inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Με κέρδη «έκλεισαν» τη χρήση 2016-2017 τα Εκκοκκιστήρια ΠαυλίδηςΥψηλότερες πωλήσεις και κέρδη προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους, αντιστρέφοντας τα αρνητικά αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης, παρουσίασε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 η μακεδονική βιομηχανία παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος Εκκοκκιστήρια Παυλίδης, η οποία κατά δεύτερο λόγο ασχολείται με την εμπορία σύσπορου βάμβακος και αγροτικών προϊόντων.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2007 στα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας, με μετοχικό κεφάλαιο 0,66 εκατ. ευρώ. Απέκτησε και έθεσε σε λειτουργία στα μέσα του έτους εκκοκκιστήριο βάμβακος, στο ύψος του 5ου χλμ. της οδού Γιαννιτσών-Θεσσαλονίκης. Το 2014 προχώρησε σε πώληση στην τράπεζα Eurobank του ακινήτου της 37.385 τ.μ., επί του οποίου υπήρχαν βιομηχανικοί και λοιποί στεγασμένοι χώροι 10.035 τ.μ., υπογράφοντας συγχρόνως με την τράπεζα σχετική σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Πέλλας.

Οι οικονομικές καταστάσεις της ενοποιούνται σε αυτές της βιομηχανίας κονσερβοποιημένων φρούτων Πρόδρομος Παυλίδης, καθώς ανήκει στην ομώνυμη οικογένεια που αναπτύσσει ευρύτατες επιχειρηματικές δραστηριότητες στην περιοχή.


Το σύνολο σχεδόν του εκκοκκισμένου βάμβακος που παράγει καταλήγει σε εμπορικούς οίκους βάμβακος του εξωτερικού ή διατίθεται απευθείας από την εταιρεία σε κλωστοϋφαντουργίες στο εξωτερικό. Βασικοί εξαγωγικοί προορισμοί των προϊόντων της είναι οι χώρες Αίγυπτος, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Κίνα, Πακιστάν, Τουρκία και Τυνησία. Προμηθεύεται σύσπορο βαμβάκι από βαμβακοκαλλιεργητές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017, ολοκληρώνοντας τη 10η χρήση από την ίδρυσή της, η επιχείρηση κατέγραψε ετήσια έσοδα 14,85 εκατ. ευρώ, έναντι 10,925 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 35,9% (+3,93 εκατ. ευρώ). Τα έσοδά της προήλθαν κατά 67,1% από τις πωλήσεις προϊόντων και υποπροϊόντων της (9,97 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 32,9% (4,88 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων και παρεπόμενες ασχολίες. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 23,7% (+1,91 εκατ. ευρώ).

Ενίσχυσε κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριο κέρδους της (στο 11,4% από 8,9%), γεγονός που οδήγησε σε θεαματική αύξηση μεικτών κερδών της (κατά 74,1% ή 0,72 εκατ. ευρώ), στο επίπεδο των 1,69 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 160,6% ή 0,73 εκατ. ευρώ σε 1,18 εκατ. ευρώ (από 0,45 εκατ. ευρώ). Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, τα έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα μειώθηκαν κατά 0,11 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα ευνοήθηκαν, όπως και την προηγούμενη χρήση, από κέρδη 0,16 εκατ. ευρώ που προήλθαν από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων.

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,26 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,19 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων ύψους 0,74 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,095 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,55 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,095 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο νωρίτερα). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 14,2% και 10,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 5% και τα καθαρά κέρδη το 3,7%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 7,3%, έναντι 3,6% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 16,16 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 27,6% (+3,50 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Η εταιρεία στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες, ύψους 7,125 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 65,7% (+2,83 εκατ. ευρώ), καθώς και με μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 1,53 εκατ. ευρώ (1,70 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (13,03 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,88 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (9,15 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 7,09 εκατ. ευρώ (4,29 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016), κατατεθειμένα κατά 4,35% σε ελληνικές τράπεζες και κατά 95,65% σε τράπεζα του Λουξεμβούργου. Στις απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση ποσού 3,21 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένα μέρη. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση, ποσού 0,14 εκατ. ευρώ. Επίσης, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ποσού 1,90 εκατ. ευρώ για την κάλυψη ζημιάς από δυο διαιτητικές αποφάσεις του Διεθνούς Επιμελητηρίου Βάμβακος του Λίβερπουλ εις βάρος της επιχείρησης, οι οποίες δεν έχουν αναγνωριστεί και δεν έχουν γίνει εκτελεστές στα ελληνικά δικαστήρια. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 10,68 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 38,2% (+2,95 εκατ. ευρώ).

Στις 30.6.2017 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 5,49 εκατ. ευρώ (4,94 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 33,9% (39% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 30.6.2017 ήταν ύψους 2,91 εκατ. ευρώ, έναντι 2,77 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Στη διάρκεια της χρήσης υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 0,59 εκατ. ευρώ, έναντι 0,24 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Θυγατρική της, με μερίδιο συμμετοχής 0,20 εκατ. ευρώ, είναι η εμπορική εταιρεία Ελληνικά Σιτηρά, η οποία έχει αρνητική καθαρή θέση.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2007-Ιουνίου 2017, δηλαδή στο διάστημα των δέκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 98,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 7,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,9% των πωλήσεων και το 9,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 5,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,7% των πωλήσεων και το 18% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη άνω των 4,05 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,1% των πωλήσεων και το 13% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δέκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 6,75 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις δέκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 15 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013-2014. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,5 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,4 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007-2008. Οι πωλήσεις της την πρώτη αυτή χρήση ήταν της τάξεως των 4,1 εκατ. ευρώ.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο τον Πρόδρομο Π. Παυλίδη και αντιπρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο τη Μαρία Π. Παυλίδου της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 17 εργαζόμενους, έναντι 19 τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,30 εκατ. ευρώ, έναντι 0,34 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016-2017 αντιστοιχούν σε 69.240 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 43.645 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 32.295 ευρώ ανά εργαζόμενο.

θεωρεί ικανοποιητική την οικονομική της κατάσταση και εκτιμά ότι οι επενδύσεις της σε νέες τεχνολογίες εξασφαλίζουν την ανάπτυξή της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

www.inr.gr, 25 Απριλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS