inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επάνοδο σε κέρδη προσδοκά τη χρήση 2017-2018 η κονσερβοποιία φρούτων ΕΛΒΑΚΠεραιτέρω κάμψη των πωλήσεων και ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους για ένατο διαδοχικό έτος, πλην όμως σημαντικά μειωμένες έναντι εκείνων της προηγούμενης χρήσης, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 η θεσσαλική βιομηχανία κομπόστας φρούτων ΕΛΒΑΚ.

Ωστόσο, για την τρέχουσα χρήση 2017-2018 η επιχείρηση αναμένει κέρδη προ φόρων τουλάχιστον 0,80 εκατ. ευρώ.

Η Ελληνική Βιομηχανία Κονσερβοποιίας (ΕΛΒΑΚ) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1972 και ελέγχεται από τον γερμανικό εμπορικό και βιομηχανικό οίκο φρούτων και άλλων τροφίμων I. Schroeder KG, που εδρεύει στο Αμβούργο και ελέγχει εταιρείες, μεταξύ άλλων, στο Περού, την Κίνα, το Βιετνάμ και την Ουγγαρία.

Η εταιρεία έχει την έδρα της και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στο ύψος του 5ου χλμ. της οδού Λάρισας-Φαλάνης στον νομό Λάρισας. Παράγει κομπόστες και πουρέ ροδάκινων, βερίκοκων, ακτινιδίων και άλλων φρούτων, καθώς και μαρμελάδες. Επίσης, επεξεργάζεται και τυποποιεί ελιές. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Belsun», «Falani» και «Iska» και εξάγει το σύνολο σχεδόν της παραγωγής της. Διαθέτει το σύνολο σχεδόν της παραγωγής της στη διεθνή αγορά. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές σε 35 περίπου χώρες, μεταξύ των οποίων το Βιετνάμ, η Παραγουάη, το Μεξικό, η Βραζιλία, το Περού και η Κίνα, πλην των ευρωπαϊκών χωρών. Το 2017 επεκτάθηκε δυναμικά με πωλήσεις νέων, καινοτομικών προϊόντων στην αγορά της Γαλλίας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Η επιχείρηση εξακολουθεί να βαρύνεται με σημαντικές συσσωρευμένες ζημιές ύψους 12,16 εκατ. ευρώ και υψηλό δανεισμό, παρά το γεγονός ότι το 2016 προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 4 εκατ. ευρώ και εξασφάλισε συμφωνία αναχρηματοδότησης με τις τράπεζες Alpha, Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Attica, βάσει της οποίας μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο, με παράλληλη μείωση επιτοκίων από 8,5% σε 3% για τον νέο μακροπρόθεσμο δανεισμό και μείωση επιτοκίου στο 4,75% για τα κεφάλαια κίνησης μετά την 1η Ιουλίου 2015. Είχε επικαιροποιήσει τότε το επιχειρηματικό της σχέδιο για την τετραετία 2016-2019, με άξονα τον περαιτέρω εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους της.

Σύμφωνα με τον 44ο ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2016 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 25,50 εκατ. ευρώ, έναντι 26,81 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 4,9% (-1,31 εκατ. ευρώ). Το 97,45% των εσόδων της (24,85 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 2,55% (0,65 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 6,3% (-1,68 εκατ. ευρώ).

Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών της, τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,755 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3% των εσόδων, έναντι ζημιών 0,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-2% των εσόδων), κυρίως λόγω μειωμένου κόστους παραγωγής. Επίσης, η εταιρεία κατέγραψε θετικά αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT), με κέρδη 0,13 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 1,36 εκατ. ευρώ (ζημιές 1,235 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα λειτουργικά αποτελέσματά της συμπεριέλαβαν έκτακτα έσοδα 0,29 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), αλλά και έκτακτα έξοδα 4 εκατ. ευρώ (4,23 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με μειωμένες αποσβέσεις 0,63 εκατ. ευρώ (0,69 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μειωμένους χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,83 εκατ. ευρώ (1,14 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), καθώς η εταιρεία επωφελήθηκε από τους νέους όρους χρηματοδότησης από ελληνικές τράπεζες και, επιπλέον, σύναψε νέο δάνειο με την τράπεζα εξωτερικού HypoVereinsbank, με επιτόκιο 1,5%.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή μειωμένων κατά 70,4% ζημιών προ φόρων ύψους 0,70 εκατ. ευρώ (2,37 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιών μειωμένων κατά 72,1%, επίσης ύψους 0,70 εκατ. ευρώ (2,52 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Οι ζημιές προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,075 εκατ. ευρώ.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε μερική αναμόρφωση και αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2015-2016, καθώς συνυπολόγισε επανεκτίμηση των ακινήτων της στην εύλογη αξία τους και επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής του μηχανολογικού εξοπλισμού της.

Στις 30.6.2017, έναν και πλέον χρόνο μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αναδιάρθρωσης των δανειακών οφειλών της, βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 15,14 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 24,4% (+2,97 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 81,8% βραχυπρόθεσμες. Εξακολουθούσε να έχει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (18,95 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,49 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (24,44 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ασθενέστερη ρευστότητα. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση 0,12 εκατ. ευρώ, πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου 0,36 εκατ. ευρώ και πρόβλεψη απομείωσης απαξιωμένων αποθεμάτων 0,37 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,85 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Για εξασφάλιση δανείων σε ακίνητά της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 10,10 εκατ. ευρώ, υπέρ των ελληνικών πιστωτριών τραπεζών της. Επίσης, είχαν εκχωρηθεί ή ενεχυριαστεί απαιτήσεις της και αποθέματά της. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 27,19 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9% (+4,33 εκατ. ευρώ).

Στις 30.6.2017 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 3,59 εκατ. ευρώ, αντί μόλις 0,01 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, καθώς ωφελήθηκαν κατά 4,30 εκατ. ευρώ από επανεκτίμηση των ακινήτων της στην εύλογη αξία τους και κατά 1,82 εκατ. ευρώ από επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής του μηχανολογικού εξοπλισμού της, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 30,78 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 34,5% (+7,90 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της λογιστικής αύξησης των παγίων της.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 10,78 εκατ. ευρώ, έναντι 6,80 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Στη διάρκεια της χρήσης υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 0,26 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με προκαταβολές 0,84 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση μηχανών ασηπτικής συσκευασίας, έναντι 0,16 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τον Σεπτέμβριο του 2016 είχε οριστικοποιηθεί κρατική επιχορήγηση της εταιρείας με 1,06 εκατ. ευρώ για επένδυση ενταγμένη σε διατάξεις του αναπτυξιακού ν. 3299/2014, ύψους 3,55 εκατ. ευρώ, αλλά της είχε επιβληθεί πρόστιμο 0,32 εκατ. ευρώ, επί υπολειπόμενου προς καταβολή ποσού επιχορήγησης 0,53 εκατ. ευρώ, για παράβαση όρου σχετικά με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Η ΕΛΒΑΚ έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Axel H. Wedde, αντιπρόεδρο τον Klauss H. Humbert και γενικό διευθυντή τον Παν. Ι. Φρόνιμο. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 227 εργαζόμενους, έναντι 193 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,23 εκατ. ευρώ, έναντι 3,86 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές διοίκησης διέθεσε 0,11 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο).

Δηλώνει εκ νέου ότι έχει εκπονήσει πρόγραμμα κατάλληλο για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της και τη βιώσιμη και κερδοφόρο ανάπτυξή της, την οποία είναι σε θέση να επιτύχει, όπως αναφέρει, λόγω μείωσης του κόστους εργασίας, συμπίεσης του χρηματοοικονομικού κόστους της, υλοποίησης σημαντικών επενδύσεων κατά την τελευταία δεκαετία που την έχουν καταστήσει πιο ανταγωνιστική, αλλά και λόγω της μείωσης της παραγωγής ροδάκινων στην Αμερική και των προσδοκιών αυξημένων όγκων παραγωγής φρούτων προς μεταποίηση στην Ελλάδα.

Προβλέπει ότι θα «κλείσει» την τρέχουσα χρήση 2017-2018, όπως προαναφέραμε, με κέρδη προ φόρων τουλάχιστον 0,80 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΒΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ

www.inr.gr, 9 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS