inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οφέλη από κοινοπραξία στην Κίνα αναμένει η βιομηχανία ανελκυστήρων ΝτόπλερΣυμφωνία με τους πιστωτές της για μακροπρόθεσμο διακανονισμό του υπολοίπου των ληξιπρόθεσμων δανειακών οφειλών της που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρόσφατη ρύθμιση επιμήκυνσης της αποπληρωμής του μεγαλύτερου μέρους τους σε περίοδο δέκα ετών, αναμένει η μακεδονική βιομηχανία ανελκυστήρων Ντόπλερ.

Συγχρόνως, η βαρυνόμενη με υψηλό δανεισμό εταιρεία εκφράζει την πεποίθησή της ότι είναι ικανή εντός του 2018 να αυξήσει τη δυναμική της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και τις εξαγωγές της, δίνοντας έμφαση στον έλεγχο του κόστους παραγωγής και τη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους, ώστε να τερματίσει την συνεχιζόμενη από το 2009, χωρίς διακοπή, καταγραφή ζημιογόνων τελικών αποτελεσμάτων σε ενοποιημένη βάση.

Οι δραστηριότητες της βιομηχανίας το 2017 επλήγησαν από πυρκαϊά που ξέσπασε τον περασμένο Ιούλιο σε εξωτερική αποθήκη του εργοστασίου της στο Πολύκαστρο του νομού Κιλκίς και προκάλεσε ζημιές 2,37 εκατ. ευρώ λόγω καταστροφής αποθεμάτων και 0,65 εκατ. ευρώ λόγω καταστροφής πάγιου εξοπλισμού. Εναντι αυτών η επιχείρηση έλαβε ασφαλιστική αποζημίωση ποσού 1,865 εκατ. ευρώ για τα αποθέματα και 0,635 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό. Για τους λόγους αυτούς επιβάρυνε τα οικονομικά της αποτελέσματα, στα οποία ενσωματώθηκε η ασφαλιστική αποζημίωση, με ζημιές 0,50 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί κυρίως σε υποασφάλιση των κατεστραμμένων αποθεμάτων της.

Ωστόσο, στη διάρκεια του 2017 δημιούργησε προϋποθέσεις παραγωγικής και εμπορικής επέκτασης στην κινεζική αγορά, καθώς συνέβαλε στη δημιουργία κοινοπρακτικής εταιρείας ανελκυστήρων και άλλων ανυψωτικών μηχανημάτων με επιχείρηση του ομίλου Sichuan Express Elevator, στην οποία παραχώρησε δικαιώματα χρήσης του σήματος «Doppler». Η νέα βιομηχανική και εμπορική εταιρεία φέρει την ονομασία DopplerElevatorCo και η ελληνική βιομηχανία κατέχει σε αυτήν μερίδιο 10%.

Επίσης, η ελληνική βιομηχανία το 2017 συνέχισε τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα παραγωγής νέων οικιακών ανελκυστήρων.

Η εταιρεία κατασκευής ανελκυστήρων ΝΤΟΠΛΕΡ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2000. Εδρεύει στο Πολύκαστρο Κιλκίς, όπου και διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα. Λειτουργεί υποκατάστημα στην Αθήνα και διατηρεί γραφείο πωλήσεων στη Γερμανία. Διοχετεύει ακόμη και το 90% της παραγωγής της σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Εγκαινίασε τις εξαγωγές της το 2003 και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις σε περισσότερες από 60 χώρες. Κυριότερες εξαγωγικές αγορές της είναι αυτές της Ρωσίας και των χωρών της Μέσης Ανατολής. Εχει δημιουργήσει δίκτυο εμπορικών κατά βάση θυγατρικών εταιρειών στις χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ινδία, Ιταλία, Κίνα, Κύπρος, Ρουμανία και Σερβία. Χρησιμοποιεί το διακριτικό σήμα «Doppler Lift Manufacturers». Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κιλκίς. Επίσης, είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Ασχολείται με τη σχεδίαση, παραγωγή, εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων και εξαρτημάτων ανελκυστήρων, καθώς και άλλων ειδών μηχανολογικών εξαρτημάτων και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών. Ακόμη, έχει αντικείμενο την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

Προωθεί την είσοδό της στις αγορές των πάνελ υπέρυθρης ακτινοβολίας και των αντλιών θερμότητας. Συγχρόνως, επιδιώκει την απόκτηση μεριδίου στην αγορά συστημάτων αποθήκευσης αυτοκινήτων και κυλιόμενων σκαλών.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2017 παρουσίασε μείωση 2,1% ή 0,355 εκατ. ευρώ σε αξία, υποχωρώντας στα 16,945 εκατ. ευρώ. Το 43,1% των εσόδων της (7,30 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προϊόντων, 15,3% (2,60 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα, 38,2% (6,48 εκατ. ευρώ) από λοιπά αποθέματα και το υπόλοιπο 3,4% (0,57 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 93,1% των εσόδων της (15,78 εκατ. ευρώ) προήλθε από διεθνείς πωλήσεις και το υπόλοιπο 6,9% (1,17 εκατ. ευρώ) από εγχώριες πωλήσεις. Σε σύγκριση με το 2016, τα έσοδά της από πωλήσεις προϊόντων μειώθηκαν κατά 13,2% (-1,11 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως, τα μεικτά κέρδη της συρρικνώθηκαν κατά 28,5% (-1,18 εκατ. ευρώ) και περιορίστηκαν σε 2,96 εκατ. ευρώ. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της αποδυναμώθηκε κατά 6,4 εκατοστιαίες μονάδες (στο 17,5% από 23,9%).

Η απώλεια αυτή αντισταθμίστηκε από αύξηση των άλλων εσόδων εκμετάλλευσης (2,24 εκατ. ευρώ) κατά 1,49 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων ασφαλιστικής αποζημίωσης. Η υποασφάλιση όμως των κατεστραμμένων αποθεμάτων της, σε συνδυασμό με άλλες έκτακτες δαπάνες, οδήγησαν σε αύξηση των έκτακτων εξόδων (1,51 εκατ. ευρώ) κατά 0,76 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), μετά την αφαίρεση των δαπανών διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας, διαμορφώθηκαν σε 1,15 εκατ. ευρώ, έναντι 1,67 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 31,2% ή 0,52 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,35 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων (0,36 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,11 εκατ. ευρώ (1,20 εκατ. ευρώ το 2016), λόγω υψηλού δανεισμού και υψηλών επιτοκίων.

Τα ετήσια αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ζημιές 0,31 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,11 εκατ. ευρώ το 2016 (-0,42 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους και τον συνυπολογισμό των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα καθαρά αποτελέσματα που αναλογούν στη μητρική εταιρεία ήταν ζημιές 0,34 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,15 εκατ. ευρώ το 2016 (-0,19 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,045 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της, μαζί με εκείνα των θυγατρικών της, στις 31.12.2017 ήταν ύψους 3,87 εκατ. ευρώ, έναντι 4,93 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων η εταιρεία και οι θυγατρικές της το 2017 διέθεσαν 0,07 εκατ. ευρώ, έναντι 0,20 εκατ. ευρώ το 2016. Στη διάρκεια της χρήσης εκποίησαν πάγια ποσού 0,645 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της μητρικής περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,06 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που είχε λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 15,18 εκατ. ευρώ προς τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς και Attica, σε ποσοστό 70,2% βραχυπρόθεσμης διάρκειας και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 2,1% (+0,31 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (20,36 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,34 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (19,02 εκατ. ευρώ), αν και, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων δημιουργούσε περιθώρια αβεβαιότητας για την πορεία του. Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,56 εκατ. ευρώ, έναντι 0,29 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι συνολικές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 24,67 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 5,4% (+1,26 εκατ. ευρώ). Επί παγίων του είχαν εγγραφεί προσημειώσεις και υποθήκες συνολικού ποσού 11,22 εκατ. ευρώ για διασφάλιση δανείων. Για τον ίδιο λόγο είχαν εκχωρηθεί απαιτήσεις. Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία ύψους 0,19 εκατ. ευρώ είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση.

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 συμπεριελάμαβαναν αφορολόγητο αποθεματικό επενδυτικών νόμων 0,70 εκατ. ευρώ και είχαν μειωθεί σε 2,15 εκατ. ευρώ, έναντι 2,46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αποτελώντας μόνο το 8% (9,5% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων, ύψους 26,82 εκατ. ευρώ (25,875 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Στην ενοποίηση συμμετείχαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, μαζί με τη μητρική εταιρεία, η ελεγχόμενη κατά 100% κυπριακή εταιρεία Doppler Manufacturers, η βουλγαρική Doppler -BG με μερίδιο επίσης 100%, οι σερβικές Doppler Liftovi (100%) και Doppler Simanovci (100%), η ρουμανική Doppler Lift Romania (50%), η εδρεύουσα στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Doppler FZE (100%) και η αδρανούσα αλβανική Doppler Albania (65%). Με τη μέθοδο της καθαρής θέσης συμμετείχαν η ινδική GteCh Doppler Elevator (50%), η ιταλική Doppler SRL (50%) και η νεοσυσταθείσα κινεζική DopplerElevatorCo (10%).

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΝΤΟΠΛΕΡ τη χρονική περίοδο 2007-2017, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών για τα οποία η επιχείρηση έχει συντάξει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ήταν ύψους 198,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 14,75 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,4% των πωλήσεων και το 4,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ζημιές 3,5 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,8% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα των μετόχων της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ζημιές επίσης 3,5 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 6,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Ωστόσο, το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 1,45 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο ο όμιλος κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 23,5 εκατ. ευρώ, το 2008. Κερδοφόρος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που αναλογούν στη μητρική εταιρεία μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν μόνο τις χρονιές 2007 και 2008, πριν ξεσπάσει η εγχώρια κρίση και καταρρεύσει η οικοδομική δραστηριότητα. Οι πωλήσεις του το 2007 ήταν της τάξεως των 22,65 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία το 2017, ολοκληρώνοντας τη 18η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις ύψους 16,69 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,3% σε σύγκριση με το 2016 και ίσες προς το 98,5% των ενοποιημένων. Παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,13 εκατ. ευρώ, έναντι 1,525 εκατ. ευρώ το 2016 (-26,2% ή -0,40 εκατ. ευρώ). Οι ζημιές της προ φόρων αυξήθηκαν από 0,04 εκατ. ευρώ σε 0,33 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 27,3% σε 0,35 εκατ. ευρώ, από 0,28 εκατ. ευρώ το 2016. Η αξία των συμμετοχών της σε θυγατρικές και συγγενικές επιχειρήσεις αποτιμήθηκε 1,01 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία έχει πρόεδρο τον ιδρυτή και μεγαλομέτοχό της Στ. Λ. Σταυρόπουλο και αντιπρόεδρο τον Ιω. Δ. Βαγγελάτο. Μεγαλύτεροι μέτοχοί της στις 31.12.2017, με μερίδια άνω του 5%, ήταν ο Στ. Λ. Σταυρόπουλος με 61,03%, η Αθανασία Σταυροπούλου με 6,55% και το Zaitech Fund με 11,75%.

Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 187 εργαζόμενους, έναντι 182 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,21 εκατ. ευρώ, έναντι 3,15 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 225,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 20,45 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,1% των πωλήσεων και το 5,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη άνω των 0,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,2% των πωλήσεων και το 0,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,65 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,3% των πωλήσεων και το 0,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου, καθώς συσσώρευσε ζημιές σημαντικού ύψους μετά την εκδήλωση της κρίσης, ενώ την τριετία 2005-2007 είχε καταγράψει αθροιστικά καθαρά κέρδη 5,1 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 6,3 εκατ. ευρώ.

Ως όμιλος, από κοινού με τις θυγατρικές της στις άλλες χώρες, η εταιρεία αναφέρει ότι στα τέλη του 2017 απασχολούσε 188 εργαζόμενους, έναντι 185 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,22 εκατ. ευρώ, έναντι 3,15 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,16 εκατ. ευρώ, έναντι 0,14 εκατ. ευρώ το 2016.

Δηλώνει ικανή να διευρύνει την εξαγωγική της δραστηριότητα, προχωρώντας για τον σκοπό αυτό και στην ίδρυση νέων θυγατρικών εταιρειών σε τρίτες χώρες.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΤΟΠΛΕΡ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

www.inr.gr, 10 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS