inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μείωση πωλήσεων και ζημιών, το 2017, για την αρτοβιομηχανία ΚαραμολέγκοςΗ ενίσχυση της γκάμας των αρτοσκευασμάτων της αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος με το παλαιό παραδοσιακό σήμα «Κατσέλης» αντιστάθμισε την πτώση των τιμών των προϊόντων του τομέα της το 2017 κατά 3,9%, επιτρέποντας στην επιχείρηση να περιορίσει τις απώλειές της στο επίπεδο του κύκλου εργασιών και να παραμείνει κερδοφόρος στο επίπεδο των αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων. Ωστόσο, η αρτοβιομηχανία δεν στάθηκε δυνατόν να αποσοβήσει την καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων.

Ζημιογόνες παρέμειναν επίσης, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματά τους, οι θυγατρικές που διαθέτει στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Η αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος διαθέτει στην αγορά ευρύτατη ποικιλία προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, τα οποία παράγονται από την ίδια και τη βιομηχανική και εμπορική θυγατρική της εταιρεία Απολλώνιον, ιδιοκτήτρια πρατηρίων άρτου και άλλων ειδών διατροφής. Χρησιμοποιεί πληθώρα εμπορικών σημάτων, όπως τα «Καραμολέγκος», «Αργοψημένο», «Γέννημα Θρέμμα», «Ψίχα Τοστ», «Κεφάτο», «Vita Plus». Η σειρά των αρτοσκευασμάτων της με το σήμα «Κατσέλης» ενίσχυσε τη θέση της στην αγορά το 2017, αποσπώντας μερίδιο 8,7% στα τέλη του έτους.

Συστάθηκε με την τωρινή νομική μορφή της το 1989. Εδρεύει στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής, όπου βρίσκεται και η βιομηχανική μονάδα της. Επίσης, έχει ιδρύσει βιομηχανική εταιρεία στη Ρουμανία. Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών από το 1999.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2017 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 75,44 εκατ. ευρώ, αντί 76,06 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 0,8% σε ποσοστό ή 0,62 εκατ. ευρώ σε αξία.

Οι πωλήσεις της αφορούσαν κατά 60,29 εκατ. ευρώ (79,9%) προϊόντα, 14,60 εκατ. ευρώ (19,4%) εμπορεύματα και κατά τα υπόλοιπα 0,55 εκατ. ευρώ (0,7%) πρώτες ύλες. Σε σύγκριση με το 2016 τα βιομηχανικά έσοδα ανέκαμψαν και σημείωσαν αύξηση 0,6% (+0,35 εκατ. ευρώ). Επίσης, οι πωλήσεις προ διεταιρικών πωλήσεων 0,75 εκατ. ευρώ προήλθαν κατά 71,4% (54,43 εκατ. ευρώ) από τη μητρική εταιρεία, 26% (19,76 εκατ. ευρώ) από τη θυγατρική Απολλώνιον και κατά το υπόλοιπο 2,6% (2 εκατ. ευρώ) από τη θυγατρική της Ρουμανίας.

Ο όμιλος παρουσίασε αποδυναμωμένο συντελεστή αποδοτικότητας σε μεικτά κέρδη, καταγράφοντας ανάλογα κέρδη 29,38 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 31,53 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 6,8% (-2,15 εκατ. ευρώ), προφανώς επηρεασμένα από τις έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις στο μέτωπο των τιμών και την επιβάρυνση με αυξημένες παροχές στις αλυσίδες λιανεμπορίου. Ο συντελεστής των μεικτών κερδών του αποδυναμώθηκε κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες, από το 41,5% στο 38,9%.

Ωστόσο, λόγω της απουσίας απομειώσεων εμπορικών απαιτήσεων, που το 2016 ήταν ύψους 5,27 εκατ. ευρώ για οφειλές της χρεοκοπημένης λιανεμπορικής αλυσίδας Μαρινόπουλος και 0,15 εκατ. ευρώ για λοιπές απαιτήσεις, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 8,56 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 6,015 εκατ. ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 42,3% (+2,55 εκατ. ευρώ). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη του αυτά ενισχύθηκαν σε 11,3%, από 7,9% το 2016, αλλά 14,8% το έτος αυτό, προ των απομειώσεων εμπορικών απαιτήσεων.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 6,7%, έναντι 4,6% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 127,30 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,5%, λόγω σημαντικής μείωσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού του.

Κατόπιν αυτών, οι ζημιές του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες περιορίστηκαν σε 2,80 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 6,51 εκατ. ευρώ το 2016 (+3,71 εκατ. ευρώ ή +57%), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, συμπεριλαμβανομένων αναβαλλόμενων φόρων, οι ζημιές των μετόχων της μητρικής εταιρείας ήταν ύψους 2,31 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 4,67 εκατ. ευρώ τo 2016 (+2,35 εκατ. ευρώ ή +50,4%). Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 4,87 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 7,67 εκατ. ευρώ (8,50 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 3,70 εκατ. ευρώ (4,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις και συναφείς υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα της τάξεως των 61,43 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήταν αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 2% (+1,18 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 77,9% μακροπρόθεσμες, καθώς τον Ιούλιο είχε προχωρήσει στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 45 εκατ. ευρώ, μετατρέποντας σημαντικό μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού του σε μακροπρόθεσμο. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, έναντι αρνητικού τη χρήση 2016, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (51,02 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 7,30 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (43,72 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 15,24 εκατ. ευρώ (10,79 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Επί παγίων του στην Ελλάδα και τη Ρουμανία είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ποσού 59,11 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Είχε εμπορικές απαιτήσεις ενηλικίωσης άνω των 180 ημερών ύψους 4,06 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 97,64 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 1,9% (-1,87 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά σημαντικού ύψους, είχαν περιοριστεί σε 29,66 εκατ. ευρώ (32,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν μόνο στο 23,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (24,6% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2017 ήταν ύψους 74,40 εκατ. ευρώ, έναντι 74,65 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων η εταιρεία και οι θυγατρικές το 2017 διέθεσαν 7,21 εκατ. ευρώ, έναντι 4,17 εκατ. ευρώ το 2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,22 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Βασ. Σ. Ευαγγέλου, διευθύνοντα σύμβουλο τον Εμμ. Η. Καραμολέγκο και αντιπρόεδρο τη Μαρία Η. Καραμολέγκου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Στα τέλη του 2017 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 815 εργαζόμενους, έναντι 742 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου της 0,90 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 10.505 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης την ελληνική εταιρεία Απολλώνιον με μερίδιο 60% και τη ρουμανική Karamolegos Bakery Romania (92,57%).

Η μητρική εταιρεία ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ στα τέλη του 2017 απασχολούσε 415 εργαζόμενους, έναντι 407 τα τέλη του 2016. Κατέγραψε το 2017 πωλήσεις 54,43 εκατ. ευρώ (-2,1% σε σύγκριση με το 2016), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,34 εκατ. ευρώ (+87,3%), ζημιές προ φόρων 2,08 εκατ. ευρώ (6,28 εκατ. ευρώ το 2016) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 1,475 εκατ. ευρώ (4,46 εκατ. ευρώ το 2016). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της συμπιέστηκε σε 39,2%, από 41,8% έναν χρόνο πριν. Οι πωλήσεις της προήλθαν κατά 44,46 εκατ. ευρώ (81,7% των συνολικών) από τα βιομηχανικά προϊόντα της.

Για το 2018 η αρτοβιομηχανία ενημερώνει ότι η χρονιά ξεκίνησε χωρίς να προσφέρει ιδιαίτερες προοπτικές βελτίωσης. Ωστόσο, αναμένει οφέλη από τη μεταβολή του τιμοκαταλόγου και των παροχών που αποφάσισε τον περασμένο Αύγουστο και τη βελτιστοποίηση της εμπορικής της πολιτικής, όπως αναφέρει. Συνεχίζει να δίνει έμφαση στην καινοτομία και της διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας της για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της στην αγορά της. Αναμένει οφέλη, επίσης, από τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της θυγατρικής της Απολλώνιον, η οποία διευρύνει και ανακαινίζει το δίκτυο πρατηρίων άρτου που διαθέτει, βάσει του νέου concept λειτουργίας του, προχωρώντας συγχρόνως στην παραγωγή σοκολάτας και πάστας ζάχαρης. Η θυγατρική της στη Ρουμανία σημείωσε αύξηση πωλήσεων άνω του 50% το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Βασικότεροι μέτοχοι της αρτοβιομηχανίας στις 31.12.2017 ήταν ο Εμμ. Η. Καραμολέγκος με μερίδιο 53,22%, η Μαρία Η. Καραμολέγκου με 16,78%, η αρτοποιία Σ. Νένδος - Select με 7,70% και η εταιρεία Holdway με 7,10% του συνόλου των μετοχών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

www.inr.gr, 26 Απριλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS