inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αναδιάρθρωση δανείων προσδοκά η βιομηχανία Αγροτικός Οίκος ΣπύρουΕντός του 2018 αναμένει η βιομηχανία φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού Αγροτικός Οίκος Σπύρου, ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της, ότι θα επιτύχει την αναδιάρθρωση του υψηλού τραπεζικού δανεισμού της, ο οποίος στα τέλη του 2017 παρουσίασε «ανοικτό» υπόλοιπο προς διακανονισμό ύψους 4,71 εκατ. ευρώ.

Λόγω της μη ολοκλήρωσης της αναχρηματοδότησης των τραπεζικών δανείων της, τόσο το 2016 όσο και το 2017 ταξινομήθηκε στις βραχυπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές υποχρεώσεις της το μεγαλύτερο μέρος τους. Αντιθέτως, οι οφειλές της από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης έχουν ήδη ρυθμιστεί σε μακροχρόνια βάση, με πρόβλεψη τελικής αποπληρωμής τους το 2029.

Η επιχείρηση πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας το 2017, καθώς διεύρυνε τις εξαγωγικές της δραστηριότητες σε τρίτες χώρες και συρρίκνωσε τις έκτακτες δαπάνες της, παρουσίασε ανάκαμψη πωλήσεων και μείωσε σημαντικά τις ζημιές της προ φόρων και μετά φόρων. Προσβλέπει σε καλύτερες οικονομικές επιδόσεις το 2018 και τα αμέσως επόμενα χρόνια, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα πείσει τους πιστωτές της να συναινέσουν στην αιτούμενη αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της, καθώς εκτιμά ότι αναπτύσσεται μια νέα δυναμική στις πωλήσεις της, χάρη σε ανανέωση της γκάμας των προϊόντων της και παράλληλη διεύρυνση των δικτύων πώλησής τους στην εγχώρια και, κυρίως, τη διεθνή αγορά, αν και αναγνωρίζει ότι δυσκολεύεται να εξασφαλίσει την επιθυμητή, όσο και αναγκαία, εξαγωγική επέκταση. Αναμένει σταδιακή βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών της.

Η εταιρεία Αγροτικός Οίκος Σπύρου συστάθηκε ως Α.Ε., προερχόμενη από Ε.Π.Ε., τον Ιούλιο του 1987, αποτελώντας μετεξέλιξη ατομικής επιχείρησης λιανικής πώλησης σπόρων γεωργίας που είχε ιδρυθεί το 1947. Εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής. Διαθέτει βιομηχανικό συγκρότημα σποροπαραγωγής και επεξεργασίας σπόρων γεωργίας στον Αλμυρό Μαγνησίας. Επίσης, διαθέτει βιομηχανική μονάδα παραγωγής σποροφύτων στη Θήβα Βοιωτίας. Διοχετεύει σημαντικό μέρος της παραγωγής της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και, κυρίως, σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της πρώην ΕΣΣΔ. Εχει δημιουργήσει δίκτυο εμπορικών κατά βάση θυγατρικών εταιρειών στην Τουρκία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία. Ελαβε την τρέχουσα εταιρική επωνυμία της το 1996. Το 2016 απορρόφησε την ως τότε θυγατρική της εταιρεία τυποποίησης λιπασμάτων Alchema. Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Αθήνας.

Εχει αντικείμενα δραστηριότητας την έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία, εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, όπως σπόρων, φυτών και τμημάτων τους, καθώς και γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, γεωργικών εργαλείων και μηχανών, ειδών άρδευσης, κηπουρικής και ανθοκομίας, προϊόντων αεροψεκασμού και αερολίπανσης και γενικά κάθε είδους γεωργικών εφοδίων. Ακόμη, τη θερμοκηπιακή καλλιέργεια αγρών, την εκπόνηση γεωργικών και γεωργοοικονομικών μελετών και τη διεξαγωγή γεωργικής και γενετικής έρευνας για νέες φυτικές ποικιλίες και σπόρους. Επίσης, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εστιάζει στην παραγωγή και διάθεση σπόρων για σειρά ποικιλιών βαμβακιού, καλαμποκιού και μηδικής. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Elpida», «Korduna», «Egean», «Armonia», «Icon», «DorvasF1», «Amazona», «Konsur», καθώς και αρκετά άλλα. Συμμετέχει σε σειρά ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2017 παρουσίασε αύξηση 2,9% ή 0,35 εκατ. ευρώ σε αξία, φτάνοντας τα 12,48 εκατ. ευρώ. Το 93,1% των εσόδων της (8,67 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 6,9% (1,17 3,81 εκατ. ευρώ) από διεθνείς πωλήσεις σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ (0,62 εκατ. ευρώ) και σε τρίτες χώρες (3,19 εκατ. ευρώ). Σε σύγκριση με το 2016, τα έσοδά της από εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,3% (+0,11 εκατ. ευρώ), ενώ τα εξαγωγικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% (+0,25 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως, τα μεικτά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 0,5% (+0,03 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 5,31 εκατ. ευρώ. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της αποδυναμώθηκε κατά μία εκατοστιαία μονάδα (στο 42,5% από 43,5%).

Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), μετά την αφαίρεση των δαπανών διάθεσης, διοικητικής λειτουργίας και έρευνας και ανάπτυξης και τον συνυπολογισμό των λοιπών εσόδων και εξόδων, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,30 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,35 εκατ. ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 3,65 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η ενίσχυση αυτή αντανακλά κυρίως τη συρρίκνωση των έκτακτων δαπανών κατά 3,74 εκατ. ευρώ (1,28 εκατ. ευρώ έναντι 5,02 εκατ. ευρώ το 2016), καθώς στη χρήση 2017 καταλογίστηκαν ζημιές απομείωσης αξίας επενδυτικών ακινήτων 0,94 εκατ. ευρώ και απαξίωσης αποθεμάτων 0,34 εκατ. ευρώ, έναντι πολλαπλάσιων έκτακτων, μη επαναλαμβανόμενων σχετικών εξόδων τη χρήση 2016. Στον αντίποδα, αυξήθηκαν οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, ενώ η χρήση ωφελήθηκε από μειωμένες, σε σύγκριση με το 2016, χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές.

Εξαιρουμένων των απομειώσεων και προβλέψεων, ο όμιλος είχε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,58 εκατ. ευρώ, έναντι 1,67 εκατ. ευρώ το 2016 (-5,4% ή -0,09 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά του επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,89 εκατ. ευρώ (0,935 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,55 εκατ. ευρώ (1,70 εκατ. ευρώ το 2016), κυρίως λόγω του υψηλού δανεισμού και επιτοκίων της τάξεως του 5,4%.

Τα ετήσια αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ζημιές 1,83 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 5,82 εκατ. ευρώ το 2016 (+3,99 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος και αναβαλλόμενους και τον συνυπολογισμό των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα καθαρά αποτελέσματα που αναλογούν στη μητρική εταιρεία ήταν ζημιές 1,58 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 4,70 εκατ. ευρώ το 2016 (+3,12 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ζημιές 0,94 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων. Προχώρησε σε αναδιατύπωση κονδυλίων της χρήσης 2016.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της, μαζί με εκείνα των θυγατρικών της, στις 31.12.2017 ήταν ύψους 11,60 εκατ. ευρώ, έναντι 12,38 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Κατείχε επενδυτικά ακίνητα στην Ελλάδα και την Ισπανία, αποτιμημένα προς 10,19 εκατ. ευρώ, επί των οποίων είχαν εγγράψει προσημειώσεις 4,55 εκατ. ευρώ η Πανελλήνια Τράπεζα και 6,30 εκατ. ευρώ η συγγενική εταιρεία Prohuman Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων η εταιρεία και οι θυγατρικές της το 2017 διέθεσαν 0,16 εκατ. ευρώ, έναντι 0,43 εκατ. ευρώ το 2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της μητρικής περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,12 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που είχε λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με τραπεζικές και συναφείς δανειακές υποχρεώσεις ύψους 14,41 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 2,80 εκατ. ευρώ αφορούσε υποχρέωση στη συγγενική εταιρεία Prohuman Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 3,4% (+0,48 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε έντονα αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (13,85 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,98 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (19,83 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η εκκρεμότητα ρύθμισης των υποχρεώσεών του δημιουργούσε περιθώρια αβεβαιότητας για την πορεία του. Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,46 εκατ. ευρώ, έναντι 0,52 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι συνολικές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 33,47 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 0,9% (+0,31 εκατ. ευρώ). Επί παγίων της μητρικής του είχαν εγγραφεί προσημειώσεις και υποθήκες συνολικού ποσού 38,05 εκατ. ευρώ για διασφάλιση δανείων. Στις απαιτήσεις του συμπεριελάμβανε απαίτηση 2 εκατ. ευρώ από την τουρκική θυγατρική του.

Ο όμιλος υπολογίζει δουλευμένους τόκους για το καθυστερημένο μέρος των δανείων του, τους οποίους τους καταχωρεί στα αποτελέσματά του με πίστωση σχετικών μεταβατικών υποχρεώσεων.

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 5,23 εκατ. ευρώ και είχαν μειωθεί σε 3,76 εκατ. ευρώ, έναντι 5,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, αποτελώντας μόνο το 10,1% (13,4% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων, ύψους 37,23 εκατ. ευρώ (38,29 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Στην ενοποίηση συμμετείχαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, μαζί με τη μητρική εταιρεία, η ελεγχόμενη κατά 100% κυπριακή εμπορική εταιρεία Spirou Agrosciences, η βουλγαρική εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης και εμπορίας σπόρων Golden West Bulgaria με μερίδιο 98% και η τουρκική παραγωγική και εμπορική εταιρεία Golden West Tohumculuc Ve Ticaret Sirketi (99%).

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΣΠΥΡΟΥ τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 235 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 14,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,1% των πωλήσεων και το 1,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ζημιές 24 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 10,2% των πωλήσεων, λόγω πολύ υψηλών ζημιών το 2008 και την πενταετία 2012-2016. Το αποτέλεσμα των μετόχων της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ζημιές 36,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 11,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν ζημιές ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο ο όμιλος κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 25,3 εκατ. ευρώ, το 2008. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που αναλογούν στη μητρική εταιρεία μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν όλες τις χρονιές ζημιογόνος, αν και σε τέσσερις από τις δεκατρείς χρήσεις τα αποτελέσματά του προ φόρων ήταν θετικά. Οι μεγαλύτερες αναλογούσες στη μητρική εταιρεία ζημιές, ύψους 8 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2012. Οι πωλήσεις του ομίλου το 2005 ήταν της τάξεως των 18,7 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία το 2017 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 11,73 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,3% σε σύγκριση με το 2016 και ίσες προς το 94% των ενοποιημένων. Παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,30 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,30 εκατ. ευρώ το 2016 (+3,60 εκατ. ευρώ). Οι ζημιές της προ φόρων περιορίστηκαν από 5,40 εκατ. ευρώ σε 1,40 εκατ. ευρώ (+4 εκατ. ευρώ), ενώ οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους μειώθηκαν κατά 71,8% σε 1,22 εκατ. ευρώ, από 4,33 εκατ. ευρώ το 2016 (+3,11 εκατ. ευρώ). Το 74,6% των εσόδων της (8,75 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 25,4% (2,98 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές. Η αξία των συμμετοχών της σε θυγατρικές και συγγενικές επιχειρήσεις αποτιμήθηκε 0,34 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Σπ. Γ. Σπύρου της οικογένειας των ιδρυτών της. Μεγαλύτερος μέτοχός της στις 31.12.2017, με μερίδιο 57,75%, ήταν ο Γ. Σπύρου.

Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 111 εργαζόμενους, έναντι 100 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,94 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 1,94 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 185,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 10,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,8% των πωλήσεων και το 1,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 17,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 9,6% των πωλήσεων και το 4,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 28,1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 15,1% των πωλήσεων και το 7,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου, καθώς συσσώρευσε ζημιές σημαντικού ύψους κυρίως την πενταετία 2012-2016, εν μέρει λόγω έκτακτων δαπανών, ενώ το 2005 είχε καταγράψει καθαρά κέρδη 3,1 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν ζημιές ύψους 2,2 εκατ. ευρώ.

Ως όμιλος, από κοινού με τις θυγατρικές της στις άλλες χώρες, η εταιρεία αναφέρει ότι στα τέλη του 2017 απασχολούσε 133 εργαζόμενους, έναντι 124 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,73 εκατ. ευρώ, έναντι 2,61 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,12 εκατ. ευρώ, έναντι 0,11 εκατ. ευρώ το 2016.

Από το 2015 και έως πρόσφατα υλοποίησε επενδύσεις στη μονάδα σποροφύτων της στη Βοιωτία για την υποστήριξη της παραγωγής εμβολιασμένων και αυτόριζων σποροφύτων, σε νέα γραμμή επεξεργασίας σπόρων καλαμποκιού, σε εξοπλισμό έρευνας για σπόρους καλαμποκιού σε ερευνητικό σταθμό της στην περιοχή Ρούσε στη Βουλγαρία, καθώς και σε γραμμή επεξεργασίας σπόρων μηδικής στη Μαγνησία.

Εκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τον Δεκέμβριο του 2017 είχε θέμα της την υπογραφή σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής ποσού 2,76 εκατ. ευρώ που απορρέει από ομολογιακό δάνειο 7,30 εκατ. ευρώ του 2007, σε συνδυασμό με κεφαλαιοποίηση τόκων μέχρι του ποσού των 2,74 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

www.inr.gr, 11 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS