inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη-ρεκόρ για την ποτοποιία Καλογιάννης - Κούτσικος της ιταλικής CampariΥψηλότερες πωλήσεις, παρά την εκτίναξή τους το 2016, καθώς και μεγαλύτερα κέρδη, αναμένεται να γνωστοποιήσει για τη χρήση 2017 η εξαγωγική, κατά βάση, βιομηχανία παραγωγής αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών Καλογιάννης - Κούτσικος του ιταλικού ομίλου οινοπνευματωδών Campari.

Η εταιρεία Καλογιάννης - Κούτσικος ιδρύθηκε με τη νομική μορφή της Α.Ε., ως ποτοποιία και αποσταγματοποιία, τον Οκτώβριο του 1987. Αποτελεί καρπό συνένωσης δυο ελληνικών επιχειρήσεων παρασκευής ούζου και άλλων οινοπνευματωδών ποτών, η ιστορία των οποίων χρονολογείται από τα τέλη της δεκαετίας του 1880 στην Κωνσταντινούπολη. Η η εταιρεία Αφοί Καλογιάννη το 2004, τελώντας ήδη υπό τον έλεγχο της ιταλικής Campari, εξαγόρασε την ποτοποιία Κούτσικος, εκσυγχρόνισε τις εγκαταστάσεις της τελευταίας στον Βόλο Μαγνησίας και το 2005 άρχισε να παράγει εκεί το «Ούζο 12», ελληνικό ούζο με τη μεγαλύτερη διεθνή αναγνωρισιμότητα και τις υψηλότερες διεθνείς πωλήσεις.

Εδρεύει στην Α' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, όπου διαθέτει τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της, επί οικοπέδου 21.250 τ.μ., με κτιριακές εγκαταστάσεις 9.650 τ.μ. Παρασκευάζει ούζο και άλλα οινοπνευματώδη ποτά, όπως λικέρ, για ίδιο λογαριασμό και για τρίτους, όπως τη βότκα «Serkova» για την εταιρεία διανομών ποτών Αμβυξ. Είναι κάτοχος των σημάτων «Ούζο 12», «Gold 12», «Ούζο Ναυτάκι» και «Hierbos».

Διαθέτει στο εξωτερικό τα προϊόντα της μέσω θυγατρικών του ιταλικού ομίλου που κατέχει το σύνολο των μετοχών της, ενώ στο εσωτερικό συνεργάζεται με την εταιρεία διανομών ποτών Καρούλιας. Το δίκτυο των πωλήσεών της στο εξωτερικό είναι επικεντρωμένο στις χώρες Γερμανία, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Βρετανία, Ιταλία, Αυστρία, Ελβετία, Βέλγιο, Ισπανία και Σουηδία. Μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της είναι η γερμανική. Οι χώρες όπου διατίθενται προϊόντα της υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις εξήντα.

Η επιχείρηση είναι μέλος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Συνεργάζεται στον τραπεζικό τομέα με την Alpha Bank.

Ολοκληρώνοντας τη χρήση 2016, εικοστή ένατη από την ίδρυσή της, κατέγραψε έσοδα ύψους 17,06 εκατ. ευρώ, έναντι 9,77 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 74,5% (+7,28 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση. Δεδομένου ότι το 83,7% των εσόδων της (14,28 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις στο εξωτερικό, πιθανολογείται ότι οι εγχώριες πωλήσεις της ήταν ύψους 2,78 εκατ. ευρώ και αποτέλεσαν το 16,3% των συνολικών εσόδων της. Οι πωλήσεις του «Ούζο 12» αυξήθηκαν κατά 5%, αλλά μειώθηκαν στην εσωτερική αγορά, λόγω μειωμένων πωλήσεων στην αγορά των αφορολόγητων ειδών. Με ρυθμό 21% αυξήθηκαν οι πωλήσεις του «Gold 12», ενώ ανοδικά κινήθηκε και ο όγκος παραγωγής της βότκας «Serkova», σε αντίθεση με άλλα προϊόντα. Η μεγάλη αύξηση των συνολικών εσόδων της εταιρείας εμπεριέχει οφέλη από την πλήρη ενσωμάτωσή της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, στην πολιτική τιμών του ιταλικού ομίλου. Προφανώς, η ελληνική βιομηχανία δεν παράγει πλέον προϊόντα facon για καμία από τις θυγατρικές του ομίλου Campari.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 21 ολόκληρες εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (66,4% έναντι 45,3% το 2015), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 11,33 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 4,43 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+155,7% ή +6,90 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 10,18 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,97 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 156,3% ή 6,21 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 59,7% των πωλήσεων (40,7% το 2015). Οι δαπάνες της χρήσης περιλαμβάνουν έκτακτο κόστος 0,25 εκατ. ευρώ, λόγω πρόωρου τερματισμού της αποκλειστικής διακίνησης του προϊόντος «Ούζο 12» στην ελληνική αγορά από συγκεκριμένη εταιρεία.

Η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,60 εκατ. ευρώ (0,58 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,02 εκατ. ευρώ (επίσης 0,02 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών, η βιομηχανία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 9,57 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 3,38 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+182,8% ή +6,18 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 6,76 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2,14 εκατ. ευρώ το 2015 (+215,6% ή +4,62 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 10,17 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 48,2% και 34,1%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 56,1% και τα καθαρά κέρδη το 39,6%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 37,3%, αντί 16,7% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 27,28 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 14,7% (+3,505 εκατ. ευρώ).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014.

Η επιχείρηση στις 31.12.2016 δεν βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις. Είχε υψηλό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (13,27 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 12 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (1,27 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα στα τέλη του 2016 ήταν ύψους 5,27 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 5,18 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 16,2% (-1 εκατ. ευρώ).

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαιά της εμπεριείχαν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,14 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 22,10 εκατ. ευρώ (17,60 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 81% (74% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 8,56 εκατ. ευρώ, έναντι 8,57 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης 2016 διέθεσε για επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 0,34 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, προχώρησε σε εκποιήσεις και διαγραφές παγίων 0,87 εκατ. ευρώ. Για το 2017 σχεδίαζε επενδύσεις 0,27 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Catherine E. Noirfalasse, γενικό διευθυντή τον Αναστ. Σύρο και οικονομικό διευθυντή τον Γ. Ντελή. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 24 εργαζόμενους, έναντι επίσης 24 το 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,89 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,89 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,26 εκατ. ευρώ, έναντι 0,22 εκατ. ευρώ το 2015. Στον μέτοχό της το 2016 διέθεσε μέρισμα 2,26 εκατ. ευρώ, έναντι 1,21 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ το 2017 διέθεσε μέρισμα 6,42 εκατ. ευρώ. Τα ετήσια κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 424.335 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 398.625 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της ποτοποιίας ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 95,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 35,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 37,1% των πωλήσεων και το 19,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 19,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 20,8% των πωλήσεων και το 17,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 13,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,5% των πωλήσεων και το 12,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 32,4 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 17 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 6,76 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,59 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση ανέμενε ότι η οικονομική χρήση 2017 θα «έκλεινε» με αυξημένο κατά 3% κύκλο εργασιών και κέρδη-ρεκόρ στην ιστορία της, αυξημένα έναντι εκείνων του 2016, έστω ελαφρώς. Δηλώνει αισιόδοξη για το μέλλον, καθώς παράγει και διαθέτει, όπως αναφέρει, premium προϊόντα με διαχρονική αναγνωρισιμότητα. Για την τριετία 2017-2019 εστιάζει σε όλες εκείνες τις αγορές του εξωτερικού όπου ήδη οι ετήσιες πωλήσεις της ξεπερνούσαν τα 10.000 κιβώτια προϊόντων της. Επιδιώκει την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού εκμετάλλευσης της παραγωγικής της δυναμικότητας, μέσω μεγάλων co-packing συμβολαίων.

Μοναδικός μέτοχός της είναι η εδρεύουσα στο Αμστερνταμ της Ολλανδίας εταιρεία DI.CI.E. Holding, θυγατρική και αυτή της εδρεύουσας στο Μιλάνο της Ιταλίας πολυεθνικής εταιρείας αλκοολούχων ποτών Davide Campari - Milano.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ

www.inr.gr, 8 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS