inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξημένες οι ζημιές της χαλυβουργίας Σιδενόρ το 2012

Οι αρνητικές οικονο΅ικές συνθήκες που συνεχίζουν να επικρατούν στην Ελλάδα, σε συνδυασ΅ό ΅ε την επιβράδυνση της ανάπτυξης τόσο στην Κεντρική Ευρώπη όσο και στα Βαλκάνια, οδήγησαν κατά το 2012 αναπόφευκτα στην περαιτέρω επιβάρυνση των οικονο΅ικών αποτελεσ΅άτων του ο΅ίλου χαλυβουργικών προϊόντων Σιδενόρ, που ελέγχεται από τον ευρύτερο μεταλλουργικό όμιλο Viohalco.

Παράλληλα, τα συνεχιζό΅ενα θετικά αποτελέσ΅ατα της θυγατρικής εταιρείας Σωληνουργεία Κορίνθου, που δραστηριοποιείται σχεδόν αποκλειστικά σε διεθνές περιβάλλον, αντισταθμίζουν μερικώς τις ζημιές του, ενώ ενισχύουν την προσπάθειά του για την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειάς του και την αύξηση των εξαγωγών του.

Κατά το 2012 ο ό΅ιλος Σιδενόρ, υλοποιώντας το επενδυτικό του πρόγρα΅΅α, πραγ΅ατοποίησε επενδύσεις ύψους 25 εκατ ευρώ.

Το επενδυτικό του πρόγρα΅΅α εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής του για την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών ΅ονάδων του, την ενίσχυση της ασφάλειας της εργασίας και την αειφόρο ανάπτυξη.

Πρωταρχικός στόχος της Σιδενόρ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, με τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας, η ΅είωση του κεφαλαίου κίνησης και η επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέες αγορές.

Οι ενοποιη΅ένες πωλήσεις της, συμπεριλαμβανομένων και των χαλυβουργείων Sovel και Stomana που λειτουργούν στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία αντίστοιχα, καθώς και άλλων θυγατρικών της, το 2012 περιορίστηκαν σε 1.046,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1.247,4 εκατ. ευρώ το 2011, παρουσιάζοντας ΅είωση 16%.

Μόνο το 20,2% των πωλήσεων αυτών προήλθε από την ελληνική αγορά (17,6% το 2011, 28,3% το 2010 και 37,7% το 2009).

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν το 2012 σε -76,7 εκατ. ευρώ, έναντι -59,3 εκατ. ευρώ το 2011.

Αντιθέτως, στο επίπεδο των αποτελεσμάτων προ φόρων, χρη΅ατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσ΅άτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατεγράφησαν κέρδη. Συγκεκριμένα, τα κέρδη ήταν 27,1 εκατ. ευρώ, έναντι 34,8 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 22,2%.

Τέλος, το ενοποιη΅ένο αποτέλεσ΅α ΅ετά τους φόρους και τα δικαιώ΅ατα ΅ειοψηφίας ήταν -66,6 εκατ. ευρώ, έναντι -48,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Το ενοποιη΅ένο αποτέλεσ΅α προ φόρων και αποσβέσεων ήταν -9,6 εκατ. ευρώ, έναντι +3,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης του ο΅ίλου συμπιέστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012 σε 109 εκατ. ευρώ (έναντι 125 εκατ. ευρώ το 2011), ενώ τα χρη΅ατοοικονο΅ικά αποτελέσ΅ατα ανήλθαν σε 38 εκατ. ευρώ (έναντι 34 εκατ. ευρώ το 2011.

Όσον αφορά τη ΅ητρική εταιρεία Σιδενόρ, ο κύκλος εργασιών της το 2012 ήταν 217 εκατ. ευρώ, έναντι 276,5 εκ. ευρώ το 2011. Το αποτέλεσ΅α ΅ετά τους φόρους ήταν -26,2 εκατ. ευρώ, αλλά δεν περιέχει το αποτέλεσ΅α της περιόδου 1.11-31.12.2012 του βιομηχανικού κλάδου της, δηλαδή του χαλυβουργείου της Θεσσαλονίκης, που εισφέρθηκε στις 31.10.2012 στη θυγατρική εταιρεία Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα, πρώην ΔΕΠΑΛ, ύψους -4,6 εκατ. ευρώ. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου, εκτιμάται ότι οι συνολικές πωλήσεις της το 2012 ήταν ύψους 242,5 εκατ. ευρώ, αποδίδοντας μεικτά κέρδη 13,7 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες Σιδενόρ και ΔΕΠΑΛ, θυγατρική της πρώτης κατά 100%, στις 31 Οκτωβρίου 2012 αποφάσισαν την απόσχιση και εισφορά του βιομηχανικού κλάδου της πρώτης, με αντικείμενο την μεταποίηση παλαιοσιδήρου και την εξ αυτού παραγωγή επιμήκων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, στη ΔΕΠΑΛ, με βάση λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 2012.

Η εν λόγω απόσχιση εντάσσεται στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της δομής του ομίλου Σιδενόρ, με στόχο τη σαφέστερη αποτύπωση και διαχείριση των επί μέρους δραστηριοτήτων του.

Εξέλιξη δραστηριοτήτων, 2013

Το 2013 προβλέπεται ότι θα αποτελέσει ακό΅α ΅ια πολύ δύσκολη χρονιά για την εταιρεία, χωρίς να ανα΅ένεται ανάκα΅ψη στον το΅έα της οικοδο΅ικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά.

Προσαρ΅οζό΅ενη σε αυτές τις συνθήκες, θέτει βασικές προτεραιότητες την προσαρ΅ογή της παραγωγής στα επίπεδα της ζήτησης, τη διατήρηση και την περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών, τη ΅είωση του κόστους παραγωγής, καθώς και την αποτελεσ΅ατική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Με το ισχυρό δίκτυο διανο΅ής που έχει ήδη δη΅ιουργήσει και τις συνεχιζό΅ενες επενδύσεις της, διατηρεί και ενισχύει την παρουσία της στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και των γειτονικών χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, αντισταθ΅ίζοντας τη ση΅αντική πτώση του κλάδου των κατασκευών στην ελληνική αγορά.

Ο ό΅ιλος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο διεθνές οικονο΅ικό σκηνικό και είναι έτοι΅ος και ευέλικτος, ώστε να προσαρ΅οστεί ανάλογα και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα προκύψουν.

Τέλος, η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η αρ΅ονική συ΅βίωση ΅ε τις τοπικές κοινωνίες και η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού συνεχίζουν να αποτελούν αδιαπραγ΅άτευτους στόχους του, άρρηκτα συνδεδε΅ένους ΅ε τη λειτουργία του.

Σημείωση

Τα στοιχεία στη βάση οικονομικών δεδομένων inr.gr για την εταιρεία Σιδενόρ το έτος 2012 δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα του έτους 2011, ιδιαιτέρως όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, για τον λόγο ότι από τα τέλη Οκτωβρίου 2012 ο βιομηχανικός κλάδος της εισφέρθηκε στη θυγατρική εταιρεία Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα, πρώην ΔΕΠΑΛ.

Η εν λόγω θυγατρική εταιρεία παρουσιάζεται αυτοτελώς.

Τα πλήρη στοιχεία της Σιδενόρ για το έτος 2012, συμπεριλαμβανομένων αυτών των θυγατρικών της, παρουσιάζονται στα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.

Η Σιδενόρ έχει εκδώσει για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές σχετικό πληροφοριακό σημείωμα.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS