inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πιστωτική στήριξη στη βιομηχανία βιοκαυσίμων και σπορελαίων ΜάνοςΑναδιάρθρωση του δανεισμού της από την Alpha Bank, καθώς αδυνατούσε να ανταποκριθεί εγκαίρως στις υποχρεώσεις της και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της, έχει πετύχει η ιστορική βιομηχανία βιοκαυσίμων και σπορελαίων Μάνος. Η επιχείρηση αναμένει ότι το ίδιο θα συμβεί και με την Τράπεζα Πειραιώς, από την οποία επίσης έχει λάβει δάνεια σημαντικού ύψους. Σε διαφορετική περίπτωση διακυβεύεται η επιβίωσή της.

Κατά την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η βιομηχανία κατέγραψε διψήφια πτώση πωλήσεων και δεν μπόρεσε να βελτιώσει τη λειτουργική αποδοτικότητά της, αν και μείωσε τις ζημιές της προ φόρων και μετά φόρων.

Τον Δεκέμβριο του 2015 είχε πληγεί από πυρκαϊά που είχε εκδηλωθεί σε ραφιναρία της και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία βεβαίωσης ασφαλιστικής αποζημίωσης της εταιρείας.

Η Μάνος έχει από καιρό υποβάλει στις πιστώτριες τράπεζές της, ανταποκρινόμενη σε επιθυμία τους, μελέτη προεξοφλήσεως μελλοντικών ταμειακών ροών για την επόμενη πενταετία, μαζί με σχέδιο αναδιάρθρωσης του δανεισμού της και μέτρων περικοπής λειτουργικών δαπανών και ορθότερης διαχείρισης των αποθεμάτων της για την αύξηση του μεικτού περιθωρίου της και τον περιορισμό των υψηλών -λόγω και μεγάλων αποσβέσεων- ζημιών της. Στο πλαίσιο αυτό δηλώνει ετοιμότητα για την απαιτούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με στόχο την άμεση ενίσχυση της ρευστότητάς της. Ωστόσο, δεν φαίνεται να έχουν ακόμη κινηθεί οι σχετικές διαδικασίες αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η επιχείρηση διανύει την ένατη δεκαετία της. Ιδρύθηκε στο Μοσχάτο Αττικής τον Αύγουστο του 1934 και επί δεκαετίες ασχολείτο αποκλειστικά με τον ελαιουργικό τομέα, παράγοντας σπορέλαια, κατά κύριο λόγο, στη βιομηχανική μονάδα της στο Μοσχάτο. Για πολλά χρόνια αποτελούσε, μάλιστα, βασικό προμηθευτή κορυφαίων βιομηχανιών επώνυμων ελαιουργικών προϊόντων. Το δεύτερο μισό της προηγούμενης δεκαετίας είχε εμπλακεί σε υπόθεση κυκλοφορίας ελαίων με ακατάλληλες ουκρανικές πρώτες ύλες, με συνέπεια τα έσοδα από τις ελαιουργικές δραστηριότητές της τη χρήση 2008-2009 να μειωθούν κατά 60%. Στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας επεκτάθηκε στην παραγωγή βιοκαυσίμων, κατασκευάζοντας στον Βόλο Μαγνησίας, με επιχορηγούμενη επένδυση μεγάλου ύψους, βιομηχανικές μονάδες σπορελαιουργίας, επεξεργασίας βρώσιμων ελαίων και επεξεργασίας λιπών, ελαίων και μεθανόλης για την παραγωγή βιοντίζελ με ανάκτηση μεθανόλης και καθαρισμό γλυκερόλης. Το 2015, ενώ είχε εμπλακεί σε καταγγελίες παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σχεδίασε την προσθήκη μονάδας παραγωγής ηλιάλευρου και ακατέργαστου ηλιέλαιου. Εχει στην κατοχή της επενδυτικά ακίνητα και ασχολείται, συγχρόνως, με την εκμίσθωση ακινήτων. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Εδρεύει στο Μοσχάτο, όπου το παλαιότερο βιομηχανοστάσιό της, με κτίσματα 9.820 τ.μ., απλώνεται σε οικόπεδο 12.495 τ.μ. Η σύγχρονη βιομηχανική μονάδα της, που βρίσκεται στη Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, περιλαμβάνει κτίσματα συνολικής επιφάνειας 12.070 τ.μ., επί οικοπέδου 23.970 τ.μ. Στην ίδια περιοχή η εταιρεία είναι κάτοχος οικοπέδων 14.320 τ.μ.

Παράγει βιοντίζελ, γλυκερίνη, βαμβακέλαιο και ελαιόπιτες. Επίσης, εμπορεύεται βαμβακόσπορο. Οφείλει περί το 3% των εσόδων της σε εξαγωγές στην Κίνα.

Σύμφωνα με τον 82ο ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 9,98 εκατ. ευρώ έναντι 11,58 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 13,8% (-1,60 εκατ. ευρώ). Το 98,7% των εσόδων της (9,85 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 1,3% (0,13 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Ενίσχυσε τον οριακά θετικό συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά 2,3 εκατοστιαίες μονάδες, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 0,24 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 0,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 2,4%, από 0,1% τη χρήση 2015-2016. Συγχρόνως, είχε μειωμένα κατά 0,30 εκατ. ευρώ λοιπά, συνήθη έσοδα εκμετάλλευσης (0,425 εκατ. ευρώ).

Περιόρισε κατά 6,1% τις δαπάνες διάθεσης και κατά 10,7% τις δαπάνες διοικητικής λειτουργίας.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 5,8%, καθώς περιορίστηκαν σε 1,10 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 11% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 10,1% (1,17 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Η χρήση 2016-2017 ωφελήθηκε με έκτακτα έσοδα και κέρδη 0,16 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και επιβαρύνθηκε με έκτακτα έξοδα και ζημιές 0,03 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016-2017 συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 1,16 εκατ. ευρώ (1,28 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,68 εκατ. ευρώ (0,85 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,74 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,96 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένων κατά 23,1% (-0,22 εκατ. ευρώ).

Το αποτέλεσμα της επιχείρησης προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,42 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 3,5%, έναντι επίσης 3,5% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 31,52 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 5,9% (-1,96 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 17,83 εκατ. ευρώ, κατά 74,1% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 0,7% (+0,12 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,56 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,72 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (11,28 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν μόλις 17.000 ευρώ (5.000 ευρώ στις 30.6.2016). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης ποσού 0,51 εκατ. ευρώ για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση και ποσού 0,15 εκατ. ευρώ για απαξιωμένα αποθέματα. Στις απαιτήσεις της συμπεριλαμβανόταν, εξάλλου, απαίτηση ποσού 1,42 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένα μέρη. Για εξασφάλιση δανείων της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς είχαν εγγραφεί σε ακίνητά της προσημειώσεις συνολικού ποσού 12,88 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 27,60 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 4,2% (-1,22 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ενσωμάτωναν συσσωρευμένες ζημιές 7,36 εκατ. ευρώ, είχαν περιοριστεί σε 3,93 εκατ. ευρώ (4,67 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 12,5% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (13,9% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 21,22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 12,08 εκατ. ευρώ αφορούσαν επενδυτικά ακίνητα αξίας 7,95 εκατ. ευρώ χωρίς την αποτίμησή τους στην εύλογη αξία τους, έναντι 22,26 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Διέθεσε για επενδύσεις 0,10 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε διενεργήσει αποσβέσεις ποσού 0,43 εκατ. ευρώ. Το πάγιο ενεργητικό της συμπεριελάμβανε συμμετοχές στις εταιρείες ΣΟΝΑΜ, Ελληνική Βαμβακουργική και ΕΛΒΕΤ, με συνολικό ποσό 1,71 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε διενεργήσει απομείωση της αξίας τους ποσού 0,90 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 3,03 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε στο παρελθόν για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο τον Ορ. Ε. Τσόλα και διευθύνοντα σύμβουλο τον Σωτ. Θ. Σωτηριάδη εκ μέρους της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 18 εργαζόμενους, έναντι 14 τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,38 εκατ. ευρώ, έναντι 0,31 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016.

Δηλώνει και πάλι ότι οι ζημιές της οφείλονται στην οικονομική συγκυρία και τον σκληρό ανταγωνισμό. Ευελπιστεί ότι, λόγω των επενδύσεων που έχει κάνει σε πάγιο εξοπλισμό και της πελατείας που έχει αποκτήσει, θα μπορέσει να βελτιώσει τα αποτελέσματά της τα επόμενα χρόνια, εφόσον εξασφαλίσει τη χρηματοοικονομική στήριξη που θα συνεχίσει να χρειάζεται. Φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως σημαντικός παραγωγός στην αγορά των βιοκαυσίμων.

Ανέμενε ότι οι πωλήσεις της τη χρήση 2016-2017 θα ανέρχονταν σε 12,70 εκατ. ευρώ. Για το δωδεκάμηνο που άρχισε τον Ιούλιο του 2017 αναφέρει ότι αναμένει κύκλο εργασιών της τάξεως των 9,5 εκατ. ευρώ.

Τον Δεκέμβριο του 2017 αποφάσισε να «κλείνει» οικονομική χρήση στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΑΝΟΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ - ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

www.inr.gr, 9 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS