inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ, για την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Λυκομήτρος Steel, τη χρήση 2016-2017Εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων και υπερτριπλασιασμό των κερδών της μετά την πρόβλεψη για φόρους κατέγραψε η θεσσαλική βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών Λυκομήτρος Steel την οικονομική χρήση Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2006 και μετατράπηκε σε Α.Ε., από Ε.Π.Ε., τον Οκτώβριο του 2008. Οι εγκαταστάσεις της, όπως και η έδρα της, βρίσκονται στην περιοχή Ανω Σπαρτιά στο Σέσκλο Βόλου του νομού Μαγνησίας, περιλαμβάνοντας κτίρια 13.000 τ.μ., επί οικοπέδου με ακάλυπτους χώρους 40.000 τ.μ. Η μηνιαία παραγωγική της δυναμικότητα ανέρχεται σε 800-1.000 τόνους προϊόντων. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Κατασκευάζει χαλύβδινα κτίρια, γεωτρύπανα, πλατφόρμες και εξέδρες γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, γερανογέφυρες και συναφή προϊόντα για τη βιομηχανία, για ενεργειακά έργα και έργα υποδομών, χρησιμοποιώντας μηχανές υψηλού βαθμού αυτοματοποίησης. Στα εν εξελίξει έργα της περιλαμβάνεται εξοπλισμός για τις νέες εγκαταστάσεις της εξορυκτικής βιομηχανίας Ελληνικός Χρυσός. Μεγάλο μέρος των ετήσιων εσόδων της, που μερικές χρονιές ανέρχεται ακόμη και σε 80%, προέρχεται από μεταλλικές και συναφείς κατασκευές για πελάτες εξωτερικού. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Γερμανία, Βρετανία, Κύπρος, Συρία, Γαλλία και Αυστρία.

Σύμφωνα με τον 9ο ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 13,64 εκατ. ευρώ έναντι 8,46 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 61,3% (+5,18 εκατ. ευρώ). Το 99% των εσόδων της (13,50 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση έτοιμων και ημιτελών προϊόντων της και το υπόλοιπο 1% (0,14 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών.

Η επιχείρηση ενίσχυσε οριακά τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 3,20 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 1,96 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+62,9% ή +1,235 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 23,4%, από 23,2% τη χρήση 2015-2016.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν άνοδο της τάξεως του 120,6%, ανήλθαν σε 2,44 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 17,9% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 13,1% (1,11 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Το ισοζύγιο των έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν θετικό κατά 0,21 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,37 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016.

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,43 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,13 εκατ. ευρώ (επίσης 0,13 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,88 εκατ. ευρώ (έναντι 0,62 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 1,36 εκατ. ευρώ (έναντι 0,34 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά 204,2% και 300,3%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,32 εκατ. ευρώ (+136,7% ή +1,34 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 31% και 22,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 13,8% και τα καθαρά κέρδη το 10%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 16,2%, έναντι 12,9% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 15,12 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 75,9% (+6,53 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες Εθνική, Alpha και Eurobank ύψους 2,35 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 79,1% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 76,7% (+1,02 εκατ. ευρώ). Διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,85 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,56 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (6,29 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 1,82 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Είχε στην κατοχή της, αγορασμένα το 2016 αντί 0,66 εκατ. ευρώ, ομόλογα της Alpha Credit Group και της Alpha Group Jersey, η αξία των οποίων στα τέλη της χρήσης είχε περιοριστεί σε 0,30 εκατ. ευρώ. Για εξασφάλιση δανείων είχαν εγγραφεί σε ακίνητά της προσημειώσεις υποθηκών ποσού 6,14 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 8,31 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 156,5% (+5,07 εκατ. ευρώ), λόγω των νέων εργασιών και νέων επενδύσεων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητο αποθεματικό 3,33 εκατ. ευρώ βάσει του επενδυτικού νόμου 3299/2004, ανέρχονταν σε 6,81 εκατ. ευρώ (5,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 45,1% (62,2% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε στη διάρκεια της χρήσης κατά 0,10 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 4,85 εκατ. ευρώ, έναντι 4,54 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία την τελευταία χρήση απορρόφησαν 0,79 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,16 εκατ. ευρώ, από υψηλότερες επιχορηγήσεις που της είχαν καταβληθεί στο παρελθόν για την απόκτηση παγίων.

Η Λυκομήτρος Steel έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βας. Χ. Λυκομήτρο και αντιπρόεδρο τον Χρ. Β. Λυκομήτρο της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 111 εργαζόμενους, έναντι 98 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,17 εκατ. ευρώ, έναντι 2,14 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016-2017 αντιστοιχούν σε 22.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 16.965 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2017-2018 αναμένει, καθώς έχει αποκτήσει τις προϋποθέσεις να απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά, ότι ο κύκλος εργασιών της θα αυξηθεί σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Συνεχίζει να εστιάζει την προσοχή της, όπως αναφέρει, στην περαιτέρω βελτίωση του πακέτου των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, καθώς και στη μείωση του λειτουργικού κόστους, όπου αυτό είναι δυνατόν.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ STEEL

www.inr.gr, 9 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS