inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επιστροφή κεφαλαίου 15 εκατ. ευρώ στους μετόχους της ChipitaΝέα μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με σκοπό την επιστροφή ρευστού στους μετόχους της, αυτή τη φορά ύψους 14,98 εκατ. ευρώ, αποφάσισε τον περασμένο μήνα η βιομηχανία τροφίμων Chipita.

Η επιχείρηση το 2017 είχε αποφασίσει να διαθέσει στους μετόχους της 10,10 εκατ. ευρώ, ως επιστροφή κεφαλαίου, κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων για ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της. Επίσης 10,10 εκατ. ευρώ είχαν διατεθεί στους μετόχους της το 2016, ενώ το 2015 είχαν διατεθεί 10,20 εκατ. ευρώ, κατόπιν αντίστοιχων αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων της για ισόποσες μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου της.

Το συνολικό ποσό που επέστρεψε στους μετόχους από τα μέσα του 2015 ως τον Απρίλιο του 2018 ανέρχεται σε 45,38 εκατ. ευρώ.

Κατά το 2016 η Chipita, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της που δημοσιοποιήθηκε από το ΓΕΜΗ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα ύψους 432,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,15% (+43,4 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση. Η αύξηση αυτή προήλθε κατά βάση από την εκ νέου διεύρυνση των πωλήσεων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά 14,1%, καθώς αυτές σημείωσαν αύξηση, μεταξύ άλλων, 15% στη Ρουμανία και 13,5% στην Πολωνία, όπου από τα τέλη του 2016 τέθηκε σε λειτουργία νέα γραμμή παραγωγής bake rolls για εξαγωγές, κυρίως, στη Γερμανία και άλλες γειτονικές χώρες. Ανοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις του ομίλου στις περισσότερες από τις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Η μητρική εταιρεία στην Ελλάδα το 2016, σύμφωνα πάντα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, σημείωσε αύξηση πωλήσεων 10,7% (στα 114,6 εκατ. ευρώ, από 103,5 εκατ. περίπου ευρώ το 2015), αυξάνοντας τον όγκο της παραγωγής της για εξαγωγές. Οι εγχώριες πωλήσεις της αυξήθηκαν στα 91 εκατ. ευρώ, από 79 εκατ. ευρώ το 2015 (ή +12 εκατ. ευρώ), ενισχυμένες από την επιτυχή προώθηση στην αγορά νέων chips και των νέων προϊόντων «Choco Rocks» και «Molto» σε συσκευασία 110 γραμ.

Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), εξαιρουμένων έκτακτων δαπανών και συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας συγγενών εταιρειών και κοινοπραξιών, διαμορφώθηκαν σε 59,8 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 59,9 εκατ. ευρώ το 2015. Σε απολύτως συγκρίσιμη βάση, λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών που επήλθαν στα ποσοστά της συμμετοχής σε αιγυπτιακή εταιρεία, αυξήθηκαν κατά 5,8%.

Ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2015 είχαν αναδιατυπωθεί.

Η επιχείρηση, από κοινού με τις θυγατρικές της, κατέγραψε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων 16,5 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,4 εκατ. ευρώ το 2015, (+13,1 εκατ. ευρώ), εξαιρουμένων κεφαλαιακών κερδών 62,6 εκατ. ευρώ που είχαν επιτευχθεί το 2015 από την πώληση μεριδίου συμμετοχής σε συγγενική αιγυπτιακή εταιρεία και ζημιών 3,3 εκατ. ευρώ του ιδίου έτους από την εκκαθάριση κοινοπραξίας στο Μεξικό. Το τελικό ενοποιημένο αποτέλεσμα των μετόχων της Chipita μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 10,9 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 56,2 εκατ. ευρώ το 2015 ή κέρδη 13,7 εκατ. ευρώ έναντι 12,2 εκατ. ευρώ το 2015 σε συγκρίσιμη λειτουργική βάση, αυξημένα κατά 12% (+1,5 εκατ. ευρώ).

Επίσης, η ελληνική μητρική βιομηχανία, η οποία απέκτησε μερίδιο 14% στην εταιρεία παραγωγής τομάτας με τη μέθοδο της υδροπονικής καλλιέργειας Γουόντερπλαντ συμφερόντων και μετόχων της, κατέγραψε μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 31,9 εκατ. ευρώ, έναντι 7,7 εκατ. περίπου ευρώ το 2015 (+314% ή +24,2 εκατ. ευρώ), επωφελούμενη από μερίσματα θυγατρικών και λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα συνολικού ύψους 30,6 εκατ. ευρώ (12,8 εκατ. ευρώ το 2015).

Ο όμιλος είχε δηλώσει αισιόδοξος ότι η χρήση 2017 θα ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία του, λόγω δυνατής γκάμας των προϊόντων του, ισχυρών brands, μακροχρόνιων εμπορικών συνεργασιών, γεωγραφικής διασποράς των δραστηριοτήτων του, κεφαλαιακής ευρωστίας και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού. Εντός του 2017 άλλωστε αναμενόταν να αρχίσουν να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους κοινοπραξίες που έχει συστήσει στη Σαουδική Αραβία, τη Μαλαισία και την Ινδία.

Η CHIPITA διαθέτει 11 δικά της εργοστάσια με 39 γραμμές παραγωγής στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ινδία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία και την Τουρκία, καθώς και έξι εργοστάσια με 28 γραμμές παραγωγής στο πλαίσιο κοινοπρακτικών σχημάτων στην Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία. Ιδρύθηκε το 1973. Το 1991, ενώ ανήκε πια στον επιχειρηματία Σπ. Θεοδωρόπουλο και τον αραβικό επιχειρηματικό όμιλο Olayan, κυκλοφόρησε τα κρουασάν «7Days» και τέσσερα χρόνια αργότερα τα αλμυρά σνακς «Bake Rolls», στα οποία επίσης στηρίχτηκε η διεθνής εξάπλωση των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της. Αργότερα ο παραγωγικός κλάδος της αποτέλεσε μέρος της εταιρείας Vivartia, αλλά απέκτησε ξανά αυτόνομη επιχειρηματική βιομηχανική οντότητα τον Ιούλιο του 2010, κατόπιν απόσχισης του κλάδου αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής της Vivartia και εισφοράς του στην κυπριακή συμμετοχική εταιρεία UFIB ιδιοκτησίας του Σπ. Θεοδωρόπουλου και του ομίλου Olayan, της οποίας έγινε θυγατρική. Από τον Δεκέμβριο του 2014, κατόπιν διασυνοριακής συγχώνευσης και απορρόφησης της έως τότε μητρικής κυπριακής εταιρείας, η ελληνική βιομηχανία έγινε κορμός του ομώνυμου ομίλου Chipita.

Ο όμιλος εταιρειών Chipita παράγει και διακινεί γλυκά και αλμυρά σνακς σε 66 χώρες με τα διεθνή εμπορικά σήματα «7Days, «Fineti» και «Chipicao» και πληθώρα τοπικών εμπορικών σημάτων. Συμμετέχει άμεσα και έμμεσα σε δεκάδες εμπορικές, βιομηχανικές και άλλες εταιρείες στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και την Αμερική. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε, μαζί με παλαιότερες και νέες συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες, συνολικά 11.271 εργαζόμενους, έναντι 10.489 στα τέλη του 2015.

Η μητρική εταιρεία έχει πρόεδρο τον Γ. Ιω. Παπάζογλου, διευθύνοντα σύμβουλο τον θεμελιωτή της Σπ. Ι. Θεοδωρόπουλο και αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους τον Στέργ. Γ. Νέζη και τη Μαρία Σ. Γεώργαλου. Εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 741 εργαζόμενους, έναντι 732 στα τέλη του 2015. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας και του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΡΘΡΑ: CHIPITA

www.inr.gr, 9 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS