inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

«Προσγειώθηκαν» οι πωλήσεις και τα κέρδη της εταιρείας MLS Πληροφορική το 2017Με την κυκλοφορία συμπληρωματικών προϊόντων ενισχύει τις δραστηριότητές της το 2018 η εταιρεία MLS Πληροφορική, η οποία πριν από πέντε χρόνια παρουσίασε στην αγορά, με το σήμα MLS iQTab, το πρώτο ελληνικό tablet με λειτουργικό σύστημα Android. Κατά το 2017 οι πωλήσεις της παρουσίασαν κάμψη, έπειτα από τέσσερα συνεχόμενα έτη σημαντικής ανόδου τους.

Η MLS Πληροφορική ιδρύθηκε το 1989 στη Θεσσαλονίκη. Εδρεύει στην Τεχνόπολη του Δήμου Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Ανέπτυξε πολλαπλές εφαρμογές λογισμικού και προϊόντων firmware, συνδυάζοντας την παραγωγή software και hardware. Το 1999 κέρδισε Χρυσό Πανευρωπαϊκό Βραβείο Τεχνολογίας, έχοντας αναπτύξει το σύστημα πλοήγησης MLS Destinator, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ευρεία γκάμα εξειδικευμένων συσκευών πλοήγησης (PND) και έχει συμπληρωθεί έκτοτε με το προϊόν MLS Talk&Drive. Κύριες δραστηριότητές της είναι η κατασκευή, συναρμολόγηση, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών συστημάτων, εξαρτημάτων τους και συναφών ειδών, καθώς και η παραγωγή και διάθεση λογισμικού. Διαθέτει υποκατάστημα, με τη μορφή κεντρικής αποθήκης, στην Αθήνα. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «MLS Innovation Inc».

Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας το 2017 μειώθηκαν με ρυθμό 9% και περιορίστηκαν σε 23,10 εκατ. ευρώ (-2,28 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

Η σημαντικότερη πηγή εσόδων για την επιχείρηση το 2017 ήταν οι εφαρμογές λογισμικού και τα κινητά τηλέφωνα με το σήμα της, που υποσκέλισαν για δεύτερο συνεχόμενο έτος τα tablets και απέδωσαν 11,87 εκατ. ευρώ ή 51,4% των εσόδων της. Σε ετήσια βάση τα έσοδα από τις πωλήσεις εφαρμογών λογισμικού και κινητών τηλεφώνων μειώθηκαν κατά 12,6% (-1,71 εκατ. ευρώ).

Τα tablets συνεισέφεραν το περασμένο έτος 9,97 εκατ. ευρώ ή το 43,2% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης. Σε σύγκριση με το 20165, τα έσοδα αυτά μειώθηκαν οριακά (-0,3%).

Μειωμένη ήταν η συμβολή της επί πολλά χρόνια βασικής δραστηριότητας της εταιρείας, της παραγωγής συστημάτων πλοήγησης για τα αυτοκίνητα (GPS), η οποία απέφερε έσοδα 0,90 εκατ. ευρώ ή 3,9% των συνολικών, μειωμένα κατά 29,7% (-0,38 εκατ. ευρώ). Επίσης, μόλις 0,002 εκατ. ευρώ (-0,30 εκατ. ευρώ) συνεισέφερε ο τομέας των προϊόντων εκπαιδευτικής τεχνολογίας με τον διαδραστικό πίνακα MLS IQBoard, ενώ ο σχετικά νέος τομέας Smart TV, που η επιχείρηση φιλοδοξεί να αποτελέσει νέο πυλώνα ανάπτυξής της μετά την κυκλοφορία του προϊόντος Super Smart TV, εισέφερε 0,35 εκατ. ευρώ (1,5% των εσόδων), με αύξηση 66,7%.

Το 99,3% των εσόδων της (22,93 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στην ελληνική αγορά και το υπόλοιπο 0,7% (0,16 εκατ. περίπου ευρώ) από εξαγωγές, που γίνονται κατά διαστήματα στις χώρες Κύπρος, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Μαρόκο και Χιλή. Οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 9% (-2,27 εκατ. ευρώ) και οι διεθνείς υποχώρησαν κατά 11,1% (-0,02 εκατ. ευρώ).

Η εταιρεία κατέγραψε το 2017, παρά την κάμψη των πωλήσεων, μεικτά κέρδη 8,84 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 8,03 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 10,1% (+0,81 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι ενίσχυσε θεαματικά το μεικτό της περιθώριο κατά 6,7 εκατοστιαίες μονάδες (από το 31,6% στο 38,3%), κυρίως λόγω μεταβολής του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων, όπως αναφέρει.

Ωστόσο, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,62 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 6,28 εκατ. ευρώ το 2016, αποδυναμωμένα κατά 10,4% (-0,655 εκατ. ευρώ), καθώς αυξήθηκαν κατά 0,93 εκατ. ευρώ οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων και εμπορευμάτων (3,39 εκατ. ευρώ έναντι 2,46 εκατ. ευρώ το 2016), μειώθηκαν σημαντικά οι επιδοτήσεις (0,05 εκατ. ευρώ έναντι 0,68 εκατ. ευρώ το 2016) και σχηματίστηκε πρόσθετη πρόβλεψη για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις (0,20 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 11,5%, έναντι 14,1% τη χρήση 2016, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 48,99 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,7% (+4,31 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματα της ελληνικής εταιρείας συστημάτων GPS, smartphones και multimedia, που είχε παρουσιάσει το καλοκαίρι του 2012 το πρώτο ελληνικό κινητό τηλέφωνο, επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,64 εκατ. ευρώ (2,79 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,295 εκατ. ευρώ (1,27 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Επίσης, συμπεριέλαβαν έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 2,23 εκατ. ευρώ (2,32 εκατ. ευρώ το 2015), δεδομένου ότι συνέχισε εντατικά τις προσπάθειές της για την παραγωγή αναβαθμισμένων ή νέων προϊόντων.

Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με οφέλη από αναβαλλόμενη φορολογία, οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,78 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 1,83 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι κερδών προ φόρων 2,24 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 2,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένων κατά 20,4% και 17,7%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 4,42 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 7,2%, ενώ τα κέρδη της μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση 7,4%. Ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 7,7% και το 7,9%, αντιστοίχως.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Συνέχισε κατά το 2017 τις επενδύσεις της για την ανάπτυξη νέων καινοτομικών προϊόντων και τεχνολογιών, ενώ το 2016 είχε ξεκινήσει την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων συνολικού εμβαδού 2.385 τ.μ., επί ιδιόκτητου οικοπέδου 1.410 τ.μ. στην περιοχή όπου εδρεύει. Οι συνολικές επενδύσεις της στη διάρκεια του περασμένου έτους ανήλθαν σε 5,70 εκατ. ευρώ (5,89 εκατ. ευρώ το 2016) και αφορούσαν κυρίως άυλα πάγια στοιχεία.

Στις 31.12.2017 εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (26,34 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 14,65 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (11,69 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 8,07 εκατ. ευρώ (9,26 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Επί παγίων της είχε εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού 3 εκατ. ευρώ για διασφάλιση δανείου της Black Sea Trade & Development Bank.

Κατά τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 25,4 εκατ. ευρώ, τη χρήση 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 3 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 145 εργαζόμενους, έναντι 118 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,24 εκατ. ευρώ, έναντι 1,89 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,39 εκατ. ευρώ, έναντι 0,92 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2017, με βάση τον αριθμό των εργαζομένων στο τέλος της χρήσης, ήταν της τάξεως των 38.780 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 12.305 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 12.605 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η MLS Πληροφορική εκτιμά ότι το 2017, όπως και το 2016, παρά την κάμψη των πωλήσεών της στην εγχώρια αγορά κατέκτησε την πρώτη θέση στον τομέα των tablets, διατήρησε ηγετική θέση στον τομέα των συστημάτων πλοήγησης και ενίσχυσε τη θέση της στους τομείς των κινητών τηλεφώνων με ενσωματωμένες καινοτομικές τεχνολογίες. Συγχρόνως, διεύρυνε τη θέση της στον τομέα των smart phones. Επίσης, προετοίμασε, όπως αναφέρει, την ανάπτυξή της πέραν των ελληνικών συνόρων. Προσβλέπει και για το 2018, όπως και το 2017, σε «επιθετική στρατηγική μάρκεντινγκ» στην ελληνική αγορά με νέα προϊόντα για τις αγορές της κινητής τηλεφωνίας και των tablets, καθώς και σε «διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού», με τεχνολογίες κινητών και tablets που «ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα και μπορούν να απευθυνθούν και σε άλλες ευρωπαϊκές, καταρχάς, αγορές». Η ανάπτυξή της στο εξωτερικό εκδηλώνεται, όπως αναφέρει, ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Ν. Καματάκη που κατείχε στα τέλη του 2017 το 55,23% των μετοχών της, αντιπρόεδρο την Παρασκευή Δ. Ζαχαριάδου και οικονομικό διευθυντή τον Κων. Β. Παπαδόπουλο. Είχε αυξήσει τις πωλήσεις της με ρυθμό 58% το 2014, 49% το 2015 και 19% το 2016. Το 2017 προχώρησε σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή κεφαλαίου 0,745 εκατ. ευρώ στους μετόχους της. Δεν προτίθεται να διανείμει μέρισμα στους μετόχους της το 2018.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ανακοίνωση της εταιρείας

www.inr.gr, 27 Απριλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS