inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 10,45 εκατ. ευρώ «έγραψε» η βιομηχανία μαρμάρων Venus τη χρήση 2016-2017Με ζημιές άνω των 10,45 εκατ. ευρώ «έκλεισε» την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η μαρμαροβιομηχανία Venus Μάρμαρα, η οποία το περασμένο έτος προσέτρεξε στις διαδικασίες του άρθρου 99 του ν. 3588/2007 για τη διάσωση και την εξυγίανσή της.

Η επιχείρηση καταχώρησε στα αποτελέσματά της τόκους και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 9,22 εκατ. ευρώ, προκειμένου τα λογιστικά της υπόλοιπα να συμφωνούν με αυτά των τραπεζών και των ασφαλιστικών ταμείων. Εχει καταλήξει σε συμφωνία με το μεγαλύτερο μέρος των πιστωτών της για πλαίσιο μέτρων εξυγίανσής της, τα οποία περιλαμβάνουν σημαντική διαγραφή οφειλών της και ρυθμίσεις για τη μακροπρόθεσμη αποπληρωμή των χρεών της. Η σχετική αίτηση έχει ήδη εξεταστεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Συγχρόνως, η εταιρεία έχει λάβει μέτρα, όπως αναφέρει, για τη διόρθωση της πορείας της και την προσαρμογή της λειτουργίας της στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και των δυνατοτήτων της.

Η Venus Μάρμαρα ιδρύθηκε με την τρέχουσα νομική μορφή της, ως βιομηχανία επεξεργασίας μαρμάρων, τον Ιούνιο του 2000. Εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, στο ύψος του 28ου χλμ. της Λεωφόρου Λαυρίου, όπου βρίσκεται και το βιομηχανοστάσιό της. Παράγει κυρίως πλακίδια και πλάκες μαρμάρου. Το 2009, στο απόγειο της ισχύος της, είχε αναφέρει ετήσιες πωλήσεις άνω των 12,3 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια ακολούθησε έντονα πτωτική πορεία, με συνέπεια ο κύκλος εργασιών της τη διετία 2015-2016 να υποχωρήσει ακόμη και κάτω από 1 εκατ. ευρώ, αν και είχε επωμιστεί με πολλαπλάσιας αξίας δανειακά κεφάλαια.

Σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις εκπροσώπου της, είχε αναλάβει την εκμετάλλευση έξι λατομείων μαρμάρου συνολικής επιφάνειας 2.500 στρ. και λειτουργούσε δυο εργοστασιακές μονάδες επεξεργασίας μαρμάρων με εγκαταστάσεις 12.000 τ.μ. και αποθηκευτικούς χώρους 8.000 τ.μ.

Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Venus Marble Group». Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Στις οικονομικές καταστάσεις της περιλαμβάνει συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις, με λογιστική 5,79 εκατ. ευρώ. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τον 18ο ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 1,14 εκατ. ευρώ έναντι 0,99 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 14,4% (+0,14 εκατ. ευρώ).

Ενίσχυσε τον συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά 24,1 εκατοστιαίες μονάδες, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 0,33 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών μόλις 0,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 28,8%, από 4,7% τη χρήση 2015-2016.

Ωστόσο, τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 8,78 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, καθώς επιβαρύνθηκαν με έκτακτα έξοδα και ζημιές 8,64 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 0,39 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), ενώ ωφελήθηκαν με έκτακτα έσοδα και κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). και επιβαρύνθηκε με

Τα τελικά αποτελέσματα της χρήσης 2016-2017 συμπεριέλαβαν, εξάλλου, αποσβέσεις 0,39 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,29 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους 10,46 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,47 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-9,99 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δυσθεώρητες για τα μεγέθη της δανειακές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 31,52 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 38,6% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 34,6% (+8,13 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε έντονα αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,43 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 15,53 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (25,96 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 0,07 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Για εξασφάλιση δανείων της Τράπεζας Πειραιώς και της HSBC είχαν εγγραφεί επί παγίων της προσημειώσεις συνολικού ποσού 9,70 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 38,22 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 28,3% (+8,44 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβάνοντας οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς ύψους 2,39 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 3,35 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένες ζημιές 22,22 εκατ. ευρώ. Είχαν καταστεί αρνητικά (-8,12 εκατ. ευρώ έναντι 2,34 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων ανερχόταν σε 30,10 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 6,3% σε ετήσια βάση (-2,02 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 10,91 εκατ. ευρώ, έναντι 11,19 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ευάγγ. Κ. Μαζιτζόγλου. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 25 εργαζόμενους, έναντι 27 τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε κατά τη χρήση 2016-2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,56 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: VENUS ΜΑΡΜΑΡΑ

www.inr.gr, 9 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS