inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ, το 2017, για την υπό τουρκικό έλεγχο βιομηχανία ρητίνης Polisan ΕλλάςΚέρδη προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους, για πρώτη φορά από το 2014 που ανέλαβε τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της ελεγχόμενης από ισπανικά και πορτογαλικά κεφάλαια εταιρείας Artenius Hellas, κατέγραψε το 2017 η υπό τουρκικό έλεγχο χημική βιομηχανία Polisan Ελλάς.

Η Artenius Hellas είχε βάλει λουκέτο στη μονάδα της, επικαλούμενη ισχυρό ανταγωνισμό από κινεζικές επιχειρήσεις, που διαθέτουν προϊόντα τους στην ευρωπαϊκή αγορά σε ανταγωνιστικότερες τιμές.

Η Polisan Ελλάς αξιοποιεί την προϋπάρχουσα βιομηχανική μονάδα στον Δήμο Ρήγα Φεραίου Βελεστίνου στον νομό Μαγνησίας, εντός της Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, όπου παράγει ρητίνες πολυαιθυλενοθερεφθαλίου και προφορμαρισμένες πλαστικές φιάλες για την εμφιάλωση αναψυκτικών και νερών σε συσκευασία τύπου PET. Συστάθηκε ως Α.Ε. τον Ιούλιο του 2013, με έδρα στα Βριλήσσια Αττικής. Από τον Οκτώβριο του 2017 εδρεύει πλέον στο Βελεστίνο Μαγνησίας. Διοχετεύει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της σε άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Ανήκει κατά 100% στην εταιρεία Polisan Ελλάς Συμμετοχών, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται πλήρως από την εδρεύουσα στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας Polisan Holding. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2017 παρουσίασε αύξηση 37,9% ή 21,25 εκατ. ευρώ σε αξία, φτάνοντας τα 77,26 εκατ. ευρώ, καθώς η επιχείρηση εδραίωσε, όπως αναφέρει, την ισχυρή παρουσία της στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το 99,9% των εσόδων της (77,20 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προϊόντων και το υπόλοιπο 0,1% (0,06 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα και λοιπά αποθέματα.

Συγχρόνως, τα μεικτά κέρδη της διογκώθηκαν κατά 98,7% (+3,08 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 6,20 εκατ. ευρώ. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενδυναμώθηκε κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες (στο 8% από 5,6%).

Η εξέλιξη αυτή συνοδεύτηκε από αύξηση των άλλων εσόδων εκμετάλλευσης (0,66 εκατ. ευρώ) κατά 0,56 εκατ. ευρώ, μείωση των δαπανών διοίκησης (1,10 εκατ. ευρώ) κατά 0,05 εκατ. ευρώ, αύξηση των δαπανών διάθεσης (2,09 εκατ. ευρώ) κατά 0,58 εκατ. ευρώ και συρρίκνωση των λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης (0,26 εκατ. ευρώ) κατά 0,16 εκατ. ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εκτοξεύτηκαν το 2017 σε 3,79 εκατ. ευρώ, έναντι 0,49 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 668% ή 3,29 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,9% των πωλήσεων (0,9% το 2016).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,365 εκατ. ευρώ (0,345 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,655 εκατ. ευρώ (1,53 εκατ. ευρώ το 2016), λόγω υψηλού δανεισμού.

Τα ετήσια αποτελέσματά της προ φόρων ήταν κέρδη 1,80 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,27 εκατ. ευρώ το 2016 (+3,07 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος και αναβαλλόμενους φόρους τα καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 3,27 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,59 εκατ. ευρώ το 2016 (+4,87 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 2,17 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 6,71 εκατ. ευρώ, έναντι 6,98 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων το 2017 διέθεσε 0,09 εκατ. ευρώ, έναντι 0,90 εκατ. ευρώ το 2016, για προσθήκες μηχανολογικού εξοπλισμού.

Στις 31.12.2017 η βιομηχανία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 41,08 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 78,5% βραχυπρόθεσμης διάρκειας και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 12,3% (+4,51 εκατ. ευρώ), εγγυημένες στο σύνολό τους από τη μητρική της εταιρεία και συνδεδεμένες επιχειρήσεις του τουρκικού ομίλου. Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (37,05 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 8,26 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (45,31 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 2,23 εκατ. ευρώ, έναντι 1,78 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι συνολικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 54,257 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 5,8% (+2,97 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017, λόγω συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων 9,57 εκατ. ευρώ, ήταν αρνητικά (-8,10 εκατ. ευρώ έναντι -11,37 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), με συνέπεια να συντρέχουν προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του ν. 2190/1920, ενώ το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων ήταν ύψους 46,15 εκατ. ευρώ (39,91 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Η μητρική τουρκική εταιρεία είχε παράσχει επιστολή χρηματοοικονομικής στήριξης της θυγατρικής της, η οποία δήλωνε ότι έχει καταρτίσει κατάλληλο πρόγραμμα άρσης της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων και εξασφάλισης της απρόσκοπτης συνέχισης των δραστηριοτήτων της.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας παραγωγής ρητίνης πολυαιθυλενοθερεφθαλίου και προπλασμάτων PET Polisan Ελλάς τη χρονική περίοδο 2014-2017, δηλαδή στο διάστημα των τεσσάρων αυτών ετών που λειτουργεί παραγωγικά, ήταν ύψους 231,75 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές 3 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,3% των πωλήσεων και το 1,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 9,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 4,3% των πωλήσεων, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για αναβαλλόμενους φόρους ήταν ζημιές 8,1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 3,5% των πωλήσεών της.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Bitlis Mehmet Emin και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Π. Μοναχό. Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 69 εργαζόμενους, έναντι 68 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,05 εκατ. ευρώ, έναντι 1,95 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016. Για αμοιβές διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,24 εκατ. ευρώ, έναντι 0,22 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη της τη χρήση 2017 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 54.870 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 26.145 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους 47.450 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δηλώνει ότι η αναμενόμενη περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της, η μεγαλύτερη συμπίεση του κόστους παραγωγής της και η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών θα συμβάλλουν στην κεφαλαιακή ενδυνάμωσή της και την αποδοτικότερη λειτουργία της τα επόμενα χρόνια.

Τον Δεκέμβριο του 2017 καταλογίστηκαν στην επιχείρηση εισφορές και τόκοι 0,56 εκατ. ευρώ επί συμβάσεων δανεισμού. Η εταιρεία κατέβαλε 0,31 εκατ. ευρώ και προσέφυγε στην αρμόδια επιτροπή επίλυσης διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Λίγο νωρίτερα, τον Αύγουστο του 2017 η εταιρεία έλαβε άδεια από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη χρήση γαιαάνθρακα και βιομάζας ως καυσίμου, συμπληρωματικά και εναλλακτικά προς το φυσικό αέριο, όπως είχε ζητήσει με αίτησή της, υποστηρίζοντας ότι οι υψηλές τιμές του φυσικού αερίου υπονομεύουν επικίνδυνα την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά της. Για τον σκοπό αυτό θα κατασκευάσει στεγασμένο, κλειστό χώρο 2.500 τ.μ.

Η παραγωγική μονάδα της έχει ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα 230 τόνων ρητίνης και 7,5-10 τόνων προπλασμάτων PET. O προηγούμενος ιδιοκτήτης της μονάδας, η εταιρεία Artenius Hellas, ανήκε κατά 65% στον ισπανο-πορτογαλικό επιχειρηματικό όμιλο La Seda de Barcelona και κατά το υπόλοιπο 35% στον όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ). Είχε ιδρυθεί το 1995 με την εταιρική επωνυμία V.P.I., με πρωτοβουλία του ελληνικού ομίλου Frigoglass, ο οποίος στη συνέχεια διέθεσε το 35% των μετοχών της στα ασχολούμενα και με τη χημική βιομηχανία Ελληνικά Πετρέλαια, ενώ αργότερα μεταβίβασε τις εναπομείνασες μετοχές του στον ισπανο-πορτογαλικό όμιλο, μεγαλύτερο Ευρωπαίο παραγωγό στον τομέα του, με βιομηχανικές μονάδες στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Τουρκία και την Ιταλία. Η μονάδα είχε τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το έτος 1998. Στα 14 χρόνια της παραγωγικής λειτουργίας της μέχρι και το 2011, οπότε δρομολόγησε τη ρευστοποίηση του εργοστασίου της στη Μαγνησία, η Artenius Hellas είχε πραγματοποιήσει, αθροιστικά, έσοδα 937,17 εκατ. ευρώ, κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων 60,68 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 6,79 εκατ. ευρώ (κέρδη 30,05 εκατ. ευρώ μείον ζημιές 23,26 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,20 εκατ. ευρώ (κέρδη 21,32 εκατ. ευρώ μείον ζημιές 21,12 εκατ. ευρώ), απασχολώντας ετησίως, κατά μέσον όρο, ίδια κεφάλαια 27,66 εκατ. ευρώ και σύνολο κεφαλαίων 63,79 εκατ. ευρώ. Τα μέσα ετήσια κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,17 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,7% των μέσων ετήσιων πωλήσεων. Η μέση ετήσια απόδοση των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήταν 8,1%.

Ο τουρκικός επιχειρηματικός όμιλος Polisan δραστηριοποιείται διεθνώς στις αγορές των χρωμάτων, των χημικών προϊόντων γενικότερα, των κατασκευών και των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών δραστηριοτήτων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: POLISAN ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 14 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS