inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εσοδα 13,45 εκατ. ευρώ κατέγραψε η εταιρεία φρούτων Χατζησαλάτας - Φρουτέλειον τη χρήση 2016-2017Υψηλότερες πωλήσεις, με παράλληλη ενίσχυση της κερδοφορίας της, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η θεσσαλική εταιρεία τυποποίησης, συσκευασίας, ψύξης και εμπορίας φρούτων και οπωροκηπευτικών Χατζησαλάτας.

Η επιχείρηση συστάθηκε με την τωρινή νομική μορφή της τον Μάρτιο του 1998, αποτελώντας διάδοχο σχήμα οικογενειακής εταιρείας που άρχισε να ασχολείται με την εμπορία φρούτων στη Λάρισα το 1960. Συνδυάζει την τυποποίηση, ψύξη και εμπορία φρούτων για ίδιον λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στην Αγιά Λάρισας, στο ύψος του 3ου χλμ. της οδού Αγιάς-Λάρισας, επί οικοπέδων 38.355 τ.μ., με κτιριακές εγκαταστάσεις επεξεργασίας, ψύξης και αποθήκευσης φρούτων 6.265 τ.μ. Χρησιμοποιεί ιδιόκτητα φορτηγά - ψυγεία για τη διακίνηση των προϊόντων. Κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της στη Θεσσαλία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Η ενασχόλησή της με τη βιομηχανοποίηση, ψύξη, τυποποίηση και συσκευασία φρούτων άρχισε το 1995. Η μονάδα της περιλαμβάνει 20 θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, θαλάμους πρόψυξης, ψυχόμενους χώρους φόρτωσης και δυο συσκευαστήρια έκτασης 8.000 τ.μ., με γραμμές συσκευασίας μήλων και κερασιών και μηχανές μικροσυσκευασίας και δυναμικότητα αποθήκευσης 7.000 τόνων προϊόντων.

Τυποποιεί, κυρίως, μήλα, αχλάδια, κεράσια, κάστανα και ακτινίδια, με το εμπορικό σήμα «Φρουτέλειον». Επεξέτεινε και εκσυγχρόνισε τις εγκαταστάσεις της το 2008, ενώ το 2012 προσέθεσε νέα γραμμή διαλογής, ταξινόμησης και συσκευασίας μήλων και αχλαδιών. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Χατζησαλάτας».

Σύμφωνα με τον 19ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 13,45 εκατ. ευρώ έναντι 13,175 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 2,1% (+0,28 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως, ενίσχυσε τον συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 2,17 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 1,72 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+26,1% ή +0,45 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 16,1%, από 13,1% τη χρήση 2015-2016.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 11,4%, καθώς ανήλθαν σε 0,71 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 5,2% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,8% (0,63 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Η περιορισμένη σε αξία αύξηση των λειτουργικών κερδών της, σε σχέση με αυτή των μεικτών κερδών, οφείλεται στο γεγονός ότι η χρήση επιβαρύνθηκε με πρόβλεψη ζημιών 0,53 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των απωλειών που προκάλεσε η κατάρρευση της λιανεμπορικής αλυσίδας «Μαρινόπουλος».

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016-2017 συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,36 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,16 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,19 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,12 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,03 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,54 εκατ. ευρώ (+26,8% ή +0,115 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 4,7% και 3,1%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1,4% και τα καθαρά κέρδη το 0,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 9,9%, έναντι 8% τη χρήση 2015-2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 7,15 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 9,8% (-0,78 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω μείωσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 1,24 εκατ. ευρώ προς την Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 45,1% (-1,02 εκατ. ευρώ), καθώς αποπλήρωσε ομολογιακό δάνειο. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (4,05 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,90 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (3,15 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 0,48 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Επί παγίων της υφίσταντο εμπράγματα βάση ποσού 2,29 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 3,15 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 22,2% (-0,90 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητο αποθεματικό επενδυτικών νόμων 1,54 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 4 εκατ. ευρώ (3,88 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 56% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (49% έναν χρόνο νωρίτερα). Στις αρχές του 2017 η εταιρεία είχε προχωρήσει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 0,755 εκατ. ευρώ, με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 3,08 εκατ. ευρώ, έναντι 3,23 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Για προσθήκες παγίων διέθεσε 0,21 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 0,23 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016.

Η Χατζησαλάτας έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Β. Χατζησαλάτα, αντιπρόεδρο την Πολυξένη Δ. Χονδροδήμου και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Βάιο Γρ. Χατζηστυλιανάκη. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 55 εργαζόμενους, έναντι 51 τη χρήση 2015-2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,90 εκατ. ευρώ, έναντι 0,77 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016. Για αμοιβές διοικητικών και διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,20 εκατ. ευρώ, έναντι 0,275 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016-2017 ήταν της τάξεως των 12.835 ευρώ.

Για την τρέχουσα χρήση 2017-2018 αναμένει, όπως δηλώνει, ενισχυμένα αποτελέσματα. Εστιάζει, όπως αναφέρει, στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας τυποποίησης φρούτων και λαχανικών ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2004 έως και τον Ιούνιο του 2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 136 εκατ. περίπου ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 7,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,3% των πωλήσεων και το 9,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 0,6 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 0,4% των πωλήσεων και το 1,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,6 εκατ. περίπου ευρώ, ίσες προς το 0,4 των πωλήσεων και το 1,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, λόγω ζημιογόνων αποτελεσμάτων επί αρκετά έτη, καθώς και διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεώς των 5,5 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 14,25 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007-2008. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011-2012. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 5,5 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ

www.inr.gr, 9 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS