inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Η σίτιση των προσφύγων εκτοξεύει τα οικονομικά μεγέθη της βιομηχανίας γευμάτων Ποτ & ΠανΑυξημένες πωλήσεις και κέρδη προ φόρων άνω των 0,50 εκατ. ευρώ, εν μέρει λόγω των συνεχιζόμενων εισροών προσφύγων από ασιατικές χώρες, αναμένεται να δημοσιοποιήσει για τη χρήση 2017 η βιομηχανία παραγωγής τυποποιημένων και συσκευασμένων γευμάτων Ποτ & Παν Φουντσέρβις.

Ηδη από το 2016 η επιχείρηση παρουσιάζει έντονα ανοδικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, καθώς προμηθεύει με γεύματα μεγάλο αριθμό προσφύγων, βάσει σχετικών συμβάσεων. Ο όγκος των πωλήσεών της το έτος αυτό ανήλθε σε 5 εκατ. μερίδες.

Η Ποτ & Παν Φουντσέρβις ιδρύθηκε με τη νομική μορφή της Α.Ε. τον Νοέμβριο του 2001. Εδρεύει και έχει τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της στο Βαθύ Αυλίδας του νομού Εύβοιας, στη θέση Βρύση Ράπτη, στο ύψος του 70ού χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας. Παράγει πλήρη έτοιμα γεύματα, σαλάτες, σάντουιτς και επιδόρπια, σε μεγάλη ποικιλία και με παραδοσιακές, ελληνικές και άλλες γεύσεις. Τροφοδοτεί με προϊόντα της, μεταξύ άλλων, νοσηλευτικές και σχολικές μονάδες, καθώς και τον τομέα του foodservice. Διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους στο Χαϊδάρι και τη Νίκαια Αττικής και τα Οινόφυτα Βοιωτίας. Η βιομηχανική μονάδα της καλύπτει 3.280 τ.μ. και έχει ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα 40.000 γευμάτων.

Η επιχείρηση φέρει τον διακριτικό τίτλο «Pot & Pan» και είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εύβοιας.

Ολοκληρώνοντας τη χρήση 2016, δέκατη πέμπτη από την ίδρυσή της, κατέγραψε έσοδα ύψους 12,01 εκατ. ευρώ, έναντι 5,78 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 107,9% (+6,235 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση. Το 99,2% των εσόδων της (11,91 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 0,8% (0,10 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών.

Η επιχείρηση, προφανώς για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού, υλοποίησε τις εργασίες της αυξάνοντας μόνο κατά 0,1% το μεικτό της περιθώριο (37,4% έναντι 37,3% το 2015), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 4,49 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 2,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+108,6% ή +2,34 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη της τάξεως των 1,43 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,70 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 102,7% και ίσα προς το 11,9% των πωλήσεων (12,2% το 2015). Οι δαπάνες διοίκησης αυξήθηκαν κατά 43,9% και οι δαπάνες διάθεσης κατά 99,1%, ενώ ήταν αυξημένα τα έκτακτα έξοδα και μειωμένα τα έκτακτα έσοδα, αλλά η θεαματική αύξηση των πωλήσεων και των μεικτών κερδών επέτρεψε την καταγραφή ενισχυμένων λειτουργικών κερδών.

Η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,33 εκατ. ευρώ (επίσης 0,33 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,34 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ το 2015).

Τελικώς η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 0,76 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,015 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+0,74 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 0,46 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,065 εκατ. ευρώ το 2015 (+0,525 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,09 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 93,7% και 56,9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6,3% και τα καθαρά κέρδη το 3,8%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 20,2%, αντί 9,9% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 7,065 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,6%, λόγω μείωσης των παγίων.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014.

Η επιχείρηση στις 31.12.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 2,74 εκατ. ευρώ, κατά 86,9% βαραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 21,5% (-0,75 εκατ. ευρώ). Είχε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (4,66 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,8 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (5,39 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, στη διάρκεια του 2017 ήλθε σε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της και τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού της, εξασφαλίζοντας ρευστότητα. Τα ταμειακά της διαθέσιμα στα τέλη του 2016 ήταν ύψους 0,62 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Η ενίσχυση των εσόδων και των ταμειακών ροών της επέτρεψαν τη ρύθμιση σειράς υποχρεώσεών της. Οι ρυθμισμένες, μακροπρόθεσμες οφειλές της προς ασφαλιστικά ταμεία ήταν ύψους 0,28 εκατ. ευρώ. Για εξασφάλιση δανείων είχαν εγγραφεί επί παγίων της προσημειώσεις ποσού 1,99 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης ποσού 0,13 εκατ. ευρώ για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Επίσης, δεν είχε επιβαρύνει τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων με μη καταβληθείσες δεδουλευμένες ασφαλιστικές εισφορές ποσού 0,30 εκατ. ευρώ, κάνοντας χρήση διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4172/2013. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 6,05 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 7,1% (-0,46 εκατ. ευρώ).

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 1,02 εκατ. ευρώ (0,60 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 14,4% (8,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 2,13 εκατ. ευρώ, έναντι 2,27 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης 2016 διέθεσε για επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 0,18 εκατ. ευρώ, έναντι 0,02 εκατ. ευρώ το 2015. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, σε προηγούμενες χρήσεις δεν είχε διενεργήσει αποσβέσεις ποσού 0,48 εκατ. ευρώ. Στο ενεργητικό της συμπεριελάμβανε, με 0,13 εκατ. ευρώ, μερίδια 80% στην εταιρεία Α. Μπάρμπας & Σία και 80% στην εταιρεία Ποτ & Παν Φουντσέρβις - Γεύματα Παγκρατίου.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Χ. Τουτζιαρίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 165 εργαζόμενους, έναντι 120 το 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,92 εκατ. ευρώ, έναντι 2,05 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές στη διοίκησή της διέθεσε 0,04 εκατ. ευρώ. Τα ετήσια κέρδη της τη χρήση 2016 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 8.650 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 4.595 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΠΟΤ & ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 69,91 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 5,61 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8% των πωλήσεων και το 6,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,4% των πωλήσεων και το 5,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 1,49 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 2,1% των πωλήσεων και το 7,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς επί σειρά ετών ήταν ζημιογόνος. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 2,23 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 12 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,46 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,57 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 2,09 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση ανέμενε ότι η οικονομική χρήση 2017 θα της αποδώσει αυξημένο κύκλο εργασιών και αυξημένα κέρδη προ φόρων, λόγω συμπίεσης του ανά μονάδα κόστους παραγωγής. Στους στόχους της συμπεριλαμβάνονται η παραγωγή νέων ειδών γευμάτων για τροφοδοσία μεγάλων επιχειρήσεων και νοσοκομείων, καθώς και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, παρεμφερών προς το αντικείμενό της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΤ & ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ

www.inr.gr, 9 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS