inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανάκαμψη πωλήσεων, για τη βιομηχανία ζωοτροφών και βάμβακος Χ. Κλωναρίδης, τη χρήση 2016-2017Σε ανοδική πορεία, με ενίσχυση εκ νέου των πωλήσεων, αλλά δυσμενέστερα λειτουργικά αποτελέσματα, φαίνεται να επανήλθε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η μακεδονική εταιρεία παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος, βαμβακόσπορου και ζωοτροφών, καθώς και εμπορίας δημητριακών και αγροτικών εφοδίων Χρήστος Κλωναρίδης.

Η επιχείρηση συστάθηκε τον Αύγουστο του 1997. Προήλθε από συγχώνευση της βιομηχανίας βάμβακος AlfaGrain και της βιομηχανίας ζωοτροφών ΒΙΟ.ΖΩ.ΚΑΛ., που είχαν ιδρυθεί τα έτη 1993 και 1989, αντιστοίχως, ως συνέχεια ατομικής εταιρείας με έτος έναρξης το 1971 και αντικείμενο την εμπορία δημητριακών. Εδρεύει στο Καλαμπάκι Νεροφράκτη Δράμας, στο ύψος του 1ου χλμ. της οδού Νεροφράκτη-Μαυρολεύκης, όπου διαθέτει εκκοκκιστήριο βάμβακος και ξηραντήριο βαμβακόσπορου. Εχει κύρια δραστηριότητα την παραγωγή εκκοκκισμένου βάμβακος, αλλά συχνά οφείλει στην παραγωγή ζωοτροφών το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εσόδων της. Η μονάδα ζωοτροφών της βρίσκεται στην περιοχή Αντιφίλιπποι του νομού Καβάλας.

Διαθέτει υποκαταστήματα, με χώρους συγκέντρωσης βάμβακος και δημητριακών, στις περιοχές Ιασμος, Εργάνη, Μέση, Νέο Σιδηροχώρι και Αμάραντα του νομού Ροδόπης και Ροδολίβος, Αλιστράτη, Δραβίσκο, Νέα Μπάφρα και Ανω Αγγίσια του νομού Σερρών. Επίσης, διαθέτει εγκαταστάσεις ξήρανσης δημητριακών. Ακόμη, από το 2016 ενσωμάτωσε στο παραγωγικό δυναμικό της στον Νεροφράκτη Δράμας και οινοποιητική μονάδα των μετόχων της. Οι συνολικές κτιριακές εγκαταστάσεις της καλύπτουν 11.900 τ.μ. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Χρήστος Κλωναρίδης». Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Δράμας.

Μέρος των ετήσιων εσόδων της προέρχεται από εξαγωγές, κυρίως στην Τουρκία. Οι εμπορικές δραστηριότητές της περιλαμβάνουν, εκτός από βαμβάκι, βαμβακόσπορο και ζωοτροφές ιδιοπαραγωγής, σιτάρι, αραβόσιτο, κριθάρι, λιπάσματα και πολλαπλασιαστικό υλικό γεωργίας.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 15,46 εκατ. ευρώ έναντι 12,53 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 23,3% (+2,92 εκατ. ευρώ). Το 62,7% των εσόδων της (9,69 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 37,3% (5,77 εκατ. ευρώ) από τις εμπορικές. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 20,7% (+1,66 εκατ. ευρώ), ενώ τα εμπορικά αυξήθηκαν κατά 28,2% (+1,27 εκατ. ευρώ) .

Συμπίεσε τον συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά 4,2 εκατοστιαίες μονάδες, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 0,95 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 1,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-27,2% ή -0,36 εκατ. ευρώ). Καθώς αυξήθηκε η ποσοστιαία συμμετοχή των εμπορευμάτων στο σύνολο του κύκλου εργασιών της και εντάθηκε ο ανταγωνισμός σε αγορές της, αποδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 6,2%, από 10,4% τη χρήση 2015-2016.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 34,9%, καθώς υποχώρησαν σε 0,47 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 5,7% (0,72 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Αυξήθηκαν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα, ενώ μειώθηκαν οι δαπάνες διοίκησης και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, αλλά διογκώθηκαν τα έξοδα διάθεσης.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016-2017 συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,37 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,09 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων μόλις 8.000 ευρώ (95.000 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιών 5.000 ευρώ (ζημιές 58.000 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,375 εκατ. ευρώ (-22,7% ή -0,11 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,4%, έναντι 7,9% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 8,71 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,5%, κυρίως λόγω μείωσης των παγίων της.

Οπως και όλες τις προηγούμενες χρήσεις της μετά το 2004, η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων. Δεν προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2015-2016.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 0,61 εκατ. ευρώ προς την Alpha Bank, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 135,1% (+0,35 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (2,82 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,74 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (6,26 εκατ. ευρώ), γεγονός που χαρακτηρίζεται από την ίδια συγκυριακό, καθώς την περίοδο της συμπλήρωσης της οικονομικής χρήσης λαμβάνει σημαντικές προκαταβολές από πελάτες της, όπως αναφέρει, για αγορά δημητριακών και βάμβακος νέας εσοδείας. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 0,26 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Επί παγίων της υφίσταντο εμπράγματα βάση ποσού 7,05 εκατ. ευρώ, αλλά εντός του 2017 το σχετικό ποσό μειώθηκε κατά 6,40 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 7,34 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5,2% (-0,40 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητο αποθεματικό επενδυτικών νόμων 0,175 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 1,37 εκατ. ευρώ (1,38 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 15,8% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (15,1% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 5,86 εκατ. ευρώ, έναντι 6,19 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Για προσθήκες παγίων διέθεσε 0,04 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 0,30 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016.

Η Χ. Κλωναρίδης έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χρ. Χ. Κλωναρίδη της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της. Στα τέλη της χρήσης 2016-2017 απασχολούσε 17 εργαζόμενους, έναντι επίσης 17 τα τέλη της χρήσης 2015-2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,47 εκατ. ευρώ, έναντι 0,54 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016-2017 ήταν της τάξεως των 24.470 ευρώ.

Για την τρέχουσα χρήση 2017-2018 αναμένει, όπως δηλώνει, ενισχυμένα αποτελέσματα.

Τη χρήση 2016-2017 είχε προχωρήσει σε ρύθμιση των δανείων της με ευνοϊκούς όρους και σταθερό επιτόκιο.

Το 2013 είχε αποφασίσει μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1,18 εκατ. ευρώ και επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Χ. ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ

www.inr.gr, 9 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS