inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξήθηκαν κατά 64% τα έσοδα της βιομηχανίας Γ & Π Εκκοκκιστήρια Βάμβακος τη χρήση 2016-2017Υψηλή διψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων και ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία, καθώς και αυξημένα κέρδη προ φόρων, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η μακεδονική βιομηχανία Γ & Π Εκκοκκιστήρια Βάμβακος, η οποία έως το 2012 έφερε την επωνυμία Εκκοκκιστήρια Ν. Ουσουλτζόγου.

Η επιχείρηση εδρεύει στη Βέροια, στον νομό Ημαθίας, όπου οι δημιουργοί της ξεκίνησαν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στην αγορά του βάμβακος το 1946.

Αποτελεί μετεξέλιξη εταιρείας που το 1954 απέκτησε εκκοκκιστική μονάδα, την παραγωγική δυναμικότητα της οποίας διπλασίασε το 1978. Το 1995 ενοικίασε δεύτερο εκκοκκιστήριο βάμβακος στην περιοχή και το 1996 κατασκεύασε σύγχρονη, μεγάλη μονάδα επεξεργασίας σύσπορου βάμβακος και παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος και βαμβακόσπορου, με δυναμικότητα επεξεργασίας 700 τν. σύσπορου βάμβακος, στην Κυψέλη Ημαθίας. Στην περιοχή αυτή είναι κάτοχος αγρο-οικοπέδων 89.450 τ.μ., με κτιριακές εγκαταστάσεις 12.080 τ.μ., που συμπεριλαμβάνουν δυο χώρους συγκέντρωσης βάμβακος. Εχει επεκταθεί στην εμπορία δημητριακών, καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω φωτοβολταϊκού πάρκου.

Διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της στη διεθνή αγορά. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Αίγυπτος, Βρετανία, Γερμανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, Μαυροβούνιο, π.Γ.Δ.Μ., Πακιστάν, Παναμάς, Ρουμανία, Σερβία, Σιγκαπούρη και Τουρκία. Το σύνολο των εξαγωγικών εσόδων της αφορά εκκοκκισμένο βαμβάκι.

Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ημαθίας. Μετατράπηκε σε Α.Ε. τον Δεκέμβριο του 1996 και έλαβε την τρέχουσα επωνυμία της το 2012.

Σύμφωνα με τον 22ο ισολογισμό της με την τωρινή νομική μορφή της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 17,09 εκατ. ευρώ έναντι 10,43 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 63,9% (+6 66 εκατ. ευρώ). Το 84,1% των εσόδων της (14,37 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση έτοιμων και ημιτελών προϊόντων της και το υπόλοιπο 15,9% (2,72 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης λοιπών αποθεμάτων. Επίσης, το 68,7% των εσόδων της (11,74 εκατ. ευρώ) προήλθε από την εγχώρια αγορά, 4,1% (0,70 εκατ. ευρώ) από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το υπόλοιπο 27,2% (4,65 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε τρίτες χώρες. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 60,7% (+5,43 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα εμπορικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 82,5% (+1,23 εκατ. ευρώ). Οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 102,4% (+5,94 εκατ. ευρώ), ενώ μειώθηκαν οι εξαγωγές σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά 60,7% (-1,08 εκατ. ευρώ) και αυξήθηκαν οι εξαγωγές σε τρίτες χώρες κατά 63,1% (+1,80 εκατ. ευρώ).

Προφανώς λόγω έντασης των ανταγωνιστικών πιέσεων, η επιχείρηση συμπίεσε κατά 1,6 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 1,765 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 1,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+42,5% ή +0,53 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 10,3%, από 11,9% τη χρήση 2015-2016.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 60,4%, σε 1,20 εκατ. ευρώ (ίσα προς το 7% των εσόδων), έναντι 0,75 εκατ. ευρώ (7,2% των εσόδων) έναν χρόνο πριν.

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,18 εκατ. ευρώ (0,185 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,43 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016).

Ευνοήθηκε από αυξημένα κατά 0,145 εκατ. ευρώ έκτακτα έσοδα και κέρδη, ενώ επιβαρύνθηκε με διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 0,05 εκατ. ευρώ. και μικρού ύψους χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές.

Σύμφωνα με τα δημοσιευόμενα στοιχεία, η εταιρεία κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,59 εκατ. ευρώ (έναντι 0,09 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,43 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 0,02 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,77 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,50 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 9,2%, έναντι 5,8% έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 13,115 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,2% (+0,28 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 8,01 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 77,5% μακροπρόθεσμες και οριακά μειωμένες σε ετήσια βάση (-0,03 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,40 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,92 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (5,48 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της δεν ξεπερνούσαν τα 5,11 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 1,20 εκατ. ευρώ για εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Στις λοιπές απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση ποσού 2,085 εκατ. ευρώ από όργανα της διοίκησής της, η οποία εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,36 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Για εξασφάλιση δανείων η Τράπεζα Πειραιώς είχε εγγράψει σε ακίνητά της προσημειώσεις ποσού 5,08 εκατ. ευρώ. Στο παρελθόν η εταιρεία είχε συνάψει μακροπρόθεσμα δάνεια ποσού 7,64 εκατ. ευρώ, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Ανέμενε ρύθμιση δανείων της, προκειμένου να αποκατασταθεί η ρευστότητά της. Οι συνολικές υποχρεώσεις της, πλην των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 11,69 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 1,3% (-0,15 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ενσωμάτωναν ζημιές προηγούμενων χρήσεων 0,70 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 1,385 εκατ. ευρώ (0,96 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν σε μόλις 10,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (7,5% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 4,71 εκατ. ευρώ, έναντι 4,85 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Στη διάρκεια της χρήσης διέθεσε για επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 0,05 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν).

Η Γ & Π Εκκοκκιστήρια Βάμβακος έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Π. Ουσουλτζόγλου και αντιπρόεδρο τον Πρόδρ. Ν. Ουσουλτζόγλου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 18 εργαζόμενους, έναντι επίσης 18 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,39 εκατ. ευρώ, έναντι 0,35 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,06 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016-2017 αντιστοιχούσαν σε 66.835 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 32.780 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2017-2018 αναμένει αύξηση των πωλήσεων, καθώς είχε υπογράψει συμβόλαια με μεγάλους οίκους του εξωτερικού και εγχώριους πελάτες της για τη διάθεση μεγαλύτερου όγκου εκκοκκισμένου βάμβακος.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Γ & Π ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

www.inr.gr, 9 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS