inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενισχύει τα οικονομικά μεγέθη της η αμπελοοινική βιομηχανία Κτήμα Κυρ-ΓιάννηΕντυπωσιακά αυξημένες πωλήσεις και υπερδιπλάσια κερδοφορία κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, η μακεδονική οινοποιητική βιομηχανία Κτήμα Κυρ-Γιάννη.

Η επιχείρηση αποτελεί μετεξέλιξη αμεπελοοινικών δραστηριοτήτων που ο νυν δήμαρχος Θεσσαλονίκης Ιω. Μπουτάρης ξεκίνησε στην Ημαθία πριν από τρεις δεκαετίες. Ιδρύθηκε το 2003, ως αποτέλεσμα συγχώνευσης των εταιρειών Αμπελοοινικές και Τουριστικές Εκμεταλλεύσεις Κυρ-Γιάννη με έδρα το Γιαννακοχώρι Ημαθίας, Αμπελοοινικές και Τουριστικές Εκμεταλλεύσεις Βεγορίτης με έδρα τον Αγιο Παντελεήμονα Φλώρινας και Στ. Ι. Μπουτάρης Γενική Εταιρεία Οίνων με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής. Εδρεύει στο Γιαννακοχώρι Νάουσας στον νομό Ημαθίας και είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

Οι οίνοι της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Γιαννακοχώρι», «Διάπορος», «Δυο Ελιές», «Σαμαρόπετρα», «Ράμνιστα», «Παράγκα», «Ακακίες, «Ακακίες Sparkling, «Καλή Ρίζα», «Μπλε Αλεπού», «Χρυσογέρακας», «Τέσσερις Λίμνες». Περί το 35% της παραγωγής εξάγεται στις χώρες Καναδάς, Κίνα, Βέλγιο, ΗΠΑ, Βρετανία, Ιρλανδία, Δανία, Γερμανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Φινλανδία, Πολωνία, Σουηδία, Λευκορωσία, Κύπρος και Νέα Ζηλανδία.

Από την ίδρυσή της η οινοποιία επικεντρώθηκε στην παραγωγή ερυθρού ξινόμαυρου κρασιού, ενώ ανέπτυξε αμπελώνες και οινοποιεία στο Γιαννακοχώρι Ημαθίας και το Αμύνταιο Φλώρινας. Την τριετία 2010-2012 υλοποίησε επενδυτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση του βασικού οινοποιείου της στην Ημαθία, κόστους δυο εκατ. ευρώ, το οποίο εντάχθηκε σε αναπτυξιακό νόμο, εξασφαλίζοντας κρατική επιχορήγηση. Το «Κτήμα Κυρ-Γιάννη» στο Γιαννακοχώρι Ημαθίας καλύπτει 580 στρέμματα.

Η επιχείρηση έχει συνδεθεί μετοχικά με την ομοειδή εταιρεία Κτήμα Σιγάλα της Σαντορίνης, αποκτώντας το 38,53% του μετοχικού κεφαλαίου της, αντί ποσού 1,125 εκατ. ευρώ. Επίσης, κατέχει μερίδια 13,82% και 14,29%, αντίστοιχα, στις οινικές εταιρείες ΕΝΟΑΒΕ και Αμύνταιον Οίνος. Οι συμμετοχές αυτές, καθώς και σε τρεις μικρότερες επιχειρήσεις, αποτιμώνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της στην αξία του 1,14 εκατ. ευρώ.

Πριν από μερικά χρόνια εγκαινίασε εμπορική συνεργασία με κινεζική εταιρεία, εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Σαγκάης, με σκοπό την εξαγωγή ελληνικών κρασιών και τη δημιουργία αμπελώνα και οινοποιείου στην Κίνα.

Σύμφωνα με τον 14ο ισολογισμό της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 7,24 εκατ. ευρώ έναντι 5,69 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 27,2% (+1,55 εκατ. ευρώ). Το 94,6% των εσόδων της (6,85 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 5,4% (0,39 εκατ. ευρώ) από εμπορικές, διάθεση πρώτων υλών και παροχή υπηρεσιών.

Η επιχείρηση ενίσχυσε θεαματικά κατά 9,2 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 3,56 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 2,28 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+56,3% ή +1,28 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 49,3%, από 40,1% τη χρήση 2015-2016, πράγμα που οδήγησε τελικά στην καταγραφή ενισχυμένων κερδών προ φόρων και μετά φόρων.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 72,5% (+0,74 εκατ. ευρώ), ανήλθαν σε 1,75 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 24,2% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 17,9% (1,02 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Η μεγάλη αύξηση των πωλήσεων και των μεικτών κερδών αντιστάθμισε τη σημαντική άνοδο των δαπανών διάθεσης και διοίκησης, καθώς και την αύξηση των έκτακτων δαπανών, κυρίως για πρόβλεψη επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων, κατά 0,14 εκατ. ευρώ.

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,21 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,525 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016).

Αντιθέτως, ευνοήθηκε από έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων-επιδοτήσεων 0,38 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,02 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 0,71 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,41 εκατ. ευρώ και 0,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 151,6% (+0,62 εκατ. ευρώ) και 127,7% (+0,40 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,23 εκατ. ευρώ (+108,5% ή +0,64 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 27,9% και 19,3%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 14,2% και τα καθαρά κέρδη το 9,8%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 11,5%, έναντι 7,1% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 15,29 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,1% (+0,885 εκατ. ευρώ).

Για τρίτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 6,67 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 83,5% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 2,5% (+0,165 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (4,49 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,77 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (3,72 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,08 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Για εξασφάλιση δανείων παρέμεναν σε ακίνητά της προσημειώσεις υποθηκών και υποθήκες συνολικού ποσού 8,90 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ανέρχονταν σε 4,035 εκατ. ευρώ (3,305 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 26,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (22,9% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 9,41 εκατ. ευρώ, έναντι 8,91 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Διέθεσε για επενδύσεις στη διάρκεια της χρήσης 0,715 εκατ. ευρώ (0,98 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,65 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Στυλ. Ι. Μπουτάρη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Στις 30.6.2017 απασχολούσε 68 εργαζόμενους, έναντι 77 στις 30.6.2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,56 εκατ. ευρώ, έναντι 1,19 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές των διοικητικών-διευθυντικών στελεχών δαπάνησε 0,52 εκατ. ευρώ, έναντι 0,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Τα κέρδη της τη χρήση 2016-2017 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 25.795 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 15.060 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2017-2018 η επιχείρηση επαναλαμβάνει ότι κρίνει επιβεβλημένη τη συγκράτηση των δαπανών της σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να συνεχίσει τη δυναμική παρουσία της στην ελληνική και τη διεθνή οινική αγορά και να ενισχύσει τα οικονομικά της αποτελέσματα. Είναι σε εγρήγορση, όπως αναφέρει, για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις της περιόδου. Διαβλέπει περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ

www.inr.gr, 9 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS