inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επέστρεψε σε λειτουργική κερδοφορία η βιομηχανία ξύλου ΑκρίταςΕντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους αναμένει η βιομηχανία Ακρίτας, ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο παραγωγής ξυλείας, ότι θα γίνει πραγματικότητα η αναδιάρθρωση του υψηλού τραπεζικού δανεισμού της, ο οποίος έχει καταστεί στο σύνολό του ληξιπρόθεσμος.

Η αναδιάρθρωση, που απαιτεί τη συμφωνία των τραπεζών Εθνική, Πειραιώς και Alpha, αναμένεται ότι θα συνοδευτεί από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και εφαρμογή σχεδίου στρατηγικής επανατοποθέτησης της επιχείρησης στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Θα συνίσταται σε μείωση του δανεισμού, παροχή επιπλέον κεφαλαίου κίνησης και πλάνο αποπληρωμής των δανείων συμβατό με τις προβλεπόμενες για τα επόμενα χρόνια ταμειακές ροές της.

Το περασμένο έτος η βιομηχανία ενίσχυσε σημαντικά για δεύτερο συνεχόμενο έτος τις πωλήσεις της και ακόμη περισσότερο τον όγκο παραγωγής της, κατορθώνοντας να επιστρέψει σε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα πριν από έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες. Συγχρόνως, μείωσε τις ετήσιες ζημιές της προ φόρων και μετά φόρων στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας οκταετίας.

Για το 2018 η επιχείρηση αναμένει ενίσχυση των εξαγωγών και των εσόδων της από τη διεθνή αγορά, αλλά και διεύρυνση των εγχώριων πωλήσεών της, καθώς έχει ισχυροποιήσει την ηγετική θέση της στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας την πρόσθετη χρηματοδότηση που της προσέφεραν οι πιστωτές της τη διετία 2015-2016, βάσει σχετικής συμφωνίας αναστολής πληρωμών, έως ότου επιτευχθεί συμφωνία αναδιάρθρωσης των τραπεζικών οφειλών της. Δηλώνει αισιόδοξη για τις προοπτικές της, υπό τον όρο φυσικά ότι θα γίνει πράξη η αναδιάρθρωση του δανεισμού της, καθώς τα τελευταία χρόνια υλοποίησε επενδύσεις με τις οποίες είναι σε θέση να προσφέρει στην αγορά νέα, καινοτομικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Για την αύξηση της παραγωγής της προωθεί εντός του έτους την καθιέρωση τέταρτης βάρδιας εργασίας στις εγκαταστάσεις της.

Η βιομηχανία ξυλείας ΑΚΡΙΤΑΣ, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου, ιδρύθηκε το 1977. Εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη Εβρου και διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα στην περιοχή Τυχερό Εβρου, με κτιριακές εγκαταστάσεις 60.000 τ.μ., επί επιφάνειας 370.000 τ.μ. Ακόμη, είναι κάτοχος αποθηκευτικών χώρων 4.250 τ.μ., εκθεσιακού χώρου 270 τ.μ. και χώρων γραφείων 260 τ.μ. στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, ενώ διατηρεί γραφείο πωλήσεων στην Αθήνα. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εβρου. Με σκοπό την προμήθεια και εμπορία ακατέργαστης ξυλείας έχει ιδρύσει, ελέγχει πλήρως και λειτουργεί θυγατρική εταιρεία στη Βουλγαρία, με την επωνυμία Akritas Bulgaria. Η μονάδα παραγωγής μοριοσανίδων του εργοστασίου της στον Εβρο θεωρείται η μεγαλύτερη του είδους της στην Ευρώπη.

Επεξεργάζεται ξυλεία και παράγει μοριοσανίδες με το εμπορικό σήμα «Akripan», μοριοσανίδες επενδεδυμένες με μελαμίνη με το εμπορικό σήμα «Akritas», ημιέτοιμα στοιχεία επίπλων, όπως πάγκους εργασίας και πορτάκια κουζίνας - πορτόφυλλα με το εμπορικό σήμα «Polytheta», επενδεδυμένες με ξυλόφυλλα μοριοσανίδες, καθώς και άλλα προϊόντα ξυλείας. Επίσης, εμπορεύεται είδη ξυλείας, όπως wood panels.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2017 σημείωσε αύξηση 17,9% ή 4,65 εκατ. ευρώ σε αξία, φτάνοντας τα 30,54 εκατ. ευρώ. Το 90,7% των εσόδων της (27,70 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις μοριοσανίδων και μελαμίνης, 8,5% (2,59 εκατ. ευρώ) από προϊόντα της σειράς «Polytheta» και συναφή προϊόντα και το υπόλοιπο 0,8% (0,25 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και πρώτων υλών ξυλείας. Επίσης, το 82,1% των εσόδων της (25,08 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 17,9% (5,46 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ (2,07 εκατ. ευρώ) και λοιπές, τρίτες χώρες (3,39 εκατ. ευρώ). Σε σύγκριση με το 2016, οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19,1% (+4,02 εκατ. ευρώ) και οι εξαγωγές κατά 12,8% (+0,62 εκατ. ευρώ). Ο όγκος παραγωγής σημείωσε αύξηση 28%.

Συγχρόνως, τα μεικτά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 69% (+0,64 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 1,56 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 0,03 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,53 εκατ. ευρώ το 2016, βελτιωμένα κατά 2,50 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, εξαιρουμένων προβλέψεων για ζημιές και άλλων μη ταμειακών και μη επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων, τα προσαρμοσμένα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,39 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,17 εκατ. ευρώ το 2016.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά 1,5 εκατοστιαίες μονάδες (στο 5,1% από 3,6%), ενώ τα λειτουργικά της αποτελέσματα επηρεάστηκαν θετικά, σε σύγκριση με εκείνα του 2016, από το γεγονός ότι η χρήση 2016 είχε επιβαρυνθεί με πολύ υψηλότερες προβλέψεις για εμπορικούς κινδύνους.

Τα τελικά αποτελέσματά της είναι επιβαρυμένα με αποσβέσεις 2,33 εκατ. ευρώ (2,35 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 3,18 εκατ. ευρώ (3,15 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα ετήσια αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων ήταν ζημιές 5,55 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 8,04 εκατ. ευρώ (-31% ή -2,49 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά αποτελέσματα ήταν ζημιές 5,18 εκατ. ευρώ, έναντι 7,03 εκατ. ευρώ το 2016 (-26,5% ή -1,87 εκατ. ευρώ). Οι ζημιές προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,22 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της, μαζί με εκείνα της θυγατρικής της, στις 31.12.2017 ήταν ύψους 45,16 εκατ. ευρώ, έναντι 47,52 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων η εταιρεία και η θυγατρική της το 2017 διέθεσαν 0,14 εκατ. ευρώ, έναντι 0,89 εκατ. ευρώ το 2016. Τον Ιανουάριο του 2017 ολοκληρώθηκε επένδυση σχετική με τους αναμεικτήρες κόλλας στη μονάδα του Εβρου, όπου εφέτος σχεδιάζεται επένδυση για προϊόντα νέων ξύλινων επιφανειών και για ενίσχυση της μονάδας πρεσαρίσματος ξυλόφυλλων. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τους περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,65 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που είχε λάβει η μητρική εταιρεία για την υλοποίηση επενδύσεων.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 54,65 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμης διάρκειας και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 6% (+3,12 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω κεφαλαιοποίησης μέρους του χρηματοοικονομικού κόστους της εταιρείας, δυνάμει της συμφωνίας αναστολής πληρωμών με τους πιστωτές της, στο πλαίσιο της επικείμενης ολικής αναδιάρθρωσης του δανεισμού της. Εμφάνιζε έντονα αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (14 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 51,45 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (65,45 εκατ. ευρώ), με συνέπεια να υπάρχει βέβαια, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ουσιώδης αβεβαιότητα για την πορεία του και τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,25 εκατ. ευρώ, έναντι 0,185 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι συνολικές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 75,57 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2,3% (+1,71 εκατ. ευρώ). Επί παγίων του είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης και συναφή εμπράγματα βάρη συνολικού ποσού 39,20 εκατ. ευρώ, ενώ εμπράγματο βάρος 6 εκατ. ευρώ αφορούσε τη συγγενικής ιδιοκτησίας συνδεδεμένη τεχνική εταιρεία ΑΤΕ ΟΔΓΕ. Στις απαιτήσεις του περιελάμβανε απαίτηση 3,53 εκατ. ευρώ από τον ΟΑΕΔ, καθώς ανέμενε ότι θα τελεσφορήσει αγωγή του με αίτημα την καταβολή επιδοτήσεων του μισθολογικού κόστους, βάσει νόμου για τις βιομηχανίες παραμεθόριων περιοχών.

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 παρέμεναν αρνητικά (-11,60 εκατ. ευρώ, έναντι -6,41 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), με συνέπεια να συντρέχουν προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 του ν. 2190/1920, ενώ το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων ανερχόταν σε 63,98 εκατ. ευρώ (67,46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας το 2017 ήταν επίσης ύψους 30,54 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 17,9% σε σύγκριση με το 2016, Οι ζημιές της της προ φόρων μειώθηκαν κατά 34,2% σε 5,56 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους μειώθηκαν κατά 30,5% σε 5,15 εκατ. ευρώ. Η αξία της συμμετοχής της στη βουλγαρική θυγατρική της αποτιμήθηκε 0,22 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία έχει πρόεδρο τη Λουκία Α. Σαράντη, αντιπρόεδρο τον Γ. Α. Σαράντη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ευθ. Κ. Κωνσταντόπουλο. Μεγαλύτεροι μέτοχοί της στις 31.12.2017, με μερίδια άνω του 5%, ήταν οι Λουκία Α. Σαράντη, Γ. Α. Σαράντης και Μαρία Α. Σαράντη.

Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 232 εργαζόμενους, έναντι 237 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 6,15 εκατ. ευρώ, έναντι 6,20 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016.

Ως όμιλος, από κοινού με τη θυγατρική της, στα τέλη του 2017 απασχολούσε 237 εργαζόμενους, έναντι 243 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 6,24 εκατ. ευρώ, έναντι 6,29 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,10 εκατ. ευρώ, έναντι 0,14 εκατ. ευρώ το 2016.

Το τρέχον έτος συνεργάζεται με οίκο ξυλείας του εξωτερικού για την προώθηση πρωτοποριακού υλικού Digital Printing Melamine, που αφορά νέα σειρά luxury προϊόντων για εξατομικευμένες λύσεις. Επιδιώκει να αξιοποιήσει την ισχυρή ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου, προσφέροντας ειδικά προϊόντα. Αντιμετωπίζει ελαφρώς αυξητικές τάσεις στις τιμές της ακατέργαστης ξυλείας. Εστιάζει στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη βελτιστοποίηση του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεών της, με ενίσχυση των πωλήσεων προϊόντων αυξημένης προστιθέμενης αξίας. Το 2017 άρχισε την παραγωγή νέου τύπου ανθυγρής μοριοσανίδας. Συνεχίζει να ανανεώνει και να εμπλουτίζει το προϊόντικό της χαρτοφυλάκιο, ευελπιστώντας ότι η αναδιάρθρωση του δανεισμού της θα επιτευχθεί και θα είναι η επιθυμητή, εξασφαλίζοντας στη βιομηχανία αποκατάσταση του κεφαλαίου κίνησης και χρηματοοικονομική ισορροπία.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΚΡΙΤΑΣ

www.inr.gr, 3 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS