inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εσοδα 86,1 εκατ. ευρώ, τη χρήση 2016-2017, για την εταιρεία βάμβακος και δημητριακών ΜάρκουΡαγδαία αύξηση των πωλήσεων και συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους της, που οφείλονται κυρίως σε διεύρυνση των εσόδων του εμπορικού κλάδου της, κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η εταιρεία παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος, βαμβακόσπορου, βαμβακέλαιου και εμπορίας δημητριακών και άλλων αγροτικών προϊόντων και εφοδίων Κωνσταντίνος Β. Μάρκου.

Η επιχείρηση συστάθηκε στη Λιβαδειά Βοιωτίας, όπου και εδρεύει, το 1969. Μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία τον Απρίλιο του 1979. Αποτέλεσε την πρώτη επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας Μάρκου που σε πρώτη φάση, το 1955, ανέλαβε τη λειτουργία εκκοκκιστηρίου βάμβακος στην περιοχή, για να ιδρύσει το 1969 μονάδα σπορελαιουργείου και να αποκτήσει ιδιόκτητο εκκοκκιστήριο βάμβακος, στο ύψος του 2ου χλμ. της οδού Λιβαδειάς-Λαμίας, το 1978. Συγγενική εταιρεία, με κοινό ιδιοκτήτη αλλά όχι συνδεδεμένη μετοχικά, είναι η ακόμη μεγαλύτερου μεγέθους ομοειδής βιομηχανική και εμπορική εταιρεία Βιολάρ, που εδρεύει στη Λάρισα.

Η Κ. Β. Μάρκου ασχολείται με την παραγωγή εκκοκκισμένου βάμβακος, βαμβακόσπορου και ακατέργαστου βαμβακέλαιου. Εκτός του εκκοκκιστηρίου της Λιβαδειάς, διαθέτει ανάλογη μονάδα στο Κλοκωτό Τρικάλων. Συγχρόνως, εμπορεύεται δημητριακά, άλλα αγροτικά προϊόντα, λιπάσματα και γεωργικά φάρμακα, αντλώντας από τη δραστηριότητα αυτή μεγάλο ή και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της μερικές χρονιές. Είναι κάτοχος οικοπέδων 215.740 τ.μ. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της καλύπτουν 40.600 τ.μ. Διαθέτει υποκαταστήματα και εγκαταστάσεις στη Λιβαδειά, στο Κλοκοτό Τρικάλων, στην Τιθορέα Φθιώτιδας, στα Φάρσαλα και στο Αχίλλειο Λάρισας, στο Βελεστίνο Μαγνησίας και στον Ορχομενό Βοιωτίας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται από εξαγωγές. Εχει στο ενεργητικό της μακρά παράδοση εξαγωγών στις χώρες Αίγυπτος, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν και Τουρκία. Συνολικά, διαθέτει προϊόντα και εμπορεύματά της σε περισσότερες από 30 χώρες στην Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική.

Σύμφωνα με τον 38ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 86,07 εκατ. ευρώ έναντι 57,81 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 48,9% (+28,26 εκατ. ευρώ). Το 34% των εσόδων της (29,28 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων και υποπροϊόντων της, 64,1% (55,20 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων της και το υπόλοιπο 1,9% (1,59 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,2% (+3,19 εκατ. ευρώ), ενώ τα εμπορικά κατά 77,3% (+24,07 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 37,1% των εσόδων της (31,90 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 62,9% (54,17 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (10,16 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (44,01 εκατ. ευρώ). Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 57,5% (+11,65 εκατ. ευρώ), ενώ αυξήθηκαν οι εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά 34% (+2,58 εκατ. ευρώ) και σε τρίτες χώρες κατά 46,7% (+14,02 εκατ. ευρώ). Ακόμη, το 1,9% των εσόδων της (1,65 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συγγενική επιχείρηση.

Συμπίεσε τον συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά μία εκατοστιαία μονάδα, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 4,79 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 3,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+24,7% ή +0,95 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 5,6%, από 6,6% τη χρήση 2015-2016.

Ωστόσο, παρά την αύξηση των μεικτών κερδών, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 31,9%, καθώς περιορίστηκαν σε 1,22 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 1,4% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,1% (1,79 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, κυρίως επειδή τα έξοδα διάθεσης των προϊόντων και εμπορευμάτων της αυξήθηκαν κατά 1 εκατ. ευρώ. Η χρήση ευνοήθηκε από έκτακτα έσοδα και κέρδη 0,62 εκατ. ευρώ (0,68 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016) και επιβαρύνθηκε από έκτακτα έξοδα και απομειώσεις στοιχείων του ενεργητικού 0,80 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), κατά βάση λόγω χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016-2017 συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,405 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,77 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Ευνοήθηκαν από έσοδα κεφαλαίων και πιστωτικούς τόκους 0,97 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,01 εκατ. ευρώ (1,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,745 εκατ. ευρώ (0,92 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποδυναμωμένων κατά 25,4% και 19,2%, αντιστοίχως, καθώς μειώθηκε ο συντελεστής φορολόγησης. Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,415 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 5,9% και 4,3%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1,2% και τα καθαρά κέρδη το 0,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 4,8%, έναντι 6,6% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 25,10 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 7,4%, λόγω μείωσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 1,25 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 84% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 54,9% (-1,52 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (18,69 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 12,49 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (6,20 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 3,14 εκατ. ευρώ (2,21 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Επί των παγίων της μονάδας της στα Τρίκαλα υφίσταντο εμπράγματα βάση ποσού 1,8 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 7,55 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 26,8% (-2,76 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,41 εκατ. ευρώ βάσει επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 17,55 εκατ. ευρώ (16,80 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 69,9% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (62% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 6,25 εκατ. ευρώ, έναντι 5,85 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Για προσθήκες παγίων διέθεσε 0,78 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 0,645 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016. Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία του πάγιου ενεργητικού της συμπεριελάμβανε μετοχές της Attica Bank, για την απόκτηση των οποίων είχε δαπανήσει 0,10 εκατ. ευρώ.

Η Κ. Β. Μάρκου έχει πρόεδρο τον Βασ. Δ. Μάρκου, αντιπρόεδρο τον Ηλ. Β. Μάρκου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθ. Α. Μάρκου της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 48 εργαζόμενους, έναντι 40 τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,18 εκατ. ευρώ, έναντι 1,03 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε στους μετόχους της μερίσματα 0,18 εκατ. ευρώ, έναντι 0,53 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, από αδιάθετα μερίσματα προηγούμενων χρήσεων. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,16 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016-2017 ήταν της τάξεως των 25.355 ευρώ, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 21.040 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αναφέρει ότι η πορεία της τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Κ. Β. ΜΑΡΚΟΥ

www.inr.gr, 9 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS