inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε 7,4 εκατ. ευρώ εκτοξεύτηκαν τα κέρδη της βιομηχανίας εύκαμπτης συσκευασίας Flexopack το 2017Με βασικό μοχλό ανάπτυξης την πολωνική βιομηχανική θυγατρική της, η βιομηχανία εύκαμπτης πλαστικής συσκευασίας Flexopack κατόρθωσε το 2017 να διευρύνει εντυπωσιακά τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της, ενώ συνεχίζει να διευρύνει τις διεθνείς δραστηριότητές της και από τον περασμένο Ιανουάριο προωθεί, με την αγορά οικοπέδου για την ανέγερση βιομηχανοστασίου στη Νέα Ζηλανδία, την παραγωγική της επέκταση στην Ωκεανία.

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται παραγωγικά στην Ελλάδα και την Πολωνία. Επιπλέον, άρχισε να δημιουργεί παραγωγική βάση και στην Αυστραλία, επεκτεινόμενη γεωγραφικά ακόμη περισσότερο, με σκοπό να ενισχύσει την εξωστρέφειά της. Υλοποιεί ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο διευρύνει τη γεωγραφική διασπορά των εμπορικών δραστηριοτήτων της και αυξάνει τις παραγωγικές υποδομές της. Με σκοπό την ανάπτυξη βιομηχανικής δραστηριότητας στην Αυστραλία, το 2016 είχε ενισχύσει εμμέσως την αυστραλιανή θυγατρική της με 2 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κυπριακής Flexopack International, για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού. Επίσης, με παρόμοιο τρόπο είχε ενισχύσει με 1,02 εκατ. ευρώ τη βιομηχανική θυγατρική της στην Πολωνία, προκειμένου να ενισχύσει τον παραγωγικό εξοπλισμό της.

Η Flexopack ιδρύθηκε με τη μορφή ετερόρρυθμης εταιρείας το 1979 και μετατράπηκε σε Α.Ε. το 1988. Εδρεύει και έχει τις βασικές εγκαταστάσεις της στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής, όπου οι μονάδες της καλύπτουν περί τα 17.000 τ.μ. επί συνολικής έκτασης 29.430 τ.μ. Στα τέλη του 2016 έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα επέκτασής τους, με χώρους συνολικής επιφάνειας 6.975 τ.μ. σε οικόπεδο 9.905 τ.μ., το οποίο σχεδόν ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2017.

Ανέπτυξε ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην παραγωγή films συσκευασίας πολλαπλών στοιβάδων, κατακτώντας κυρίαρχη θέση στην εγχώρια αγορά. Από το 2013 έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της με γραμμές παραγωγής αυτόματης συσκευασίας υπό κενό.

Εξάγει το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της στις χώρες Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρωσία, Σερβία, Σουηδία, Τουρκία και Φιλιππίνες.

Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Αθήνας από τον Απρίλιο του 1996.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η επιχείρηση, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2017 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 81,52 εκατ. ευρώ, αντί 70,25 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 16% σε ποσοστό ή 11,27 εκατ. ευρώ σε αξία, εκ των οποίων μόνο 2,87 εκατ. ευρώ αναλογούν στην αύξηση των πωλήσεων της ελληνικής, μητρικής βιομηχανικής εταιρείας. Οι πωλήσεις της αφορούσαν κατά 72,01 εκατ. ευρώ (88,3%) προϊόντα της, 7,90 εκατ. ευρώ (9,8%) εμπορεύματα, και λοιπά αποθέματα και κατά το υπόλοιπο 1,61 εκατ. ευρώ (1,9%) παροχή υπηρεσιών. Επίσης, οφείλονται κατά 85,4% (69,60 εκατ. ευρώ) σε προϊόντα και εμπορεύματα που διατέθηκαν στη διεθνή αγορά. Συγκεκριμένα, προήλθαν κατά 11,92 εκατ. ευρώ (14,6%) από την Ελλάδα, 34,65 εκατ. ευρώ (42,5%) από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κατά 34,95 εκατ. ευρώ (42,9%) από άλλες, τρίτες χώρες, καθώς για πρώτη φορά οι πωλήσεις σε τρίτες χώρες υποσκέλισαν αυτές προς τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκτός της Ελλάδος, λόγω ταχύτερης εμπορικής επέκτασης στην Ασία, την Ωκεανία, την Αφρική και την Αμερική.

Οι πωλήσεις της επί ελληνικού εδάφους μειώθηκαν κατά 7,5% (-0,97 εκατ. ευρώ), ενώ αυξήθηκαν προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά 16,9% (+5,02 εκατ. ευρώ) και με ρυθμό 26% (+7,21 εκατ. ευρώ) προς τις άλλες, τρίτες χώρες.

Ο όμιλος εμφάνισε μεικτά κέρδη 20,43 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 16,86 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 21,2% (+3,57 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό του περιθώριο αυξήθηκε κατά 1,1 εκατοστιαίες μονάδες (από το 24% στο 25,1%).

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 14,39 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 11,37 εκατ. ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 26,5% (+3,015 εκατ. ευρώ). Η θεαματική αύξηση των πωλήσεων και των μεικτών κερδών συνοδεύτηκε από συγκρατημένη αύξηση των λειτουργικών δαπανών διάθεσης, διοίκησης και έρευνας και ανάπτυξης κατά 7,4%.

Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, εκτοξεύτηκαν στο επίπεδο των 10,37 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 7,60 εκατ. ευρώ το 2016 (+2,77 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 7,38 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 5,19 εκατ. ευρώ τo 2016 (+2,195 εκατ. ευρώ), ενισχυμένα κατά 36,4% και 42,3%, αντιστοίχως. Τα κέρδη του προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 13,92 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 3,55 εκατ. ευρώ (3,45 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,70 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Επίσης, περιλαμβάνουν δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 0,93 εκατ. ευρώ (0,81 εκατ. ευρώ το 2016).

Ευνοήθηκαν από αυξημένα έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις (0,62 εκατ. ευρώ, έναντι 0,50 εκατ. ευρώ το 2016).

Ως ποσοστό των πωλήσεων, τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 12,7%, έναντι 10,8% το 2016, ενώ τα κέρδη της μητρικής εταιρείας αντιστοιχούν σε απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 14,1%, έναντι 12,4% το 2016. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 14,1%, έναντι 12,4% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 102,18 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 11,1% (+10,185 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 16,73 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήταν κατά 63,1% μακροπρόθεσμες μετά τη λήψη δύο ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 9 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες Alpha, Alpha Bank London, Eurobank και Eurobank Private Bank Luxembourg το 2017, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 9,4% (+1,44 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (49,47 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 23,93 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (25,54 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα. Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 12,05 εκατ. ευρώ (15,38 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Εμπράγματα βάρη ποσού 3 εκατ. ευρώ υπήρχαν μόνο επί παγίων της πολωνικής θυγατρικής του, για δάνειο 2,5 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 40,58 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 6,8% (+2,58 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 61,60 εκατ. ευρώ (53,99 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 60,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (58,7% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2017 ήταν ύψους 47,34 εκατ. ευρώ, έναντι 39,91 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016 (+7,43 εκατ. ευρώ). Για αγορές ενσώματων παγίων η εταιρεία και οι θυγατρικές το 2017 διέθεσαν 12,79 εκατ. ευρώ, έναντι 5,50 εκατ. ευρώ το 2016. Οι συμμετοχές σε τρίτες, συγγενικές επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 3,04 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Σ. Γκινοσάτη και αντιπρόεδρο και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο τον Σταμ. Σ. Γκινοσάτη της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Στα τέλη του 2017 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 333 εργαζόμενους, έναντι 318 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 9,92 εκατ. ευρώ, έναντι 9,21 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών το 2017 διέθεσε 1,59 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,34 εκατ. ευρώ αφορούσαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου (0,90 εκατ. ευρώ το 2016), έναντι 1,16 εκατ. ευρώ το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 43.200 ευρώ, ενώ τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ίσα προς 31.155 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης τη βρετανική εταιρεία Flexopack Trade & Services (μερίδιο 100%), την κυπριακή Flexopack International (100%), την πολωνική Flexopack Polska (100%), τη σερβική Flexosystems Belgrade (100%), τις αυστραλιανές Flexopack PTY (100%) και Flexopack Properties PTY (100%) και την εταιρεία της Νέας Ζηλανδίας Flexopack NZ (100%). Ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά, ως νεοσυσταθείσες τα τέλη του 2017, η Flexopack ΝΖ και η Flexopack Properties PTY. Επίσης, περιελάμβανε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης τις ελληνικές βιομηχανικές εταιρείες εύκαμπτης συσκευασίας Αφοί Βλάχου (με μερίδιο 47,7%) και άκαμπτης συσκευασίας Inova (50%). Στη διάρκεια του 2017 το μερίδιο στη Flexopack Polska, η οποία προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,55 εκατ. ευρώ, αυξήθηκε από 98,3% σε 100%. Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2017 η συμμετοχική κυπριακή εταιρεία Flexopack International προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,35 εκατ. ευρώ, ενώ η αυστραλιανή Flexopack PTY μετεξελίχθηκε, εκτός από εμπορική, σε παραγωγική.

Η μητρική εταιρεία FLEXOPACK στα τέλη του 2017 απασχολούσε 245 εργαζόμενους, έναντι 242 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,33 εκατ. ευρώ, έναντι 7,29 εκατ. ευρώ το 2016.

Κατέγραψε το 2017 πωλήσεις 70,28 εκατ. ευρώ (+4,3% σε σύγκριση με το 2016), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 14,14 εκατ. ευρώ (+21,4%), κέρδη προ φόρων 10,33 εκατ. ευρώ (+26,3%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 7,30 εκατ. ευρώ (+27,4%). Το 25% των εσόδων της (17,56 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και αφορούσε κατά ποσό 9,17 εκατ. ευρώ πωλήσεις σε θυγατρική στην Αυστραλία. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,55 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση επενδύσεων. Οι συμμετοχές σε θυγατρικές αποτιμήθηκαν 10,25 εκατ. ευρώ και σε τρίτες, συγγενικές επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 2,20 εκατ. ευρώ.

Βασικότεροι μέτοχοί της στις 31.12.2017 ήταν οι Στ. Γκινοσάτης με μερίδιο 29,18%, Γ. Γκινοσάτης με 16,75%, Ν. Γκινοσάτης με 16,29% και οι επιχειρήσεις Competrol Establishment με 8,09% και Canaccord Genuity Wealth με 5,11%.

Η επιχείρηση συνεχίζει να δηλώνει στρατηγικά προσανατολισμένη στη γεωγραφική διασπορά των παραγωγικών της βάσεων και στην ενίσχυση του ιδιόκτητου, διεθνούς δικτύου διανομής των προϊόντων της. Ακόμη, θα συνεχίσει να εστιάζει στην ποιοτική διαφοροποίησή της έναντι του ανταγωνισμού, με καινοτομικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που απευθύνονται στη βιομηχανία τροφίμων και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: FLEXOPACK

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 20 Απριλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS