inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 2,4 εκατ. ευρώ, λόγω έκτακτων εσόδων, για την εταιρεία χαλυβουργικών προϊόντων Ελαστρον το 2017Κερδοφόρος για δεύτερο συνεχόμενο έτος, με τη βοήθεια έκτακτων εσόδων έστω, ήταν η εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων Ελαστρον το 2017, η οποία είχε καταγράψει επτά συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις με συνολικές ζημιές 22,9 εκατ. ευρώ, λόγω της αναιμικής εγχώριας ζήτησης και της πτώσης των τιμών, τη χρονική περίοδο 2009-2015.

Συγχρόνως, με την ολοκλήρωση εκτεταμένων επενδύσεων το 2017 δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε το 2018 να αρχίσει την παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Τον Νοέμβριο του 2017, σε συνέχεια άλλου επενδυτικού προγράμματος μεγαλύτερου ύψους, ολοκλήρωσε επένδυση 3,4 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού και κτιριακού εξοπλισμού της, ενταγμένη στις διατάξεις του αναπτυξιακού ν. 3908/2011, με επιχορήγηση 15%.

Επίσης, τον Ιανουάριο του 2018 εγκρίθηκε η ολοκλήρωση πολυετούς επενδυτικού της προγράμματος ύψους 12,8 εκατ. ευρώ, ενταγμένου στις διατάξεις του αναπτυξιακού ν. 3299/2004 και επιχορηγούμενου με ποσό 4,5 εκατ. ευρώ που έχει ήδη εισπραχθεί, το οποίο αφορούσε κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων ποσού 2,3 εκατ. ευρώ, την προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού χαλυβουργικών προϊόντων ποσού 7,1 εκατ. ευρώ, την προσθήκη τεχνικού εξοπλισμού ποσού 2 εκατ. ευρώ και λοιπές επενδύσεις ποσού 1,4 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο και τον Σκαραμαγκά Αττικής.

Η Ελαστρον δραστηριοποιείται παραγωγικά και εμπορικά στην Ελλάδα, καθώς και στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, μέσω θυγατρικών εταιρειών εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων. Εισάγει, επεξεργάζεται, παράγει και εμπορεύεται χαλυβουργικά προϊόντα, λαμαρίνες, είδη σιδήρου και άλλων μετάλλων και συναφή είδη, αναπτύσσοντας σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα. Παράγει, μεταξύ άλλων, χαλύβδινα επίπεδα φύλλα ψυχρής έλασης. Ιδρύθηκε ως Ε.Π.Ε. το 1958 και μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. το 1965, με την επωνυμία Καλπίνης - Σίμος. Εδρεύει και έχει τις βασικές εγκαταστάσεις της στην περιοχή Αγιος Ιωάννης στον Ασπρόπυργο Αττικής και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών. Εχει επεκταθεί στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, μέσω θυγατρικών. Τον Ιούνιο του 2016 απορρόφησε την αρχικά κατά το ήμισυ θυγατρική της εταιρεία θερμομονωτικών πετασμάτων από επικαλυμμένα φύλλα χάλυβα Corus Καλπίνης - Σίμος, αποκτώντας το υπόλοιπο 50% των μετοχών που κατείχε η βρετανική British Steel του ομίλου Tata Group. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η επιχείρηση το 2017, από κοινού με τις θυγατρικές της, κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 90,43 εκατ. ευρώ, αντί 75,23 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 20,2% σε ποσοστό ή 15,20 εκατ. ευρώ σε αξία. Οι πωλήσεις της προήλθαν κατά 56,70 εκατ. ευρώ (62,7% των συνολικών) από προϊόντα της και κατά το υπόλοιπα 33,73 εκατ. ευρώ (37,3%) από εμπορεύματα και λοιπές δραστηριότητες. Ο χαλυβουργικός τομέας συνεισέφερε 89,08 εκατ. ευρώ (98,5%) και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπές δραστηριότητες απέδωσαν τα υπόλοιπα 1,35 εκατ. ευρώ (1,5%). Επίσης, τα έσοδά της οφείλονται κατά 71,25% (64,44 εκατ. ευρώ) σε προϊόντα και εμπορεύματα που διατέθηκαν στην ελληνική αγορά και κατά το υπόλοιπο 28,75% (25,99 εκατ. ευρώ) σε προϊόντα και εμπορεύματα που διατέθηκαν στη διεθνή αγορά. Σε σύγκριση με το 2016, οι εγχώριες πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 1,6% (+1,01 εκατ. ευρώ), ενώ οι διεθνείς πωλήσεις της αυξήθηκαν θεαματικά κατά 120,2% (+14,19 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, τα δημοσιευμένα οικονομικά μεγέθη των δυο ετών δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα. Στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 2017 έχει συμπεριληφθεί με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης από τον Ιούλιο ως τον Δεκέμβριο η έως τότε ενοποιούμενη με τη μέθοδο της καθαρής θέσης εταιρεία εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων πρώην Tata Ελαστρον και νυν Μεταλλικά Προϊόντα Βορεία Ελλάδος, καθώς ο όμιλος απέκτησε από την Tata Steel Nederland το μερίδιο 50% που κατείχε στην κοινοπρακτική επιχείρηση, με τίμημα εξαγοράς 0,37 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, έχει συμπεριληφθεί με τη μέθοδο της καθαρής θέσης από τον Ιούλιο ως τον Δεκέμβριο η έως τότε ενοποιούμενη με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης εταιρεία παραγωγής ντομάτας με τη μέθοδο της υδροπονικής καλλιέργειας Ελαστρον Αγροτική, που πλέον ονομάζεται Θερμοκήπια Θράκης, αφού συγχωνεύτηκε με αυτήν.

Ο όμιλος εμφάνισε μεικτά κέρδη 13,25 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 11,57 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 14,6% (+1,685 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό του περιθώριο αποδυναμώθηκε (από το 15,4% στο 14,7%).

Παρά το γεγονός αυτό, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,40 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 7,42 εκατ. ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 26,8% (+1,99 εκατ. ευρώ), καθώς τα αποτελέσματά του ευνοήθηκαν από μη επαναλαμβανόμενο κέρδος 1,20 εκατ. ευρώ από την εξαγορά του μεριδίου της Tata Steel Nederland στην εταιρεία Μεταλλικά Προϊόντα Βορείου Ελλάδος και από μη επαναλαμβανόμενο κέρδος 1,60 εκατ. ευρώ από επανεκτίμηση και επιμέτρηση των παγίων του στην εύλογη αξία τους.

Κατόπιν αυτού, τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, ανήλθαν στο επίπεδο των 3,13 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2,32 εκατ. ευρώ το 2016 (+0,81 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 2,40 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,60 εκατ. ευρώ τo 2016 (+0,80 εκατ. ευρώ), ενισχυμένα κατά 35% και 50%, αντιστοίχως. Τα κέρδη του προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 5,61 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το αποτέλεσμα του χαλυβουργικού τομέα προ φόρων και μετά φόρων, από τις παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητές του, ήταν ζημιές 0,21 εκατ. ευρώ και 0,42 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 2,48 εκατ. ευρώ (2,38 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 3,12 εκατ. ευρώ (2,20 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), εκ των οποίων οι χρεωστικοί τόκοι ήταν 1,97 εκατ. ευρώ (1,71 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Επιβαρύνθηκαν με ζημιές ποσού 0,72 εκατ. ευρώ από συγγενείς επιχειρήσεις (0,92 εκατ. ευρώ το 2016).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 7,3%, έναντι 7,1% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 129,33 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 23% (+24,22 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της ολικής ενοποίησης μεγαλύτερου αριθμού επιχειρήσεων.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 45,26 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήταν κατά 44,8% μακροπρόθεσμες, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 60% (+16,98 εκατ. ευρώ), μετά την ενσωμάτωση περισσότερων συγγενικών επιχειρήσεων με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (62,12 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 27,35 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (34,77 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 5,93 εκατ. ευρώ (4,72 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 61,68 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 55,1% (+21,92 εκατ. ευρώ), για τον λόγο που προαναφέρθηκε.

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 12,09 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 67,65 εκατ. ευρώ (65,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 52,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (62,2% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα, ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2017 ήταν ύψους 60,71 εκατ. ευρώ, έναντι 51,17 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για αγορές ενσώματων και λοιπών παγίων το 2017 διέθεσε 1,79 εκατ. ευρώ, έναντι 1,78 εκατ. ευρώ το 2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 5,28 εκατ. ευρώ, που δόθηκαν για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 1,31 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 70,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,4% των πωλήσεων και το 3,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 15,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,2% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα των μετόχων της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν ύψους 39,95 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο ο όμιλος κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 198,5 εκατ. ευρώ, το 2008. Κερδοφόρος ήταν τις έξι από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 9,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2009. Οι πωλήσεις του το 2005 ήταν της τάξεως των 128,1 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Παν. Ν. Σίμο, διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθ. Α. Καλπίνη, αντιπρόεδρο την Ελβίρα Α. Καλπίνη, αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο τον Στυλ. Χ. Κουτσοθανάση και οικονομικό διευθυντή τον Βασ. Δ. Μάνεση. Στα τέλη του 2017 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 240 εργαζόμενους. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,08 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,47 εκατ. ευρώ.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης την ελληνική εταιρεία Μεταλλικά Προϊόντα Βορείου Ελλάδος (μερίδιο 100%), την ομοειδή βουλγαρική Kalpinis Simos Bulgaria (100%) και τις ενεργειακές επιχειρήσεις Φωτοανάπτυξη (98,6%), Φωτοδίοδος (98,3%), Φωτοενέργεια (97,5%), Ηλισκόπιο (97,5%), Φωτοκυψέλη (97,5%) και Φωτοϊσχύς (100%). Επίσης, περιελάμβανε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης τη ρουμανική εταιρεία Balkan Iron Group (με μερίδιο 33,3%) και τη Θερμοκήπια Θράκης (49,09%).

Η μητρική εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΟΝ στα τέλη του 2017 απασχολούσε 163 εργαζόμενους. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,06 εκατ. ευρώ.

Κατέγραψε το 2017 πωλήσεις 89,08 εκατ. ευρώ (+27,1% σε σύγκριση με το 2016), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 12,41 εκατ. ευρώ (+22,2%), κέρδη προ φόρων 0,67 εκατ. ευρώ (-4,4%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 0,025 εκατ. ευρώ (-87,2%). Τα έσοδά της οφείλονται κατά 70,9% (63,16 εκατ. ευρώ) σε προϊόντα και εμπορεύματα που διατέθηκαν στην ελληνική αγορά και κατά το υπόλοιπο 29,1% (25,92 εκατ. ευρώ) σε προϊόντα και εμπορεύματα που διατέθηκαν στη διεθνή αγορά. Σε σύγκριση με το 2016, οι εγχώριες πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 8,3% (+4,85 εκατ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές της αυξήθηκαν θεαματικά κατά 120% (+14,14 εκατ. ευρώ).

Βασικότεροι μέτοχοί της στις 31.12.2017 ήταν οι Αθ. Α. Καλπίνης με μερίδιο 16,85%, Ελβίρα Α. Καλπίνη με 11,24%, Παν. Σκαρμάς με 4,96%, Παν. Ν. Σίμος με 8,60%, Νικ. Π. Σίμος με 4,89%, Δομινίκη Σίμου με 4,89%, Νικ. Σακελλαρίου με 4,89% και Χρ. Σακελλαρίου με 4,89%.

Η επιχείρηση δηλώνει ότι κατά το 2017 επέτυχε διεύρυνση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά και σημαντική εξάπλωση των διεθνών δραστηριοτήτων της. Εφέτος εστιάζει στην περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών της και στην ενίσχυση του μεριδίου που κατέχει στην εσωτερική αγορά, με την παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων, καθώς και στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της διάρθρωσης και την περαιτέρω συμπίεση του λειτουργικού και χρηματοοικονομικού κόστους της. Επίσης, αναμένει περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων του ενεργειακού της τομέα.

Τους πρώτους μήνες του 2018 προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Μεταλλικά Προϊόντα Βορείου Ελλάδος (ΜΕΤΑΛ-ΠΡΟ), που εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη, κατά 1 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 24 Απριλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS