το 61,5% των πωλήσεών της (4,93 εκατ. ευρώ) προήλθε από συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Επωφελήθηκε από έσοδα ύψους 5,27 εκατ. ευρώ από την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των θυγατρικών της και από μερίσματα θυγατρικών ύψους 1,23 εκατ. ευρώ.

Βασικότεροι μέτοχοί της στις 31.12.2017 ήταν οι Κων. Χαλιωρής με μερίδιο 43,29% και Ευφημία Χαλιωρή με 20,85%.

Ανακοίνωση της εταιρείας

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

www.inr.gr, 20 Απριλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS